Промените в гражданския процесуален кодекс

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Автори:

Благовест ПУНЕВ,
Валя ГИГОВА,
Бистра НИКОЛОВА,
Мариана ОБРЕТЕНОВА,
Доц. д-р Боряна МУСЕВА

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

Тази книга Ви представя измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс, направени в периода от октомври 2017 година до края на 2019 година.

В подробни и изчерпателни коментари са анализирани промените в исковото производство, в заповедното производство и в изпълнителното производство. Специално внимание е отделено на промените в защитата срещу незаконосъобразното принудително изпълнение чрез обжалване действията на съдебния изпълнител и по исков ред.

За първи път е публикуван коментар на измененията в част Седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на правото на ЕС“ и на новосъздадената част Осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори“.

Ценност на книгата е и задълбоченият анализ на тълкувателната практика на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по важни и противоречиво решавани въпроси на Гражданския процесуален кодекс.

В приложение е публикуван нормативният текст на Гражданския процесуален кодекс, актуален към 30 април 2020 година.

Така книгата предлага професионално тълкуване и дава насоки за прилагане на променените разпоредби на Гражданския процесуален кодекс. Тя ще бъде полезна за всички практикуващи юристи.

Цялостното съдържание на книгата е включено в компютърните информационни продукти на ИК „Труд и право“: „ЕПИ Собственост“ и „ЕПИ Търговско и облигационно право“.

Книгата е авторски продукт на изявени юристи -преки участници във формирането и прилагането на правната уредба у нас.

Благовест Пунев е уважаван юрист със задълбочени познания и богат опит. Бил е дългогодишен съдия във Върховния касационен съд и негов заместник-председател, член на Конституционния съд в периода 2006-2015 година, а сега е председател на Арбитражния съд при БТПП.

Валя Гигова е известен адвокат с многогодишна адвокатска практика в заповедното производство и в изпълнителния процес. Тя участва в Правната комисия към Народното събрание и в множество работни групи към Народното събрание и Министерството на правосъдието. Има пряко участие в подготовката и обсъждането на законодателните промени в ГПК – обект на тази книга.

Мариана Обретенова е частен съдебен изпълнител. Тя е активен участник в учредяването и в дейността на Камарата на частните съдебни изпълнители. Автор е на множество публикации, касаещи принудителното изпълнение.

Бистра Николова е известен съдия, заместник-председател на Софийския апелативен съд. Тя има богата дългогодишна практика в разглеждането и решаването на граждански и търговски дела.

Доц. д-р Боряна Мусева е преподавател по международно частно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и практикуващ адвокат. Тя е един от водещите специалисти по международно частно право у нас.

Членовете на авторския екип са уважавани автори в изданията на ИК „Труд и право“ и престижни лектори в организираните от издателството и от НКЦ „Решение“ специализирани правни семинари.


Книгата отразява състоянието на законодателството към 30 април 2020 година.

Целева аудитория: Практикуващи юристи.

Използвани съкращения
ПРЕДГОВОР

Раздел I
ПРОМЕНИ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

Глава първа
Връчване на книжа, съобщения и призовки и отражението им върху заповедното производство
§ 1. Понятие за връчване
§ 2. Връчване чрез залепване на уведомление – чл. 47 ГПК
1. Нова уредба за връчване на книжа по чл. 47, ал. 1 ГПК. Сравнение с отменената уредба
2. Отражение на промените в чл. 47, ал. 1 ГПК върху заповедното производство

Глава втора
Такси, подсъдност, съдържание на исковата молба и на съдебното решение
§ 1. Цена на иска и държавни такси, дължими при предявяването му
1. Цена на иска по искове за собственост и други вещни права върху имот и при искове за съществуване, сключване на окончателен договор и унищожаване или разваляне на такъв договор с предмет вещни права върху имот – чл. 71, ал. 2 ГПК
2. Цена на иска при обективно съединяване на искове – чл. 72, ал. 1 и 2 ГПК
§ 2. Подсъдност
1. Общо понятие
2. Общ критерий за местна подсъдност
3. Промени в някои особени видове местна подсъдност
4. Промяната в уредбата на реда, по който може да се релевира възражение за неподсъдност на делото при задължителна местна подсъдност – чл. 119, ал. 2 и 3 ГПК
§ 3. Промени в съдържанието на исковата молба и на съдържанието на решението. Изменение в родовата подсъдност на окръжния съд с включване на нова категория дела, които разглежда като първа инстанция
1. Новата ал. 4 на чл. 127 ГПК
2. Новата т. 7 в чл. 236, ал. 1 ГПК
3. Новата т. 2 в чл. 365 ГПК

Глава трета
Касационно обжалване
Въведение
§ 1. Промяната в чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК
1. Решаване на правния въпрос от значение за изхода на делото в обжалваното въззивно решение в противоречие със задължителната практика на ВС и ВКС. Същност и съдържание на задължителната практика на ВКС – чл. 280, ал. 1, т. 1, пр. 1 ГПК
2. Решаване на правния въпрос от значение за изхода на делото в обжалваното въззивно решение в противоречие с практиката на ВКС. Практика на ВКС, съдържаща казуално тълкуване на закона по конкретни спорове с незадължителен характер – чл. 280, ал. 1, т. 1, пр. 2 във връзка с чл. 290, ал. 3 ГПК. Развитие на уредбата де леге ференда
§ 2. Промяна в чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК
1. Отпадане на предишното основание за допускане на касационно обжалване – противоречиво решаване на правния въпрос от съдилищата. Отмяна на чл. 291 ГПК
2. Решаване на правния въпрос в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България – чл. 280, ал. 1, т. 2, пр. 1 ГПК
3. Решаване на правния въпрос в противоречие с актове на Съда на Европейския съюз
§ 3. Създаване на ново основание за допускане на касационно обжалване, независимо от предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК – чл. 280, ал. 2 ГПК
1. Основание за допускане на касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост на обжалваното въззивно решение – чл. 280, ал. 2, пр. 1 и 2 ГПК
2. Основание за допускане на касационно обжалване при очевидна неправилност на обжалваното въззивно решение – чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК
§ 4. Преходна разпоредба относно прилагане на новата уредба на касационното обжалване към заварените касационни производства

Раздел II
ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Глава четвърта
Заповедно производство
§ 1. Общ преглед на целите и философията на промените в заповедното производство
1. Кратки исторически бележки относно заповедното производство в България
2. Критики към уредбата на заповедното производство поради несъвместимост на някои български процесуални разпоредби с Директива 93/13 ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори
§ 2. Промените в заповедното производство
1. Общи промени
2. Промени в съдържанието на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение
3. Промени в задълженията на заповедния съд
4. Промяна в сроковете в заповедното и изпълнителното производство
5. Възражения на длъжника
6. Новите моменти относно разпореждането за незабавно изпълнение
7. Спиране на принудителното изпълнение по реда на чл. 420 ГПК
8. Нови основания по чл. 415 ГПК за предявяване на искове по чл. 422 ГПК – измененията в ГПК от ДВ, бр. 86 от 2017 г. и промените от ДВ, бр. 100 от 2019 г.
9. Новата алинея 4 на чл. 433 ГПК като опит да се преодолеят последиците от Тълкувателно решение № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС

Раздел III
ПРОМЕНИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Глава пета
Такси в изпълнителното производство
§ 1. Обща характеристика – чл. 72, 73, 73а ГПК, чл. 78-84 ЗЧСИ
1. Основание и размер на таксите по изпълнението. Събиране – чл. 72, 73, 73а ГПК
2. Авансови, обикновени, пропорционални и допълнителни такси по изпълнението – чл. 78-84 ЗЧСИ
Преглед на съдебната практика
§ 2. Коректив на определянето на разноските по принудителното изпълнение – чл. 442а ГПК
1. Съпоставка между действащото и отмененото законодателство
2. Разноски по изпълнението – чл. 79 ГПК
§ 3. Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Глава шеста
Нови моменти при образуване, движение и прекратяване на изпълнителното производство
§ 1. Местна компетентност
1. Компетентен орган на принудително изпълнение – чл. 427 ГПК
§ 2. Особен представител
1. Назначаване на особен представител
§ 3. Вдигане на запор и възбрани, след успешно проведена публична продан в хода на изпълнителното производство – чл. 433, ал. 4 ГПК
1. Вдигане на запор в хода на изпълнителното производство
2. Вдигане на наложената възбрана в хода на изпълнителното производство
§ 4. Удостоверяване на изпълнителните действия – чл. 434 ГПК
1. Актове, изготвяни от СИ

Глава седма
Защита срещу незаконосъобразното принудително изпълнение – обжалване действията на съдебния изпълнител и защита по исков ред
Въведение
§ 1. Обективни и субективни предели на правото на жалба
1. Необходимост от прецизиране на уредбата
2. Разширяване обхвата на действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване
§ 2. Легитимацията на жалбоподателя
1. Процесуално положение на ипотекарния и заложния гарант, дали своя вещ за обезпечаване на чужд дълг, в случаите, когато изпълнението е насочено върху вещта, предмет на обезпечението
2. Процесуално качество на лицето, платило трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи сумата по запора
§ 3. Разглеждане на жалбата
1. Изменения в срока за обжалване
2. Нови моменти при администрирането на жалбите срещу действията на съдебния изпълнител
§ 4. Отговорност на съдебния изпълнител за вреди
1. Прецизиране на уредбата
2. Практически въпроси

Глава осма
Изпълнение на парични вземания
§ 1. Обща характеристика на глава четиридесета – “Общи правила”
§ 2. Обект на изпълнение. Основни начала и законодателни рестрикции на принципа за съразмерност. Ред за упражняване правото на защита по съдебен път при свръхобезпеченост
1. Обект на изпълнението
2. Съразмерност – чл. 442 а ГПК
Преглед на съдебната практика
§ 3. Анализ на отговорността на съдебния изпълнител по чл. 507а ГПК и на третото задължено лице по чл. 508 ГПК. Запор върху трудовото възнаграждение на длъжника – чл. 512 ГПК
1. Несеквестируем доход. Запор върху трудовото възнаграждение на длъжника – чл. 512 ГПК
2. Анализ на отговорността на съдебния изпълнител по чл. 507а ГПК и на третото задължено лице по чл. 508 ГПК

Глава девета
Изпълнение върху движими вещи
§ 1. Опис и оценка и предаване за пазене – чл. 465-472 ГПК
1. Опис и запор на движими вещи, оценка
§ 2. Публична продан на движими вещи – чл. 473 – 482 ГПК
1. Начини на продажбата
2. Конкуренция при насочване на друго изпълнение
3. Стабилитет на продажбата

Глава десета
Изпълнение върху недвижими вещи
§ 1. Опис, оценка и публична продан – чл. 483-499 ГПК
1. Опис и оценка на недвижим имот
2. Публична продан на недвижим имот
§ 2. Особени случаи на изпълнение върху недвижим имот – чл. 354, 500-501 ГПК
1. Публична продан на неподеляем имот
2. Публична продан на ипотекиран имот
§ 3. Изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост на длъжника – чл. 518а ГПК
§ 4. Електронни публични търгове
1. Електронни запори
2. Електронни търгове

Раздел IV
ПРОМЕНИ В ЧАСТ СЕДМА И НОВАТА ЧАСТ ОСМА НА ГПК

Глава единадесета
Производството по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз
Въведение
§ 1. Изменения в глава петдесет и седем “а”
1. Производство по Регламент (ЕО) № 861/2007 – чл. 624 ГПК
2. Изпълнение на чуждестранни актове въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 и Регламент (ЕО) № 805/2004 – чл. 624а ГПК
3. Спиране и ограничаване на изпълнението по чл. 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 и чл. 23 Регламент (ЕО) № 805/2004 – чл. 624б ГПК
§ 2. Изменения в глава петдесет и осем
1. Родово компетентен съд – чл. 626а, ал. 1 ГПК
2. Срок за подаване на молба за преглед – чл. 626а, ал. 2 ГПК
3. Производство – чл. 626а, ал. 3 – ал. 5 ГПК

Глава дванадесета
Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори (Новата част осма на ГПК)
Въведение
§ 1. Удостоверения, издавани въз основа на български съдебни решения – чл. 634 ГПК
§ 2. Производство по признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения, постановени в държави – страни по Хагската конвенция от 2007 г. – чл. 635–чл. 638 ГПК
1. Пряко признаване – чл. 635 ГПК
2. Признаване по съдебен ред – чл. 636 ГПК
3. Допускане на изпълнение – чл. 637 ГПК
4. Признаване и изпълнение на споразумение за издръжка – чл. 638 ГПК
§ 3. Принудително изпълнение на решение, постановено в държава – страна по Хагската конвенция от 2007 г. – раздел III

Раздел V
ТЪЛКУВАТЕЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Глава тринадесета
Преглед на тълкувателната практика на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по спорни въпроси на Гражданския процесуален кодекс
§ 1. По въпроса може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск – Тълкувателно решение № 4 от 03.02.2017 г. по тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСГТК на ВКС
§ 2. По спорни въпроси на обжалваемостта на определенията пред въззивен и касационен съд
1. По въпроса намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд – Тълкувателно решение № 6 от 15.01.2019 г. по тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСГТК на ВКС
2. По въпросите кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от тях подлежат на отмяна по реда на глава двадесет и четвърта ГПК – Тълкувателно решение № 5/12.07.2018 г. по т. д. № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС
§ 3. По спорни въпроси на спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – връзка на преюдициалност между обуславящ и обусловен иск
1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и неговото неприлагане – т. 1 на Тълкувателно решение № 1 от 09.07.2019 г. по тълкувателно дело № 1/2017 г. на ВКС
2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване на относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора – т. 2 от Тълкувателно решение № 2 от 09.07.2017 г. по тълкувателно дело № 2/2017 г. на ВКС
3. Чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и частичният иск. Измененията в ЗЗД и ГПК относно частичния иск и връзката между тях – чл. 116а ЗЗД и чл. 126, ал. 1 ГПК
§ 4. Процесуална правоспособност, надлежна ответна страна, субективно съединяване на искове – спорни въпроси
1. Допустимо ли е исковото производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска – т. 2 на ТР № 1 от 09.07.2019 г. по т. д. № 1/2017 г. на ВКС
2. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия и какъв е редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си – т. 1 и 3 от Тълкувателно решение № 2 от 09.07.2019 г. по т. д. № 2/2017 г. на ОСГТК на ВКС

Раздел VI
НОРМАТИВЕН ТЕКСТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Граждански процесуален кодекс

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Граждански и административен процес

Списание "Собственост и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Собственост и право" за вещно право, семейно и наследствено...
On-line продукт

ЕПИ Собственост - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията...
On-line продукт

ЕПИ Търговско и облигационно право - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина