Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) в България

Професионален коментар и разяснения
Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Автори:

д-р Елка ДИМИТРОВА
Ивайло НАЙДЕНОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Европейската класификация на умения, компетенции, квалификации и професии (ESCO) описва, идентифицира и класифицира професии (длъжности), умения и квалификации, приложими на пазара на труда, в образованието и обучението в Европейския съюз. Целта на ESCO е да подпомогне мобилността на работните места и да постигне по-интегриран и ефективен пазар на труда като предложи „общ език“ за професиите и уменията, който да се ползва от всички страни в ЕС. Тя показва връзката между професиите (длъжностите) и уменията с квалификациите, получени в националните образователни системи на съответните държави, както и с квалификациите, издадени от частни обучителни институции.

По силата на чл. 19, пар. 3 от Регламент/ЕС/2016/589 държавите членки на ЕС се задължават в срок до 7 август 2021 г. или да приемат изцяло ESCO, която да замени националните им класификации, или да направят възможно съпоставянето (съответствието) на националните си класификации към ESCO.

Книгата, която Ви предлагаме ще съдържа изчерпателен професионален коментар и разяснения за начина и изискванията при прилагане на Европейската класификация у нас, съпоставителна таблица между Европейската и Националната класификации, както и самата Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) с всички изменения и допълнения от нейното въвеждане през 2011 г. досега.

Автори на коментара и разясненията са д-р Елка ДИМИТРОВА и Ивайло НАЙДЕНОВ – известни и уважавани специалисти по въпросите на заетостта, пазара на труда и трудовата миграция.

Целева аудитория: Книгата ще бъде полезна и необходима за всички специалисти по труд и човешки ресурси; за счетоводители; за средни професионални и висши учебни заведения; за експерти в структурите на МТСП, НОИ и НАП.

Предговор

Заповед № РД-01-220 от 27.08.2021 г.
Таблица за кръстосано съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)
Методологични бележки
Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Клас 1 Ръководители
11 Законодатели, висши представители и изпълнителни директори
12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
13 Ръководители в производството и специализираните услуги
14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги
Клас 2 Специалисти
21 Специалисти по природни и технически науки
22 Медицински специалисти
23 Преподаватели
24 Стопански и административни специалисти
25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии
26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура
Клас 3 Техници и приложни специалисти
31 Приложни специалисти в природните и техническите науки
32 Приложни специалисти в здравеопазването
33 Стопански и административни приложни специалисти
34 Други приложни специалисти
35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии
Клас 4 Помощен административен персонал
41 Общи административни служители и оператори на организационна техника
42 Административен персонал по обслужване на клиенти
43 Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи
44 Друг помощен персонал
Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги
52 Продавачи
53 Персонал, полагащ грижи за хора
54 Персонал, осигуряващ защита и сигурност
Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
61 Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара
62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара
63 Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление
Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
71 Строителни работници и сродни на тях, без електротехници
72 Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии
73 Занаятчии и печатари
74 Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения
75 Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях
Клас 8 Машинни оператори и монтажници
81 Оператори на стационарни машини и съоръжения
82 Монтажници
83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения
Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация
91 Чистачи и помощници
92 Работници в селското, горското и рибното стопанство
93 Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта
94 Помощници при приготвянето на храни
95 Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата
96 Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях
Клас 0 Професии във въоръжените сили
01 Длъжности, заемани от офицери
02 Длъжности, заемани от сержанти
03 Длъжности, заемани от войници
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

Списание "Труд и право" - абонамент за електронно издание

Месечно електронно списание "Труд и право" с актуално приложно знание...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина