Меню

Конвенция № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.

Член 1
За прилагането на тази конвенция терминът "кораб" обхваща всички параходи, кораби или други плавателни съдове, каквито и да са те, публична или частна собственост, които извършват морско корабоплаване, с изключение на военните кораби.

Член 2
С изключение на корабите, на които работят само членовете на едно и също семейство, децата и юношите под 18-годишна възраст могат да бъдат приемани на работа на кораби само след представяне на медицинско свидетелство, което удостоверява тяхната годност за тази работа, подписано от лекар, одобрен от компетентната власт.

Член 3
Заетостта на тези деца или юноши с морски труд може да продължи само след подновяване на медицинския преглед през периоди, които не надвишават 1 година, като при всеки нов преглед представят медицинско свидетелство, което удостоверява годността им за морски труд. Когато срокът на свидетелството изтече по време на пътуване, той се продължава до края на пътуването.

Член 4
В неотложни случаи компетентната власт може да допусне младеж, ненавършил 18-годишна възраст, да отпътува, без да е бил подложен на прегледите, предвидени в чл. 2 и 3 на тази конвенция, при условие, че този преглед бъде извършен в първото пристанище, до което корабът достигне.

Член 5
Официалните ратификации на тази конвенция при установените условия в Устава на Международната организация на труда ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 6
1. Тази конвенция влиза в сила, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
2. Тя обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 7
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това всички държави - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така, за регистрация на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 8
В съответствие с разпоредбите на чл. 6 всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите на чл. 1, 2, 3 и 4 най-късно от 1 януари 1924 г., както и да вземе необходимите мерки за тяхното действително прилагане.

Член 9
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите й в своите колонии, владения и протекторати в съответствие с разпоредбите на чл. 35 на Устава на Международната организация на труда.

Член 10
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.

Член 11
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 12
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...