Знание за вас

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Обн. ДВ. бр. 34 от 25.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 80 от 3.10.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 53 от 30.06.2007 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. ДВ. бр. 104 от 11.12.2007...
Прочети повече
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Обн. ДВ. бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. ДВ. бр. 94 от 13.11.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. ДВ. бр. 34 от 23.04.2019 г., изм. ДВ. бр. 37 от 7.05.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 42 от...
Прочети повече
Закон за защита на търговската тайна
Обн. ДВ. бр. 28 от 5.04.2019 г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана...
Прочети повече
Закон за защита на личните данни
Обн. ДВ. бр. 1 от 4.01.2002 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 43 от 20.05.2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г.,...
Прочети повече
Закон за авторското право и сродните му права
Обн. ДВ. бр. 56 от 29.06.1993 г., изм. ДВ. бр. 63 от 5.08.1994 г., изм. ДВ. бр. 10 от 27.01.1998 г., изм. ДВ. бр. 28 от 4.04.2000 г., доп. ДВ. бр. 107 от 28.12.2000 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9.08.2002 г.,...
Прочети повече
Закон за управление на етажната собственост
Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 15 от 23.02.2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 57 от 26.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г.,...
Прочети повече
Закон за устройство на територията
Обн. ДВ. бр. 1 от 2.01.2001 г., изм. ДВ. бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. ДВ. бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 20 от 4.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2003 г.,...
Прочети повече
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Обн. ДВ. бр. 17 от 1.03.1991 г., попр. ДВ. бр. 20 от 12.03.1991 г., изм. ДВ. бр. 74 от 10.09.1991 г., изм. ДВ. бр. 18 от 2.03.1992 г., изм. ДВ. бр. 28 от 3.04.1992 г., изм. ДВ. бр. 46 от 4.06.1992 г.,...
Прочети повече
Закон за собствеността
Обн. ДВ. бр. 92 от 16.11.1951 г., изм. ДВ. бр. 12 от 11.02.1958 г., изм. ДВ. бр. 90 от 8.11.1960 г., изм. ДВ. бр. 99 от 20.12.1963 г., изм. ДВ. бр. 26 от 30.03.1973 г., изм. ДВ. бр. 27 от 3.04.1973 г.,...
Прочети повече
Закон за защита на конкуренцията
Обн. ДВ. бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 16.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 73 от 20.09.2011 г., изм. ДВ. бр. 38 от 18.05.2012 г.,...
Прочети повече
Закон за обществените поръчки
Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., доп. ДВ. бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4.08.2017 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от...
Прочети повече
Закон за кооперациите
Обн. ДВ. бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. ДВ. бр. 92 от 10.11.2000 г., изм. ДВ. бр. 98 от 16.11.2001 г., изм. ДВ. бр. 13 от 11.02.2003 г., изм. ДВ. бр. 102 от 20.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005...
Прочети повече
Търговски закон
Обн. ДВ. бр. 48 от 18.06.1991 г., изм. ДВ. бр. 25 от 27.03.1992 г., изм. ДВ. бр. 61 от 16.07.1993 г., изм. ДВ. бр. 103 от 7.12.1993 г., доп. ДВ. бр. 63 от 5.08.1994 г., изм. ДВ. бр. 63 от 14.07.1995 г.,...
Прочети повече
Закон за задълженията и договорите
Попр. ДВ. бр. 2 от 5.12.1950 г., обн. ДВ. бр. 275 от 22.11.1950 г., изм. ДВ. бр. 69 от 28.08.1951 г., изм. ДВ. бр. 92 от 7.11.1952 г., изм. ДВ. бр. 85 от 1.11.1963 г., изм. ДВ. бр. 27 от 3.04.1973 г.,...
Прочети повече
Закон за пътищата
Обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 88 от 27.10.2000 г., изм. ДВ. бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 47 от 10.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 118 от 20.12.2002 г., изм. ДВ. бр. 9 от 31.01.2003...
Прочети повече
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина