Учебник по търговско право

Част І
Търговци

Автори:

Проф. д-р Огнян ГЕРДЖИКОВ - преподавател с 42-годишен преподавателски опит, блестящ и уважаван юрист и общественик, участник в изработването на Търговския закон.

Срок на отпечатване:

26.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Учебникът представя цялостно и изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  Търговския закон.

Той е предназначен за студентите по право и цели да обхване фундамента от  необходимите правни познания, без да навлиза в излишна фактология и сложни юридически конструкции.

Систематиката на учебника е подчинена като цяло на  Въпросника  по търговско право, предназначен за студентите от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В него последователно са разгледани основните принципи и понятия на  търговското право, търговецът като негов субект, търговската фирма, търговското предприятие, търговските книги, търговския регистър, търговското представителство, търговската тайна. Представени са отделните видове търговци: едноличния търговец и търговските дружества: събирателно, командитно, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, едноличните търговски дружества, търговецът – публично предприятие. В отделни глави са обособени различните видове преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговските дружества. Специално място е отделено на европейското дружествено право и обединенията на търговците – холдинги и консорциуми, на кооперациите и кооперативните сдружения. Отделна глава е посветена на материята на несъстоятелността, оздравяването на предприятието и стабилизацията.

Целева аудитория: Целевата аудитория на книгата са преди всичко  студентите и преподавателите по право. Но тя ще представлява интерес и за всички практикуващи юристи, търговци и мениджъри, които могат да се докоснат до изискания, изчистен, неподправен и ерудиран стил на корифея на съвременното търговско право у нас – проф. д-р Огнян Герджиков.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Глава първа
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
§ 1. Понятие за търговско право.
Търговското право в правната система.
Отграничение от сродни правни отрасли
1.1. Място на търговското право в правната система
1.2. Предмет на търговското право
1.3. Отграничение на търговското право от сродни правни отрасли
§ 2. Основни принципи на търговското право.
Търговски правоотношения.
История и съвременни тенденции в развитието на търговското право
2.1. Основни принципи на търговското право
2.2. Търговски правоотношения
2.3. История на търговското право
2.4. Съвременни тенденции в развитието на търговското право
§ 3. Обхват и система на търговското право.
Източници – видове, особености
3.1. Обхват и система на търговското право
3.2. Източници на търговското право – видове, особености

Глава втора
ТЪРГОВЦИ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 4. Субекти на търговското право – понятие за търговец.
Търговска дейност и търговски сделки
4.1. Понятие за търговец.
Придобиване на търговско качество
4.2. Лица, които по правило не са търговци
4.3. Търговска дейност и търговски сделки
§ 5. Правна индивидуализация на търговеца
5.1. Търговска фирма
5.2. Фирмата като словесно обозначение
5.3. Фирмата като субективно право
5.4. Промяна на фирмата
§ 6. Седалище и адрес
6.1. Понятие и значение
6.2. Промяна на седалището и адреса
6.3. Реквизити на търговската кореспонденция

Глава трета
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
§ 7. Понятие и правна природа на предприятието
§ 8. Състав на предприятието
§ 9. Сделки с предприятието
9.1. Прехвърлителни сделки
9.2. Защита на кредиторите при прехвърлителни сделки
9.3. Други сделки с предприятието
§ 10. Клон на предприятие
10.1. Понятие за клон
10.2. Вписване на клон
10.3. Клон на чуждестранно лице

Глава четвърта
ТЪРГОВСКИ КНИГИ
§ 11. Понятие, значение и задължение за водене на търговските книги
§ 12. Основни положения на търговското счетоводство
§ 13. Доказателствено значение на търговските книги

Глава пета
Търговски регистър
§ 14. Понятие, правна уредба и предназначение на търговския регистър
§ 15. Вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове
15.1. Вписване на обстоятелства
15.2. Производство по вписване
15.3. Правно действие на вписването
15.4. Обявяване на актове

Глава шеста
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
§ 16. Понятие и видове търговско представителство
16.1. Понятие за търговско представителство
16.2. Видове търговски представители
§ 17. Прокурист (Търговски управител)
17.1. Понятие за прокурист
17.2. Обем на представителната власт
17.3. Правно положение на прокуриста
17.4. Форма на прокурата
17.5. Колективна прокура
17.6. Прекратяване на прокурата
§ 18. Обикновен търговски пълномощник
18.1. Понятие и видове
18.2. Обем на представителната власт
18.3. Кой може да назначава и кой може да бъде търговски пълномощник
18.4. Форма иа упълномощаването
18.5. Действие от чуждо име без представителна власт
18.6. Прекратяване на търговското пълномощно
18.7. Съпоставка между прокура и обикновеното търговско пълномощие
§ 19. Търговски помощник
19.1. Понятие за търговски помощник
19.2. Права и задължения на търговския помощник
§ 20. Търговски представител
20.1. Правни признаци на търговския представител
20.2. Отграничение на търговския представител от сходни правни фигури
20.3. Видове търговски представители
20.4. Договор за търговско представителство
20.5. Права и задължения на търговския представител
§ 21. Търговски посредник
21.1. Понятие за търговски посредник
21.2. Договор за посредничество
21.3. Права и задължения на търговския посредник
§ 22. Търговска тайна
22.1. Задължение за пазене на търговска тайна
22.2. Съдържание на търговската тайна

Глава седма
ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ
§ 23. Eдноличен търговец
23.1. Понятие за едноличен търговец
23.2. Ограничения
23.3. Регистрация на едноличния търговец
23.4. Фирма на едноличния търговец
23.5. Прехвърляне на фирмата
23.6. Търговско предприятие и съпружеска имуществена общност
23.7. Изгубване на търговско качество и заличаване от регистъра
§ 24. Сдружаванията в търговското право
24.1. Възникване и значение на търговските дружества
24.2. Понятие за дружество
24.3. Видове търговски дружества
24.4. Граждански и търговски дружества
§ 25. Учредяване на търговско дружество
25.1. Учредители на дружеството
25.2. Договор за дружество
25.3. Недействителност на учреденото дружество
§ 26. Дружествено имущество
26.1. Вноски на учредителите
26.2. Неизпълнение на задължението за вноска
26.3. Опрощаване и прихващане на задължението за вноска
26.4. Скрита непарична вноска
26.5. Плащания на съдружници и акционери
§ 27. Защита срещу решения на дружеството
27.1. Постановка на въпроса
27.2. Отмяна на решения на общото събрание
27.3. Защита на членството и членствените права

Глава осма
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
§ 28. Общи положения
§ 29. Отговорност на съдружниците
§ 30. Учредяване на събирателното дружество
30.1. Съдържание на учредителния договор
30.2. Регистрация на събирателното дружество
§ 31. Вътрешни отношения в събирателното дружество – права и задължения
31.1. Общи бележки
31.2. Видове права на съдружника
31.3. Имуществени права
31.4. Неимуществени права
31.5. Управление на събирателното дружество
31.6. Видове задължения на съдружниците
§ 32. Външни отношения на събирателното дружество
32.1. Общи бележки
32.2. Представителство на събирателното дружество
32.3. Отговорност на събирателното дружество
32.4. Възражения на съдружниците
32.5. Отговорност на СД за задължения на съдружник
32.6. Съдружникът като трето лице
§ 33. Прекратяване на дружеството и членството
33.1. Прекратяване на събирателното дружество
33.2. Основания за прекратяване на дружеството
33.3. Прекратяване без правоприемство
33.4. Прекратяване с правоприемство
33.5. Продължаване на дружеството
33.6. Прекратяване на членството в СД
33.7. Погасителна давност

Глава девета
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
§ 34. Понятие и учредяване на командитно дружество
34.1. Определение
34.2. Видове съдружници
34.3. Фирма на командитното дружество
34.4. Учредяване на КД
§ 35. Правоотношения между съдружниците
35.1. Предимство на договора
35.2. Права и задължения на комплементарите
35.3. Права и задължения на командитистите
35.4. Разпределение на печалбите и загубите между съдружниците
§ 36. Правоотношения с трети лица
36.1. Представляване на командитното дружество
36.2. Отговорност на командитното дружество и съдружниците
§ 37. Прекратяване на дружеството и членството
37.1. Прекратяване на КД
37.2. Прекратяване на членството

Глава десета
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
§ 38. Понятие за ООД. Обща характеристика.
Учредяване
38.1. Определение. Правни признаци. Видове
38.2. Учредяване на ООД
38.3. Вписване на ООД и положението до вписването му
§ 39. Капитал и имущество на ООД.
Основен и дружествен дял
39.1. Капитал и имущество на ООД
39.2. Дял и дружествен дял в ООД
§ 40. Увеличаване и намаляване на капитала
40.1. Увеличение на капитала
40.2. Намаление на капитала
§ 41. Членство. Права и задължения на съдружниците
41.1. Членство в ООД
41.2. Права и задължения на съдружника
§ 42. Управление на ООД
42.1. Обща характеристика и видове органи
42.2. Общо събрание на съдружниците
42.3. Управител на ООД
42.4. Контрольор и проверител на ООД
§ 43. Прекратяване и ликвидация
43.1. Прекратяване на ООД
43.2. Ликвидация на ООД

Глава единадесета
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
§ 44. Понятие за АД. Видове. Разграничение от ООД
44.1. Понятие
44.2. Видове АД
44.3. АД и ООД – прилики и отлики
§ 45. Учредяване на акционерно дружество
45.1. Понятие и видове учредяване.
Учредители
45.2. Фактически състав на учредяването
45.3. Правна природа и съдържание на устава
§ 46. Капитал и имущество
46.1. Понятие за капитал и имущество на АД
46.2. Набиране на капитала – вноски.
Временни удостоверения
46.3. Акции – понятие и стойност на акциите
46.4. Видове акции и сделки с тях
46.5. Придобиване на собствени акции
§ 47. Увеличение и намаление на капитала
47.1. Увеличение на капитала
47.2. Намаление на капитала – предпоставки, начини. Защита на кредиторите
47.3. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала
§ 48. Права и задължения на акционерите
48.1. Обща характеристика
48.2. Права на акционерите
48.3. Задължения на акционерите
§ 49. Управление на АД
49.1. Организация на управлението на АД
49.2. Общо събрание
49.3. Общи правила за двете системи на управление на АД
49.4. Двустепенна система на управление
49.5. Едностепенна система
§ 50. Облигации – понятие, видове, емитиране и класове
50.1. Понятие и видове
50.2. Акции и облигации – прилики и разлики
50.3. Условия за емитиране на облигации
50.4. Права на облигационерите
50.5. Конвертиране на облигации в акции
50.6. Ипотечни облигации
50.7. Годишно приключване
§ 51. Прекратяване на АД
§ 52. Публично дружество – понятие.
Капитал и акции
52.1. Понятие за публично дружество
52.2. Капитал и акции.
Увеличаване и намаляване на капитала
§ 53. Публично дружество – управление и сделки
53.1. Управление на публично дружество
53.2. Сделки на публичното дружество

Глава дванадесета
КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ
§ 54. Понятие за командитно дружество с акции
54.1. Правна уредба и характеристика
54.2. Учредяване
§ 55. Управление и представителство на КДА
§ 56. Права, задължения и отговорност на КДА
56.1. Права и задължения на участниците
56.2. Отговорност за задълженията на КДА
§ 57. Прекратяване на дружеството

Глава тринадесета
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
§ 58. Понятие, видове и учредяване на ЕТД
§ 59. Еднолично ООД
§ 60. Еднолично АД

Глава четиринадесета
ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
§ 61. Понятие и обща характеристика
§ 62. Органи на управление

Глава петнадесета
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
§ 6З. Понятие и форми на преобразуване
§ 64. Съотношение на замяна
§ 65. Фактически състав на преобразуването
65.1. Договор за преобразуване
65.2. План за преобразуване
65.3. Доклад на управителния орган
65.4. Проверка на договора/плана за преобразуване
65.5. Решение за преобразуване
65.6. Вписване
§ 66. Действие на преобразуването
66.1. Основни положения
66.2. Формиране и изменение на капитала
§ 67. Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците при преобразуване
67.1. Необходимост от защита
67.2. Защита на кредиторите
67.3. Защита на съдружниците и акционерите
§ 68. Преобразуване чрез промяна на вида (правната форма)
68.1. Понятие
68.2. Фактически състав
§ 69. Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик
69.1. Понятие
69.2. Фактически състав
69.3. Последици и защита на кредиторите

Глава шестнадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
§ 70. Понятие и основания за прекратяване
70.1. Двузначност на понятието „прекратяване“
70.2. Прекратителни основания
70.3. Понятие, видове и цели на ликвидацията
70.4. Орган по ликвидацията
§ 71. Защита на кредиторите

Глава седемнадесета
ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИ
§ 72. Въведение и видове обединения
72.1. Въведение
72.2. Консорциум
72.3. Холдинг

Глава осемнадесета
ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
§ 73. Понятие и източници на европейското дружествено право
73.1. Общо за европейското право
73.2. Понятие за Европейско дружествено право
§ 74. Европейско обединение по икономически интереси
74.1. Понятие и учредяване на ЕОИИ
74.2. Управление на ЕОИИ
74.3. Отговорност
74.4. Прекратяване членството и на ЕОИИ
§ 75. Европейско дружество
75.1. Понятие, правна уредба и учредяване на ЕД
75.2. Управление на ЕД
75.3. Съпоставка между ЕД, АД и ЕОИИ

Глава деветнадесета
КООПЕРАЦИИ
§ 76. Понятие за кооперативно право и кооперация
76.1. Кооперативно право
76.2. Понятие за кооперация
76.3. Съпоставка между кооперациите и търговските дружества
§ 77. Образуване и видове кооперации
77.1. Образуване на кооперация
77.2. Видове кооперации
§ 78. Имущество на кооперацията
78.1. Състав и източници на имуществото
78.2. Вноски на кооператорите
§ 79. Членство. Права и задължения на кооператорите
79.1. Членство
79.2. Права и задължения на кооператорите
§ 80. Управление на кооперацията
80.1. Организационна структура
80.2. Общо събрание/Събрание на пълномощниците
80.3. Управителен съвет
80.4. Председател на кооперацията
80.5. Контролен съвет
§ 81. Европейско кооперативно дружество
81.1. Понятие, правна уредба и учредяване на ЕКД
81.2. Управление на ЕКД
81.3. Съпоставка между ЕКД и кооперация
81.4. Съпоставка между ЕКД и търговско дружество по ТЗ
§ 82. Кооперативни предприятия
82.1. Терминологични бележки
82.2. Кооперативно предприятие (в тесен смисъл)
82.3. Междукооперативно предприятие
§ 83. Кооперативни съюзи
83.1. Понятие, образуване и правен статут
83.2. Управление на кооперативния съюз
83.3. Функции и фондове на кооперативния съюз
§ 84. Преустройство, прекратяване и ликвидация
84.1. Преустройство на кооперации
84.2. Прекратяване на кооперацията
84.3. Ликвидация на кооперацията
§ 85. Съдебен надзор

Глава двадесета
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
§ 86. Терминология, предпоставки и разграничение от сходни институти
86.1. Терминология
86.2. Предпоставки за откриване на производството
86.3. Разграничение от сходни институти
§ 87. Производство по несъстоятелност
87.1. Откриване на производството
87.2. Постановяване на решението
87.3. Действие на обявителното решение
§ 88. Маса на несъстоятелността
88.1. Понятие и обхват
88.2. Запазване масата на несъстоятелността
88.3. Попълване масата на несъстоятелността
§ 89. Органи по несъстоятелността
89.1. Обща характеристика и видове органи
89.2. Съд по несъстоятелността
89.3. Синдик
89.4. Събрание на кредиторите
89.5. Комитет на кредиторите
89.6. Надзорен орган
§ 90. Предявяване и приемане на вземанията
90.1. Предявяване на вземанията
90.2. Приемане на вземанията
§ 91. Оздравяване на предприятието
91.1. Понятие и цели
91.2. Предлагане и приемане на оздравителен план
91.3. Действие на приетия оздравителен план
91.4. Възобновяване на производството по несъстоятелност
§ 92. Производство по стабилизация,
92.1. Понятие и цел
92.2. Откриване на производство по стабилизация
92.3. Последици от откриване на производството
92.4. Утвърждаване на плана за стабилизация
92.5. Приемане на плана за стабилизация
92.6. Действие на плана за стабилизация
§ 93. Обявяване в несъстоятелност
93.1. Предпоставки и действие
93.2. Осребряване масата на несъстоятелността
§ 94. Разпределение на осребреното имущество
94.1. Условия за разпределение
94.2. Ред на вземанията
§ 95. Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност
95.1. Приключване на производството
95.2. Извънсъдебно споразумение
95.3. Възобновяване на производството
95.4. Последици от обявяване на лицата в несъстоятелност
95.5. Възстановяване правата на несъстоятелния длъжник

ПОСЛЕПИС
ЛАТИНИЗМИ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Търговско и облигационно право - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина