Меню

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика

Традиционен национален учебен семинар

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И КАДАСТЪРА
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

13 - 14 октомври 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:

САВИН КОВАЧЕВ, Консултант
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Местата за семинара са запълнени!
Вие можете да се включите в семинара дистанционно чрез Zoom или да закупите достъп до видеозапис от семинара!


ИЗБЕРЕТЕ:
- Участие в семинара.
- Достъп до видеозапис на семинара.

Учебните семинари се организират и ще бъдат проведени при съблюдаване на всички изисквания за предпазване от Covid-19.
За повече информация, натиснете тук.


  • 001
  • 002
  • 003

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

УЧЕБНА ПРОГРАМА

13 октомври 2020 г. (вторник)

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 10.30 ч. Тема № 1
Задължения и отговорности на собствениците на недвижими имоти по ЗУТ при застрояването на поземлените имоти и при експлоатация на готовите строежи.
1. Взаимодействие между органите на местно самоуправление и инвеститорите с цел защита на публичния интерес и преодоляване на тенденциите за хаотично застрояване, предимно в извънселищните територии.
2. Ограничения за благоустройствени и други обществени нужди при застрояване на УПИ. Постигане на баланс между публичния и частния интерес в процеса на създаване на устройствени планове.
3. Задължения и отговорности на възложителите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство с цел предотвратяване допускането на незаконно строителство.
4. Задължения на собствениците на строежи да ги поддържат и ползват съгласно законовите изисквания.
5. Правомощия на кмета на общината при неспазване на задълженията и отговорностите на собствениците на строежи за ползване и поддръжка на сградите им. Премахване на опасни и самосрутващи се и вредни в санитарно-хигиенно отношение строежи.
Лектор
Савин
Ковачев
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 2
Актуални въпроси на паркирането и гарирането в границите на населените места.
1. Планиране на системата за паркиране и гариране, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. на МРРБ.
2. Осигуряване на места за паркиране в сградите с режим на етажна собственост (чл. 37, ал. 4 ЗУТ).
3. Осигуряване на гаражи места за паркиране в УПИ с новопостроени сгради (чл.43 ЗУТ).
4. Правен статут на гаражите и паркоместата и възможни сделки с тези обекти.
Лектор
Савин
Ковачев
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
Значение на техническите изисквания, установени в благоустройствените закони, при делба, придобиване по давност и сделки с реални части от поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради.
1. Характеристики на поземлените имоти в границите на урбанизираните територии. Правно значение на предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено с подробен устройствен план.
2. Минимални размери за лице и повърхност на урегулираните поземлени имоти, предназначени за жилищни нужди.
3. Доброволна и съдебна делба на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Критерии за поделяемост.
4. Особености на сделките с реални части от поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Правно значение на актовете на общинската администрация, издавани във връзка с делба и сделки с реални части от УПИ, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Способи за защита на заинтересованите лица.
5. Преглед на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на придобиването по давност на реални части от урегулирани поземлени имоти.
Лектор
Валентина
Бакалова
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  
15.30 - 17.00 ч. Тема № 4
Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии. Изграждане на съоръжения за присъединяване на строежите към уличните мрежи. Сградни отклонения - правен статут.
1. Ред, условия и предпоставки за изграждането на уличните общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Задължения на общинските власти и на експлоатационните дружества за изграждането и поддържането им.
2. Изграждане на участъци от улични мрежи и на сградни отклонения от възложителите на ново строителство.
3. Правила за присъединяване на жилищни комплекси от затворен тип и на курортни комплекси. Площадкови инженерни мрежи - понятие и правен статут.
4. Статут на сградните отклонения. Изграждане и поддържане. Правила на ЗУЕС за поддържане на общите сградни инсталации.
Лектор
Валентина
Бакалова

 

14 октомври 2020 г. (сряда)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
Задължения и отговорности на консултанта при упражняване на строителен надзор по време на строителството.
1. Законосъобразно започване на строежа.
2. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
4. Пропуски при упражняване на дейността на консултанта по време на строителството.
Лектор
Георги
Даракчиев
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 - 15.00 ч. Тема № 6
Обжалване на разрешенията за строеж, одобрените инвестиционни проекти и отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива след отмяната на чл. 216 ЗУТ (ДВ, бр. 25/2019 г.). Висящи производства по смисъла на § 44 от ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25/2019г.). Страни в съдебните производства по оспорване на актове на РДНСК, постановени в производство по отм. чл. 216 ЗУТ. Обжалване на заповед на началника на ДНСК по чл.156 ЗУТ (изм. и доп. ДВ, бр. 25/2019 г.) във връзка с чл. 215,ал. 5 (нова ДВ, бр. 25/2019 г.). Оспорване на мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт по ЗУТ.
Лектор
Галина
Салакова
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  
15.30 - 17.00 ч. Тема № 7
Производство по установяване на незаконен строеж. Обжалване на заповед за спиране изпълнението и забрана достъпа до строеж по чл. 224а ЗУТ. Специфики на заповедта по чл. 224а, ал. 5 ЗУТ. Оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж по чл. 225а ЗУТ.
Лектор
Галина
Салакова
17.00 ч. Закриване на семинара  

 

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ

Цена за участие в семинара:

336.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книжката „Иван Вазов - Патриархът”.
 

 

Доплащания

Два обяда 36.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

НОВО!
Съдържанието на семинара ще бъде качено на специална on-line платформа.
Вие можете да закупите достъп до видеозаписа на семинара.

- Видеозаписът от семинара ще бъде качен на платформата до 5 работни дни след провеждането му.
- Клиентът ще получи потребителско име и парола за достъп до закупения от него видеозапис.
- Видеозаписът не може да бъде свалян и прехвърлян на други електронни устройства.
- Предоставените парола и код за достъп до видеозаписа могат да бъдат ползвани в едно и също време само от един потребител.
- Клиентът, закупил правото на достъп до видеозаписа на семинара, ще може да ползва съдържанието на семинара в рамките на не повече от един месец.
- Видеозаписът на семинара ще стои на електронната платформа и ще може да бъде ползван до два месеца след провеждането му.

 

Видеозапис

Цена за видеозапис: 288.00 лв.

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЛИ ПОКУПКА НА ВИДЕОЗАПИС

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
9 октомври 2020 г.

Местата за семинара са запълнени!
Вие можете да се включите в семинара дистанционно чрез Zoom или да закупите достъп до видеозапис от семинара!

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЛИ ПОКУПКА НА ВИДЕОЗАПИС


Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...