Търсене
Close this search box.

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г.

Второ преработено и допълнено издание

Автори:

инж. Мария ХАСЪМСКА

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Първото издание на тази книга бе предложено на читателите през 2011 г. Огромният интерес към книгата стопи тиража й и я превърна в библиографска рядкост. Този факт, както и развитието на производствата, технологичните процеси, оборудването и условията на труд ни подтикнаха да подготвим ново актуализирано и допълнено издание.

Книгата е предназначена да подпомогне предприятията и организациите в разработването и прилагането на конкретните изисквания за безопасен и здравословен труд. Тя съдържа над 200 експертно разработени инструкции за безопасност и здраве при работа, в основните отрасли, в най-важните производства и дейности, с най-използваните машини и съоръжения.

В първата част на книгата са представени инструкции, приложими за всички икономически дейности. Във втората част са публикувани инструкции, приложими за специфични икономически дейности: производство на метални изделия, машини и съоръжения, строителство, транспорт, производство на облекла, дървен материал и мебели, селско и горско стопанство, ресторантьорство и хотелиерство, фризьорство и козметика.

Представени са и примери на добра практика.

Обработката на инструкциите и съставителството на сборника са дело на инж. Мария Хасъмска – утвърден специалист, с висок професионализъм и богат практически опит в тази област.
Книгата е подготвена с любезното съдействие на кооперация „Експерт“ – Габрово.

 

Въведение към книгата „Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа“

Уважаеми читатели,

Ако държите „Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа“, значи животът и здравето на работещите по един или друг начин зависи от Вашата работа. А за да я вършите добре, този сборник безспорно е едно от най-полезните четива за Вас.
В него са събрани над 200 инструкции за безопасност и здраве при работа в основните отрасли, в най-важните производства и дейности, с най-използваните машини и съоръжения. Те са създадени в помощ на предприятията, организациите и специалистите по БЗР. Разработени са от инж. Мария Хасъмска, утвърден експерт в областта с богат практически опит. А нейният безценен подарък за Вас е част трета на книгата – „Как да напишем инструкция за безопасна работа?“. Защото ценността на всяка инструкция не е в това да я има за пред контролните органи, за да Ви спаси от санкция. Ценността на всяка инструкция е в това да бъде съобразена с конкретното работно място, в конкретното предприятие с конкретните условия на труд и използваните технологии, за да спаси живот.
Ако пред Вас е този сборник, Вие може да сте и работник или служител, който осъзнава, че никой по-добре от нас самите не може да опази живота ни. Благодарение на достъпния език на книгата всеки работещ лесно може да се ориентира какви действия да предприеме за минимизиране на основни рискове в дейността, която упражнява.
За ценността на сборника е показателен и фактът, че той се появява на книжния пазар на практика по заявка на читателите. Заявка от Вас, които буквално сте „стопили“ тиража на „Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието“ от 2011 г. Но верни на стила си, да бъдат максимално полезни със своите специализирани заглавия, издателите от ИК „Труд и право“ не се задоволяват с препечатването на първото издание. Напротив, изданието от 2016 г. е актуализирано и допълнено, като е отчетено развитието на технологиите, работното оборудване и условията на труд през годините и свързаните с това новопоявили се рискове. Така сборникът се превръща в поредното от многото ценни практически ръководства по вътрешнофирмена организация и управление на дейността по безопасност и здраве при работа, издадени от ИК „Труд и право“.
И преди, и сега, предлаганите инструкции са не само нормативно обусловени от разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и др., но имат и висока практическа стойност. Обект на инструкциите са работното оборудване, производствените линии, технологичните процеси, участъци, отделни работни места и трудови дейности, ако съществува риск. Те играят превантивна роля за опазване живота и здравето на работещите. Определят задължителния начин за действия на персонала при експлоатация на оборудването в нормална и аварийна ситуация. Разглеждат въпросите на безопасността при техническата експлоатация (обслужване и поддръжка) на машините и съоръженията. Определят основните защитни мерки при наличие на потенциални опасности и рискове, както и задължения и поведение, които работещите трябва да спазват при работа.
В първата част са представени инструкции за безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности. Във втората са включени инструкции за безопасност и здраве, приложими за специфични икономически дейности. Третата част, вече отбелязах, е безценна, защото учи как да се направи инструкция, съобразена с условията на труд в конкретното предприятие.
Сборникът е особено полезен за ръководителите на малки и средни предприятия, които трудно успяват да осигурят ресурс за наемане на специалисти конкретно по безопасност и здраве при работа. Но практическата насоченост на инструкциите им дава възможност със собствени сили и с помощта на своите работници и служители те да се справят с предприемането на мерки за минимизиране на рисковете. Инструкциите са от изключителна полза и за провеждане на неформални инструктажи и обучения на работещите.
Отново ще отбележа, че резултатите от контролната дейност на ИА „ГИТ“ постоянно потвърждават връзката между добре разработените инструкции за безопасност, условията на труд и броя на злополуките при работа. В предприятията с разработени инструкции, отговарящи на нормативните изисквания, условията на труд са по-добри и броят на злополуките е по-малък.
Искрено вярвам, че все повече работодатели ще осъзнаят тази взаимовръзка и ще полагат максимални усилия, за да изпълнят законодателните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. А в тези им усилия настоящият сборник би бил безценно помагало.

Инж. Румяна Михайлова,
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА всички ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Инструкция за безопасна работа в офис-помещения
Правила за безопасна работа в офис
Инструкция за пожаробезопасна работа с леснозапалими течности, горими газове и горими течности, използвани и съхранявани на територията на обект
Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обект
Инструкция за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията
Инструкция за безопасна експлоатация на асансьор
Инструкция за безопасна работа при ремонт, поддръжка и монтаж на асансьори
Инструкция за безопасна работа с ръчна палетна количка
Инструкция за безопасна работа с ръчна количка
Инструкция за безопасна работа при ръчно преместване на тежести
Инструкция за безопасни техники при преместване на тежести (товари)
Инструкция за безопасна работа с ръчни инструменти – общи изисквания
Инструкция за безопасни техники при работа с ръчни инструменти
Инструкция за безопасна работа с преносими електрически инструменти и уреди
Инструкция за безопасна работа с ръчна електрическа шлифовъчна машина (ъглошлайф със спирачка)
Инструкция за безопасна работа с бормашина на магнитна основа (магнитна бормашина)
Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти
Инструкция за безопасност при огневи работи
Инструкция за безопасна работа в ограничено пространство
Инструкция за безопасна работа с мостови кран
Инструкция за безопасна работа с ръчно водим кран с пулт за управление от пода
Инструкция за безопасна работа с промишлена прахосмукачка
Инструкция за безопасна работа с пясъкоструен апарат
Инструкция за безопасна работа с водоструйка
Инструкция за безопасна работа с компресиран газ в химическа лаборатория
Инструкция за безопасна работа с електрооборудване в химическа лаборатория
Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
Инструкция за предотвратяване на пожари и действия при пожари в химическа лаборатория
Инструкция за съхраняване на химикали в химическа лаборатория
Инструкция за действия при изливания на химикали в химическа лаборатория
Инструкция за действия при спешни случаи в химическа лаборатория
Инструкция за безопасна работа с апарати и уреди, използвани в химическа лаборатория
Инструкция за безопасна работа с оксидиращи, реактивни и корозивни химикали в химическа лаборатория
Инструкция за защитни мероприятия и защитни средства за предотвратяване на злополуки от електрически ток
Инструкция за безопасна работа при преместване на палетизирани товари
Инструкция за безопасна работа с преносими стълби
Инструкция за безопасна работа със самоходна работна платформа
Инструкция за безопасна работа с кари
Инструкция за безопасна работа при „работа сам“
Инструкция за безопасна работа с почистващи и дезинфекционни средства
Инструкция за безопасна работа с дихателен апарат

Част втора
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА специфични ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1.СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Инструкция за безопасна работа с пестициди
Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения за употреба на пестициди
Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
Инструкция за безопасни мерки след зъвършване работа с пестициди
Инструкция за първа долекарска помощ при поражения от пестициди
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на трактори
Инструкция за безопасна работа при обслужване и ремонт на автомобилни селскостопански машини
Инструкция за безопасна работа с ръчно управляема бензинова косачка
Инструкция за безопасна работа с самоходна косачка
Инструкция за безопасна работа с мотокултиватор
Инструкция за безопасна работа с моторна пръскачка
ПРАВИЛА за пожарна безопасност по време на прибиране на селскостопанска продукция

2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
Общи правила за безопасна работа при горскостопанска дейност
Инструкция за безопасна работа с моторен трион
Инструкция за безопасна работа при механизирано терасиране
Инструкция за безопасна работа при механизирано поваляне на дървета
Инструкция за безопасна работа при кастрене на клони
Инструкция за безопасна работа при разкрояване на стъбла
Инструкция за безопасна работа при извоз на дървен материал
Инструкция за безопасна работа с въжена линия
Инструкция за защита при гръмотевици

3. ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения, използвани при производство на хранителни продукти
Инструкция за безопасна работа с мобилна сушилна инсталация
Инструкция за безопасна работа с автоклав – стерилизатор, хоризонтален
Инструкция за безопасна работа с амонячна хладилно-компресорна инсталация
Инструкция за безопасна работа с машина за печатане на капачки
Инструкция за безопасна работа с тестомесачни машини и агрегати
Инструкция за безопасна работа за месач на тестени изделия
Инструкция за безопасна работа при подготовка на суровини и полуфабрикати за производство на хляб и хлебни изделия
Инструкция за безопасна работа с тестоотделителни, окръглителни и формовъчни машини
Инструкция за безопасна работа с автоматична линия за рязане и пакетиране на хляб
Инструкция за безопасна работа при използване на топлинни съоръжения в хлебопроизводството (без пещи, пържолници и варилни)
Инструкция за безопасна работа при подготовка на сандвичи
Инструкция за безопасна работа при приемане и топлинна обработка на мляко
Инструкция за безопасна работа при механична обработка на мляко
Инструкция за безопасна работа с машини за миене и пълнене на амбалаж с течни подукти
Инструкция за безопасна работа при производство на масло и сирене
Инструкция за безопасна работа при производство на топено сирене, кашкавал и извара
Инструкция за безопасна работа при производство на шоколадови изделия
Инструкция за безопасна работа при обезкостяване и обезжилване на месо

4. ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ
Инструкция за безопасна работа с шевна машина с електрическо задвижване
Инструкция за безопасна работа на шивачи
Инструкция за безопасна работа с гладачна преса и електрическа парна ютия
Инструкция за безопасна работа с кръгли плетачни машини
Инструкция за безопасна работа при първична обработка на вълна
Инструкция за безопасна работа с апарат за багрене
Инструкция за безопасна работа със сушилна машина в апретурен цех
Инструкция за безопасна работа в багрилните кухни на цех „багрене и апретура“
Инструкция за безопасна работа с машина за бобиниране на прежда
Инструкция за безопасна работа с дублирно пресукваща машина
Инструкция за безопасна работа с работно оборудване при производство на текстил
Инструкция за безопасна работа с тъкачен стан
Инструкция за безопасна работа със сновило
Инструкция за безопасна работа със смесителна инсталация в текстилното производство
Инструкция за безопасна работа с пресукало за двоен сук
Инструкция за безопасна работа с дараци
Инструкция за безопасна работа с обущарска шевна машина
Инструкция за безопасна работа с ексцентрик машина за нитоване на пластини към кленки

5. ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И МЕБЕЛИ
Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на ножове за абрихт
Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на дърводелски режещи инструменти
Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на банцигови ленти
Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на циркулярни дискове
Инструкция за безопасна работа с машина за заточване на шел ножове и греди
Инструкция за безопасна работа с дробилка за дървен технологичен отпадък
Инструкция за безопасна работа с многодисков циркуляр (многолистник)
Инструкция за безопасност и здраве при работа с линия за производство на пелети от дървесина
Инструкция за безопасна работа при шлифоване на огънато-слепени детайли
Инструкция за безопасна работа с развивачна машина (шел машина)
Инструкция за безопасна работа с ножица/гилотина за рязане на фурнир
Инструкция за безопасна работа с преса за слоеста дървесина
Инструкция за безопасна работа при пропарка на трупи при производство на слоеста дървесина
Инструкция за безопасна работа с карбамид-формалдехидна смола
Инструкция за безопасна работа в дърводелска работилница

6. ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Инструкция за безопасна работа с трошачно-сортировъчна инсталация
Инструкция за безопасна работа с роторна чукова трошачка
Инструкция за безопасна работа при задръстване на трошачка
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на оросителна инсталация при трошачки
Инструкция за безопасна работа при почистване на бункери и ламелен конвейр
Инструкция за безопасна работа при почистване на гумено транспортни ленти за суровини
Инструкция за безопасна работа при почистване корито на кантар за суровини
Инструкция за безопасна работа при почистване на технологични отвори на трошачка
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на индустриални завеси
Инструкция за безопасна работа на бетоносмесителна инсталация
Инструкция за безопасна работа при зареждане с цимент
Инструкция за безопасна работа с цимент
Инструкция за безопасна работа при подмяна на огнеупорни тухли в пещ
Инструкция за безопасна работа с машини и апарати, използвани в лаборатория за изпитване на строителни материали
Инструкция за безопасна работа с електропещ за огъване на флоатно стъкло

7. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Инструкция за безопасна работа с абкант преса
Инструкция за безопасна работа с ръчен пистолет за прахово боядисване
Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване
Инструкция за безопасна работа с апарат за заваряване с аргон
Инструкция за безопасна работа със грес KLUBERLIB BE 41-1501
Инструкция за безопасна работа с масло за зъбни предавки SHELL OMALA 460
Инструкция за безопасна работа с товарно-пътнически кран (ЗРЕМБ-ГНЕЗНО-1000-2000)
Инструкция за безопасна работа с газова горелка
Инструкция за безопасна работа с щанц машина за твърди детайли
Инструкция за безопасна работа с абкант преса
Инструкция за безопасна работа с настолна бормашина
Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
Инструкция за безопасна работа при експлоатация на електроагрегат
Инструкция за безопасна работа на електромонтьор
Инструкция за безопасна работа при извършване на електрозаваръчни работи
Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
Инструкция за безопасна работа с инсталация за преработка на отпадъци
Инструкция за безопасна работа при почистване на работно оборудване за преработна на отпадъци
Инструкция за безопасна работа при преработка на отпадъци
Инструкция за намаляване риска от експозиция на биологични агенти при преработка на отпадъци
Инструкция за безопасна работа при ремонт и поддръжка на инсталация за преработка на отпадъци
Инструкция за безопасна работа с магнитен сепаратор

9. СТРОИТЕЛСТВО
Инструкция за безопасна работа с лебедка
Инструкция за безопасна работа с тирфор
Инструкция за безопасна работа с крик
Инструкция за безопасна работа с мобилна издигаща се платформа
Инструкция за безопасна работа на височина при използване на стълби
Инструкция за безопасна работа на височина при използване на скеле
Инструкция за безопасна работа на височина при използване на работна платфорва и подемен кош
Инструкция за безопасна работа при извършване на стъкларски работи на височина
Инструкция за безопасна работа при покривни работи
Инструкция за безопасна работа при разрушаване на сгради
Инструкция за безопасна работа при изпълнение на вътрешни и външни мазилки
Инструкция за безопасна работа при изпълнение на облицовъчни работи (фаянс, теракота, гранит)
Инструкция за безопасна работа при изпълнение на зидарии
Инструкция за безопасна работа при бояджийски работи
Инструкция за безопасна работа при асфалтополагане
Инструкция за безопасна работа при кофражни, арматурни и бетонджийски работи
Инструкция за безопасна работа в арматурен цех (двор)
Инструкция за безопасна работа при ремонтни работи на пътното платно
Инструкция за безопасна работа при изкопни работи
Инструкция за безопасна работа с кулокран
Инструкция за безопасна работа при подготовка и поддържане на строителна площадка
Инструкция за безопасна работа с бетонпомпа
Инструкция за безопасна работа при разтоварване на циментовози
Инструкция за безопасна работа с верижен (хидравличен) багер
Инструкция за безопасна работа с телескопичен манипулатор BOBCAT
Инструкция за безопасна работа сдистанционно управляема машина БРОК (BROKK)
Инструкция за безопасна работа с електрически миксер за бетон
Инструкция за безопасна работа с пневматична торкрет машина
Инструкция за безопасна работа с механичен трион
Инструкция за безопасна работа с електрически вибратор за бетон

10. ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ
Инструкция за безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства
Инструкция за безопасна работа в камера за боядисване на МПС
Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на МПС
Инструкция за безопасна работа на бензиностанция
Инструкция за безопасна работа с колонказа течни горива – бензин и дизелово гориво
Инструкция за безопасна работа с колонказа зареждане на автомобилна газова уредба
Инструкция за безопасна работа с етилизиран бензин
Инструкция за безопасна работа с автомобилно гориво за дизелови двигатели
Инструкция за безопасна работа при съхранение на бутилки с пропан бутан
ПРАВИЛА по безопасност и здраве при експлоатация на автомобилен транспорт
Инструкция за безопасна работа на автомивка

11. ТЪРГОВИЯ
Инструкция за безопасна работа на продавач на промишлени стоки
Инструкция за безопасна работа в магазин

12. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Инструкция за безопасна работа на сервитьори
Инструкция за безопасна работа на камериерка
Инструкция за безопасна работа на кухненски работник
Инструкция за безопасна работа с кухненска газова печка

13. ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Инструкция за безопасна работа на медицинска сестра
Инструкция за безопасна работа в лаборатория към здравно заведение
Инструкция за безопасна работа на санитари

14. ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
Инструкция за безопасна работа на фризьори
Инструкция за безопасна работа със сешоар
Инструкция за безопасна работа с маша за коса
Инструкция за безопасна работа на масажисти

Част трета
ДОБРА ПРАКТИКА

Как да напишем Инструкция за безопасна работа

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина