Търсене
Close this search box.

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието

Книга + CD

Автори:

проф. д.ик.н. Димитър ШОПОВ,
проф. д-р Димитър КАМЕНОВ,
проф. д-р Маргарита АТАНАСОВА,
доц. Георги ЕВГЕНИЕВ,
доц. д-р Йордан БЛИЗНАКОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

Изданието предлага цялостно приложно знание за управлението на персонала в предприятието/организацията.

Представени са всички механизми и техники, присъщи на HR-дейностите:

 • основни въпроси на стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси;
 • планиране и проектиране на длъжностите в организацията;
 • анализ на потребностите от персонал, подбор и оценка на кандидатите за работа;
 • системи за обучение и развитие на персонала;
 • методи на оценяване и системи за мотивация на служителите, и пр.


Съдържание на CD:

Класификация на професиите и длъжностите в Р България:

 • Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011;
 • Класификатор на длъжностите в администрацията;
 • Макет на длъжностна характеристика;
 • 210 примерни длъжностни характеристики;
 • Европейски формат на автобиография /CV/.

Примерни вътрешни актове на предприятието

 • Длъжностно /щатно/ разписание;
 • Колективен трудов договор;
 • Индивидуален трудов договор;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Правила за организация на работната заплата;
 • График за ползване на платения годишен отпуск;
 • Договор за обслужване от служба за трудова медицина.

Целева аудитория: мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и ръководители на държавни ведомства; експерти по трудови и социални отношения; преподаватели и студенти в икономическите ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ
ЧЛЕНОВЕ НА АВТОРСКИЯ КОЛЕКТИВ – Професионални щрихи
Използвани съкращения

Глава първа
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ?
1. Каква е същността на управлението на човешките ресурси?
1.1. Какво включва стратегическото управление на човешките ресурси?
1.2. Какво включва оперативното управление на човешките ресурси?
2. Какво трябва да се има предвид, когато се избира организационна структура на управлението на човешките ресурси в предприятието?
2.1. Кои са основните задачи на ръководителя при управлението на човешките ресурси?
2.2. Кои са основните функции на специалистите и звената за управление на човешките ресурси в предприятието?
3. Как можем да създадем фирмена система за управление на човешките ресурси?
3.1. Какво представлява и за какво служи фирмената система за управление на човешките ресурси?
3.2. Какво съдържа фирмената система за управление на човешките ресурси?
3.3. Какви са етапите на разработването и въвеждането на ФСУЧР?
3.4. Кои са основните принципи, изисквания и правила при изграждане и функциониране на ФСУЧР?
3.5. Какви са предимствата и ползите от прилагането на ФСУЧР?

Глава втора
КАК ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ И ПРОЕКТИРАТ ДЛЪЖНОСТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО?
1. Какво значи длъжност и как тя може да се определи?
1.1. Какво трябва да знаем за длъжността и за нейното съдържание?
1.2. Каква е същността и кои са целите на анализа и проектирането на длъжностите?
1.3. Кои са правнонормативните основания за анализа и проектирането на длъжностите?
2. Как могат да се анализират длъжностите?
2.1. Каква подготовка трябва да се направи за анализ на длъжностите?
2.2. Как може да се събере информация за анализ на длъжностите?
2.3. Как може да се обработи и анализира набраната информация?
2.4. Как могат да се представят резултатите от анализа?
2.5. Защо е необходимо да се съхранява и да се актуализира информацията от анализа?
3. Как могат да се проектират длъжностите?
3.1. Каква подготовка трябва да се направи за проектиране на длъжностите?
3.2. Как се разработва проект за нови длъжности?
3.3. Как се апробират и как се внедряват новите длъжности?

Глава трета
КАК МОГАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ?
1. Какво трябва да разбираме под потребности от човешки ресурси?
1.1. Какво отразяват търсенето и предлагането на работна сила в предприятието?
1.2. Какви са видовете потребности от човешки ресурси?
1.3. Кои са факторите, които трябва да се вземат предвид, когато се определят потребностите от човешки ресурси?
2. Как могат да се определят общите потребности на предприятието от човешки ресурси?
2.1. Как могат да се определят общите потребности от човешки ресурси чрез преценка на ръководителите?
2.2. Как могат да се определят общите потребности от човешки ресурси чрез метода на аналогията?
2.3. Как могат да се определят общите потребности от човешки ресурси чрез метода на експертната оценка?
2.4. Как могат да се определят общите потребности от работници, които работят на трудови норми?
2.5. Как могат да се определят общите потребности от работници, работещи по норми на обслужване?
2.6. Какви са математическите модели за определяне на общите потребности от човешки ресурси?
2.7. Как могат да се определят потребностите от човешки ресурси посредством баланса на работните места?
3. Кои промени в наличните човешки ресурси трябва да се предвиждат при определяне на потребностите от работна сила?
3.1. Как се определя движението на заетите в предприятието лица?
3.2. Какво обхващат вътрешноорганизационните повишения, понижения и премествания?
3.3. Защо и как може да се анализират професионалната пригодност и резултатите от труда на заетия персонал?
4. Как могат да се определят реалните допълнителни потребности от човешки ресурси?

Глава четвърта
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ И КАК СЕ ПРИЛАГАТ НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ И КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА?
1. Какво представлява Националната класификация на професиите и длъжностите и как тя се използва?
1.1. Какви документи включва НКПД -2011?
1.2. Какъв е обсегът на приложение на НКПД-2011?
1.3. Кои са основните понятия, приложими в НКПД-2011?
1.4. Каква е структурата на НКПД-2011 и схемата на кода?
1.5. Какви са правилата за класифициране?
1.6. Какъв е обхватът и съдържанието на позициите в НКПД-2011?
2. Какво представлява и как се прилага
Класификатора на длъжностите в администрацията?
2.1. Какви са позициите на Класификатора на длъжностите в администрацията?
2.2. Какви са видовете длъжности в администрацията?

Глава пета
КАК МОГАТ ДА СЕ ПОДБЕРАТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО?
1. Каква е същността, кои са целите и кои са етапите на подбора на кандидати за работа в предприятието?
2. Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят при осъществяването на основните етапи на подбора?
2.1. Как могат да се определят изискванията към кандидатите за вакантната длъжност?
2.2. Как могат да се привлекат най-подходящите кандидати за вакантната длъжност?
2.3. Защо и как могат да се преценят най-подходящите кандидати за вакантната длъжност въз основа на представените документи и изготвяне на „кратък списък“?
2.4. Как могат да се оценяват качествата на кандидатите за вакантната длъжност?
2.5. Какво трябва да се направи, за да се избере най-подходящият кандидат?
3. Кои са основните характерни черти на подбора на персонал като управленска дейност?
4. Как да кандидатстваме успешно за работа?
4.1. Как да проуча вакантните работни места?
4.2. Как да подготвя своята автобиография (CV) при кандидатстване за работа?
4.3. Как да подготвя своето мотивационно писмо?
4.4. Как да се подготвя за интервюто с работодателя и какво да бъде моето поведение?

Глава шеста
КАК МОЖЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИТЕ?
1. Какво трябва да знаете за организацията на работното време и почивките?
1.1. Какво представлява режимът на труд и почивка?
1.2. Кои са правнонормативните основания за организирането на работното време и почивките?
2. Какво представляват сменните режими на труд и почивка?
2.1. Кои са най-подходящите сменни режими на труд и почивка за прекъсваеми работни процеси и дейности?
2.2. Кои са най-подходящите сменни режими на труд и почивка за непрекъсната работа?
3. Какво трябва да се направи, за да се изберат вътрешносменни режими на труд и почивка?
3.1. Защо и как можете да определите динамиката на работоспособността?
3.2. Как могат да се определят почивките през работния ден (смяна)?
4. Кои са гъвкавите режими на труд и почивка?

Глава седма
КАК МОЖЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА?
1. Каква е същността, кои са целите и етапите на обучението на персонала?
2. Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят, през отделните етапи на обучението?
2.1. Как могат да се определят нуждите от обучение?
2.2. Как могат да се определят целите на обучението?
2.3. Как може да се разработи и как може да се организира изпълнението на програми за обучение?
2.4. Защо и как може да се оцени ефективността на обучението?

Глава осма
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ЗА КАКВО СЛУЖАТ ТРУДОВИТЕ СТАНДАРТИ И НОРМИ?
1. Каква е същността и предназначението на трудовите стандарти?
1.1. Що е стандарт?
1.2. Какво представляват трудовите стандарти?
1.3. За какво служат трудовите стандарти?
1.4. Как могат да се класифицират трудовите стандарти?
1.5. Кои са основните правно-нормативни актове, свързани с трудовите стандарти?
2. Какво включва системата от трудови стандарти?
2.1. Какво представляват трудовите стандарти, свързани с използването на предметите на труда?
2.2. Какво представляват трудовите стандарти, свързани с използването на средствата на труда?
2.3. Какво представляват трудовите стандарти, свързани с използването на човешките ресурси?
2.4. Какво представляват стандартите за резултатите от труда?
3. Кои са основните трудови стандарти в предприятието?
3.1. Длъжностно разписание?
3.2. Длъжностна характеристика?
3.3. Трудов договор?
3.4. Правилник за вътрешния трудов ред?
3.5. Вътрешни правила за работната заплата?
4. Каква е същността и за какво се използват трудовите норми?
4.1. Каква е същността на нормирането на труда на трудовата норма?
4.2. За какво служат трудовите норми в предприятието?
4.3. Кои са видовете трудови норми?
4.4. Кои са правнонормативните основания на нормирането на труда и на трудовите норми?
5. Какво трябва да знаете за методите на нормиране на труда?
5.1. Какво представляват сумарните методи за нормиране на труда?
5.2. Какво представляват аналитичните методи на нормиране на труда?
6. Как се разработват и как се внедряват трудовите норми?
6.1. Как се анализират трудовите процеси и дейности, които подлежат на нормиране?
6.2. Как се проектират рационална структура и организация на трудовия процес?
6.3. Как се определят трудовите норми?
6.4. Как се експериментират и внедряват трудовите норми?
6.5. Как се анализират и как се изменят трудовите норми?

Глава девета
КАК МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНИ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ?
1. Какво представлява трудовото представяне на работниците и служителите?
2. Кои са основните цели на оценяването на трудовото представяне?
3. Как може да се разработи политиката и стратегията на предприятието за оценяване на трудовото представяне?
4. Какво включва и как може да се разработи вътрешната нормативна уредба на оценяванета на трудовото представяне?
5. Каква подготовка трябва да се направи за оценяване на трудовото представяне?
6. Какво трябва да се има предвид при подбиране на техниките за оценяване на трудовото представяне?
7. Как може да се организира работата по оценяване на трудовото представяне?
8. Какви процедури трябва да се предвидят за обжалване на резултатите от оценяването на трудовото представяне и за тяхното разглеждане?

Глава десета
КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА?
1. Каква е същността на работната заплата?
2. Кои са елементите на работната заплата?
3. Кои са основните функции на работната заплата в предприятието?
4. От какво зависи размерът на работната заплата в предприятието?
5. Как можете да си доставите информация за пазарните нива на работната заплата?
6. Как може да разработите политиката и стратегията на организацията на работната заплата?
7. Как можете да разработите механизмите за определяне на отделните елементи на работната заплата?
7.1. Как можете да разработите механизма за определяне и изменение на минималната работна заплата за предприятието?
7.2. Как можете да разработите механизма за определяне на основната заплата за отделните длъжности?
7.3. Каква е нормативната уредба на механизма за определяне на допълнителните трудови възнаграждения?
7.4. Как можете да разработите механизма за определяне на работната заплата за положения труд?
7.5. Как можете да разработите механизма за изменение на работната заплата вследствие на инфлацията?
8. Кои са основните процедури и правила за определяне и изплащане на трудовото възнаграждение?
9. Каква трябва да бъде вътрешната нормативна уредба на работната заплата?

Глава единадесета
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ?
1. Какво е мястото на разходите за осигуряване и застраховане в разходите на предприятието за човешки ресурси?
1.1. Същност на разходите.
1.2. Основни видове разходи на предприятието за човешки ресурси.
1.3. Основни видове разходи за осигуряване и застраховане
2. Какво трябва да знаете за стабилизирането на осигурителните и застрахователните системи?
3. Кои осигурителни системи функционират у нас?
3.1. Обхват
3.2. Осигурителни рискове
3.3. Основни видове осигурителни системи.
3.4. Европейски регламенти и преценка на права за системи за социално осигуряване
4. Какво трябва да знаете за пенсионноосигурителната система?
4.1. Характеристика на пенсионноосигурителната система.
4.2. Задължително пенсионно осигуряване чрез ДОО
4.3. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
4.4. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
5. Каква е системата за осигуряване при трудова злополука и професионална болест?
5.1. Обща характеристика
5.2. Осигурени лица в системата
5.3. Осигурени социални рискове
5.4. Осигурителни плащания
5.5. Мероприятия за предотвратяване на осигурителните събития
6. Какво трябва да знаете за системата за осигуряване при безработица?
6.1. Какво представлява системата за осигуряване при безработица?
6.2. Задължително осигуряване за безработица – характеристика и парични обезщетения
6.3. Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
7. Кои са фондовете на държавното обществено осигуряване?
7.1. Фондове и социални рискове, за които се осигуряват лицата в държавното обществено осигуряване
7.2. Плащания, които предоставя държавното обществено осигуряване
7.3. Видове парични обезщетения и помощи от фондовете на ДОО
7.4. Приходи и разходи по фонд „Пенсии“
7.5. Приходи и разходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“
7.6. Приходи и разходи по фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
7.7. Приходи и разходи по фонд „Общо заболяване и майчинство“
7.8. Приходи и разходи за фонд „Безработица“
8. Какво представлява осигуряването чрез Учителски пенсионен фонд?
9. Какво трябва да знаете за здравноосигурителната система?
9.1. Какво обхваща здравноосигурителната система?
9.2. Как е организирано задължителното здравно осигуряване?
9.3. Как е организирано доброволното здравно осигуряване?
9.4. Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ в държави от обединена Европа?
10. Как се извършва осигуряването на наети лица?
10.1. Осигуряване на работници и служители, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец
10.2. Осигуряване на държавните служители
10.3. Осигуряване на съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, кандидатите за младши съдии
и младши прокурори по Закона за съдебната власт, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората на Висшия съдебен съвет
10.4. Осигуряване на военнослужещите по ЗОВС, държавните служители по Закона за МВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и лицата по чл. 69, ал. 5 КСО
10.5. Осигуряване на членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията
10.6. Осигуряване на лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор
10.7. Осигуряване на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните,
надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества
10.8. Осигуряване на лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
10.9. Осигуряване на специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на Закона за здравето (чл. 181, ал. 1 ЗЗ)
10.10. Осигуряване на работниците и служителите, работещи до 5 дни или до 40 часа през календарния месец
11. Как се извършва осигуряването на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудови правоотношения?
11.1. Как се извършва осигуряването на самоосигуряващи се лица?
11.2. Как се извършва осигуряването на лица, работещи без трудови правоотношения?
12. Каква е системата за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
12.1. Характеристика на системата
12.2. Функциониране на системата
13. Какво трябва да знаете за осигуряването през 2013 г.?
13.1. Осигурителни вноски за ДОО
13.2. Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
13.3. Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)
13.4. Вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ („ГВРС“)
13.5. Здравноосигурителна вноска за 2013 г.
13.6. Месечен осигурителен доход за 2013 г.
13.7. Какви други размери са определени със Закона за бюджета на ДОО за 2013 г.?
14. Какво трябва да знаете за системата на застраховане?
14.1. Какъв е обхватът на системата на застраховане?
14.2. Какво урежда Кодексът за застраховането?
15. Какви са същността и особеностите на застраховането?
15.2. Кои са застрахователни посредници?
15.3. Какво представлява застрахователния договор?
16. Какви са видовете застраховки?
17. Какво представлява застраховането на човешките ресурси?
18. Кои са основните видове застраховки на човешките ресурси?
18.1. Кои са най-разпространените застраховки?
18.2. Какво е най-характерното за застраховките „Живот“ и „Злополука“?
18.3. Какво е най-характерното за здравната (медицинската) застраховка?
18.4. Какво е най-характерното за застраховка „Гражданска отговорност“, включително застраховка „Професионална отговорност“
19. Как се организира задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“?
19.1. Какво представлява задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“?
19.2. Кои работници и служители задължително се застраховат за „Трудова злополука“ през 2013 г.?

Глава дванадесета
КАК МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?
1. Каква е същността на здравословните и безопасни условия на труд?
2. Каква е нормативната уредба на здравословните и безопасни условия на труд?
2.1. Кои конвенции и препоръки на Международната организация на труда трябва да се имат предвид при създаването на здравословни и безопасни условия на труд?
2.2. Как законодателството на Европейския съюз третира здравословните и безопасни условия на труд?
2.3. Кои са основните правни норми в Европейската социална харта, които се отнасят до здравословните и безопасни условия на труд?
2.4. Кои са основните закони и нормативни актове на Правителството, които регламентират дейността по създаването на здравословни и безопасни условия на труд и нас?
3. Как може да се оцени рискът за здравето и работоспособността на работниците и служителите?
3.1. Каква е нормативната уредба, обхватът и предназначението на дейността по оценяване на риска?
3.2. Каква организация трябва да се създаде за оценяване на риска?
3.3. Кои са процедурите за оценяване на риска?
3.4. Кои са основните методи, техники и скали за оценяване на риска?
4. Как може да се разработи политиката, да се определят целите и стратегията на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
4.1. Кои са основните принципи, които трябва да се отчитат при разработването на политиката, целите и стратегията на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
4.2. Как може се разработи фирмена политика, да се определят целите и да се избере стратегия за осигуряване на безопасност и здраве при работа?
5. Как се разработват програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
5.1. Съдържание на фирмените програми за безопасност и здраве при работа
5.2. Какви са мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
5.3. Наблюдение, измерване, контрол и оценка на резултатите
5.4. Какви са превантивните и коригиращите дейности за постоянно подобряване?
6. Какво трябва да съдържа вътрешната нормативна уредба на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
6.1. Какво трябва да бъде съдържанието на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
6.2. Какво трябва да бъде съдържанието на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии?
6.3. Какво трябва да бъде съдържанието на плана за действия при извънредни обстоятелства, създаващи непосредствена и сериозна опасност за живота и здравето на работниците и служителите?
6.4. Какво трябва да съдържа регистъра на трудовите злополуки в предприятието?
7. Какви са функциите, задълженията и отговорностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
7.1. Какви са основните задължения и отговорности на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
7.2. Какви функции, задължения и отговорности имат линейните и функционалните ръководители при управлението на здравословните и безопасни условия на труд?
7.3. Какви са функциите, задълженията и отговорностите на специализираните органи, служби и длъжностни лица при управлението на здравословните и безопасни условия на труд?
7.4. Какво представляват и какви функции изпълняват службите по трудова медицина?
7.5. Какви права и задължения имат работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
7.6. Какво представляват и какви са компетенциите на комитетите и групите по условия на труд?

Глава тринадесета
ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО И КАК ДА СЕ ОРГАНИЗИРА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ?
1. Какво трябва да се знае за колективното трудово договаряне?
1.1. Какво представлява колективното трудово договаряне?
1.2. Кои са основните функции на колективното трудово договаряне?
2. Кои са правните основания на колективното трудово договаряне?
2.1. Кои конвенции и препоръки на Международната организация
на труда (МОТ) трябва да се имат предвид при колективното трудово договаряне?
2.2. Какви са европейските политики за развитието на колективното трудово договаряне?
2.3. Каква е националната нормативна уредба на колективното трудово договаряне?
3. Какво трябва да има предвид работодателят, когато разработва своята политика и стратегия за колективното трудово договаряне?
4. Какво трябва да се направи за успешното колективно трудово договаряне?
4.1. Какво включва и как трябва да се организира подготовката за провеждане на колективните преговори?
4.2. Как трябва да се проведат колективните преговори в предприятието?
5. Каква е примерната структура и какво може да бъде съдържанието на основните раздели на колективния трудов договор?
5.1. Каква може да бъде структурата на колективния трудов договор?
5.2. Какви примерни договорености могат да се включат в основните раздели на КТД ?

Глава четиринадесета
КАК МОЖЕТЕ ДА АНАЛИЗИРАТЕ И ДА ПОДОБРИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ?
1. Как може да се анализира използването на човешките ресурси?
1.1. Какво трябва да знаете за анализа на използването на човешките ресурси?
1.2. Как можете да анализирате екстензивното използване на човешките ресурси?
1.3. Как можете да анализирате интензивното използване на човешките ресурси?
2. По какъв начин може да се постигне по-доброто използване на човешките ресурси?
2.1. Какви са възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси чрез подобряване на социално-икономическите условия?
2.2. Какви са възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси чрез подобряване на естествено-биологичните характеристики на заетите лица?
2.3. Какви са възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси чрез усъвършенстване на технико-технологичните условия?
2.4. Какви са възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси чрез повишаване на организационното равнище на производството?
2.5. Какви са възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси чрез прилагането на гъвкавите стратегии?

Глава петнадесета
КАК МОЖЕТЕ ДА МОТИВИРАТЕ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ?
1. Какво означава мотивация и мотивация за труд?
2. Кои са основните мотивационни фактори, които оказват влияние върху мотивацията на работниците и служителите?
3. Кои са видовете мотивация за труд и какво трябва да знаете за мотивационния процес?
4. Кои са мотивационните модели, които можете да използвате във вашата дейност по управление на човешките ресурси?
5. Кои са основните видове мотивационни теории, които може да използвате в дейността си по управление на човешките ресурси?
6. Кои са основните видове мотивационни теории за потребностите (съдържателни теории за мотивацията), които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
6.1. Теория на Абраам Маслоу за йерархията на потребностите
6.2. Теория „Х“ и теория „Y“ на Дъглас Мак Грегър
6.3. ЕRG-теорията на Клейтън Алдерфер (съществуване – съпричастност – растеж)
6.4. Двуфакторна теория на Фредерик Херцбърг за „удовлетворителите“ и „хигиенните фактори“
6.5. Трифакторната теория (модел) на Дейвид Мак Клелънд (съпричастност – власт – постижения)
6.6. Четирифакторна мотивационна теория (модел) на Гест (съпричастност – власт – автономност – постижения)
7. Кои са основните видове теории за мотивационния процес, които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
7.1. Теория на Виктор Врум за очакванията, доразвита от Лаймън Портър и Едуард Лоулър
7.2. Теория на Дж. Кейси Адамс за справедливостта (равенството)
7.3. Теория на Едуин Локи и Едуард Латъм за постигане на целите
7.4. Теория на Дж. Брем за реактивността, поведенческия избор
7.5. Теория на Леон Фестингер и Филип Зинбардо за когнитивния дисонанс
8. Какви практически изводи могат да се направят за приложението на мотивационните теории за потребностите?
9. Какви практически изводи могат да се направят за приложението на теориите за мотивационния процес?
10. Какво представлява и как можете да използвате мотивационния профил на персонала във Вашето предприятие?
10.1. Какво представлява мотивационния профил на персонала?
10.2. Каква е процедурата за разработване и използване на мотивационния профил на персонала в предприятието (групата)?
10.3. Какво представлява примерния мотивационен профил на персонала?

10.4. Какви основни изводи могат да се направят?
11. Кои са основните управленски подходи за мотивация на работниците и служителите и за създаване на активна мотивационна среда?

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
(Актуална към 1 март 2013 г.)
1.1. Заповеди на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване, допълване и промени на НКПД-2011
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002/19.12.2012 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-586/06.07.2012 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-952/ 29.12.2011 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-533/ 30.06.2011 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-529/ 30.06.2011 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-426/ 30.05.2011 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-204/ 28.02.2011 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-931/27.12.2010 г.
1.2. Методологични бележки
1.3. Структура на НКПД
1.4. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в НКПД-2011
1.5. Списък на длъжностите в НКПД-2011
1.6. Азбучен определител на длъжностите в НКПД-2011
1.7. Кодова таблица за прехода от НКПД-2005 към НКПД-2011
1.8. Правилник за прилагане на НКПД-2011

2. Класификатор на длъжностите в администрацията
(Актуален към 1 март 2013 г.)
2.1. Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
2.2. Класификатор на длъжностите в администрацията

3. Макет на длъжностна характеристика

4. 210 примерни длъжностни характеристики

5. Европейски формат на автобиография (CV)

II. ПРИМЕРНИ ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Длъжностно (щатно) разписание
2. Колективен трудов договор
3. Индивидуален трудов договор
4. Правилник за вътрешния трудов ред
5. Вътрешни правила за работната заплата
6. Договор за извършване на комплексни специализирани услуги от служба по трудова медицина

Клас 1. Ръководители
Клас 2. Специалисти
Клас 3. Техници и приложни специалисти
Клас 4. Помощен административен персонал
Клас 5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Клас 6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Клас 7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Клас 8. Машинни оператори и монтажници
Клас 9. Професии, неизискващи специална квалификация
Клас 0. Професии във въоръжените сили

Клас 1. Ръководители
1112 7026 Главен секретар, администрация
1120 7023 Управител
1120 7027 Заместник управител
1120 7046 Управител, клон на търговско дружество
1212 6003 Ръководител, отдел човешки ресурси
1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
1213 6029 Началник сектор, администрация
1213 7008 Директор дирекция, администрация
1213 7022 Началник отдел, администрация
1219 6021 Ръководител отдел
1219 6021 Началник отдел „Протокол“
1219 6021 Началник отдел „Административно-стопански“
1221 6007 Ръководител, отдел по маркетинг
1222 6001 Ръководител звено, връзки с обществеността
1223 3012 Завеждащ научна лаборатория
1321 5004 Началник, цех
1321 6007 Началник, отдел в промишлеността
1321 7005 Началник производство
1321 7015 Главен технолог, преработваща промишленост
1324 3001 Мениджър, логистика
1324 6031 Ръководител отдел, складиране
1342 6013 Старша медицинска сестра
1349 7013 Директор, дирекция „Правна“
1411 3002 Управител, хотел
1412 3006 Управител, ресторант
1420 3004 Управител, магазин

Клас 2. Специалисти
2111 6005 Физик
2113 6001 Химик
2132 6015 Озеленител
2142 6022 Инженер, проектант
2144 6013 Инженер, механик
2149 6005 Стандартизатор
2151 6002 Инженер, енергетик
2161 7002 Архитект
2163 6005 Промишлен дизайнер
2211 7001 Лекар
2221 5001 Медицинска сестра
2222 5001 Акушерка
2240 3001 Фелдшер
2261 7001 Лекар по дентална медицина
2262 7003 Фармацевт магистър
2262 7007 Фармацевт, магистър ръководител контрол върху качеството на лекарствените продукти
2264 5001 Рехабилитатор
2330 5005 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2330 5008 Старши учител
2330 7011 Главен учител
2359 6008 Възпитател
2411 6002 Главен счетоводител
2411 6011 Ревизор
2411 6004 Счетоводител
2411 6012 Финансов контрольор
2412 6002 Експерт, инвеститорски контрол
2421 5023 Ръководител/Мениджър, качество
2421 5028 Експерт, продажби
2421 6017 Специалист, качество
2422 5030 Младши счетоводител, държавен служител
2422 5040 Младши експерт
2422 6029 Старши счетоводител, държавен служител
2422 6041 Главен експерт
2422 6043 Главен инспектор
2422 6046 Старши експерт
2422 7033 Старши юрисконсулт, държавен служител
2422 7058 Главен инженер
2422 7059 Държавен експерт
2422 7066 Съветник, Народно събрание/Президент/ Министерски съвет
2422 7080 Главен асистент
2422 7082 Доцент
2422 7083 Професор
2423 6003 Експерт, организация на труда
2423 6004 Експерт, подбор на персонала
2424 6001 Експерт, обучение и квалификация
2431 6003 Експерт, реклама
2431 6004 Експерт, политика на цените
2432 6001 Експерт, връзки с обществеността
2513 6001 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
2514 6001 Програмист, софтуерни приложения
2522 6001 Системен администратор
2619 7001 Главен юрисконсулт
2619 7005 Юрисконсулт
2621 6007 Архивист
2631 6011 Икономист, индустрия
2631 6029 Икономист
2632 6010 Социолог
2634 6001 Психолог
2635 6003 Социален работник
2635 6004 Социален работник за работа с деца
2635 6009 Социален работник за работа с лица с увреждания
2643 6006 Преводач

Клас 3. Техници и приложни специалисти
3112 3004 Техник, гражданско строителство (конструктор)
3112 3009 Техник, строителство и архитектура
3114 3007 Техник, електронна техника
3115 3004 Техник, механик
3116 3022 Технолог, химик
3118 3001 Чертожник
3119 3044 Технолог
3119 3065 Метролог
3122 3002 Организатор, производство
3122 6001 Началник смяна
3123 3001 Технически ръководител, строителство
3143 3001 Техник, горско стопанство
3313 3001 Счетоводител, оперативен
3334 3002 Брокер, недвижими имоти
3322 3005 Консултант (промотьор), продажби
3339 3006 Рекламен агент
3434 2001 Главен готвач
3522 3006 Техник, съобщителна техника

Клас 4. Помощен административен персонал
4120 2006 Технически секретар
4131 2001 Машинописец
4131 2003 Стенограф
4131 2004 Оператор, копирна техника
4132 1001 Оператор, въвеждане на данни
4211 1014 Касиер, обменно гише
4223 2002 Телефонист
4224 3002 Администратор, хотел
4311 2001 Калкулант
4311 2003 Касиер, счетоводство
4312 2013 Отчетник, водещ документи за оценки
4313 2001 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4313 2002 Отчетник, водещ платежни ведомости
4321 2002 Експедитор, стоки и товари
4321 2015 Снабдител, доставчик
4321 2018 Стоковед
4321 2021 Началник, склад
4321 3022 Домакин
4323 2007 Диспечер, транспортни средства
4415 2003 Деловодител
4416 2002 Служител, човешки ресурси

Клас 5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
5113 6006 Екскурзовод, музей/художествена галерия
5120 2001 Готвач
5120 2003 Помощник-готвач
5131 2003 Салонен управител
5131 2004 Сервитьор
5132 2001 Барман
5151 1002 Пиколо
5162 1001 Камериер/камериерка
5165 5001 Инструктор, обучение водачи на моторни превозни средства
5223 2001 Продавач-консултант
5230 1001 Касиер
5321 1002 Санитар
5321 1003 Хигиенист
5322 1003 Социален асистент
5414 14 Пазач
5414 1002 Пазач, въоръжена охрана
5511 3003 Пожарникар

Клас 6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
6111 1012 Полевъд
6121 1008 Животновъд
6122 1006 Птицевъд

Клас 7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
7112 2008 Зидаромазач
7114 2001 Арматурист
7115 2002 Дърводелец
7119 2016 Работник, поддръжка на сгради
7121 2002 Тенекиджия, довършителни работи в строителството
7122 2001 Работник, подови облицовки и настилки
7123 2004 Шпакловчик
7126 2002 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
7132 1003 Бояджия, промишлени изделия
7211 1001 Леяр
7211 2032 Заливач форми
7211 2053 Топилчик
7211 2057 Формовчик
7211 2060 Шлаковчик
7212 2004 Електрозаварчик
7214 2007 Монтажник, метални конструкции
7221 1001 Ковач
7222 3011 Шлосер
7223 1015 Стругар
7223 2041 Фрезист
7223 2042 Шлайфист
7224 1007 Точилар
7231 2001 Автомонтьор
7231 3008 Автомеханик
7233 2009 Механик, промишлено оборудване
7233 2015 Монтьор, земеделски машини
7233 2026 Монтьор, промишлено оборудване
7323 2005 Книговезец
7412 2009 Електромонтьор
7521 1007 Работник, изсушаване на дърво
7522 1002 Дърводелец, мебелист
7531 1003 Шивач, мъжко/дамско облекло
7531 3009 Моделиер-конструктор, облекла
7532 2002 Крояч, текстил
7534 1002 Изготвител, тапицерска вложка
7534 1005 Тапицер
7549 2005 Лаборант

Клас 8. Машинни оператори и монтажници
8111 2009 Миньор
8111 2019 Работник, кариера
8114 2016 Оператор, инсталация за размесване на бетон
8142 1014 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
8172 2002 Машинен оператор, банциг
8172 2003 Машинен оператор, циркуляр
8172 2011 Оператор, отрязващ трион за трупи
8182 2004 Огняр
8183 2005 Машинен оператор, опаковане/ушиване
8219 2005 Монтажник, дограма
8322 2006 Шофьор, лекотоварен автомобил
8331 2002 Шофьор, автобус
8341 2001 Водач, селскостопански машини
8343 2001 Кранист
8344 2004 Водач, мотокар

Клас 9. Професии, неизискващи специална квалификация
9112 0003 Чистач, производствени помещения
9214 0015 Работник, озеленяване
9312 0003 Работник, строителството
9329 0016 Обрезвач, каучокови изделия
9333 0002 Носач – товарач, стоки
9412 0003 Работник, кухня
9621 0001 Куриер
9621 0009 Портиер
9622 0001 Общ работник

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина