Търговски дружества

Синтез и коментар на практиката на Върховния съд и Върховния касационен съд

Автори:

Доц. д-р Николай КОЛЕВ е изявен юрист в материята на дружественото право, ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН; адвокат.

Срок на отпечатване:

43.60 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Книгата съдържа обхватен и детайлен синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС по въпросите на търговските дружества и търговския регистър. Обхваната е практиката по фирмени, граждански и търговски дела с акцент върху отделни конкретни хипотези и спорове, поставени за разрешаване пред ВС и ВКС. На критичен анализ е подложена непоследователната/противоречива съдебна практика и са направени препоръки за преодоляването ѝ. Анализът следва структурата на Търговския закон, като през призмата на съдебната практика последователно са разгледани въпроси на фирмата и търговското предприятие, търговското представителство, едноличния търговец, учредяване  и недействителност  на търговските дружества, защита на членството, непарична вноска, отмяна и нищожност  на решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества, прехвърляне и наследяване на дружествен дял  в ООД, изключване на съдружник и  прекратяване на членство в ООД, членствени права на съдружниците, провеждане и компетентност на общото събрание, управителни органи и др. Специално внимание е отделено на специфичната проблематика на акционерното дружество – акция и временно удостоверение, налични и безналични акции, прехвърляне, наследяване и делба на акции, свикване и провеждане на общо събрание на акционерите, увеличаване на капитала на АД, представителна власт и съвет на директорите на АД и  други важни въпроси. Внимание е отделено и на преобразуването, прекратяването и ликвидацията на търговските дружества.

Книгата съставлява ценно изследване, което подпомага решаването на практическите казуси, касаещи правното положение на търговските дружества и функционирането на търговския регистър.

Целева аудитория: Целева аудитория на книгата са практикуващите юристи, но тя ще бъде полезна и за преподаватели по правни науки и научни работници, както и за студенти и докторанти в правните факултети.

Списък на използваните съкращения

Предговор

Глава първа
Фирма

Глава втора
Търговско предприятие
§ 1. Съдържание на търговското предприятие
§ 2. Прехвърляне на търговско предприятие
1. Предмет на прехвърляне
2. Прехвърляне на част от търговското предприятие
3. Форма и доказване
4. Вписвания в търговския регистър и Службата по вписвания
5. Правоприемство (материални и процесуални аспекти)
6. Солидарна отговорност
7. Иск по чл. 135 ЗЗД срещу прехвърляне на търговско предприятие
8. Наследяване
9. Нищожност
§ 3. Особен залог на търговско предприятие
1. Форма
2. Вписване и заличаване от Службата по вписвания (съответно имотния регистър)
3. Изпълнение върху търговското предприятие. Управител на търговско предприятие

Глава трета
Клон
§ 1. Регистрация и фирма
§ 2. Липса на материална правоспособност
§ 3. Представителство
§ 4. Процесуални въпроси
1. Процесуална правоспособност
2. Местна подсъдност

Глава четвърта
Търговско представителство
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Прокурист
1. Упълномощителна сделка и договор за прокура. Възнаграждение и погасителна давност
2. Вписване в търговския регистър
3. Представителна власт
§ 3. Обикновен търговски пълномощник
1. Упълномощаване и договор. Възнаграждение
2. Представителна власт
§ 4. Търговски представител
§ 5. Търговски посредник

Глава пета
Едноличен търговец
§ 1. Вписване в търговския регистър
§ 2. Предмет на дейност
§ 3. Правосубектност и имущество
§ 4. Предприятието на ЕТ и съпружеската имуществена общност
§ 5. Прехвърляне на предприятието на ЕТ чрез сделка по чл. 15, ал. 1 ТЗ
§ 6. Поемане на предприятието при смърт на физическото лице

Глава шеста
Учредяване и недействителност на търговските дружества
§ 1. Учредяване на търговските дружества. Подготвителен договор
§ 2. Правоспособност и предмет на дейност на търговските дружества
§ 3. Капитал и имущество на търговските дружества
§ 4. Иск по чл. 70 ТЗ
1. Характер на иска и страни
2. Съотношение с други искове и производства
§ 5. Основания за недействителност
1. Обща характеристика
2. Липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма (чл. 70, ал. 1, т. 1 ТЗ)
3. При акционерно или командитно дружество с акции не са спазени изискванията на чл. 159 и 163 ТЗ (чл. 70, ал. 1, т. 2 ТЗ)
4. Предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави (чл. 70, ал. 1, т. 4 ТЗ)
5. Учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква (чл. 70, ал. 1, т. 5 ТЗ)
6. Невнасяне на предписаната от закона част от капитала (чл. 70, ал. 1, т. 6 ТЗ)
7. В учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица (чл. 70, ал. 1, т. 7 ТЗ)
§ 6. Правно действие на решението

Глава седма
Непарична вноска
§ 1. Обща характеристика и фактически състав
1. Прехвърлителен способ
2. Учредителен и последващ апорт
3. Притежание на апортираното право
4. Решение на общото събрание
5. Оценка
6. Вписване в търговския регистър
7. Опорочено вписване в търговския регистър и заличаването му
§ 2. Вписване в имотния регистър
§ 3. Недействителност на непаричната вноска
§ 4. Иск по чл. 135 ЗЗД
1. Вземане
2. Увреждане
3. Знание за увреждането
4. Последици на съдебното решение

Глава осма
Иск за защита на членството по чл. 71 ТЗ
§ 1. Характер и предмет на иска
1. Установителен иск
2. Осъдителен иск
3. Конститутивен иск
§ 2. Страни по иска
1. Ищец
2. Главно встъпване
3. Ответник
4. Подпомагаща страна
§ 3. Правен интерес
1. Съдържание и проверка на правния интерес
2. Хипотези на липса на правен интерес
3. Хипотези, в които ищецът има правен интерес
§ 4. Основания
§ 5. Съотношение с други искове
1. Съотношение с иска по чл. 74 ТЗ
2. Съотношение с иска за установяване на нищожност на решение на общото събрание или друг дружествен орган
3. Съотношение с иска за установяване на нищожност на джиро

Глава девета
Иск по чл. 74 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на капиталовите търговски дружества
§ 1. Характер на иска и срок за предявяване
§ 2. Легитимация на страните
1. Притежаване на качеството съдружник или акционер от ищеца
2. Правен интерес на ищеца
3. Ответник
4. Встъпване
§ 3. Кои решения на общото събрание подлежат на атакуване с иска по чл. 74 ТЗ?
§ 4. Основания за отмяна на решението на общото събрание
1. Обща характеристика
2. Към кой момент се преценява незаконосъобразността на атакуваното решение на общото събрание?
3. Съдът не преценява целесъобразността на атакуваното решение на общото събрание
4. Обективно съединяване на искове
5. Проверка на съда при атакуване на решение за изключване на съдружник от ООД
6. Други примери
7. Доказване
§ 5. Последици на съдебното решение
§ 6. Процесуални въпроси

Глава десета
Нищожност на решения на органите на капиталовите търговски дружества. Иск за установяване на нищожност
§ 1. Основания за нищожност
§ 2. Защита срещу нищожно решение
§ 3. Липсващо (невзето) решение
§ 4. Нищожност по чл. 75 ТЗ

Глава единадесета
Събирателно дружество
§ 1. Управление
§ 2. Сделки по чл. 84, ал. 2 ТЗ
1. Предметен обхват на правилото по чл. 84, ал. 2 ТЗ
2. Правни последици от нарушаване на чл. 84, ал. 2 ТЗ
§ 3. Представителство и други хипотези
§ 4. Конкурента дейност
§ 5. Отговорност на съдружниците за задълженията на дружеството
§ 6. Прекратяване на членството и дружеството
1. Прекратяване на членството
2. Прекратяване на дружеството
3. Вписване в търговския регистър

Глава дванадесета
Договор за прехвърляне на дружествен дял в ООД
§ 1. Обща характеристика, предмет и форма
1. Обща характеристика
2. Предмет
3. Форма
§ 2. Решение на общото събрание на ООД
§ 3. Вписване в търговския регистър
§ 4. Последици
§ 5. Недействителност
§ 6. Разваляне
§ 7. Особен залог на дружествен дял в ООД

Глава тринадесета
Наследяване на дружествен дял в ООД
§ 1. Наследяване от съдружник или трето лице и необходимост от решение на общото събрание
§ 2. Непълнолетен наследник
§ 3. Наследяване на едноличен собственик на капитала
§ 4. Прехвърляне на наследения дружествен дял преди приемане на наследника за съдружник

Глава четиринадесета
Изключване на съдружник от ООД
§ 1. Основания за изключване
1. Обща характеристика
2. Невъзможност за изключване на съдружник за поведението му като управител
3. Изключване заради начина на гласуване в общото събрание
4. Неизпълнение на договор като основание за изключване
5. Отказ за участие в погасяване или гарантиране на кредит, отпуснат на ООД
6. Конкурентна дейност
7. Натрупване на загуби
8. Други хипотези
§ 2. Предупреждение за изключване и покана за общото събрание
1. Кой отправя предупреждението за изключване?
2. Съдържание на предупреждението за изключване и на поканата за общото събрание
3. Форма и начин на връчване на предупреждението за изключване и поканата за общото събрание
4. Функции на предупреждението за изключване
§ 3. Решение за изключване
§ 4. Суспендиране на правото на глас на предложения за изключване съдружник
§ 5. Вписване на изключването в търговския регистър
§ 6. Отмяна на изключването
1. Общи бележки
2. Активна легитимация и правен интерес
3. Основания
4. Тежест на доказване
§ 7. Нищожност на изключването
§ 8. Последици от отмяната или нищожността на изключването

Глава петнадесета
Право на съдружника за едностранно прекратяване на членството му в ООД
§ 1. Изявление на съдружника
§ 2. Вписване в търговския регистър
§ 3. Момент на прекратяване на членството и имуществени последици
1. Решение на общото събрание
2. Изменение на дружествения договор и уреждане на последиците относно дела в капитала
3. Срок на предизвестието и оттегляне на изявлението по чл. 125, ал. 2 ТЗ
4. Имуществени последици от прекратяване на членството
§ 4. Последици по отношение на дела в капитала

Глава шестнадесета
Допълнителни парични вноски в ООД
§ 1. Същност
§ 2. Предпоставки за приемане на решение за допълнителни парични вноски
§ 3. Основание
§ 4. Последици при неизпълнение
§ 5. Други способи за погасяване на задължението за допълнителна парична вноска, различни от плащане
§ 6. Отмяна на решението за допълнителни парични вноски
§ 7. Връщане от ООД на допълнителните парични вноски

Глава седемнадесета
Вземане на съдружника в ООД за стойността на дружествения му дял при прекратяване на членството му
§ 1. Общи бележки
§ 2. Изчисляване на размера на вземането
1. Балансова, а не пазарна стойност
2. Индивидуален, а не консолидиран счетоводен баланс
3. Към кой момент се изчислява балансовата стойност?
4. Защита на кредиторите
5. Изискуемост, забава и законна лихва за забава
§ 3. Доказателства за изчисляване на стойността на дружествения дял
§ 4. Съотношение на вземането по чл. 125, ал. 3 ТЗ с други вземания на съдружника в ООД
§ 5. Императивна или диспозитивна е нормата по чл. 125, ал. 3 ТЗ
1. Първо разбиране – императивен характер на нормата по чл. 125, ал. 3 ТЗ
2. Второ разбиране – диспозитивен характер на нормата по чл. 125, ал. 3 ТЗ

Глава осемнадесета
Членствени права на съдружника в ООД. Съпритежание на дружествен дял в ООД
§ 1. Капитал и имущество, дял в капитала и дружествен дял
§ 2. Членство
§ 3. Право на част от чистата печалба
§ 4. Право на контрол
§ 5. Искове на съдружника срещу сделки, сключени от ООД
§ 6. Неоснователно обогатяване
§ 7. Съпритежание на дружествен дял
1. Позицията на ВКС
2. Уредба в ТЗ
3. Цел и предмет на уредбата
4. Упражняване на правата (чл. 132, изр. първо ТЗ)
5. Отговорност за изпълнение на задълженията (чл. 132, изр. второ ТЗ)
6. Представител на съпритежателите на дела (чл. 132, изр. трето ТЗ)

Глава деветнадесета
Свикване и провеждане на общо събрание на съдружниците в ООД
§ 1. Императивен или диспозитивен характер на законовите правила?
§ 2. Съдържание и език на поканата
§ 3. Срок за връчване на поканата
§ 4. Начин на връчване на поканата
1. Приложими начини на връчване
2. Връчване при отказ на съдружника да получи поканата
3. (Не)приложимост на правилата за връчване по ГПК
4. Адрес за връчване на поканата
5. Изводи
§ 5. Уредба в дружествения договор на връчването на поканата
§ 6. Свикване на общото събрание по инициатива на управителя или по искане на съдружници
§ 7. Кворум и представителство на съдружник
§ 8. Мнозинство
§ 9. Форма на решенията
§ 10. Неприсъствено решение
§ 11. Вписване в търговския регистър
§ 12. Отмяна на решенията на общото събрание

Глава двадесета
Компетентност на общото събрание на съдружниците в ООД
§ 1. Всеобхватна компетентност
§ 2. Изключителна компетентност по чл. 137, ал. 1 ТЗ
§ 3. Решение за изменение на дружествения договор
§ 4. Решение за увеличаване на капитала
§ 5. Решение за участие в други дружества
§ 6. Решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
§ 7. Решения по трудови и социални въпроси
§ 8. Компетентност на едноличния собственик на капитала на ЕООД

Глава двадесет и първа
Управител на ООД
§ 1. Избор на управител
§ 2. Отмяна на решението за избор на управител
§ 3. Договор за възлагане на управлението
1. Същност и съотношение с избора
2. ООД – насрещна страна
3. Възнаграждение на управителя
4. Прекратяване
5. Обезщетения
§ 4. Представителна власт
1. Съществуване на представителната власт и търговския регистър
2. Обем и ограничения на представителната власт
3. Приложимост на правилото по чл. 40 ЗЗД
4. Начин на упражняване на представителната власт
5. Симулация
6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
7. Заем
8. Менителнична представителна власт
9. Процесуално представителство
10. Други хипотези
§ 5. Отговорност за вреди, причинени на ООД
1. Същност
2. Вреда и тежест на доказване
3. Решение на общото събрание на съдружниците по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ
4. Освобождаване на управителя от отговорност
5. Други въпроси
§ 6. Забрана за конкурентна дейност
§ 7. Освобождаване на управителя и заличаването му от търговския регистър

Глава двадесет и втора
Прекратяване на ООД по силата на съдебно решение
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Прекратяване поради „важни причини“ (чл. 155, т. 1 ТЗ)
1. Съдържание на важните причини
2. Процесуални въпроси
§ 3. Прекратяване по иск на прокурора по чл. 155, т. 2 ТЗ
§ 4. Прекратяване по иск на прокурора по чл. 155, т. 3 ТЗ

Глава двадесет и трета
Акция и временно удостоверение
§ 1. Капитал и акции
§ 2. Задължение за вноска и изключване на акционер
§ 3. Налична и безналична акция. Временно удостоверение.
1. Налична акция
2. Безналична акция
3. Временно удостоверение
4. Договор за поръчка за придобиване на акции
5. Производство по обезсилване на налични акции и временни удостоверения
6. Промяна на вида на акциите
§ 4. Джиро
1. Фактически състав на прехвърлителното джиро
2. Действие на прехвърлителното джиро
3. Право на първи отказ
4. Нищожност на прехвърлителното джиро
5. Заложно джиро
§ 5. Договор за прехвърляне на акции
1. Обща характеристика
2. Невъзможност за сключване на предварителен договор
3. Разваляне на договора поради неизпълнение
4. Отменителен иск по чл. 135 ЗЗД
5. Нищожност
6. Арбитражна клауза
§ 6. Наследяване и делба. Съпритежание на акции
§ 7. Вписване в книгата на акционерите

Глава двадесет и четвърта
Свикване и провеждане на общо събрание на акционерите
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Свикване на общо събрание на акционерите от съвет на АД
§ 3. Свикване на общо събрание на акционерите по инициатива на акционер
§ 4. Връчване или обявяване на поканата в търговския регистър
§ 5. Форма на поканата
§ 6. Съдържание на поканата
1. Място на общото събрание
2. Дата и час на общото събрание
3. Вид на общото събрание
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения
§ 7. Срок за връчване на поканата
§ 8. Допълване на дневния ред от акционер
§ 9. Право на сведения
1. Обхват и съдържание
2. Изключения
3. Нарушения и основания за отмяна на решението на общото събрание на акционерите
4. Тежест на доказване
5. Избор на членове на съветите
§ 10. Право на участие в общото събрание и право на глас
§ 11. Представителство на акционер на заседанията на общото събрание на акционерите
§ 12. Кворум
§ 13. Мнозинство
§ 14. Протокол и списък на акционерите
§ 15. Действие на решенията на общото събрание на акционерите
§ 16. Неспазване на реда за свикване и провеждане на общото събрание на акционерите

Глава двадесет и пета
Компетентност на общото събрание на акционерите
§ 1. Разпределяне на печалбата
§ 2. Фонд „Резервен“

Глава двадесет и шеста
Увеличаване на капитала на АД. Облигации
§ 1. Решения на общото събрание на акционерите
§ 2. Изплащане на паричната вноска
§ 3. Предимствени права
1. Изключване или ограничаване на предимствените права
2. Срок за упражняване на предимствените права
§ 4. Увеличаване на капитала под условие
§ 5. Увеличаване на капитала по решение на съвета на директорите или управителния съвет
§ 6. Увеличаване и намаляване на капитала и вписванията в търговския регистър
§ 7. Облигации

Глава двадесет и седма
Съвети на акционерното дружество
§ 1. Овластено лице по чл. 235, ал. 2 ТЗ и изпълнителен член на съвета на директорите по чл. 244, ал. 4 ТЗ
§ 2. Представител по чл. 234, ал. 1, изр. второ ТЗ на юридическо лице – член на съвета
§ 3. Пречки за избор на членове на съвета по чл. 237, ал. 4 ТЗ
§ 4. Промени в състава на управителния орган. Вписване и заличаване
§ 5. Договор за възлагане на управлението/контрола
1. Същност
2. Сключване и форма
3. Възнаграждение
4. Прекратяване
5. Обезщетения
§ 6. Решения на съветите
1. Дата на приемане
2. Представителство на член на съвета
3. Недействителност
§ 7. Представителна власт
1. Съществуване на представителната власт и вписванията и заличаванията в търговския регистър
2. Обем и съдържание на представителната власт
3. Липса на представителна власт
4. Колективно (съвместно) представителство
5. Ограничения на представителната власт и (не)действителност на сключените от името на АД сделки
6. Приложимост на нормата по чл. 301 ТЗ към органното представителство
§ 8. Сделки по чл. 236 ТЗ
§ 9. Конкурентна дейност
§ 10. Отговорност за вреди, причинени на АД
1. Същност
2. Субекти и солидарност
3. Вина
4. Вреда и причинна връзка
5. Освобождаване от отговорност
6. Искът по чл. 240 ТЗ изключва иска по чл. 59 ЗЗД

Глава двадесет и осма
Прекратяване на акционерно дружество
§ 1. Прекратяване на АД при преследване на забранени от закона цели
§ 2. Прекратяване на АД при спадане на чистата стойност на имуществото му под размера на вписания капитал
§ 3. Прекратяване на АД при спадане на броя на членовете на съвет под предвидения в закона минимум в продължение на 6 месеца

Глава двадесет и девета
Преобразуване на търговски дружества
§ 1. Същност
§ 2. Фактически състав
1. План за преобразуване
2. Решение за преобразуване
3. Предоставяне на материали
4. Вписване в търговския регистър
§ 3. Последици
1. Правоприемство и отговорност
2. Висящи граждански производства
3. Вписване в имотен регистър
4. Право на напускане
5. Иск за оспорване на преобразуването
6. Иск за обявяване на недействителност на новоучредено дружество

Глава тридесета
Ликвидация на търговски дружества
§ 1. Същност
§ 2. Прекратяване на дружеството от съда и откриване на производството по ликвидация
§ 3. Ликвидатор
1. Назначаване на ликвидатор
2. Освобождаване на ликвидатора от съда
3. Правомощия и представителна власт
4. Отношение с дружеството в ликвидация и отговорност
§ 4. Продължаване на прекратено дружество. Срок на ликвидацията
§ 5. Ход и приключване на ликвидационното производство. Заличаване на дружеството от търговския регистър
1. Удовлетворяване на кредиторите и разпределение на остатъчното имущество
2. Известен на дружеството кредитор
3. Наличие на висящо гражданско производство и заличаване от търговския регистър на дружеството в ликвидация
4. Прекратяване на трудовите правоотношения в производството по ликвидация
5. Заличаване на заличаването от търговския регистър на дружеството в ликвидация
§ 6. Възобновяване на производството по ликвидация
§ 7. Ликвидация и несъстоятелност

Глава тридесет и първа
Обединения
§ 1. Консорциум
§ 2. Холдинг

Глава тридесет и втора
Договаряне сам със себе си при органното представителство на ООД и АД
§ 1. Договаряне на органния представител от името на няколко дружества
§ 2. Договаряне на органния представител от името на дружеството сам със себе си като физическо лице

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Търговско и облигационно право - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
Граждански и административен процес

ЕПИ Търговско и облигационно право - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина