Търсене
Close this search box.

Социално осигуряване – 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Автори:

Ивайло ИВАНОВ,
Катя КАШЪМОВА,
Даниела АСЕНОВА,
Снежана МАЛАКОВА,
Мария КАСЪРОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник
 • Книга-годишник + CD

Съдържание

Вие държите в ръцете си  двадесет и второто издание на годишника „Социално осигуряване“.

През всичките тези години годишникът се утвърди като необходим справочник, компетентен консултант и ценен източник на знание в тази така важна за хората и обществото област.

Книгата предлага пълните и осъвременени текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове на държавното обществено осигуряване. Поместени са нови актуални указания на НОИ и на НАП.

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство:

 • измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.;
 • промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд;
 • реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз;
 • новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица;
 • промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст;
 • условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност;
 • правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката.

Заедно с книгата може да се закупи и компактдиск. Той съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Р България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (Извлечение)
ЗАКОН за здравното осигуряване (Извлечение)
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-29 от 14.12.2017 г.
Относно прилагането на Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения
Изх. № 4504-40-481 от 22.12.2017 г.
Относно промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-203 от 19.12.2017 г.
Относно промените в законодателството, в сила от 01.01.2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС).
Изх. № 20-00-27 от 06.02.2018 г.
Относно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.)

КОМЕНТАР
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД.
РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2018 година
Глава трета
Основни акценти на здравното осигуряване през 2018 година
Глава четвърта
Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2018 година

КОМЕНТАР
ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, МАЙЧИНСТВО И ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ, И ЗА БЕЗРАБОТИЦА
Глава първа
Парични обезщетения за временна неработоспособност
Глава втора
Парични обезщетения за майчинство и осиновяване на дете
Глава трета
Парични обезщетения за безработица

КОМЕНТАР
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Глава първа
Видове пенсии. Предпоставки за придобиване право на пенсия
Глава втора
Пенсионно производство

КОМЕНТАР
ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СХЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И ДВУСТРАННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
I. Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
II. Услуги, предоставяни от НОИ, свързани с прилагането на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване
III. Нова Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
IV. Действащи двустранни международни договори през 2018 г. в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КОМЕНТАР
ПО ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ, ИЗВЪРШЕНИ В КРАЯ НА 2017 И НАЧАЛОТО НА 2018 ГОДИНА
I. Тристълбовият модел
II. Институции, осъществяващи дейността по допълнително пенсионно осигуряване
III. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
IV. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2018 година
Календар на осигурителя за 2018 година
(СРОКОВЕ по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Административнопроцесуален кодекс
2 Кодекс за социално осигуряване
3 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
5 Закон за Националната агенция за приходите
6 Закон за Комисията за финансов надзор
7 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
8 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
9 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
10 Закон за корпоративното подоходно облагане
11 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби
1 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6 Наредба за осигурителните каси
7 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
9 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10 Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11 Наредба за работното време, почивките и отпуските
12 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15 Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17 Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20 Наредба за медицинската експертиза
21 Наредба за трудоустрояване
22 Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания
23 Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
24 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
25 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
26 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
27 Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
28 Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
29 Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
30 Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
31 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
32 Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (Загл. изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.)
33 Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
34 Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
35 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
36 Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
37 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
38 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
39 Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
40 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
41 Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Постановления
1 Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
2 Постановление № 116 на МС от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Правилници
1 Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Инструкции
1 Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2 Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3 Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
4 Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5 Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тарифи
1 Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4 Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1 Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2 Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3 Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4 Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5 Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
6 Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
7 Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8 Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9 Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10 Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11 Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12 Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13 Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко pdf
14 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1 Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
2 Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
3 Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
4 Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
5 Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
6 Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
7 Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
8 Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
9 Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
10 Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
11 Решение № 7092 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 10944/2015 г. на ВАС, VI отд.
12 Решение № 9166 от 25.07.2016 г. по адм. д. № 839/2016 г. на ВАС, VI отд.
13 Решение № 11638 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 62/2016 г. на ВАС, VI отд.
14 Решение № 11737 от 02.11.2016 г. по адм. д. № 5543/2016 г. на ВАС, VI отд.
15 Решение № 12105 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 3448/2016 г. на ВАС, VI отд.
16 Решение № 12116 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 11463/2015 г. на ВАС, III отд.
17 Решение № 13620 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 910/2016 г. на ВАС, VI отд.
18 Решение № 13716 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 14/2016 г. на ВАС, VI отд.
19 Решение № 13722 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 603/2016 г. на ВАС, VI отд.
20 Решение № 292 от 11.01.2017 г. по адм. д. № 14312/2015 г. на ВАС, VI отд.
21 Решение № 2054 от 17.02.2017 г. по адм. д. № 2167/2016 г. на ВАС, VI отд.
22 Решение № 2077 от 20.02.2017 г. по адм. д. № 2775/2016 г. на ВАС, VI отд.
23 Решение № 2389 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 51/2017 г. на ВАС, VI отд.

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Закон за здравното осигуряване
2 Закон за здравето
3 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2 Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3 Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4 Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6 Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина