Закон за обществените поръчки

Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., доп. ДВ. бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4.08.2017 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 22.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 17 от 23.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 24 от 16.03.2018 г., доп. ДВ. бр. 30 от 3.04.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 12.06.2018 г., изм. ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г., доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г., изм. ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 83 от 22.10.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 31.12.2019 г., доп. ДВ. бр. 23 от 14.03.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г.

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

Предмет и цел
Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
1. публичните средства;
2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
(2) Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители – за изпълнение на секторни дейности.

Принципи
Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.
(2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

Глава втора.
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Обекти на обществените поръчки
Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. строителството, включително:
а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
3. предоставянето на услуги.
(2) За строителство по ал. 1, т. 1, буква „б“ се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.

Номенклатури
Чл. 4. (1) При възлагане на обществени поръчки се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
(2) Когато възложителите използват други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието им с Общия терминологичен речник.

Възложители на обществени поръчки
Чл. 5. (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни.
(2) Публични възложители са:
1. президентът на Република България;
2. председателят на Народното събрание;
3. министър-председателят;
4. министрите;
5. омбудсманът на Република България;
6. управителят на Българската народна банка;
7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
8. областните управители;
9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
10. председателите на държавните агенции;
11. председателите на държавните комисии;
12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
14. представляващите публичноправните организации;
15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
16. представляващите лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36 – 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.
(3) Публични възложители са и обединенията на възложители по ал. 2, т. 1 – 16.
(4) Секторни възложители са:
1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.
(5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.

Възложител за конкретен случай
Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 10 000 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 418 000 лв.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай.

Делегиране на правомощия
Чл. 7. (1) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.
(2) С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(4) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложител, който е разпоредител с бюджет от по-висока степен, може да възлага обществени поръчки за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители.

Съвместно възлагане на обществени поръчки
Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите отговаря за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители.
(3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провеждат съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.

Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави членки
Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други държави членки. В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях.
(2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят:
1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка;
2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
(4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност.
(5) С акта по ал. 4 се определят:
1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок;
2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
(6) Възложителите не могат да използват съвместно възлагане с възложители от други държави членки с цел заобикаляне на закона.

Кандидати, участници и изпълнители
Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
(2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата.
(3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

Смесени обществени поръчки
Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.
(2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други – правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители.
(5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
(6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
(7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага:
1. по правилата на този закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
2. по правилата на този закон, когато предметът е обективно неделим;
3. по правилата, приложими за всяка от дейностите – във всички останали случаи.
(8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители, и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.

Запазени обществени поръчки
Чл. 12. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения:
1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки.
(2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират.
(3) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена.
(4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1.
(5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
(6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.
(8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез Портала за обществени поръчки в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в „Държавен вестник“ и осигурява връзка към регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания.

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Общи изключения
Чл. 13. (1) Законът не се прилага:
1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките;
3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила;
4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или права върху тях;
5. при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги;
6. при арбитражни и помирителни услуги;
7. за правни услуги, свързани със:
а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава членка, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „а“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „а“;
в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
8. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
8а. (нова – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за услуги, предоставяни на:
а) (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка, свързани с обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги;
б) (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, свързани с осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари;
в) (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Българската народна банка, свързани с производство на български разменни и възпоменателни монети;
9. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за заеми, включително банкови кредити, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз на пациенти;
12. при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L 315/1 от 3 декември 2007 г.);
13. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат разпоредбите на част четвърта:
а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква „а“ от ДФЕС, или
б) (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДЕС и ДФЕС, между Република България, от една страна, и една или повече трети страни, или техни автономни области – от друга, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите ги страни, или
в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или
г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или
д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или
е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или
ж) изпълнението, на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната;
14. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт;
15. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия:
а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си;
б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя;
16. за услугите по задължително социално осигуряване;
17. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 септември 1988 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 64 от 1994) (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
18. (нова – ДВ, бр. 34 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 30 от 2018 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 13 и ал. 4, т. 1, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница;
19. (нова – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи;
20. (нова – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) при закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
21. (нова – ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която се уреждат критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната в случаите по ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.

Изключения, приложими за публични възложители
Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности:
а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща);
б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
в) филателни услуги;
г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности;
2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания;
5. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
6. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, буква „а“, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за изпълнителя са изпълнени условията на т. 5, букви „б“ и „в“;
7. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
в) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
8. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
в) през последните три години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители;
2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители.
(4) В случаите по ал. 1, т. 5 – 8 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(5) В случаите по ал. 1, т. 5 – 8, когато поради датата на създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(6) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 5 – 7 се определя с правилника за прилагане на закона.
(7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 – 8, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Законът не се прилага за:
1. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване;
2. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса за заплащане и за договаряне на отстъпки на:
а) лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба;
б) (В сила от 01.01.2020 г.) помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата.

Изключения, приложими за секторни възложители
Чл. 15. (1) Секторен възложител не прилага закона, когато възлага:
1. поръчки за доставки с цел препродажба или лизинг на трети лица, при положение че той не се ползва със специални или изключителни права да продава или да отдава под наем или на лизинг предмета на такива поръчки и други субекти могат свободно да извършват такава дейност при същите условия;
2. поръчки или конкурси за проект за цели, които не са свързани с извършването на секторни дейности, или за извършване на някоя от тези дейности в трета страна, при условие че не се използва мрежа или географски район в рамките на Европейския съюз;
3. поръчки за доставка на вода, ако този възложител извършва дейности по чл. 126, ал. 1, т. 1 и 2;
4. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) поръчки за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, ако този възложител извършва дейности по чл. 124, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128, т. 2 и 3;
5. поръчки на свързано предприятие:
а) за услуги – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни услуги, предоставени от това предприятие;
б) за доставки – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни доставки, предоставени от това предприятие;
в) за строителство – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото предоставено от това предприятие строителство;
6. поръчки на съвместно предприятие, в което той участва, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на секторна дейност за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го възложители да запазят участието си в него най-малко за същия срок.
(2) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие по ал. 1, т. 6 възлага поръчки на предприятие, което е свързано с един от възложителите, участващи в съвместното предприятие, и ако е изпълнено съответното условие по ал. 1, т. 5, букви „а“ – „в“.
(3) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие възлага поръчки на възложител, който участва в него, ако са изпълнени условията на ал. 1, т. 6.
(4) В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, когато поради датата, на която свързаното предприятие е създадено или е започнало да извършва дейност, няма данни за оборота му през последните 3 години, достатъчно е това предприятие да докаже, чрез предвиденото в неговата бизнес програма, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот ще се реализира от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на възложителя и на свързани предприятия.
(5) Когато две или повече предприятия, свързани с възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или строителство, при изчисляване на размера на оборота по ал. 1, т. 5 се взема предвид общият оборот на тези предприятия от предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство.
(6) Когато отпадане някое от условията по ал. 1, т. 5 или 6, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 или 6, ал. 2 или 3, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.

Прилагане на изключенията
Чл. 16. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по чл. 13 – 15, когато не са налице предвидените в закона основания.

Част втора.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Задължение за прилагане
Чл. 17. (1) Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това.
(2) Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.

Видове процедури
Чл. 18. (1) Процедурите по този закон са:
1. открита процедура;
2. ограничена процедура;
3. състезателна процедура с договаряне;
4. договаряне с предварителна покана за участие;
5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
6. състезателен диалог;
7. партньорство за иновации;
8. договаряне без предварително обявление;
9. договаряне без предварителна покана за участие;
10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
11. конкурс за проект;
12. публично състезание;
13. пряко договаряне.
(2) Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.
(4) При процедурите по ал. 1, т. 3 – 5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
(5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.
(6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
(7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8 – 10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
(8) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни, план или идеен проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.

Приложими процедури
Чл. 19. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 3 , 6 – 8 и 11 – 13.
(2) При възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 – 13.
(3) При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10.

Стойностни прагове
Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 11 се прилагат, когато:
1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 10 000 000 лв. – за строителство;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 271 000 лв. – за доставки и услуги;
в) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 1 000 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 10 000 000 лв. – за строителство;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 271 000 лв. – за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
в) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 418 000 лв. – за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
г) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 1 000 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 10 000 000 лв. – за строителство;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 837 000 лв. – за доставки и услуги;
в) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 1 500 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 837 000 лв. – за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 837 000 лв. – за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 837 000 лв. – за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 10 000 000 лв. – за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 837 000 лв. – за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 10 000 000 лв. – за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв.
(2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) при строителство – от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 – от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
(3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – от 30 000 лв. до 70 000 лв.
(4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
1. 50 000 лв. – при строителство;
2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. – при доставки и услуги извън тези по т. 2.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност, по-малка от съответния праг, могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
(7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) при строителство – от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги – от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
(8) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Прогнозната стойност трябва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка. Възложителят може да изчисли прогнозната стойност в резултат на проведени пазарни проучвания или консултации.
(3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
(5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
(6) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка.
(7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
(8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
(9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца – общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен – месечната стойност, умножена по 48.
(10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
1. при застрахователни услуги – платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги – таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
3. при поръчки за проектиране – таксите, дължимите комисиони и други плащания.
(11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца – общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца – месечната стойност, умножена по 48.
(12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
(13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
(14) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва за прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(15) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности, освен в случаите по ал. 6.
(16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
(17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Глава пета.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Раздел I.
Решения и обявления

Решения
Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения:
1. за откриване на процедурата;
2. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
3. за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
4. за предварителен подбор;
5. за приключване на диалога;
6. за определяне на изпълнител;
7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
8. за прекратяване на процедурата;
9. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за създаване на квалификационна система или за изменение срока на действието й;
10. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея;
12. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или на динамична система за покупки.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С решението по ал. 1, т. 1 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 – поканата за участие, както и документацията към обявлението или към поканата, когато е приложимо. С решението по ал. 1, т. 9 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява създаването на квалификационна система.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата. С решението по ал. 1, т. 12 възложителят одобрява документацията и поканата за представяне на оферти или за участие в преговори.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 9 и 12 се изготвят по образец.
(5) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката – когато е приложимо;
5. мотиви – в случаите, когато се изискват;
6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва:
а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата;
б) одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация;
в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участниците;
г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно чл. 72 – когато е приложимо;
д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо – и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява;
е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки – когато е приложимо;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта.
(6) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един изпълнител, когато в него са определени всички условия.
(7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4 – 12 до влизането му в сила.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Решенията по ал. 1 и 8 са индивидуални административни актове, които се създават чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 като електронни документи при спазване на изискванията на този закон. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители – датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма, която е неразделна част от решението.
(10) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Кандидатите и участниците се уведомяват за решенията по ал. 1, т. 3 – 8, 10 и 11 и ал. 8 в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

Предварителни обявления
Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са:
1. обявление за предварителна информация – за публични възложители;
2. периодично индикативно обявление – за секторни възложители.
(2) Когато възложителите оповестяват намеренията си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2, срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца.
(3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.
(4) За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедура.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 обявлението трябва да:
1. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част А от приложение № 4 – за публични възложители;
б) по част А от приложение № 5 – за секторни възложители.
(6) При обявяване на процедури по ал. 3 или 4 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. 1 или 2 за оповестяване откриването на процедура.
(7) В случаите по ал. 6 обявлението трябва да:
1. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е изпратено за публикуване между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част Б от приложение № 6 – за публични възложители;
б) по част Б от приложение № 7 – за секторни възложители.
(8) В случаите по ал. 3, 4 и 6 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не се публикува обявление за обществена поръчка.
(9) При открити процедури възложителите могат да използват обявлението по ал. 1 само за съкращаване на сроковете за получаване на оферти.

Обявление за обществена поръчка
Чл. 24. С обявление за обществена поръчка възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.

Обявление за изменение или допълнителна информация
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) С обявление за изменение или допълнителна информация възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите за потвърждаване на интерес и документациите за обществени поръчки и в описателния документ.

Обявление за възлагане на поръчка
Чл. 26. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4, 6, 7 и 12 или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5;
3. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква „б“, чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8 и чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите могат да публикуват обявлението за възлагане на поръчка и когато сключват договори при прилагане на изключенията по чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1, извън посочените по ал. 1, т. 3.
(3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, възложителите могат да изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(5) Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до:
1. обозначението „услуги за НИРД“ – когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1;
2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура.
(6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува.
(7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за статистически цели.
(8) Когато изпълнител на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, възложителят посочва в обявлението за възлагане на поръчка наименованието на участниците, които са включени в него.

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите изпращат за публикуване обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение по чл. 116, ал. 1 в срок 30 дни от подписване на допълнителното споразумение.

Обявление за доброволна прозрачност
Чл. 28. (1) Възложителите могат да публикуват обявление за доброволна прозрачност, когато прилагат изключенията по чл. 13 – 15 и чл. 149.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт, който е издаден по реда на чл. 22, ал. 9.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност или когато срещу него е подадена жалба, до влизане в сила на решението.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение (Загл. изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за:
1. изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка;
2. прекратяването или недействителността на рамково споразумение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1.

Обявления при конкурс за проект
Чл. 30. (1) Възложител, който провежда конкурс за проект, оповестява своето намерение посредством обявление за конкурс за проект.
(2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му.
(3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.

Раздел II.
Документи за обществена поръчка

Съдържание на документацията
Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа:
1. техническите спецификации;
2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;
3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;
4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
5. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) проект на договор освен когато договорът се сключва при общи условия или нормативен акт определя задължителното му съдържание.
(2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.

Достъп до документацията (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 до документацията за обществената поръчка от датата на:
1. публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или
3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
(2) В обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Когато не е възможно осигуряване на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка или части от нея по реда на ал. 1, възложителите посочват в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес условията и начина за нейното получаване. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(4) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, когато той е съкратен поради необходимост от спешно възлагане. Секторните възложители не са длъжни да удължат срока и когато той е определен по взаимно съгласие между възложителя и избраните кандидати.

Разяснения по условията на процедурата
Чл. 33. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане – до 7 дни.
(2) Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
(3) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Разясненията се предоставят чрез Регистъра на обществените поръчки.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

Покани до кандидатите
Чл. 34. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел I от приложение № 8 – за публични възложители;
2. раздел I от приложение № 9 – за секторни възложители.
(2) Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел II от приложение № 8 – за публични възложители;
2. раздел II от приложение № 9 – за секторни възложители.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 и документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.

Раздел III.
Публикуване на информацията

Публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз
Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В „Официален вестник“ на Европейския съюз се публикува информация за възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и за създаването на квалификационни системи чрез:
1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявленията за изменение или допълнителна информация;
4. обявленията за възлагане на поръчки;
5. обявленията при конкурс за проект;
6. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3;
7. обявленията за доброволна прозрачност;
8. обявленията за квалификационни системи.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по:
1. приложения № 4 – 7, в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо – и предмета на поръчката – за обявленията по ал. 1, т. 1 – 7;
2. приложение № 13 – за обявленията по ал. 1, т. 8.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.
(4) В „Официален вестник“ на Европейския съюз могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Публикуване в Регистъра на обществените поръчки
Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистърът на обществените поръчки (РОП) представлява електронна база данни – част от платформата по чл. 39а, ал. 1, с информация за възлаганите обществени поръчки от възложителите по този закон. В регистъра се публикуват:
1. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) решенията по чл. 22, ал. 1 и 8;
2. обявленията по чл. 35, ал. 1;
3. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 – 7;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
5. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) поканите за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1, както и обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7;
8. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4;
9. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) поканите по чл. 34, ал. 1 и 2;
10. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
11. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) протоколите и докладите на комисиите при възлагане на поръчките, съответно на журито в конкурс за проект;
12. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, както и приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от документацията;
13. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) договорите за подизпълнение;
14. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
15. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) правилата и критериите по чл. 141, ал. 5;
16. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) становищата на Агенцията по обществени поръчки по чл. 232, ал. 8 и чл. 233, ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3, когато е сключено допълнително споразумение;
17. (нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) информацията, свързана с проведени пазарни консултации.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1, т. 2 и решенията, с които те се одобряват, не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз.
(5) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) С публикуването на документите в РОП се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено в този закон.
(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Документите по ал. 1, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в отделна електронна преписка.
(7) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен и свободен.

Профил на купувача
Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите осигуряват чрез профила на купувача, който се поддържа на платформата по чл. 39а, ал. 1, публичност на:
1. информацията по чл. 36;
2. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на възложителя.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват на профила на купувача в отделна електронна преписка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(4) (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(5) (В сила от 01.01.2020 г., отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Защита на информация при публикуване на документи
Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., нов – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При публикуване на документите за обществената поръчка се заличава защитената със закон информация, като се посочва основанието за това.

Условия и ред за изпращане и публикуване на информация
Чл. 38. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Раздел IV.
Електронно възлагане на поръчки (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Правила за предаване на информация
Чл. 39. (, изменение относно влизането в сила – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Възлагане чрез електронна платформа
Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г.) (1) (В сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, както и при провеждане на конкурси за проект се използва централизирана електронна платформа.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(3) (В сила от 01.01.2021 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(4) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите и стопанските субекти използват платформата при:
1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1;
3. изпращане на покани;
4. искане и предоставяне на разяснения;
5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.
(5) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата по ал. 1 и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.
(6) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2023 г.) Централните органи за покупки може да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че отговарят на изискванията на ал. 7 и предоставят възможност за извършване на действията по ал. 4, необходими за възлагане на поръчки чрез тези платформи. Централните органи за покупки публикуват чрез платформата по ал. 1 решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, както и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, преди да ги публикуват на техните платформи.
(7) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Платформата по ал. 1 е общодостъпна и оперативно съвместима с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация платформата гарантира защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
(8) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите не използват платформата по ал. 1 за изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 8 и ал. 8 и обявленията по чл. 156. В тези случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(9) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформата по ал. 1 при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права. В документацията възложителите указват начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.
(10) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Платформата по ал. 1 не се използва за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
(11) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 9 и 10, когато не се използва платформата по ал. 1, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
(12) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При поръчки за строителство и при конкурси за проект възложителите могат да изискат при изготвянето на офертите или проектите използването на специални инструменти за електронно моделиране на информация, които не са общодостъпни. В тези случаи възложителите осигуряват подходящи средства за достъп до тези инструменти.
(13) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 10, изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Предложените от възложителите средства за достъп по ал. 12 са подходящи, когато:
1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти;
2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп.
(14) (В сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 11 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При установено непланирано прекъсване във функционирането на платформата по ал. 1 в деня, в който изтича срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок се удължава. Редът за установяване на прекъсването и за удължаване на срока се определя в правилника за прилагане на закона.

Възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа
Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Електронни платформи на централните органи за покупки
Чл. 41. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Профил на купувача
Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Връчване на решенията
Чл. 43. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Глава шеста.
ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I.
Предварителни действия

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията
Чл. 44. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят може да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или от участници на пазара.
(2) Консултациите по ал. 1 могат да се използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
(3) Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. Тези действия включват най-малко следното:
1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;
2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
(4) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на заявления за участие или оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е получена само една оферта или заявление за участие, които са представени от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за участие.
(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Изисквания при определяне на сроковете за получаване на оферти и заявления за участие
Чл. 45. (1) При определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури, определени в този закон.
(2) Когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато подаването на оферти или на части от тях с електронни средства не е възможно поради някоя от причините по чл. 39а, ал. 9 или 10, сроковете за получаване на оферти се удължават с 5 дни.

Обособени позиции
Чл. 46. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят преценява възможността за разделянето й на обособени позиции. Когато реши, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата възложителят посочва причините за това.
(2) Когато възложителите възлагат обществени поръчки с обособени позиции, те задължително определят предмета и обема на всяка позиция, а когато е приложимо – и прогнозната стойност.
(3) Министерският съвет може да определи области, в които обществените поръчки задължително се разделят на обособени позиции съобразно специализираните сектори на дейност на малките и средните предприятия и техните капацитетни възможности.
(4) Възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
(5) Когато възложителите са посочили, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Този брой се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(6) В случаите по ал. 5 възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документацията за обществената поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат, когато участник е спечелил по-голям от максимално допустимия брой обособени позиции.

Специални условия за изпълнение на поръчките
Чл. 47. (1) Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или със заетостта.
(2) Условията по ал. 1 трябва да са свързани с предмета на поръчката и да са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в документацията за обществената поръчка.
(3) Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
(4) В случаите по ал. 3 възложителят посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или документацията за обществена поръчка, органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия, и
2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(6) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите прилагат изискванията на ал. 5:
1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3.
(7) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 5, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издадена на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

Раздел II.
Технически спецификации. Маркировки. Протоколи от изпитвания

Определяне на техническите спецификации
Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от следните начини:
1. чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания, включително екологичните, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката;
2. чрез посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически оценки;
в) общи технически спецификации;
г) международни стандарти;
д) други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
3. чрез определяне на работни характеристики или на функционални изисквания чрез посочване на спецификации по т. 2, позоваването на които се приема за постигане на съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални изисквания;
4. чрез спецификации по т. 2 за част от характеристиките, а за други – чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания по т. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
(3) Възложителят може да постави допълнителни изисквания, които са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или метод за производство или предоставяне на строителство, доставки или услуги, или до специфичен процес на друг етап от жизнения им цикъл.
(4) При необходимост в техническите спецификации възложителят посочва изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.
(5) Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.
(6) Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации се включва препратка към тези изисквания.
(7) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

Специфични условия при определяне на техническите спецификации
Чл. 49. (1) Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
(2) Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно/и“.

Ограничения за отстраняване
Чл. 50. (1) Когато техническите спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.
(2) Когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

Маркировки
Чл. 51. (1) Когато предметът на поръчката включва конкретни екологични, социални или други характеристики, в техническите спецификации, показателите за оценка или условията за изпълнение на поръчката възложителите могат да изискват определени маркировки, които доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните характеристики. В тези случаи маркировките трябва:
1. да се отнасят до предмета на поръчката и да са подходящи за определяне на неговите характеристики;
2. да се основават на обективно проверими и недискриминационни изисквания;
3. да са установени съгласно открита и прозрачна процедура, в която са имали право да участват всички заинтересовани страни;
4. да са достъпни за ползване от всички потенциални кандидати и участници;
5. да са определени от организация, която е независима от потенциалните кандидати и участници в процедурата за обществената поръчка.
(2) Когато възложителят не изисква предметът на поръчката да отговаря на всички изисквания за маркировки, той определя кои са приложимите изисквания за маркировки.
(3) Възложителите са длъжни да приемат всички еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на поставените изисквания за маркировка.
(4) Възложителите приемат и всякакви други подходящи доказателства за съответствие, при условие че участникът докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на изискванията на конкретната маркировка или на конкретните изисквания, посочени от възложителя.
(5) Възложителите не могат да изискват определена маркировка, когато тя отговаря на условията по ал. 1, т. 2 – 5, но включва и други, които не са свързани с предмета на поръчката. В тези случаи те определят техническите спецификации, като посочват само тази част от показателите на маркировката, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на характеристиките на нейния предмет.

Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства
Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците и кандидатите да представят протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(2) Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни органи.
(3) Възложителите приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация.
(5) Възложителите могат да изискват мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане от възложителя.

Варианти
Чл. 53. (1) Възложителите могат да разрешат или да изискат представяне на варианти в офертата. В тези случаи те посочват тази информация в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) Вариантите трябва да са свързани с предмета на поръчката.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите посочват в документацията за обществената поръчка минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, както и всички конкретни изисквания за тяхното представяне.
(4) За разглеждане се приемат само варианти, които отговарят на предвидените от възложителите минимални изисквания.
(5) Избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите следва да могат да се приложат по един и същ начин както към офертите, които съдържат варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и към офертите, които не съдържат варианти.
(6) При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги възложителите, които са разрешили или са изискали представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът му би довел до сключването на договор за услуга вместо на договор за доставка или обратното – на договор за доставка вместо на договор за услуга.

Глава седма.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

Раздел I.
Лично състояние на кандидатите и участниците

Основания за задължително отстраняване
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
(4) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 – в досието на поръчката.
(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

Основания за незадължително отстраняване
Чл. 55. (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 1 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
(4) Когато възложителят е поставил изискване за липса на обстоятелства по ал. 1, т. 1, той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в решението за откриване.
(5) При поставяне на изискванията за липса на обстоятелства по ал. 1 възложителят взема предвид предмета и обема на обществената поръчка.

Мерки за доказване на надеждност
Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
4. (нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят разглежда предприетите от кандидата или участника мерки и ги преценява, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(4) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, а при събиране на оферти с обява – в протокола от работата на комисията.
(5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Прилагане на основанията за отстраняване
Чл. 57. (1) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.
(2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
(3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг срок;
в) (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) влизането в сила на съдебно или арбитражно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, както и тези, за които наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение, се включват в списък, който има информативен характер.
(5) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Стопанският субект се изключва от списъка по ал. 4 след изтичането на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Доказване липсата на основания за отстраняване
Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
3. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.
(3) Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
(4) В случаите по ал. 3, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(5) Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел II.
Критерии за подбор

Общи изисквания
Чл. 59. (1) Възложителят може да определи по отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;
2. икономическото и финансовото състояние;
3. техническите и професионалните способности.
(2) Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.
(3) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.
(4) (В сила от 01.07.2018 г.) При определянето на документите за доказване на критериите за подбор възложителите изискват предимно такива, които са обхванати от електронната база данни за удостоверителни документи на Европейската комисия „е-Сertis“.
(5) Възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.
(6) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
(7) Когато в условията за изпълнение на обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, те трябва да са обосновани от обективни причини и да са пропорционални.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.

Икономическо и финансово състояние
Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:
1. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт;
3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
(2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението.
(3) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция.
(4) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи – въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
(5) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система.
(6) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка начина за установяване и изчисляване на поставения критерий в съответствие с методика, определена в правилника за прилагане на закона.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние
Чл. 62. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“;
3. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
(2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Информацията по ал. 1, т. 3 и 4 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Технически и професионални способности
Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните:
а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за строителство;
б) три години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за доставки и услуги;
2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
10. да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;
11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да приемат опит за период, по-дълъг от посочения. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори.
(3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
(5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.
(6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.

Доказване
Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
6. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени системи или стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
(5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
(8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Използване на капацитета на трети лица
Чл. 65. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато кандидатът или участникът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
(6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
(7) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по ал. 2 – 4.

Подизпълнители
Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
(4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по ал. 2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(6) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Не е нарушение на забраната по ал. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
(7) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(8) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(9) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Към искането по ал. 8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(10) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(11) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
(12) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(13) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(14) (Предишна ал. 11, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
(15) (Предишна ал. 12, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото сключване.

Раздел III.
Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор

Единен европейски документ за обществени поръчки
Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
(2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(4) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
(7) (Отм – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(8) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Раздел IV.
Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи

Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи
Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.
(2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.
(4) Възложителят не може да изисква кандидатите или участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която кандидатът или участникът е установен.

Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи
Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие с технически спецификации.
(2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 трябва да са съобразени с изискванията на чл. 54 – 64.
(3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране от органите по ал. 1 не се изискват допълнителни доказателства, различни от исканите от българските лица.
(4) Лицата или органите по ал. 1 са длъжни при поискване от лице, установено в друга държава членка, да предоставят информация за документите, представени като доказателство за регистриране в официален списък или като доказателство, че стопанските субекти от друга държава членка притежават еквивалентен сертификат.

Глава осма.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКИТЕ

Видове критерии за възлагане
Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, и в документацията за обществена поръчка.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или
3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.
(7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.
(10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(11) Когато цените на стоките или услугите – предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
(12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл
Чл. 71. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни да използват този метод.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по чл. 47, ал. 6, т. 2, когато енергийните аспекти и въздействието върху околната среда са представени в парично изражение, за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства възложителите прилагат методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Необичайно благоприятни оферти
Чл. 72. (1) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
(2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
(3) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
(4) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.
(5) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
(6) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В процедурите, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участници, както и при провеждане на електронен търг, възложителят прилага ал. 1 – 5, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите или след приключване на електронния търг, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
(7) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. ) Във вътрешния конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и 4, възложителят не изисква обосновката по ал. 1, когато за същото предложение такава обосновка вече е представена и приета в процедурата за сключване на рамковото споразумение, проведена от централен орган за покупки.
(8) (Предишна ал. 6, доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5, установени в процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 11.
(9) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2.

Глава девета.
ПРОЦЕДУРИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Правила за избор на процедура
Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.
(2) Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог:
1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;
б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;
в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;
г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;
д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;
2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.
(3) При партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект се прилагат съответно разпоредбите на чл. 78 – 80.

Открита процедура
Чл. 74. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

Ограничена процедура
Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(3) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(4) (Изм – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 25 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят:
1. срок за получаване на заявления за участие – не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
2. срок за получаване на оферти – не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(8) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 7.
(9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с избраните кандидати след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Състезателна процедура с договаряне
Чл. 76. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията възложителят описва своите потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес – когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е 25 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5, 7 и 8.
(7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти.
(8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той посочва това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им.
(11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане.
(12) Когато използва възможността по ал. 11, полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати.
(13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(15) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.

Състезателен диалог
Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата – диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи, възложителят посочва това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

Партньорство за иновации
Чл. 78. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори – да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

Процедура на договаряне без предварително обявление
Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:
1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;
3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:
а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
б) липса на конкуренция поради технически причини;
в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;
8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;
9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;
б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка.
(2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
(3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да надвишава три години.
(4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 10 може да се приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

Конкурс за проект
Чл. 80. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Конкурсът за проект се провежда самостоятелно или като част от възлагане на обществена поръчка за услуга.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато конкурсът за проект се провежда самостоятелно, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато конкурсът за проект предхожда процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, в прогнозната стойност се включват всички евентуални награди или плащания за участниците, както и стойността без ДДС на обществената поръчка за услуга, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
(4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
2. чрез изискване за определена правно-организационна форма на участника.
(5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
(6) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(7) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(8) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава десета.
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Рамково споразумение

Общи изисквания
Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане.
(2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност – и предвидените количества.
(3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител – 8 години.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде по-дълъг при изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него.
(6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители.
(7) Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Определяне на изпълнител на обществена поръчка по сключено рамково споразумение (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
(2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
(3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
(4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;
3. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.
(5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за оценка на офертите.
(6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.
(7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение.
(8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.
(9) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 условията, определени в него.

Раздел II.
Динамични системи за покупки

Общи изисквания
Чл. 83. (1) Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите.
(2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.
(3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
(4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
(5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.

Създаване на динамична система за покупки
Чл. 84. При създаване на ДСП възложителят:
1. публикува обявление за обществена поръчка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, че създава ДСП и определя срока за нейното действие;
2. посочва в документацията за поръчката най-малко естеството и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни категории, както и информация за това, как функционира ДСП, включително използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването;
3. осигурява неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.

Включване на кандидати в динамичната система за покупки
Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни.
(4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.
(5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка, преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.

Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки
Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1 възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и одобрената с него покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория.
(3) След изпращането на поканата за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие.
(4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти.
(6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.

Актуализиране на информацията
Чл. 87. (1) Възложителят може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаването на искането.
(3) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1 – 3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване в ДСП.

Удължаване и прекратяване на динамичната система за покупки
Чл. 88. (1) Срокът на действие на ДСП може да бъде променян. За обявяване на промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на ДСП.
(2) В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка.

Раздел III.
Електронен търг

Общи изисквания
Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.
(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
(3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение.
(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, публично състезание или събиране на оферти с обява.
(5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на ДСП.
(6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Провеждане на електронен търг
Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на:
1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност.
(2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация:
1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо – минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо – кога ще им бъде предоставена;
4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
6. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) броят и времевият график на етапите, когато се предвижда провеждането на електронния търг на етапи;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на допуснатите оферти в съответствие с избрания критерий за възлагане.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) До всички участници, чиито оферти са допуснати, се изпраща едновременно чрез електронни средства покана, която съдържа:
1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
3. дата и час за начало на електронния търг;
4. начина на приключване на електронния търг.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(7) Когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, поканата по ал. 5 съдържа и математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканата.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато електронният търг се провежда на последователни етапи, на всеки етап се обявява броят на участниците.
(11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници.
(12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.

Приключване на електронния търг
Чл. 91. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили, или
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) когато в два последователни етапа не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на възложителя, или получените предложения не водят до промяна на най-доброто предложение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато възложителят възнамерява да проведе електронния търг на етапи, той посочва времевия график за провеждане на всеки етап от електронния търг в поканата за участие.
(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на провеждането на електронен търг и сключва договор с него.

Раздел IV.
Електронни каталози

Общи изисквания
Чл. 92. (1) Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, когато възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства. Това изискване се посочва в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(3) Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да съответстват на установените от възложителя технически спецификации.
(5) В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за обществена поръчка, могат да се включат единствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за конкретната поръчка.

Използване на електронен каталог при рамково споразумение
Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:
1. отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка, или
2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.

Използване на електронен каталог при динамична система за покупки
Чл. 94. (1) При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при условията на чл. 93, ал. 2 и 3.

Раздел V.
Централизирано възлагане

Централен орган за покупки
Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване.
(2) Възложителите могат да придобиват строителство, доставки и услуги чрез обществени поръчки, възложени от органа по ал. 1, при използване на:
1. динамична система за покупки, управлявана от този орган;
2. рамково споразумение, сключено от този орган.
(3) Когато се предвижда и други възложители да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП.
(4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване.
(5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона.
(6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.
(7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.

Създаване на централни органи за покупки
Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.
(2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с акт на Министерския съвет.
(3) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното сдружение на общините в Република България може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание.
(4) Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по ал. 3 по споразумение с този орган.

Електронизиране на централизираното възлагане
Чл. 97. (В сила от 01.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка
Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях.
(2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение, се прилага законодателството на държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.
(3) Възложителите не могат да използват възможностите по ал. 1 с цел заобикаляне на закона.

Глава единадесета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Оповестяване откриването на процедурата
Чл. 99. (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат за публикуване:
1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до „Официален вестник“ на Европейския съюз – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 и 11;
2. решението за откриване на процедурата до РОП – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
3. решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12.

Изменение на условията
Чл. 100. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.
(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителят може да направи промените по ал. 1 еднократно в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, като изпрати за публикуване обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.
(4) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, документите по ал. 3 в 14-дневен срок от изпращането на поканата за потвърждаване на интерес.
(5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 и 4 – 5-дневен.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) След изтичането на сроковете по ал. 3 – 5 възложителят може да прави промени само в обявените срокове чрез публикуване на обявления за изменение или допълнителна информация и решенията, с които се одобряват.
(7) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
1. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците; новият срок трябва да е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е по-кратък от първоначално определения;
2. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2; от деня на публикуване на разясненията в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, съответно 4 дни.
(8) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(9) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(10) С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(11) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване или по други обективни причини, които възпрепятстват участието на лицата и възложителят не е могъл да предвиди.
(12) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят може да определи допълнителен срок в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. срокът по чл. 158, ал. 4 не е достатъчен.
(13) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Заявяване на участие
Чл. 101. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците – оферти.
(2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
(3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
(4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.
(7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
(8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
(10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
(11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
(12) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.
(13) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8 – 11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

Конфиденциалност
Чл. 102. (1) Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
(2) Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
(3) Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на кандидатите или участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка.

Комисия
Чл. 103. (1) Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.
(2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(5) Правилата за работа на комисията се определят с правилника за прилагане на закона.

Разглеждане на заявления за участие и оферти
Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.
(2) При открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(3) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника.
(5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.
(6) Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по ал. 4 се определя с правилника за прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.

Намаляване броя на кандидатите, поканени за участие
Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог.
(2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят.
(3) При ограничена процедура минималният брой кандидати е 5, а при състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации – три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(5) В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани само кандидатите, които отговарят на тези критерии и изисквания.
(7) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

Приемане на работата на комисията
Чл. 106. (1) Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
(2) Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.
(3) В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
(4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2.
(5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
(6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
(7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Други основания за отстраняване от участие
Чл. 107. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява:
1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5;
4. кандидати или участници, които са свързани лица;
5. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

Глава дванадесета.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Окончателни решения по процедурата
Чл. 108. Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен въз основа на ДСП или квалификационна система;
2. определяне на изпълнители по рамково споразумение;
3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
4. прекратяване на процедурата.

Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Прекратяване на процедурата
Чл. 110. (1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
4. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
(4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
(5) Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4.

Глава тринадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 86 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

Раздел I.
Гаранции (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Гаранции (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Чл. 111. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. При запазена поръчка, която се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.
(3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата.
(5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
(7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
(8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
(9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
(10) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

Раздел II.
Договор за обществена поръчка. Рамково споразумение (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Сключване на договор
Чл. 112. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) представи документи по чл. 58, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
(2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
(5) Задължителното минимално съдържание на договора се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 и има само един поканен участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;
2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
(8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
(9) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи:
1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) които вече са му били предоставени или са били предоставени на възложителя, сключил рамковото споразумение, и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки;
4. (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по ал. 1, т. 2 – когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение без провеждане на вътрешен конкурентен избор.
(10) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 9, т. 1 преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Сключване на рамково споразумение (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Чл. 112а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) При сключване на рамково споразумение се прилагат условията на чл. 112, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
(2) Възложителят не сключва рамково споразумение с участник, определен за изпълнител, който:
1. откаже да сключи рамковото споразумение;
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи следващия класиран участник за изпълнител.
(4) Рамковото споразумение трябва да съответства на проекта, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника или участниците, определени за изпълнители на поръчката. Промени в проекта на рамковото споразумение се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
(5) Възложителят няма право да сключи рамково споразумение преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Възложителят сключва рамковото споразумение в сроковете по чл. 112, ал. 6.
(6) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи:
1. които вече са му предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
(7) В случаите по ал. 6, т. 1 при сключване на рамковото споразумение определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Срок на договорите за обществени поръчки
Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
(2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване.
(3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението:
1. с не повече от една година – когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора;
2. с повече от една година – когато е свързан с изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване и обучение на персонала.
(4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2, се смятат за сключени за една година.

Договор под условие
Чл. 114. (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 – в решението за откриване и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Изисквания при изпълнението на договорите
Чл. 115. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.

Електронни фактури
Чл. 115а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) При разплащанията по договорите за обществени поръчки възложителите са длъжни да приемат и обработват електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговаря на изискванията по чл. 114, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и фактурите съответстват на европейския стандарт за електронно фактуриране, одобрен с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1870 на Комисията от 2017 г. за публикуването на референтния номер на европейския стандарт за електронното фактуриране и на списъка на синтаксиси в съответствие с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или еквивалентен стандарт, с който е въведен.

Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
Чл. 116. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато:
1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
4. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие че възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
5. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
6. (отм., нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;
7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налагат изменения, които не са съществени;
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. ) Изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. ) изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
4. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4, 5 или 6.
(6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.

Прехвърляемост на вземания
Чл. 117. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация
Чл. 117а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.

Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или в споразумението случаи или когато:
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;
2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

Унищожаеми договори или рамкови споразумения
Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени:
1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99;
2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13 – 15, чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 149, ал. 1, чл. 164, ал. 1 или чл. 182, ал. 1;
3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
(2) Възложителят прекратява договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.

Субсидиарно прилагане
Чл. 120. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Глава четиринадесета.
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Документиране и отчетност
Чл. 121. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
(2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.
(3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

Срок за съхраняване
Чл. 122. (1) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39а, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за електронното управление.
(2) (Предишна ал. 1, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато възложителите съхраняват документи на хартиен носител като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 и/или информация по чл. 121, ал. 3, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Сроковете по ал. 2 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Част трета.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Глава петнадесета.
СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ

Видове
Чл. 123. Секторни дейности са дейности, свързани със:
1. природен газ и топлинна енергия;
2. електроенергия;
3. водоснабдяване;
4. транспортни услуги;
5. експлоатация на географска област;
6. пощенски услуги.

Природен газ и топлинна енергия
Чл. 124. (1) Дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на природен газ или топлинна енергия;
2. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с природен газ или топлинна енергия, което включва производството и търговията на едро и дребно.
3. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Снабдяването с природен газ или топлинна енергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) производството на природен газ или топлинна енергия е неизбежен резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 2 – 4;
2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяването на тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.

Електроенергия
Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
2. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с електроенергия, което включва производството и търговията на едро и дребно;
3. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението й е необходимо за извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

Водоснабдяване
Чл. 126. (1) Дейности, свързани с водоснабдяване, са:
1. предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на питейна вода;
2. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) снабдяване на мрежите по т. 1 с питейна вода, което включва производството и търговията на едро и дребно.
3. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за поръчки или конкурси за проект, свързани със:
1. хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, представлява повече от 20 на сто от общото количество на водата, предоставяна чрез такива проекти или съоръжения за напояване или отводняване, или
2. отвеждане и пречистване на отпадни води.
(3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството на питейна вода се осъществява с оглед необходимостта от ползването й за извършването на дейност, различна от дейностите по чл. 123, т. 1 – 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

Транспортни услуги
Чл. 127. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, честотата на услугата и други.

Експлоатация на географска област
Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел:
1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища;
2. добив на нефт или природен газ;
3. проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.

Пощенски услуги
Чл. 129. Дейности, свързани с пощенски услуги, са предоставянето на:
1. пощенски услуги;
2. услуги, различни от пощенските, за които не са изпълнени условията по чл. 130 и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по т. 1.

Глава шестнадесета.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА

Дейности, пряко изложени на конкуренция
Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е пряко изложена на конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен.
(2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на съответния географски пазар за проучваната дейност и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги.
(3) Достъпът до определен пазар е неограничен, ако в националното законодателство са въведени актовете на Европейския съюз по приложение № 12. Във всички случаи достъпът до пазара се приема за свободен, ако това бъде доказано.
(4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям сектор или отрасъл.
(5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район.
(6) При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.

Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия.
(2) Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е пряко изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност.
(3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.

Глава седемнадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Процедури, прилагани от секторни възложители

Свободен избор на процедура
Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.

Открита процедура
Чл. 133. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 5.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

Ограничена процедура
Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

Състезателен диалог
Чл. 136. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата – диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят да посочи това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

Партньорство за иновации
Чл. 137. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 6 – 10, както и когато:
1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
2. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица да участват в последващи поръчки със същия или със сходен предмет.
(3) При провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ограничението по чл. 79, ал. 3 не се прилага.
(4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(5) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

Конкурс за проект
Чл. 139. Конкурсът за проект се провежда съгласно разпоредбата на чл. 80.

Раздел II.
Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки

Динамична система за покупки
Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(2) В случай че секторен възложител съкрати срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен.
(3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаване на искането.
(5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП.
(6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат разпоредбите на раздел II от глава десета.

Раздел III.
Квалификационни системи

Създаване на квалификационни системи
Чл. 141. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторните възложители могат да създават квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изпращат за публикуване обявление по чл. 35, ал. 1, т. 8.
(2) Секторните възложители обявяват всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване, като използват следните образци:
1. обявление за квалификационна система – при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система;
2. обявление за възлагане на поръчка – при прекратяване на действието на квалификационната система.
(3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.
(4) Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят обективни правила и критерии за:
1. включване и изключване на заинтересованите лица от квалификационната система;
2. действие на квалификационната система, включително относно периодичната проверка на актуалното състояние на участниците и срока на прилагане на системата.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Критериите и правилата по ал. 5 могат да включват технически спецификации. В тези случаи възложителите прилагат чл. 48 – 52 и при необходимост могат да актуализират критериите и правилата.
(7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторните възложители осигуряват достъп до критериите и правилата по ал. 5 чрез РОП и профила на купувача.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторен възложител може да се ползва от квалификационна система, създадена от друго лице, когато тя отговаря на неговите изисквания. В този случай възложителят с решение одобрява обявление за квалификационна система, в което посочва данните за използваната квалификационна система и го изпраща за публикуване по реда на чл. 35. Условията за ползване на системата се уреждат със споразумение между възложителите.
(10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването.
(11) Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.
(12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
(13) (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(14) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените в нея правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система по реда на чл. 22, ал. 10.
(15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.

Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1, в зависимост от вида на процедурата, възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и съответната покана на лицата, вписани в системата, и им предоставя достъп до документацията. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10.
(3) (Отм., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система, както и дали:
1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог, или да включват електронен каталог;
2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
3. офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции;
4. е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител.
(4) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като на всички лица се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(5) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато не се постигне споразумение по ал. 4, срокът се определя от възложителя.
(6) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 4 и 5 срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато едновременно с публикуването на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители оповестят откриването на първата обществена поръчка в рамките на системата, се издава решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и 9 и с него се одобряват обявлението и документацията за участие.

Конфиденциалност при квалификационна система
Чл. 143. Секторните възложители могат да прилагат чл. 102, ал. 3 и по отношение на информацията, предоставена във връзка с използването на квалификационна система, независимо дали обстоятелствата, свързани с конфиденциалност, са били посочени в обявлението за квалификационната система.

Раздел IV.
Кандидати и участници

Основания за отстраняване и критерии за подбор
Чл. 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица.
(2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване.
(3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1.
(4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:
1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилага разпоредбата на чл. 105.

Предоставяне на техническите спецификации за регулярно възлагани поръчки и поръчки, за които като покана за участие в процедура се използва периодично индикативно обявление
Чл. 145. (1) Всяко заинтересовано лице има право да поиска от секторен възложител да му бъдат предоставени технически спецификации, които традиционно се използват в поръчките или се отнасят до поръчки, при които за оповестяване на откриването на процедура се използва периодично индикативно обявление, освен ако това е невъзможно.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до техническите спецификации чрез платформата по чл. 39а, ал. 1. Когато те са включени като част от вече предоставени документи, възложителят посочва интернет адреса, на който са достъпни техническите спецификации.
(3) Документите, които по обективни причини, включително свързани с конфиденциалност на информацията, не са достъпни чрез интернет адрес, се предоставят по друг подходящ начин.

Оферти, включващи продукти с произход от трети страни
Чл. 146. (1) Секторните възложители могат да отстранят оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.
(2) Делът на продуктите по ал. 1 се определя съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).
(3) При прилагането на ал. 1 софтуерът, който се ползва в оборудването на телекомуникационни мрежи, се приема за продукт.
(4) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с избрания критерий за възлагане на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава 3 на сто.
(5) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането им.

Субсидиарно прилагане
Чл. 147. За неуредените в тази част въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.

Част четвърта.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Глава осемнадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват
Чл. 148. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за:
1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставки на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство.
(2) За неуредените в тази част въпроси се прилагат правилата за публични възложители.

Изключения
Чл. 149. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност:
1. възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и една или повече трети страни – от друга страна;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната съгласно чл. 346 ДФЕС;
3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно най-малко от две държави членки, за разработване на нов продукт, и когато е приложимо – на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква „а“, или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или чувствително строителство и чувствителни услуги;
7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски;
9. за арбитражни и помирителни услуги;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или права върху тях;
13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава членка, ако има такива.
(3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата на създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по ал. 1, когато не са налице предвидените в закона основания.
(9) Критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.

Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност
Чл. 150. (1) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат разпоредбите на тази част, а за други – правилата за публични възложители или правилата за секторни възложители, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка. Когато възложителят реши да възложи отделни поръчки за отделните дейности, се спазват правилата, приложими към съответната дейност.
(2) Когато за една от дейностите от предмета на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на тази част, а друга дейност е извън приложното поле на закона, включително в случаите по чл. 346 ДФЕС, и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага.
(3) Законът не се прилага за обществени поръчки, чийто предмет съдържа обективно неделими части, някои от които попадат в обхвата на чл. 346 ДФЕС, а за други са приложими разпоредбите на тази част.
(4) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.

Смесени поръчки за услуги
Чл. 151. Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложение № 14 и приложение № 15, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято прогнозна стойност е по-висока.

Възлагане чрез централни органи за покупки
Чл. 152. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за покупки, включително когато той е европейски публичен орган, който не е възложител и осъществява централизирани дейности по закупуване.
(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че са спазили разпоредбите на закона, ако:
1. централният орган за покупки е спазил разпоредбите и на тази част, а когато е европейски публичен орган, който не е възложител – правила, еквивалентни на посочените в закона;
2. е осигурена възможност за обжалване.
(3) Централният орган и възложителят отговарят за законосъобразността на процедурата, която провеждат.

Глава деветнадесета.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Предварително информативно обявление
Чл. 153. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварително информативно обявление.
(2) Възложителите са длъжни да изпращат обявлението по ал. 1 само когато възнамеряват да съкращават сроковете за получаване на оферти.

Обявление за обществена поръчка
Чл. 154. Възложителите публикуват обявление за обществена поръчка, с което се смята, че отправят покана за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог до неограничен брой лица, които отговарят на поставените изисквания.

Обявление за изменение или допълнителна информация
Чл. 154а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Обявление за изменение или допълнителна информация се изпраща за публикуване, когато се оповестяват:
1. промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) прекратяване на процедури по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5 и 6, а при наличие на обособени позиции в тях – когато всички са прекратени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обявлението се изпраща в срок до седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване. Когато обособените позиции се прекратяват с отделни решения, срокът тече от датата на влизането в сила на последното от тях.

Обявление за възлагане на поръчка
Чл. 155. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 149, ал. 1, т. 13.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение, възложителите могат да публикуват информация за сключените договори в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(3) Информация от обявлението по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, включително в областта на отбраната и сигурността, както и тази, по отношение на която участниците са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз и РОП.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
Чл. 155а. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията и по реда на чл. 29.

Място, форма и начин на публикуване на обявленията
Чл. 156. (1) Възложителите изпращат за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз:
1. предварителните информативни обявления;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявление за изменение или допълнителна информация;
4. обявление за възлагане на поръчки;
5. обявленията за доброволна прозрачност, когато е приложимо.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение № 16, в зависимост от етапа на процедурата.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Обявленията по ал. 1 се изпращат за публикуване по реда на чл. 35, ал. 3 и се публикуват в РОП при условията и по реда на чл. 36.
(4) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обявлението по чл. 155а се публикува в РОП по реда на чл. 36.

Глава двадесета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

Основания за отстраняване
Чл. 157. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките;
5. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор;
6. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност.
(3) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 2 в обявлението за обществена поръчка, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 10 – в поканата за участие в преговори.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
(5) При участие в процедура кандидатът или участникът представя декларация за липсата на основания за отстраняване.
(6) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.
(7) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 6, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.
(8) При прилагане на основанията за отстраняване по ал. 1 и 2 не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56.

Критерии за подбор
Чл. 158. (1) При определяне и доказване на критериите за подбор се прилагат чл. 59 – 62 и чл. 65.
(2) За доказване на техническите и/или професионалните способности освен изискванията по чл. 63 и доказателствата по чл. 64 възложителят може да постави допълнителни условия и да изиска от кандидатите или участниците да представят:
1. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, на оборудването за изпитване и изследване, както и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
2. описание на техническото оборудване, материалите, средствата, броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза, или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(3) В случаите по чл. 64, ал. 1, т. 2 списъкът следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението.
(4) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 2, т. 3, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие лицата подават до възложителя писмено съгласие за извършване на процедура по проучване и прилагат необходимите документи съгласно Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.
(5) Възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка.
(6) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган по сигурността в държавата, в която кандидатът е установен, да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.
(7) При участие в процедура кандидатът или участникът представя доказателства за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
(8) Когато по основателна причина кандидатът или участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи за доказване на техническите и/или професионалните способности, той може да ги докаже с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Тази възможност не се отнася за документите по ал. 2, т. 3.

Глава двадесет и първа.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Технически спецификации
Чл. 159. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от начините, посочени в чл. 48, ал. 1, т. 1, 3 и 4, или чрез посочване в следния ред на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
2. европейски технически оценки;
3. общи технически спецификации;
4. български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
5. международни стандарти;
6. други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
7. технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;
8. национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната.
(2) При определяне на техническите спецификации се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 2 – 6.

Свободен избор на процедура
Чл. 160. При възлагане на обществени поръчки по тази част възложителите избират свободно ограничена процедура и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.

Ограничена процедура
Чл. 161. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.

Процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Чл. 162. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При провеждане на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят прилага чл. 76, ал. 1, 2, 4, 7 и ал. 10 – 15.
(2) Възложителят може да предвиди възможност преговорите да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като приложи критерия за възлагане. Тази възможност се посочва в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

Състезателен диалог
Чл. 163. (1) Възложителят може да избира процедурата състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.
(3) При провеждане на състезателен диалог възложителят прилага чл. 77, ал. 1, 2 и ал. 4 – 14.

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Чл. 164. (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в следните случаи:
1. при ограничената процедура, състезателния диалог или процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка не са подадени оферти или заявления за участие или подадените оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
3. когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза и не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление, включително съкратените срокове, както и в случаите по чл. 173, ал. 1, т. 2, буква „а“;
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител;
6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 4 и 11;
7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
8. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса, съгласно списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7;
10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
12. когато е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка;
13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, които са разположени или предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, чиито оферти са валидни само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, включително съкратеният срок, не може да бъде спазен;
14. поръчката е за услуги, включени в приложение № 15.
(2) В случаите по ал. 1, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години. По изключение може да се определи по-дълъг срок, когато това се налага от обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(4) В случаите по ал. 1, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.
(5) В случаите по ал. 1, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен когато по изключение се налага процедурата да бъде проведена след този срок поради обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

Срокове за провеждане на процедурите
Чл. 165. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 35 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. Когато не е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, срокът е 40 дни.
(3) Сроковете по ал. 2 могат да се съкратят с 4 дни, когато възложителят е публикувал предварително информативно обявление и то:
1. е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А от приложение № 16.
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 1 и 2, възложителите могат да определят:
1. срок за получаване на заявления за участие – не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
2. срок за получаване на оферти – не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

Намаляване броя на кандидатите, офертите или решенията
Чл. 166. (1) Когато при ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог възложителят използва възможността за намаляване броя на кандидатите, минималният брой кандидати, които възнамерява да покани, не може да бъде по-малък от трима.
(2) Когато след провеждане на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, не е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция, той може:
1. да публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. да прекрати процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.

Покани до кандидатите
Чл. 167. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят изпраща едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферта или за участие в преговори или диалог.
(2) Поканите съдържат най-малко информацията по приложение № 17.
(3) Когато документацията или части от нея се намира при лице, различно от възложителя, в поканата се посочва адресът, откъдето тя може да бъде получена. В случай че не е осигурен достъп до документацията чрез електронни средства, в поканата трябва да се посочи и крайната дата за отправяне на искане за получаване на документите. Когато искането е изпратено в определения срок, компетентните органи незабавно изпращат документите.

Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
Чл. 168. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите прилагат основанията за изменение на договор за обществени поръчки и рамково споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 7.

Глава двадесет и втора.
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Рамково споразумение
Чл. 169. (1) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
(2) Рамковите споразумения се сключват за срок не по-дълъг от 7 години.
(3) По изключение срокът по ал. 2 може да бъде по-дълъг, когато предвид очаквания експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(4) За неуредените въпроси относно сключването на рамково споразумение и възлагане на поръчки въз основа на рамково споразумение се прилагат разпоредбите на раздел I от глава десета.

Електронен търг
Чл. 170. (1) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка, както и при провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
(2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.
(3) За неуредените въпроси относно провеждане на електронен търг се прилагат разпоредбите на раздел III от глава десета.

Глава двадесет и трета.
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА ДОСТАВКИТЕ

Специални изисквания за изпълнение на поръчката
Чл. 171. Възложителите могат да предвидят специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране на защитата на класифицираната информация и/или сигурността на доставките.

Изисквания за защита на класифицирана информация
Чл. 172. (1) Възложителите посочват в обявлението дали обществената поръчка съдържа, или изисква класифицирана информация. В този случай в документацията, която предоставя с поканата за участие, възложителят поставя към участниците и техните подизпълнители изисквания с цел защита на класифицираната информация.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят може:
1. да изиска разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя;
2. да поиска представяне на разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация за избраните подизпълнители;
3. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да представи документа по т. 2 и за подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката;
б) да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката;
в) в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на поръчката, да включи клаузи по буква „б“ за опазване на класифицираната информация.
(3) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези изисквания и от техните подизпълнители.
(4) Кандидатите или участниците, включително техните подизпълнители, нямат право да разкриват информацията по ал. 3.

Сигурност на доставките
Чл. 173. (1) Когато възложителят е включил в обявлението изисквания за сигурност на доставките, той може:
1. да поиска офертата да съдържа и:
а) лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава членка, с които се доказва, че участникът е в състояние да изпълнява задълженията във връзка с износа, трансфера или транзита на стоки, свързани с поръчката;
б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги, или резултатите от тях, които произтичат от контрол на износа или от договорености в областта на отбраната;
в) доказателства, че организацията и разположението на веригата за доставки на участника позволяват спазване на тези изисквания, както и декларация, че възможни промени във веригата за доставки по време на изпълнение на поръчката няма да окажат неблагоприятно въздействие;
г) всяка придружаваща документация, получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни нужди, изисквани от възложителя, възникнали вследствие на криза;
2. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да създаде и/или да поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди, изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия и ред;
б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките, които са обхванати от поръчката;
в) да уведоми незабавно възложителя за всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената стратегия, която може да засегне изпълнението на поръчката;
г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти, монтажни елементи и специална изпитателна техника, включително технически чертежи, лицензи и указания за използване, при условия и по ред, уговорени при настъпване на съответното обстоятелство.
(2) Възложителят не може да поставя изисквания към участника, които могат да породят противоречие с лицензионните критерии за износ, трансфер или транзит на съответната държава членка.

Глава двадесет и четвърта.
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Подизпълнители
Чл. 174. (1) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто.
(2) В офертата си участниците могат да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. 1, да се изпълни от подизпълнител.
(3) В офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили.
(4) Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той:
1. посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
2. представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
3. уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
(5) Възложителят няма право да поставя ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите.

Избор на подизпълнители
Чл. 175. (1) Когато участникът, определен за изпълнител, е възложител, той сключва договорите за подизпълнение чрез процедура, проведена съгласно разпоредбите на тази част.
(2) Когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител и трябва да приложи ал. 10 и 11, той изготвя обявление съгласно съответния образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 18.
(3) Обявлението по ал. 2 се публикува в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз при спазване на чл. 156, ал. 2 и 3.
(4) В случаите по ал. 2 подизпълнителите се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция.
(5) Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, в случай че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор. Отхвърлянето на подизпълнител става с мотивирано решение, което се изпраща на участника, определен за изпълнител. В този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи съответния ред за избор на подизпълнител.
(6) Когато не е избран подизпълнител, тъй като нито един от участващите в процедурата подизпълнители или предложените от тях оферти не отговарят на критериите, посочени в обявлението за подизпълнение, и това би възпрепятствало спазването на изискванията, определени в основната поръчка:
1. участникът, избран за изпълнител, който не е възложител, може:
а) сам да изпълни договора за обществена поръчка, ако докаже, че има такава възможност, или
б) да сключи договори за подизпълнение без спазване на съответния ред за възлагане, ако докаже, че избраните лица отговарят на критериите за подбор;
2. участникът, избран за изпълнител, който е възложител, може да проведе процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка.
(7) Решенията на определения за изпълнител участник, свързани с избора на подизпълнител, не подлежат на обжалване в случаите, когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител.
(8) Възложителят може да задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по реда на ал. 1 – 4 за всички или за част от дейностите, предложени за подизпълнение, ако те са на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4. Това изискване се посочва в обявлението.
(9) Възложителят посочва в решението за определяне на изпълнител по кои от дейностите, предложени за подизпълнение, трябва да се изберат подизпълнителите по реда на ал. 1 – 4.
(10) При избор на подизпълнител по ал. 1 – 4 се прилагат критериите за подбор, посочени от възложителя на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител, може да определи и други критерии, които съответстват на посочените от възложителя.
(11) Критериите за подбор по ал. 10 трябва да са обективни, недискриминационни, да са свързани с предмета на договора за подизпълнение и да са пропорционални на неговия обем.

Част пета.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Глава двадесет и пета.
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I.
Общи положения

Обхват
Чл. 176. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2.

Субсидиарно прилагане
Чл. 177. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.

Раздел II.
Публично състезание

Публикуване на обявление
Чл. 178. (1) За оповестяване откриването на процедура публично състезание възложителят публикува обявление за обществена поръчка, което съдържа най-малко информацията по приложение № 19.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В обявлението по ал. 1 възложителят определя срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на обществената поръчка. Срокът не може да бъде по-кратък от 20 дни и започва да тече от изпращането на обявлението за публикуване.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Срокът по ал. 2 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4 или приложение № 5, в зависимост от вида на възложителя.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителят може да определи срок за получаване на оферти не по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) (Отм., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В решението за откриване на процедурата възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 4.

Промяна на обявените условия
Чл. 179. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Промените се правят еднократно, като обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка, а когато срокът е съкратен по чл. 178, ал. 3 или 4 – до 5 дни.
(2) Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.

Предоставяне на разяснения
Чл. 180. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни – преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.
(2) Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Определяне на изпълнител
Чл. 181. (1) За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При провеждане на процедурата се допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от възложителя в обявлението и са спазени изискванията на чл. 104, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2 проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(4) Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
(5) Възложителят утвърждава протокола по ал. 4 по реда на чл. 106.
(6) В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
(7) При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110.
(8) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Раздел III.
Пряко договаряне

Пряко договаряне с определени лица
Чл. 182. (1) Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5 – 9 или когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
2. процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени;
3. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени;
4. е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;
б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
5. обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2.
(2) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 на преговорите се канят всички лица, предлагащи стоки и услуги на цени, по-ниски от пазарните.
(4) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 4 е възможно не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко трима класирани участници.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Условията и редът за провеждане на прякото договаряне се определят с правилника за прилагане на закона.

Раздел IV.
Договор за обществена поръчка

Сключване на договор
Чл. 183. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 112.

Изменение на договор
Чл. 184. (1) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Публикуване на информацията за договорите
Чл. 185. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителят изпраща за публикуване обявление по образец в срок 30 дни от:
1. подписване на договора – за сключен договор;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) подписване на допълнителното споразумение – за изменение на договор по чл. 116, ал. 1;
3. приключване на договора – за изпълнение на договора или за предсрочното му прекратяване.

Глава двадесет и шеста.
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Обхват
Чл. 186. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3.

Публикуване на обява
Чл. 187. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите откриват възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 с публикуване в РОП на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20.
(2) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В обявата по ал. 1 възложителят може да предвиди извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Заедно с публикуване на обявата възложителите осигуряват достъп до техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо на профила на купувача.
(4) Възложителят не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.

Получаване на оферти (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 188. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 дни, от публикуването на обявата.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Разяснения
Чл. 189. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Промяна на срока
Чл. 189а. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Възложителят удължава срока за получаване на оферти, когато са поискани своевременно разяснения по условията на обществената поръчка и те не могат да бъдат предоставени в срока по чл. 189.
(2) Възложителят може да определи допълнителен срок за получаване на оферти, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят публикува съобщение в РОП.

Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява
Чл. 190. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Покана до определени лица
Чл. 191. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите могат да не публикуват обява, а да публикуват покана в РОП и да я изпратят до определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) не е получена нито една оферта и първоначалните условия на поръчката не са променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя;
3. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
4. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
5. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
7. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.
(3) В случаите по ал. 1, т. 6 възложителите сключват договора за обществена поръчка по правилата на съответната борса.

Определяне на изпълнител
Чл. 192. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Към офертата участниците подават ЕЕДОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в РОП и профила на купувача.

Прекратяване възлагането на обществена поръчка
Чл. 193. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Прекратяването се оповестява в РОП чрез обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7, което съдържа мотиви.

Сключване и изменение на договор
Чл. 194. (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.
(2) Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116.
(4) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В 5-дневен срок от сключването на договора възложителят изпраща обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7 за публикуване в РОП.

Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява
Чл. 194а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Възложителите могат да приложат реда по чл. 187 – 189 и за поръчки, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 и чиято стойност изисква възлагане чрез публично състезание, когато поръчката се запази и се възложи на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
(2) В случаите по ал. 1 участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че най-малко 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6.
(3) В случаите по ал. 1 възложителят посочва в обявата, че поръчката е запазена за лица, които отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.

Субсидиарно прилагане
Чл. 195. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.

Част шеста.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИТЕ

Глава двадесет и седма.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Раздел I.
Общи положения

Актове, подлежащи на обжалване
Чл. 196. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура за:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) възлагане на обществена поръчка, включително въз основа на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи;
4. конкурс за проект.
(2) Не подлежат на обжалване решенията за:
1. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска от:

а) при строителство – 270 000 лв.;
б) при доставки и услуги, включително услугите по приложение № 2 – 70 000 лв.;
2. откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.
(3) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 175, ал. 5 и обявлението за доброволна прозрачност
(5) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1.

Добросъвестност
Чл. 196а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестното им упражняване се реализира по общия исков ред.

Срок за подаване на жалба
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 – срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) публикуването на:
а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;
6. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) връчването на решението за:
а) определяне на изпълнител;
б) класиране на участниците в конкурса за проект;
в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;
г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;
д) прекратяване на процедурата;
е) (нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки;
ж) (нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2.
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Право на обжалване
Чл. 198. (1) Жалба може да се подава от:
1. всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 5 и 8 и ал. 2;
2. всеки заинтересован кандидат в процедурата – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 2, 6 и 7 и ал. 2;
3. всеки заинтересован кандидат или участник – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1, 4 и т. 5, буква „а“ жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.)

Подаване на жалба
Чл. 199. (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя – физическо лице;
3. наименование и адрес на възложителя;
4. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) данни за обществената поръчка, включително уникалния й номер в РОП и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;
6. (нова – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) подпис на лицето, което подава жалбата.
(3) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:
1. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1 и 2;
3. документ за платена държавна такса;
4. (доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) доказателство за изпращането на жалбата до възложителя, когато не е изпратена чрез платформата по чл. 39а, ал. 1;
5. (нова – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;
6. (нова – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;
7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 и ал. 3, т. 2, 3, 5 и 6, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.

Раздел II.
Образуване на производство

Образуване на производство
Чл. 200. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. В разпореждането се определя член на комисията, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. За образуваното производство се уведомява възложителят.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, в срок три работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) След образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията със заповед определя служители от администрацията на комисията за извършване на проучване по жалбата.
(4) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация или е с обект в областите отбрана и сигурност, служителите по ал. 3 трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Отказ от образуване на производство
Чл. 201. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
1. жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 197, ал. 1 и 2;
2. не са отстранени нередовностите в срока по чл. 199, ал. 4;
3. жалбата е подадена преди изтичането на съответния срок по чл. 100, ал. 3, 4 или 5 и чл. 179, ал. 1;
4. жалбата е оттеглена преди образуването му;
5. актът не подлежи на обжалване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) В случаите по ал. 1 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане.

Отстраняване на нарушението от възложителя
Чл. 202. (1) (Предишен текст на чл. 202 – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителят може сам да отстрани нарушението до получаване на съобщението по чл. 209, ал. 3 за приключване на проучването по жалбата от Комисията за защита на конкуренцията.
(2) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Решението или действието, с което се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като възложителят не може да се възползва от възможността по ал. 1.

Раздел III.
Временна мярка

Спиране на процедурата
Чл. 203. (1) Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.
(2) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата. Не може да се прави искане за налагане на временна мярка, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя, свързано с процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуваното производство по чл. 200, ал. 1 от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка от момента на подаването й до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато решението е взето в процедура, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите, когато обществената поръчка е разделена на обособени позиции, жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, включително срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка за онези обособени позиции, които не са включени в предмета на оспорването.
(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 3 в деня на получаването на уведомлението за образуване на производството или най-късно на следващия работен ден възложителят обявява спиране на поръчката чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.

Произнасяне по искането за временна мярка
Чл. 204. (1) Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуването на производството.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и интересите, свързани с отбраната и сигурността, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните.
(3) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.
(4) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
(6) Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

Предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител
Чл. 205. (1) Когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, възложителят може в срока за представяне на становището по чл. 200, ал. 2 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Възложителят мотивира искането по ал. 1 и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на становището.
(4) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.
(5) Предварително изпълнение по ал. 4 не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за:
1. отлагане изпълнението на договора;
2. провеждане на нова процедура за възлагане на поръчката.
(6) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) Частната жалба спира изпълнението на обжалваното определение.

Спиране на производството пред Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 206. (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на изпълнител и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друго решение на възложителя по същата процедура.
(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за определяне на изпълнител, когато установи висящо производство по ал. 1.
(3) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните след отпадане на основанието за спиране.

Раздел IV.
Производство за разглеждане на жалбата

Проучване
Чл. 207. Проучването на преписката се извършва от определените служители по чл. 200, ал. 3 и обхваща обстоятелствата по жалбата.

Доказателства и експертни становища в производството
Чл. 208. (1) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства, включително експертни становища. Комисията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато писмените доказателства са електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, те се представят на електронен носител.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя – в някой от случаите по чл. 215, ал. 2, т. 2 – 6.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът по Закона за защита на класифицираната информация.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.

Приключване на проучването
Чл. 209. (1) След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на Комисията за защита на конкуренцията доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството.
(2) Наблюдаващият член на Комисията за защита на конкуренцията уведомява председателя за приключване на проучването. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането на преписката.
(3) В тридневен срок от получаването на съобщението за приключване на проучването страните имат право да се запознаят със събраните по преписката доказателства.
(4) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

Призоваване и връчване на съобщения
Чл. 210. (1) Страните се призовават на посочените в жалбата адреси, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията – за връчени, ако са им изпратени на посочените от тях електронен адрес или факс, ако има такъв. Когато страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисията за защита на конкуренцията.
(3) Страните могат да ползват адвокатска защита.

Заседания на Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 211. (1) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект в областите отбрана и сигурност, членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Член на Комисията за защита на конкуренцията не може да участва в производството по проучване по този закон, когато е заинтересован от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на Комисията за защита на конкуренцията се отвежда по свой почин или по искане на страните.
(4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси.
(5) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателстващият заседанието предоставя възможност на страните за становища.
(6) След изясняване на спора от фактическа и правна страна – заседанието се закрива от председателстващия.

Срокове за произнасяне по жалбата
Чл. 212. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството.
(2) Решението заедно с мотивите се изготвя и се обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето по жалбата.

Прекратяване на производството от Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 213. (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) при установяване на недопустимост на жалбата, включително когато жалбоподателят не е обосновал и доказал правния си интерес;
2. ако жалбоподателят – физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;
3. при оттегляне на жалбата.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)

Субсидиарно прилагане
Чл. 214. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Решения на Комисията за защита на конкуренцията

Постановяване на решенията
Чл. 215. (1) Комисията за защита на конкуренцията взема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа.
(2) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
3. (доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) отменя изцяло или отчасти решението и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
4. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и 6 налага предвидените санкции;
5. обявява за нищожно решението на възложителя;
6. отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
7. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8, и когато установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 и 6 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Когато преди или в хода на производството възложителят сключи договор, в деня на сключването той уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като изпрати и копие от договора.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер от 5 до 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснато предварително изпълнение, но решението на възложителя е постановено в нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(6) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8, но не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер от едно до три на сто от стойността на сключения договор.
(7) В случаите по ал. 5 и 6, когато стойността на договорите не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията се налага от Комисията за защита на конкуренцията въз основа на назначена експертиза за очакваната стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.
(8) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:
1. дата, място на постановяване и номер;
2. фактическите и правните основания за постановяването му;
3. решението, което се обжалва, и наименование на органа, който го е издал;
4. имената, съответно наименованието на страните;
5. какво се постановява;
6. в тежест на кого се присъждат разноските;
7. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд
Чл. 216. (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
(2) Срокът за отстраняване на нередовности по жалбата, подадена пред Върховния административен съд, е три дни от получаване на съобщението.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) След като приеме жалбата за редовна, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на останалите страни, които в тридневен срок от получаването може да подадат отговор.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) На страните се връчват призовки и съобщения на посочените от тях електронен адрес или факс. Когато страните не са посочили електронен адрес или факс, призоваването и връчването на съобщения по делото се извършват по реда на чл. 42, ал. 1 и 3 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Страните се призовават за първото заседание не по-късно от три дни преди датата на заседанието.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата и решението му е окончателно.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Влезлите в сила съдебни решения не подлежат на отмяна по реда на чл. 237 – 249 от Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалване на разпорежданията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 216а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) (1) Разпореждането по чл. 201, ал. 2 и определенията по чл. 204, ал. 1, чл. 205, ал. 3 и по чл. 213, ал. 1 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването им на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Срокът за отстраняване на нередовността на частната жалба пред Върховния административен съд е три дни от получаване на съобщението, връчено по реда на чл. 216, ал. 4.
(3) За неуредени въпроси относно производството по частната жалба се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел VI.
Разноски. Обезщетения. Плащания

Разноски
Чл. 217. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските в съответствие с уреденото в тази глава и при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) По искане на страните, направено в срока за обжалване, Комисията за защита на конкуренцията може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
(3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в тридневен срок.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.

Обезщетения
Чл. 218. Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заплащане на санкциите
Чл. 219. Сумите в изпълнение на санкциите по чл. 215, ал. 5 и 6 се заплащат от бюджета на юридически лица, чиито ръководители са възложители – физически лица.

Държавни такси
Чл. 220. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавни такси за отмяна на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Глава двадесет и осма.
НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Ред за установяване и отстраняване на нарушенията
Чл. 221. (1) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз препраща в деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на финансите и до Агенцията по обществени поръчки уведомлението, получено от Европейската комисия, за установени от нея нарушения на възложителите при провеждане на процедура до сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изпраща уведомлението по ал. 1 до съответния възложител, който в 5-дневен срок от получаването му представя отговор.
(3) С отговора по ал. 2 възложителят уведомява Агенцията по обществени поръчки и прилага съответните доказателства, когато:
1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или
2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване.
(4) Извън случаите по ал. 3, когато възложителят намира, че не е налице нарушение, той изпраща мотивирано становище до Агенцията по обществени поръчки и прилага доказателства.
(5) Възложителят преустановява всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка, от момента на получаване на уведомлението по ал. 1 до окончателното разрешаване на спора.
(6) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки в 10-дневен срок от получаване на мотивираното становище:
1. подава жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, когато нарушението, посочено в уведомлението по ал. 1, е в резултат от акт на възложителя;
2. сезира компетентния държавен орган, когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз.
(7) Органът по ал. 6, т. 2 в 5-дневен срок уведомява Агенцията по обществени поръчки с мотивирано становище и посочва съответни мерки, когато предвижда такива.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изготвя отговор до Европейската комисия, който съдържа:
1. потвърждение, че нарушението е отстранено – в случаите по ал. 3, т. 1;
2. информация за наличие на производство по обжалване на нарушението – в случаите по ал. 3, т. 2;
3. информация за предприетите мерки – в случаите по ал. 6, т. 1 и ал. 7.
(9) Отговорът по ал. 8 с приложени към него доказателства се изпраща до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на финансите в срок до 17 дни от получаването в Агенцията по обществени поръчки на уведомлението по ал. 1.
(10) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз предоставя на Европейската комисия отговора по ал. 8 не по-късно от изтичането на 21 дни от датата на получаване на уведомлението по ал. 1.

Уведомяване
Чл. 222. (1) Възложителите са длъжни писмено да уведомят Агенцията по обществени поръчки:
1. за резултата от обжалването в случаите по чл. 221, ал. 3, т. 2 – в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията;
2. когато процедурата, за която се отнася уведомлението по чл. 221, ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и е открита нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет – в тридневен срок от откриването на процедурата.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от получаването на уведомлението уведомява Европейската комисия по реда на чл. 221, ал. 9.

Обмен на информация
Чл. 223. Обменът на информация по чл. 221 и 222 се извършва по електронен път с електронен подпис или по факс.

Глава двадесет и девета.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОГОВОРИ ИЛИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Правоимащи лица
Чл. 224. (1) Унищожение на сключен договор или на рамково споразумение в случаите по чл. 119 може да иска:
1. всяко заинтересовано лице – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;
2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 3, букви „а“ и „б“;
3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „в“.
(2) Унищожение не може да се иска, когато:
1. има влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 5;
2. е публикувано обявление за доброволна прозрачност съгласно чл. 28 и то е влязло в сила.

Срок и ред
Чл. 225. (1) Унищожение на договора или на рамковото споразумение по чл. 119 може да се иска в срок до два месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчка в РОП, а ако не е публикувано обявление – от узнаването, но не по-късно от една година от сключването.
(2) Когато възложителят е сключил договор или рамково споразумение преди приключване на производство по обжалване, срокът за искане на унищожение на основание чл. 119, ал. 1, т. 3 е два месеца от влизането в сила на решението, с което е отменен обжалваният акт на възложителя.
(3) Искът за унищожение на договора или на рамковото споразумение се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Последици
Чл. 226. Когато договорът или рамковото споразумение бъдат унищожени, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. В случай че това не е възможно, отношенията се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.

Част седма.
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Глава тридесета.
ОРГАНИ

Провеждане на държавната политика в областта на обществените поръчки
Чл. 227. Министърът на финансите осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки чрез Агенцията по обществени поръчки.

Агенция по обществени поръчки
Чл. 228. (1) Агенцията по обществени поръчки е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(2) Агенцията по обществени поръчки се ръководи и се представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на финансите.
(3) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Правомощия на агенцията
Чл. 229. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки:
1. разработва проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) оказва методическа помощ на възложителите чрез:
а) издаване на общи методически указания въз основа на мониторинг и обобщаване на практиката;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) предоставяне на разяснения по прилагане на закона;
в) преки консултации;
г) (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
д) (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) контрол на процедури на договаряне;
е) (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2;
3. популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални, иновативни изисквания и други;
4. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) координира процеса по подготовка и публикуване на стандартизирани изисквания и документи;
5. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
8. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
9. сезира компетентните органи за упражняване на последващ контрол по спазването на закона;
10. обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 221, ал. 1;
11. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) поддържа и управлява платформата по чл. 39а, ал. 1;
12. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) разработва и утвърждава образци на документи и правилата за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1;
13. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
14. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) извършва мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на информация:
а) от платформата по чл. 39а, ал. 1;
б) от дейността по т. 2;
в) от възложителите и от компетентните органи, включително органите по глава двадесет и седма и по чл. 238, ал. 1;
г) получена в Агенцията по обществени поръчки от други източници;
15. издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи на пазара на обществените поръчки;
16. поддържа списъци на възложителите по закона и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
17. съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
18. поддържа и актуализира списък по чл. 57, ал. 4;
19. осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови и други организации;
20. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
21. участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
22. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) определя представителите на Агенцията по обществени поръчки за участие в дейността на експертния съвет за сътрудничество;
23. осъществява сътрудничество с Европейската комисия, включително изпраща информация до нея, свързана със:
а) (изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) случаите на прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква „б“, чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6, когато е поискана от Европейската комисия;
б) правни или фактически проблеми при участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
в) правни или фактически проблеми при участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
24. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) изготвя и изпраща на Европейската комисия доклад от мониторинга на обществените поръчки в страната въз основа на информацията по т. 14, както и влезлите в сила решения, с които е наложена санкция по чл. 215, ал. 5;
25. поддържа и актуализира информацията, която се събира и съхранява в електронната база данни на Европейската комисия (e-Certis), създадена от Европейската комисия; при поискване предоставя на други държави членки разяснения по информацията в e-Certis;
26. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) при поискване предоставя на други държави членки информация, свързана с прилагането на чл. 48, 51, 52, 54 – 59, чл. 64, ал. 3 – 7 и чл. 72, ал. 9;
27. представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността на агенцията.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по ал. 1, т. 2, букви „г“ и „д“ обхваща процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-висока от:
1. 1 000 000 лв. – за строителство;
2. 200 000 лв. – за доставки и услуги.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща договори за обществени поръчки на стойност по ал. 2, когато стойността на изменението е равна или по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор. Когато стойността на договорите не е посочена в тях, размерът на изменението се изчислява въз основа на прогнозната стойност на поръчката.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки има право да изисква от възложителите и от компетентните органи или лица необходимата информация, свързана с осъществяване на правомощията му по този закон, включително във връзка с изготвяне на стандартизираните изисквания и документи по ал. 1, т. 4 и на доклада по ал. 1, т. 24. Информацията се изпраща в срока и по начина, определени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Ежегодно до 31 януари Комисията за защита на конкуренцията изпраща до Агенцията по обществени поръчки влезлите в сила решения по ал. 1, т. 24 през предходната година.
(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Образците на решения по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 9 и 12, обявленията, които се изпращат до РОП, включително по чл. 29, ал. 3 и чл. 156, ал. 1, т. 3, и информацията по чл. 36, ал. 1, т. 7 и чл. 230, ал. 3 и 4 се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) На Портала за обществени поръчки се публикуват:
1. информацията по ал. 1, т. 2, буква „а“, т. 16, 17 и 18 и бюлетинът по ал. 1, т. 15;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) утвърдените образци по ал. 6;
3. Общият терминологичен речник;
4. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) друга информация, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Държавните експерти в Агенцията по обществени поръчки, които участват в провеждането на политиките в областта на обществените поръчки, трябва да имат образователно-квалификационна степен „магистър“.
(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Условията и редът за издаването на стандартизирани изисквания и документи по ал. 1, т. 4, за осъществяване на мониторинга по ал. 1, т. 14 и за съставяне и поддържане на списъка по ал. 1, т. 17 се определят с правилника за прилагане на закона.

Проверка на технически спецификации
Чл. 229а. (Нов – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Задължения на възложителите
Чл. 230. (1) Възложителите са длъжни да уведомяват Агенцията по обществени поръчки относно:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
4. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
5. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
6. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) стопанските субекти, които подлежат на вписване в списъка по чл. 57, ал. 4;
7. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6 след получаване на писмено искане от Агенцията по обществени поръчки и в срока, определен в него.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Информацията по ал. 1, т. 6 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, и се изпраща в срок един месец от влизането в сила на акта, с който нарушението е доказано.
(4) Информацията по ал. 1, т. 7 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 31 март всяка година, следваща отчетната.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Прилагане на стандартизирани изисквания и документи (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 231. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Проекти на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 се разработват по предложение на възложител или група от възложители.
(2) Проектите по ал. 1 се съгласуват с компетентните органи и съответните браншови организации и се публикуват за обсъждане на Портала за обществени поръчки.
(3) Стандартизирани изисквания и документи се одобряват от министъра на финансите и от министъра, отговорен за съответния ресор.
(4) Възложителите са длъжни да прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Възложителите могат да не прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3 изцяло или частично, когато това произтича от естеството на поръчката, но са длъжни да посочат писмени мотиви, които се прилагат в досието на поръчката.

Глава тридесет и първа.
КОНТРОЛ

Раздел I.
Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

Контрол чрез случаен избор (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 232. (В сила от 01.09.2016 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г“ се осъществява върху процедурите, чиито обявления за оповестяване на откриването им подлежат на публикуване в РОП, с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 84, 86, 141, 142 и 148 – 175.
(2) Процедурите по ал. 1 се определят чрез случаен избор по методика, която отчита нивото на риск.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява на два етапа:
1. преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решение, обявление и техническа спецификация, а когато е приложимо – и върху проекта на методиката за оценка;
2. след оповестяване откриването на процедурата – върху одобрените документи по т. 1.
(4) Когато откриването на процедурата се оповестява с предварително обявление, контролът по ал. 1 обхваща и поканата за потвърждаване на интерес преди и след нейното изпращане до лицата, заявили интерес.
(5) Проверката на техническите спецификации обхваща спазване на изискванията на чл. 49, ал. 2, а когато е приложимо – и съответствието със спецификации, стандартизирани съгласно чл. 231.
(6) Контролът по ал. 3, т. 1 завършва с изготвяне на предварително становище, което се изпраща на възложителя.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че възложителят не спази препоръките в становището по ал. 6, той изпраща писмени мотиви до Агенцията по обществени поръчки най-късно на следващия работен ден след публикуването в РОП на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(8) Контролът по ал. 3, т. 2 завършва с окончателно становище, като при изготвянето му се разглеждат и предоставените мотиви по ал. 7.
(9) Контролът завършва след осъществяване на етапа по ал. 3, т. 1 в случаите:
1. по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2;
2. на спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4;
3. на процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12.
(10) Възложителят прилага писмени мотиви към досието по чл. 121, когато не вземе предвид констатациите от окончателното становище, а в случаите по ал. 9 – от предварителното становище.
(11) Условията и редът за осъществяване на предварителния контрол по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Външна експертна помощ
Чл. 232а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Контрол върху процедури на договаряне
Чл. 233. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Агенцията по обществени поръчки осъществява контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „д“ върху процедури на договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 и 4.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по ал. 1 не се осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават специални или изключителни права.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по ал. 1 се провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП и обхваща проверка за съответствие на посоченото правно основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от възложителя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от контрола, което се изпраща на възложителя.
(5) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона
Чл. 234. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Контрол при изменение на договор за обществена поръчка
Чл. 235. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща проверка за наличие на условията за прилагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) За осъществяване на контрола възложителят, преди да сключи допълнителното споразумение, изпраща мотиви, подкрепени с доказателства относно причините, които налагат изменението на договора.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За осъществения контрол по ал. 1 Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за законосъобразност, което изпраща на възложителя.
(4) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Задължения на възложителите, свързани с осъществяване на контрол от Агенцията по обществени поръчки
Чл. 236. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) За осъществяване на контрола по чл. 232, 233 и 235 възложителите са длъжни да изпращат до Агенцията по обществени поръчки:
1. проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1;
2. доказателствата към мотивите на решението – в случаите по чл. 233;
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) мотиви и доказателства – в случаите по чл. 235.

Обмен на информация
Чл. 237. Обменът на информация, свързан с осъществяването на контрол от Агенцията по обществени поръчки, се реализира изцяло с електронни средства по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и правила, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Раздел II.
Последващ външен контрол, осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

Обхват
Чл. 238. (1) Последващият външен контрол по изпълнение на този закон, включително контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения, се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.
(2) На контрол от Сметната палата подлежат възложителите, които попадат в обхвата на Закона за Сметната палата.
(3) Възложителите, които попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазването на този закон в рамките на финансова инспекция.
(4) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция извършват периодични последващи проверки относно спазване режима на обществените поръчки на възложители, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, въз основа на одобрен годишен план.
(5) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от упълномощени от него длъжностни лица.
(6) Заповедите по ал. 5 не подлежат на обжалване.
(7) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция да осъществят правомощията си по конкретен случай.

Правила за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция
Чл. 239. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При извършване на проверки по чл. 238 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
1. на свободен достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае“, както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват в проверявания обект;

2. на свободен достъп до служебните помещения и до всички служители в проверявания обект;
3. да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и всички документи, включително на електронен носител;
4. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверявания обект документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, които имат значение за извършваните проверки;
5. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверявания обект декларации за всички банкови сметки в страната и в чужбина;
6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностните лица в проверявания обект писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваните проверки;
7. да изискват в определени от тях срокове и да се запознават с докладите на вътрешните одитори и на други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната организация или лице;
8. да изискват заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверявания обект, свързани с извършването на проверки;
9. да извършват насрещни проверки в юридически лица и еднолични търговци, извън проверявания обект, когато това е необходимо при извършването на проверка;
10. да се запознават с материали, събирани в съдебни производства, както и със съдебни решения, които имат значение за проверяваната дейност;
11. да претърсват помещения, транспортни средства, както и други места, в които се съхраняват документи на проверявания обект, и да изземват документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни за осигуряване на доказателства със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи след получено разрешение от съда.
(2) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.

Задължения при извършване на проверки
Чл. 240. При извършване на проверки по чл. 238 контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
3. да не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.

Резултати от контрола
Чл. 241. (1) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавна финансова инспекция съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя. След връчването на доклада ръководителят на проверявания обект може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването на доклада. Финансовият инспектор, извършил проверката, се произнася с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок от постъпването на писменото становище.
(3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.
(4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
(5) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от доклада за извършена финансова инспекция или от доклада по ал. 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на директора на Агенцията по обществени поръчки.
(6) Информация за резултатите от упражнен контрол по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица, както и от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в случаите по ал. 5.

Взаимодействие между органите за обжалване и контрол
Чл. 242. Когато при осъществяване на правомощията си по закона органите по чл. 238, ал. 1 установят неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на конкуренцията, те изпращат констатациите си до Комисията за защита на конкуренцията.

Раздел III.
Други органи, осъществяващи външен контрол

Обхват
Чл. 243. Предварителен, текущ и последващ контрол върху обществените поръчки на възложителите могат да осъществяват и други органи в рамките на своите правомощия.

Раздел IV.
Управление на обществените поръчки при публичните възложители

Вътрешни правила
Чл. 244. (1) Публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв.
(2) Минималното съдържание на правилата по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Административно осигуряване
Чл. 245. (1) Публичните възложители изграждат вътрешно специализирано звено като част от администрацията, отговорно за управление на цикъла на обществените поръчки, ако са налице едновременно следните условия:
1. годишният бюджет, включително средствата, предоставени по линия на различни фондове и програми на Европейския съюз, е на стойност над 20 млн. лв.;
2. средногодишният брой проведени процедури за възлагане на обществените поръчки през предходните три години надвишава 20.
(2) Числеността и съставът на звеното по ал. 1 се определят в зависимост от обема и сложността на управляваните обществени поръчки.

Раздел V.
Координиране на контролните практики

Експертен съвет за сътрудничество (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 246. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Създава се постояннодействащ експертен съвет за сътрудничество с участието на представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.
(2) Експертният съвет приема насоки за прилагане на закона във връзка с контролната дейност на институциите по ал. 1.
(3) В състава на експертния съвет се включват най-малко трима служители, определени от ръководителите на институциите по ал. 1, като поне един от представителите да е на ръководна длъжност.
(4) Съветът се ръководи от председател, който се избира измежду неговите членове за срок от две години. Председателят не може да бъде представител на една и съща институция в два последователни мандата.
(5) Дейността на съвета се подпомага от администрацията на Агенцията по обществени поръчки.
(6) Изготвянето на насоките, тяхното актуализиране или отменяне се извършва по искане на ръководителите на институциите по ал. 1.
(7) Насоките се публикуват на интернет страниците на институциите по ал. 1.
(8) При необходимост в работата на съвета по ал. 1 могат да се привличат и представители на други институции.
(9) Дейността на съвета се осъществява по правила, утвърдени от ръководителите на институциите по ал. 1.

Част осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 247. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който наруши забраната на чл. 2, ал. 2, чл. 11, ал. 5, чл. 16, чл. 21, ал. 14, 15 или 17, чл. 149, ал. 8 или чл. 150, ал. 4, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който наруши забраната по чл. 7, ал. 3.

Чл. 248. (1) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който сключи договор, без да са изпълнени изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8, чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 149, ал. 1, т. 13, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 50 000 лв.
(2) (Предишен текст на чл. 248 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 14, ал. 7, чл. 15, ал. 6 или чл. 149, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

Чл. 249. Възложител, който наруши чл. 12, ал. 3, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.

Чл. 250. Възложител, който проведе процедура по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 10 или т. 13, без да са налице условията, посочени в закона, се наказва с глоба в размер 5 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.

Чл. 251. Възложител, който определи техническа спецификация в нарушение на чл. 49, ал. 2, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.

Чл. 252. Възложител, който наруши забраната по чл. 174, ал. 5, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.

Чл. 253. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който утвърди методика за оценка на офертите в нарушение на чл. 70, ал. 7, 9 или 10, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който наруши забраната по чл. 70, ал. 12.

Чл. 254. (1) (Предишен текст на чл. 254, доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 2 или 4 или ал. 4, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 5000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който сключи договор преди изтичането на 14-дневния срок по чл. 112, ал. 6 или в нарушение на забраната по чл. 112, ал. 8.

Чл. 255. (1) Възложител, който сключи рамково споразумение за срок, по-дълъг от определения в чл. 81, ал. 3 или чл. 169, ал. 2, без да са налице условията на чл. 81, ал. 4 или чл. 169, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Възложител, който сключи договор за срок, по-дълъг от определения в чл. 113, ал. 1, без да е налице някое от условията на чл. 113, ал. 2 или 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Възложител, който измени договор за обществена поръчка или рамково споразумение, без да са налице основанията по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор или рамково споразумение с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.
(4) Възложител, който въз основа на рамково споразумение сключи договор, в който условията се различават съществено от тези, определени в рамковото споразумение, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 10 000 лв.

Чл. 255а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който прекрати процедура, без да са налице основанията по чл. 110, ал. 1, или не прекрати процедура при наличие на тези основания, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

Чл. 256. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложител, който възложи обществена поръчка, като сключи договор или извърши разходи или поеме задължение за извършване на разходи, с което се достига или надвишава минималния стойностен праг по чл. 20, ал. 1 или 2, без да приложи процедура по чл. 18, ал. 1 съобразно стойността на поръчката при наличие на основания за това, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор – от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но не повече от 50 000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложител, който възложи обществена поръчка, като сключи договор или извърши разходи или поеме задължение за извършване на разходи, с което се достига или надвишава минималния стойностен праг по чл. 20, ал. 3, без да приложи предвидения в закона ред за възлагане на обществената поръчка съобразно стойността на поръчката при наличие на основания за това, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор – от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но не повече от 10 000 лв.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Чл. 256а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който не изпрати в срок информацията, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 256б. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който замени избрания изпълнител в нарушение на чл. 116, ал. 1, т. 4 или 5 или допусне замяна или включване на нов подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 66, ал. 14, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 5000 лв.

Чл. 256в. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 122, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 257. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по чл. 247, 249 – 255 и 256 – 256б, когато в договора не е посочена обща стойност или тя не може да се определи, размерът на глобата се определя въз основа на прогнозната стойност, посочена в обявлението за обществена поръчка, на извършения разход или на поетото задължение за извършване на разход по договора, а ако няма такива – от средствата за съответната дейност, предвидени в бюджета на възложителя.

Чл. 257а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато нарушенията по този закон са извършени повторно, се налага глоба в двоен размер.

Чл. 258. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) При неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на конкуренцията или на задължението по чл. 208, ал. 5 се налага глоба на физическите лица в размер от 1000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция на юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
(3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 259. В случаите по чл. 7, ал. 1 и 2 наказанията по чл. 247 – 256 се налагат на определеното длъжностно лице.

Чл. 260. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършване на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 261. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция или проверка, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички стойности, по отношение на които е приложимо облагане с ДДС, са посочени в закона без включен ДДС.
§ 2. По смисъла на този закон:
1. „Адвокат“ е лице по смисъла на чл. 3, ал. 2 или чл. 11 от Закона за адвокатурата, както и лице, придобило адвокатска правоспособност в трета страна, когато има право да упражнява процесуално представителство в арбитражна или помирителна процедура или в производство по чл. 13, ал. 1, т. 7, буква „а“.
2. „Военно оборудване“ е оборудване, специално проектирано или адаптирано за военни цели и предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение.
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Граждански поръчки“ са всички поръчки, които не са посочени в чл. 148, ал. 1, обхващащи невоенни стоки и строителство, както и услуги с логистична цел, сключени в съответствие с условията по чл. 151.
4. „Договор за обществена поръчка“ е възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един или повече възложители и един или повече изпълнители, с предмет строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги.
5. „Договор за подизпълнение“ е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
6. „Доставчик на медийни услуги“ е лице по чл. 4 от Закона за радиото и телевизията.
7. „Държава членка“ е всяка държава – членка на Европейския съюз, както и всяка държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
8. „Европейска техническа оценка“ е документираната оценка на експлоатационните показатели на строителен продукт по отношение на неговите съществени характеристики съгласно съответния европейски документ за оценяване, както е определен в член 2, точка 12 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L 88/5 от 4 април 2011 г.).
9. „Европейско техническо одобрение“ е положителна техническа оценка за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от органи, определени от държавата членка за тази цел.
10. „Електронни средства“ са електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.
10а. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Електронна фактура“ означава фактура, която е издадена, предоставена и получена в структуриран електронен формат, който позволява автоматичното й електронно обработване.
11. „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, търговска дейност и условия за извършването й, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата – от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до обезвреждането, разчистването и края на експлоатацията или употребата.
12. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.
13. „Заинтересован участник“ е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила. Заинтересован участник е и участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.
14. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
15. „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е:
а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;
б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;
в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.
16. „Изисквания за маркировка“ са изискванията, на които трябва да отговарят строителството, стоките, услугите, процесите или процедурите, за да получат съответната маркировка.
17. „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.

18. „Иновация“ е прилагането на нов или значително подобрен продукт, услуга или процес, включително, но не само, производствени или строителни процеси, на нов маркетингов подход или на нов метод на организация на стопанските дейности, работното място или външните отношения.
19. „Кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект.
20. „Класифицирана информация“ е всяка информация или материал независимо от формата, естеството или начина на предаване, за които е определено ниво на класификация или защита за сигурност и които в интерес на националната сигурност и съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби в сила в съответната държава членка изискват защита срещу злоупотреба, унищожаване, отстраняване, разкриване, загуба или узнаване от неоправомощени лица или какъвто и да е друг вид увреждане.
21. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
22. „Криза“ е всяка ситуация в държава членка или в трета страна, в която е настъпило вредоносно събитие, което по своя мащаб явно превишава вредоносните събития от всекидневния живот и което значително застрашава живота и здравето на хора, има съществени последици върху имуществото или изисква мерки за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост. Криза е налице и тогава, когато настъпването на такова вредоносно събитие се смята за непосредствено предстоящо. Кризи са и въоръжените конфликти и войните.
23. „Маркировка“ е всеки документ, сертификат или свидетелство, които потвърждават, че строителството, продуктите, услугите, процесите или процедурите отговарят на определени изисквания.
24. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Научноизследователска и развойна дейност“ са всички дейности, които обхващат фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност.
Фундаменталните научни изследвания включват експериментална и теоретична работа, насочена основно към постигането на нови знания по отношение на естеството на явления и поддаващи се на наблюдение факти, без оглед на евентуално конкретно приложение или употреба.
Приложните научни изследвания представляват оригинални разработки, предприети с оглед добиването на нови знания. Тези изследвания са основно насочени към постигането на определена практическа цел.
Експерименталната развойна дейност включва разработки, които се основават на съществуващото познание, получено при научни изследвания или практически опит, и които се извършват за започване на производството на нови материали, стоки или устройства, установяване на нови процеси, системи и услуги или значително подобряване на вече съществуващите такива. Експерименталната развойна дейност може да включва създаване на технологични прототипи, например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция или нова технология в съответна или представителна среда.
25. „Неподходяща оферта“ е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.
26. „Неподходящо заявление за участие“ е заявление, подадено от кандидат, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.
27. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
28. „Обективно неделими части“ са части от предмета на обществената поръчка, които поради своето естество не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител.
29. „Обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.
30. „Общ терминологичен речник (CPV – Common Procurement Vocabulary)“ е йерархично структурирана номенклатура за класификация, разделена на раздели, групи, класове, категории и подкатегории, и приложима към обществените поръчки, с цел да бъдат уеднаквени различните препратки, използвани от възложителите за описание на предмета на провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.
31. „Обща техническа спецификация“ е техническа спецификация в областта на информационните и комуникационните технологии, изготвена в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
32. „Орган за оценяване на съответствието“ е орган, който изпълнява дейности по оценяване на съответствието, в т. ч. калибриране, изпитване, сертифициране и проверка, и е акредитиран съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
32а. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Осигуряване ползването на летища“ е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището; ограничаването и отстраняването на препятствия; поддържането на визуалните сигнални средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност; охраната на летището; сигурността на полетите.
32б. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Осигуряване ползването на пристанища“ е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали; извършването на промерни и драгажни дейности; поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа – високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата; охрана на пристанището.
33. „Писмен“ или „в писмена форма“ е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства.
33а. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
34. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка.
35. „Подпомагащи дейности по закупуване“ са дейности, подпомагащи закупуването, по-специално следните форми:
а) техническа инфраструктура, даваща възможност на възложителите да възлагат обществени поръчки или да сключват рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги;
б) консултации по провеждането или разработването на процедурите за възлагане на обществена поръчка;
в) подготовка и ръководство на процедурите за възлагане на обществена поръчка от името и за сметка на въпросния възложител.
36. „Пощенска пратка“ е адресирана пратка в окончателната форма, в която тя се пренася, независимо от теглото. Освен кореспондентските пратки тези пратки могат да включват например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото.
37. „Пощенски парични преводи“ са услуги по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за пощенските услуги.
38. „Пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събиране, сортиране, пренасяне или доставка на пощенски пратки, независимо дали попадат в обхвата на универсалната пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, или извън нейния обхват.
39. „Правителство“ е всяко национално, регионално или местно правителство на държава членка или на трета страна.
40. „Предаване“ е аудио-визуално предаване по чл. 2, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията или радиопредаване по чл. 2, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията.
41. „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
42. „Публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което публични възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 могат да упражняват доминиращо влияние. Доминиращо влияние от страна на публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 се предполага във всеки от следните случаи, в които възложителят пряко или непряко:
а) притежава мажоритарния дял от записания капитал на предприятието;
б) контролира мнозинството от гласовете, свързани с акциите/дяловете, емитирани от предприятието;
в) може да назначи повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на предприятието.
43. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, за което са изпълнени следните условия:
а) създадено е с конкретната цел да задоволява нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер;
б) финансирано е с повече от 50 на сто от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14.
Нуждите от общ интерес имат промишлен или търговски характер, когато лицето действа в нормални пазарни условия, стреми се да реализира печалба, като самостоятелно понася загубите от извършване на дейността си.
Лечебно заведение – търговско дружество, чийто капитал е поне две трети частна собственост, финансирано с повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации, и което има промишлен или търговски характер, макар да задоволява нужди от общ интерес, не е „публичноправна организация“ по смисъла и за целите на Закона за обществените поръчки.
43а. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Публични средства“ са тези по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
43б. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Синтаксис“ означава машинно четим език или диалект, който се използва за представяне на елементите на данните, съдържащи се в електронната фактура.
44. „Свързано предприятие“ е предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие със Закона за счетоводството, или всяко предприятие, което:
а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на възложителя, или
б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него.
45. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
46. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ са тези по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка.
47. „Специални или изключителни права“ са права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност.
Не са „специални или изключителни права“ права, които са били предоставени чрез процедура, при която е била осигурена достатъчна публичност, и които са били:
а) (доп. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) предоставени по реда на този закон или на Закона за концесиите или на Закона за подземните богатства, или
б) процедури по други правни актове на Европейския съюз по приложение № 12, които осигуряват достатъчна предварителна прозрачност за предоставяне на разрешения въз основа на обективни критерии.
48. „Стандарт“ е техническа спецификация, приета от признат орган по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително, и който може да бъде:
а) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „международен стандарт“ – стандарт по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.);
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „европейски стандарт“ – стандарт по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;
в) „национален стандарт“ – стандарт, приет от национална организация по стандартизация и достъпен за широката общественост.
49. „Стандарт в областта на отбраната“ е техническа спецификация, съответствието с която не е задължително и която е одобрена от организация по стандартизация, специализирана в изработването на технически спецификации за многократно или непрекъснато приложение в областта на отбраната.
50. „Стопански субект“ е всяко физическо или юридическо лице или образувание, или обединение от такива лица и/или образувания, които предлагат на пазара изпълнение на строителство и/или строеж, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
51. „Строеж“ е резултатът от строителни работи или дейности в областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.
52. „Съвместно предприятие“ е договорно обединение на секторни възложители за извършване на секторните дейности по чл. 123.
53. „Технически еталон“ е всеки резултат, създаден от европейските органи по стандартизация, различен от европейските стандарти, съгласно процедури, адаптирани към развитието на пазарните потребности.
54. „Технически спецификации“ са:
а) при обществени поръчки за строителство – всички технически предписания, които се съдържат, по-специално, в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, стоките или консумативите, така че да отговарят на предвидената от възложителя употреба; тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба и производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи; характеристиките включват и правила за проектиране и ценообразуване, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него;
б) при обществените поръчки за доставки или услуги – спецификация във вид на документ, в който се определят изискваните характеристики на продукта или услугата, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието.
55. „Трета страна“ е страна, която не е държава членка.
55а. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Трето лице“ е всяко лице, различно от кандидата или участника.
56. „Управление на системата на единна сметка и фискалния резерв“ включва:
а) централизация на средства, постъпления и плащания чрез транзитни сметки и СЕБРА и свързаните с това услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване съгласно Закона за публичните финанси;
б) управление на ликвидността на системата на единна сметка и инвестирането на временно свободни средства във финансови инструменти съгласно Закона за публичните финанси;
в) управление на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
г) управление на останалите сметки и активи, включени във фискалния резерв.
57. „Услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, които са предоставени в следните области:
а) услуги за обслужване на поща (както услугите, които предхождат, така и услугите, които следват изпращането, включително „разпределителни услуги в пощенски салон“);
б) услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от буква „а“, като пряка кореспонденция без означен адрес.
58. „Условия за изпълнение на поръчката“ са определените от възложителя конкретни и обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението й, извън критериите за възлагане на поръчката. Условията за изпълнение на поръчката не подлежат на сравнителна оценка и не оказват влияние върху класирането на офертите.
59. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Участник“ е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори.
60. „Фиксирани мрежи за обществени услуги“ са:
а) преносните и разпределителните мрежи по смисъла на Закона за енергетиката – за дейностите по чл. 124 и 125;
б) водоснабдителна система и канализационна система по смисъла на § 1, ал. 1, т. 32 и 33 от допълнителните разпоредби на Закона за водите – за дейностите по чл. 124.
61. „Финансови инструменти“ са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.
62. „Хора в неравностойно положение“ са лицата по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).
63. „Централен орган за покупки“ е възложител, осъществяващ централизирани дейности по закупуване и евентуално подпомагащи дейности по закупуване. За поръчки в областта на отбраната и/или сигурността централен орган за покупки може да бъде възложител, който осъществява централизирани дейности по закупуване, или европейски публичен орган, който:
а) придобива доставки и/или услуги, предназначени за възложители, или
б) сключва договори или рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възложители.
64. „Централизирани дейности по закупуване“ са дейности, които се осъществяват постоянно в една от следните форми:
а) придобиване на доставки и/или услуги, предназначени за възложители;
б) възлагане на обществени поръчки или сключване на рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възложители.
65. „Чувствително оборудване, строителство или услуга“ е оборудване, строителство или услуга за целите на сигурността, които включват, изискват и/или съдържат класифицирана информация.
66. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
67. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
§ 3. С този закон се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ, L 94/65 от 28 март 2014 г.);
2. Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ, L 94/375 от 28 март 2014 г.);
3. Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ, L 216/76 от 20 август 2009 г.);
4. Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ, L 335/31 от 20 декември 2007 г.);
5. Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство;
6. Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор.
7. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120/5 от 15 май 2009 г.).
8. (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки (ОВ L 133/1 от 6 май 2014 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Този закон отменя Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8, 12, 14, 17, 35 и 79 от 2015 г.).
§ 5. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г. и бр. 14 и 79 от 2015 г.) чл. 30 се отменя.
§ 6. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22, 54 и 95 от 2015 г.) в чл. 23, ал. 6 думите „по чл. 7 от Закона за обществените поръчки“ се заменят с „по чл. 5 от Закона за обществените поръчки“.
§ 7. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 и 95 от 2015 г.) в § 1г от допълнителните разпоредби думите „по чл. 7 от Закона за обществените поръчки“ се заменят с „по чл. 5, ал. 2 – 4 от Закона за обществените поръчки“.
§ 8. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г. и бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г.) в чл. 87 ал. 10 се изменя така:
„(10) В 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, органът по приходите предоставя информация за наличието или липсата на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Националната агенция за приходите може да предоставя на възложителите достъп по електронен път до информация за наличието или липсата на задължения на лицата.“
§ 9. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 60, 79 и 100 от 2015 г.) в чл. 174, ал. 3 думите „и възложители“ се заличават.
§ 10. В Закона за „Държавен вестник“ (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 7, ал. 2 думите „за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и“ се заличават.
§ 11. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.) в чл. 99, ал. 3 думите „по чл. 12, ал. 1, т. 13“ се заменят с „по чл. 13, ал. 1, т. 13“.
§ 12. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 97 от 2015 г.) в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби навсякъде думите „по чл. 7, т. 1 или 3“ се заменят с „по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14“, а думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.
§ 13. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г. и бр. 40 от 2014 г.) в § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думите „по чл. 7“ се заменят с „по чл. 5, ал. 2 – 4“.
§ 14. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 98 и 105 от 2014 г.) в чл. 22, ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 15. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.“
2. Параграф 8 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 16. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 14 се изменя така:
„14. „Свързани лица“ са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.“
§ 17. В Закона за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 87 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 33, ал. 1 думите „процедура на договаряне с обявление“ се заменят със „състезателна процедура с договаряне“.
2. В чл. 35:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Обявлението за процедура за определяне на частен партньор съдържа информацията по част Б от приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, когато е приложимо, като задължително се описват:
1. обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, и се посочва, че същата се изпълнява чрез ПЧП;
2. всички гаранции, определени в проекта на договор за ПЧП;
3. максималният размер на плащанията, както и другите форми на финансовата подкрепа.“;
б) в ал. 3, т. 2 думите „чл. 25, ал. 4“ се заменят с „чл. 105, ал. 1 и 2“.
3. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) За кандидатите и участниците в процедурата се прилагат изискванията на чл. 54 – 65, 67 – 69 и чл. 111 от Закона за обществените поръчки.
(2) Участниците представят оферта съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. Към офертата се прилага и финансово-икономически модел за осъществяване на ПЧП.“
4. В чл. 38:
а) в ал. 1 изречение второ думата „протоколът“ се заменя с „докладът“, а думите „чл. 72“ се заменят с „чл. 103, ал. 3“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „чл. 39“ се заменят с „чл. 110“;
в) в ал. 3 думите „чл. 74, ал. 2“ се заменят с „чл. 112, ал. 3“.
5. В чл. 39, т. 1 думите „процедура на договаряне с обявление“ се заменят със „състезателна процедура с договаряне“.
6. В чл. 42, ал. 1 думите „процедура на договаряне с обявление“ се заменят със „състезателна процедура с договаряне“.
7. В чл. 57, ал. 1, т. 2 думите „чл. 47, ал. 1, 2 и 5“ се заменят с „чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението или в поканата обстоятелства по чл. 55, ал. 1“.
8. В чл. 72 думите „глава единадесета „Обжалване“ се заменят с „част шеста „Отстраняване на нарушения в процедурите“.
§ 18. Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а“ от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред.
§ 19. Договорите въз основа на рамково споразумение, сключено до влизането в сила на този закон, се възлагат по реда, действащ към датата на решението за откриване на процедура за сключване на рамково споразумение.
§ 20. Динамичните системи за доставки и системите за предварителен подбор, създадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 30 юни 2016 г.
§ 21. Когато до влизането в сила на този закон е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, съответно пред Върховния административен съд, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.
§ 22. Предварителният контрол на документите, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред.
§ 23. За договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на чл. 116 и 118.
§ 24. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
§ 25. (1) Възложителите изграждат звената по чл. 245, ал. 1 в срок до 31 декември 2016 г.
(2) Администрациите на изпълнителната власт по чл. 36 от Закона за администрацията създават звената в рамките на установената в съответните устройствени актове обща численост на персонала им.
§ 26. (1) (В сила от 16.02.2016 г.) Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2 и тарифата по чл. 220, ал. 1 в срок до 15 април 2016 г.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решение списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник по чл. 12, ал. 1, т. 1.
§ 27. (В сила от 16.02.2016 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредбата по чл. 71, ал. 5 в срок до 15 април 2016 г.
§ 28. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:
1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.) член 39, който влиза в сила по отношение на централните органи за покупки – от 1 януари 2017 г.;
2. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
3. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.10.2018 г.)
4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;
5. член 67:
а) алинея 4 – относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;
б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;
6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;
8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
__
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 2 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Обн. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 – 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на
задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
(Обн. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. член 191, ал. 2 – 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
(Обн. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 2 и § 6, т. 3, 4 и 5, които влизат в сила от 31 март 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
(Обн. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.)

§ 28. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г. и бр. 63, 85 и 96 от 2017 г.) навсякъде думите „чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

§ 26. (1) При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които след влизането в сила на този закон е взето
решение за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 и чл. 191 от Закона за
обществените поръчки, отстраняването по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от
Кодекса на труда се прилага, само когато нарушенията са извършени след влизането му в сила.
(2) При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение
за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 и чл. 191 от Закона за обществените
поръчки, отстраняването по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда
не се прилага за нарушения, извършени до влизането му в сила, освен когато актът на възложителя, с който лицето е отстранено, е влязъл в сила.
§ 27. Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за
откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл. 191 от Закона за обществените поръчки, с изключение
на случаите по § 26, се довършват по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. член 222, ал. 1 – 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква „а“, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква „б“, която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(Обн. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ
(Обн. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.)

§ 55. Законът влиза в сила от 23 май 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(Обн. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.)

§ 12. За подадените до влизането в сила на този закон жалби до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(Обн. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА
(Обн. – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 2, който влиза в сила:
а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и
б) от 16 август 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;
3. параграф 32, който влиза в сила в 9-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“, с изключение на т. 1, буква „а“ – относно чл. 7б, ал. 2 за устройствата за мобилно
видеонаблюдение и чл. 7б, ал. 4, и т. 5 – относно чл. 95а, ал. 2, чл. 95б, т. 2 и чл. 95в, които влизат в сила в 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(Обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. И доп. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. И доп. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр.
107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

§ 131. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл.
39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало до 31 декември 2019 г. включително, се прилага редът за възлагане,
действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в графика по ал. 1, се
прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, ал. 3 и 12,
чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите
споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.
(4) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Алинеи 2 и 3 се прилагат и за конкурсите за проект, открити до датата, определена в графика по ал. 1.
§ 132. Предварителният контрол на документите, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред.
§ 133. (1) Параграф 66 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон.
(2) Параграф 77 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения в областите отбрана и сигурност, сключени до влизането в сила на този закон.
§ 134. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Възложителите поддържат създадените от тях профили на купувача, извън платформата по чл. 39а, ал. 1, както и публикуват
в тях необходимата информация за поръчките, открити до датата, определена в графика по § 131, ал. 1. Профилът се поддържа до изтичане на една година от:
1. приключване на изпълнението на договора;
2. прекратяване на възлагането на поръчките;
3. приключване на изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система.
§ 135. Външните експерти, които са включени в списъка по чл. 229а, ал. 2 до влизането в сила на този закон, се вписват служебно в списъка по чл. 232а, ал. 2.
§ 136. (В сила от 18.10.2018 г.) В срок до 1 март 2019 г. компетентните органи привеждат в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
§ 137. (В сила от 18.10.2018 г., изм. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от
01.01.2021 г.) До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на
обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, при условие че отговарят на изискванията на чл. 39а, ал. 7, с изключение на
създаването и публикуването на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1. Решенията по
чл. 22, ал. 1, т. 3 – 6 и 8 и ал. 8 се връчват чрез платформите, използвани от централните органи.
(2) В случаите по ал. 1 възложителите, които провеждат вътрешен конкурентен избор въз основа на рамкови споразумения, сключени от Централния орган за покупки в сектор
„Здравеопазване“ и от Централния орган за покупки за общините, възлагат поръчките чрез използваните от тези органи платформи.
(3) Обявленията за възлагане на поръчка, за изменение и за приключване на договорите, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор по ал. 2, се вписват съответно по
партидата на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и на Централния орган за покупки за общините в платформата по чл. 39а, ал. 1.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) До 1 януари 2023 г. документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях
поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки по ал. 1.
§ 138. (В сила от 18.10.2018 г.) Производствата, образувани пред Върховния административен съд по частни жалби, подадени до обнародването на този закон, се приключват по
досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 141. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 95, 97, 98, 100, 102, 136 и 138, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
2. параграф 14, т. 3, § 22, § 24 относно отмяна на чл. 40 и 41, § 42, т. 2, § 43, т. 2, § 44, т. 2, § 47, 51, 52, 53, § 69, т. 2, § 127 и 137, които влизат в сила от 18 октомври 2018 г.;
3. параграф 10, т. 4, § 12, § 14, т. 1 и т. 2, § 16, 17, 18, 20, 21, § 23 относно чл. 39а, ал. 1, ал. 2, т. 1 – 4, 8, 10 и 11 и ал. 4 – 11, § 24 относно отмяна на чл. 43, § 25, § 39, т. 1, § 42, т. 1, § 43,
т. 1, § 44, т. 1, § 65, 67, 68, § 69, т. 1, § 70, 73, 76, § 81, т. 2, § 84, 85, § 86, т. 3, § 88, 90, § 91, т. 2, § 94, 99, § 105, т. 1, буква „г“, § 109, т. 3, § 122 относно чл. 256в и § 130, които влизат в
сила от 1 ноември 2019 г.;
4. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) параграф 19 относно чл. 36а, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2020 г. и § 23 относно чл. 39а, ал. 2, т. 5 – 7 и 9 и ал. 3, които
влизат в сила от 1 януари 2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква „б“, т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 28, т. 6 – 12 и т. 14 – 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 – 22 и т. 36 – 40, § 41, т. 2 – 8, т. 9, букви „а“ и „в“ и т. 10, които влизат в сила от 1
април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква „а“ относно думите „и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията
и съоръженията за хората с увреждания“, т. 9, буква „а“ относно думите „както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“, т. 9,
буква „г“ относно думите „и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания“ и относно думите „както и с лицата, осъществяващи дейности по
предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ и т. 9, буква „д“ относно ал. 15,
т. 3 и ал. 16 относно думите „както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с
увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания – за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания“, т. 25, буква „а“ – ал. 1, т. 13
относно думите „помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“ и т. 25, буква „б“ относно ал. 4 относно думите „и лицата, осъществяващи дейности по
предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ и „и помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с увреждания“, § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква „б“, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
(Обн. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 28. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. член 73, ал. 3 и § 16 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 7, ал. 6, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. параграфи 12 и 13, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) №
1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кр