Трудови отношения 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Автори:

Мариана ВАСИЛЕВА,
Теодора ДИЧЕВА,
Ненко САЛЧЕВ,
Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване:

38.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Вариант за ползване
Добави в любими

Съдържание на книгата-годишник:

Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство.
Преглед на практиката на Върховния касационен съд.
Актуални писма на Министерството на труда и социалната политика.
Приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Съдържание на сайта:

Всички нормативни актове на трудовото право, актуални към началото на 2021 година.

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
НАРЕДБА № 2 от 1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Трудово възнаграждение и обезщетения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година
I. Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
II. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване
III. Имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя
IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
V. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
VI. Подбор
VII. Дисциплинарна отговорност
VIII. Предварителна закрила при уволнение
IX. Трудово възнаграждение
X. Преглед на най-новото в тълкувателната дейност на ВКС – ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС

ПРАКТИКА НА МТСП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Определяне на приложимото законодателство към трудовото правоотношение с международен елемент
2. Процедура по сключване и разпростиране на колективен трудов договор
3. От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ
4. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
5. Акценти при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение на учителите
6. Различия между работата от разстояние и надомната работа
7. Права и задължения на страните при работа от разстояние
8. Задължения на предприятието, което осигурява временна работа, към работника или служителя
9. Работа по два трудови договора при един и същи работодател
10. В кои случаи може да се сключи трудов договор за работа през определени дни от месеца
11. Договорите за краткотрайна сезонна работа
12. Възможности за промяна на работното време при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
13. Какви са основните задължения на работника или служителя при изпълнение на възложената работа
14. Пътни, дневни и квартирни при командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
15. Изисквания към работодателите при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги в Европейския съюз
16. Кои категории работници и служители имат право на намалено работно време
17. Видове непълно работно време
18. Практически решения за работодателите за възлагане на работа при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка (home office)
19. Полагане на нощен труд и неговото заплащане
20. Съставяне на поименен график за работа при установено сумирано изчисляване на работното време
21. Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд
22. Максимална продължителност на извънредния труд
23. Кога се придобива правото за ползване на отпуск
24. Отпуск при отправено предизвестие
25. Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда
26. Отпуск поради временна неработоспособност (за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето)
27. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
28. Отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст
29. Два или четири допълнителни дни отпуск, ако са договорени в КТД за работничка или служителка с две и повече живи деца
30. Решението на Съда на Европейския съюз по дело C‑762/18 променя съдебната и административната практика
31. Как работниците и служителите, имащи право на специална закрила, ползват различните видове отпуски
32. Съчетаване на работа и обучение
33. Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания
34. Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми
35. Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата. Нова инициатива на Европейската комисия относно осигуряване на справедливи работни заплати в Европейския съюз
36. Как се гарантира изплащането на трудовото възнаграждение
37. Вътрешно заместване – с трудов договор или със споразумение между страните
38. Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
39. Колко получава работникът за работа на официален празник
40. Плаща ли се заплата по време на престой
41. Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник
42. Изграждане на детски кътове – социална придобивка за работещите
43. Каква специална закрила ползват работниците и служителите по време на съществуване на трудовото правоотношение
44. Заплащане на първите три работни дни от болничния
45. Промени при обезщетението при пенсиониране
46. Основания за прекратяване на трудовия договор, при които работникът получава минимален размер на обезщетението за безработица
47. Кога работниците могат да напуснат работа без предизвестие
48. В кои случаи при едностранно прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, работодателят му дължи обезщетение и в какъв размер? Кога такова обезщетение се дължи и от работника
49. Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата
50. Прекратяване на трудовия договор на служителите от ръководството на предприятието
51. Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
52. Какви са особеностите при вземане на мнението на ТЕЛК преди уволнение на трудоустроени и на работници или служители, боледуващ от определени болести
53. Подлежи ли на контрол (административен или съдебен) даденото разрешение или отказът за даване на предварително разрешение за уволнение? Може ли при получен отказ да се иска повторно разрешение и кога
54. Кога най-късно работодателят следва да е поискал и получил специалното разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, във връзка с прекратяване на трудовия договор
55. Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор
56. Оспорване на уволнението пред съда – иск за незаконно уволнение и възстановяване на работа
57. Трудови спорове между работника или служителя, предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател
58. Защита срещу незаконно уволнение на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
59. Промени при признаването на трудов стаж
60. Видове принудителни административни мерки, прилагани от контролните органи
61. Санкции при повторно и системно нарушаване на трудовото законодателство
62. Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство
63. Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на Инспекцията по труда
64. Нова административнонаказателна санкция при неизпълнение на предписание при обявяване съществуването
на трудово правоотношение по реда на чл. 405а КТ
65. Обявяване на недействителност на трудов договор от Инспекцията по труда – едно рядко прилагано правомощие за закрила на труда на непълнолетните
66. Сигнална функция на Инспекцията по труда – в какви случаи се прилага тя
67. Правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за противодействие на недекларирания труд
68. Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

КОМЕНТАР
1. Действия на работодателите, съобразно Насоките на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19 – „Завръщане на работното място – адаптиране на работните места и защита на работещите“
2. Действия на работодателя в случай на положителен резултат за COVID-19 на работник или служител
3. Може ли работодателят да извършва контрол по начин и със средства, които безспорно удостоверяват наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма
4. Какви възможности за организация на работния процес може да използва работодателят, при завръщане на работа на неговите служители по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
5. Какви мерки следва да се предприемат, за да се ограничи рискът от заразяване на персонала с COVID-19 на работното място
6. Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да създаде и поддържа, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност (Извлечение)

КОМЕНТАР
1. Процедура по информиране и консултиране при масови уволнения
2. Разлика между предприятие, което осигурява временна работа, и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта
3. Сезонна заетост на чужденци – граждани на трета държава
4. Трудова мобилност в Европейския съюз

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗКОН за уреждане на колективните трудови спорове

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2021 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2021 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 година

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Трудови отношения – 2021“
https://eknigi.trudipravo.bg/to/

І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Кодекс на труда

Подзаконови нормативни актове*
1. РЕШЕНИЕ № 860 от 02.11.2004 г. на МС за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
3. РЕШЕНИЕ № 664 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
4. РЕШЕНИЕ № 665 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
5. РЕШЕНИЕ № 666 от 11 август 2016 г. на МС за признаванe на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
6. РЕШЕНИЕ № 667 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
7. РЕШЕНИЕ № 668 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
8. РЕШЕНИЕ № 669 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
9. РЕШЕНИЕ № 670 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
10. НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 5 КТ)
11. ПРАВИЛА за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
12. НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
13. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ (чл. 62, ал. 5 КТ)
14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
15. НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9 КТ, сегашна ал. 10)
16. НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 18 КТ, сегашна ал. 20)
17. НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда (чл. 114а, ал. 1 КТ)
18. НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (чл. 121а, ал. 8 КТ)
19. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ и § 121 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
20. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
21. НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
22. НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
23. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
24. Решение № 936 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г. (чл. 173, ал. 2 КТ)
25. НАРЕДБА за командировките в страната (чл. 215 КТ)
26. НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
27. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 228, ал. 2 КТ)
28. Постановление № 331 на МС от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (чл. 244, т. 1 КТ)
29. НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
31. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
32. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
33. НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работниците при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
34. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
35. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
36. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
37. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
38. НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
39. НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
40. НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
41. НАРЕДБА № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
42. НАРЕДБА № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безо­пас­ни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
43. НАРЕДБА № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
44. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
45. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
46. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
47. НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
48. НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
49. НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
50. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
51. НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст (чл. 303, ал. 4 КТ)
52. НАРЕДБА № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (чл. 307, ал. 3 КТ)
53. НАРЕДБА № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
54. НАРЕДБА № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
55. НАРЕДБА за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
56. НАРЕДБА № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
57. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ)
58. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ)
59. НАРЕДБА № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне на графично изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (чл. 404, ал. 2 КТ)

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Подзаконови нормативни актове
1. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
2. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
3. НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
4. НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
5. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
6. НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
7. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
8. НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
9. НАРЕДБА № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
10. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
11. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
12. НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
13. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
14. НАРЕДБА № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
15. НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работното място (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
16. НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
17. ПРАВИЛНИК за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
18. НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
19. НАРЕДБА № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
20. ПРАВИЛНИК за дейността на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1 ЗЗБУТ)
21. ПРАВИЛНИК за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
22. НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
23. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Подзаконови нормативни актове
1. НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Закон за насърчаване на заетостта
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците

Подзаконови нормативни актове
1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2021 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
3. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
4. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (§ 6, ал. 1 от ПЗР на ЗМДИП)
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (§ 6 от ПЗР на ЗБДОО за 2020 г.)
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 на МС от 30.12.2020 г. за изменение на Постановление № 151 на МС от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) – (§ 5 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г.)

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Подзаконови нормативни актове
1. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Подзаконови нормативни и други актове
1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
3. ПРАВИЛА за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
4. КРИТЕРИИ за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

ІІ. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51б, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Социално осигуряване - 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник! - книга-годишник;...
Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина