Меню

Конвенция № 127 относно максималната тежест, 1967 г.

Член 1
За целите на тази конвенция:
a) изразът "ръчно пренасяне на тежести" означава всяко пренасяне на тежест изцяло от един работник; той включва вдигането и поставянето на тежестта;
b) изразът "редовно ръчно пренасяне на тежести" означава всяка работа, която предимно или изцяло се състои в ръчно пренасяне на тежести или обикновено съдържа, макар и не постоянно, ръчно пренасяне на тежести;
c) изразът "млад трудещ се" означава трудещ се, който не е навършил 18 години.

Член 2
1. Тази конвенция се прилага за редовното ръчно пренасяне на тежести.
2. Конвенцията се прилага за всички сектори на икономиката, за които заинтересуваната държава - членка на организацията, има система за инспекция по труда.

Член 3
Ръчното пренасяне от един трудещ се на тежест, чието тегло може да причини вреда на неговото здраве или безопасност, не трябва да се изисква или допуска.

Член 4
В съответствие с прилагането на принципа, изложен в чл. 3, държавите - членки на организацията, трябва да държат сметка за всички условия, при които работата трябва да се изпълнява.

Член 5
Всяка държава - членка на организацията, взема необходимите мерки, за да може всеки трудещ се, използуван за редовно ръчно пренасяне на товари, освен леки, да премине преди назначаването му на такава длъжност достатъчна подготовка или инструктаж, за да се опази неговото здраве и предотвратят злополуки.

Член 6
С цел да се ограничи или да се улесни ръчното пренасяне на товари се използуват при всяка възможност всички подходящи технически средства.

Член 7
1. Използуването на жени и на млади трудещи се за редовно ръчно пренасяне на товари, освен леки, се ограничава.
2. Когато ръчното пренасяне на товари се извършва от жени и от млади трудещи се, максималното тегло на тези товари трябва да бъде значително по-малко от тежестите, допустими за ръчно пренасяне от възрастни мъже.

Член 8
Всяка държава - членка на организацията, е длъжна да вземе по законодателен път или по всякакъв друг начин, съобразен с практиката или националните условия, и след консултации с най-представителните заинтересувани организации на работодателите и на трудещите се необходимите мерки, за да изпълни разпоредбите на тази конвенция.

Член 9
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 10
1. Тази конвенция обвързва само държавите - членки на Международната организация на труда, чиято ратификация е регистрирана от генералния директор.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца след датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 11
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок от една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 10 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 10 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 12
1. Генералният директор на Международното бюро на труда уведомява държавите - членки на Международната организация на труда, за всички регистрации на ратификации и актове на денонсиране, които са му съобщени от държавите - членки на организацията.
2. Като уведомява държавите - членки на Международната организация на труда, за регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, генералният директор ще привлече вниманието им върху датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 13
Генералният директор на Международното бюро на труда предоставя на Генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране съобразно чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации пълна информация относно всички ратификации, декларации и актове на денонсиране, които той е регистрирал съгласно предходните членове.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад относно приложение на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
1. В случай, когато конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
a) ратификацията от държавата членка на новата конвенция води по право независимо от чл. 11 до незабавното денонсиране на тази конвенция при условие, че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция остава в нейната форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 16
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...