Меню

Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, поема задължението да не допуска и да не използва каквато и да било форма на принудителен или задължителен труд:
а) като средство за политическа принуда, превъзпитание или наказание поради поддържане или изразяване на политически възгледи или идеологически становища, които противоречат на установената политическа, социална или икономическа система;
b) като метод за мобилизиране и използване на труд за целите на икономическото развитие;
c) като средство за трудова дисциплина;
d) като наказание за участие в стачки;
e) като средство за расова, социална, национална или религиозна дискриминация.

Член 2
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, поема задължението да вземе ефективни мерки за гарантиране незабавното и цялостното премахване на принудителния или задължителния труд, както е посочено в чл. 1 от тази конвенция.

Член 3
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 4
1. Тази конвенция ще обвързва само държавите - членки на Международната организация на труда, когато ратификацията на същата е регистрирана от генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след като ратификациите на две държави - членки на организацията, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. Впоследствие конвенцията ще влиза в сила за всяка държава - членка на организацията, 12 месеца след регистрирането на ратификацията й.

Член 5
1. Всяка държава - членка на организацията, която ратифицира конвенцията, може да я денонсира след изтичането на срок от 10 години след датата на първоначалното й влизане в сила чрез съобщение до генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирано от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след регистрирането му.
2. Всяка държава - членка на организацията, ратифицирала конвенцията, която в срок от една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея не използва възможността, предвидена в този член, да я денонсира, ще бъде обвързана от нов период от 10 години и впоследствие ще може да я денонсира при изтичането на всеки 10 години при условията, предвидени в този член.

Член 6
1. Генералният директор на Международното бюро на труда официално ще уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрирането на всички ратификации и денонсации, които са му съобщени от държавите - членки на организацията.
2. Като уведоми официално държавите членки за регистрирането на ратификацията на втората страна членка, за която е уведомен, генералният директор ще информира държавите - членки на организацията, за датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 7
Съгласно чл. 102 от Устава на ООН и във връзка с регистрирането генералният директор на Международното бюро на труда ще предостави на генералния секретар на ООН подробна информация за всички ратификации и за всички съобщения за денонсиране, които е регистрирал съгласно предходните членове.

Член 8
При необходимост Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция на Международната организация на труда доклад относно прилагането на тази конвенция и ще определя дали въпросът за нейното пълно или частично ревизиране трябва да бъде включен в дневния ред на конференцията.

Член 9
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която ревизира напълно или частично настоящата, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държава - членка на организацията, на новата ревизираща конвенция води по право, независимо от разпоредбата на чл. 17, до непосредственото денонсиране на тази конвенция, при положение че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратификация от държавите - членки на организацията.
2. Тази конвенция във всички случаи ще остане в сила в настоящата форма и съдържание за всички държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 10
Английският и френският текст на тази конвенция имат еднаква сила.
Това е автентичният текст на Конвенцията, приета по съответния ред от Генералната конференция на Международната организация на труда по време на редовната 40-а сесия, състояла се в Женева и завършила на двадесет и петия ден от месец юни 1957 г.

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...