Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г.

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Христо ДОСЕВ, д.е.с.,
Мария ЦВЕТАНОВА,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Кирил РИЗОВ

Срок на отпечатване:

38.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Всичко за финансовото приключване, счетоводното отчитане и данъчното облагане на 2021 година.

Изданието включва:

 • книга-годишник
 • достъп до специализиран сайт

Книгата-годишник съдържа:

 • Подготовка на годишното счетоводно отчитане и на годишния финансов отчет по НСС и МСС
 • Годишно счетоводно отчитане на бюджетните организации
 • Специфични особености на годишното финансово отчитане в различните видове предприятия
 • Корпоративно подоходно облагане
 • Облагане доходите на физическите лица
 • Данък върху добавената стойност
 • Решения на практически казуси
 • Цялостна нормативна уредба на данъците и счетоводството.

Специализираният сайт съдържа:

 • основните нормативни актове на данъците и на счетоводството;
 • всички спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • пълните текстове на НСС и на МСС, съотносими към годишното финансово отчитане.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

КОМЕНТАР ПО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Глава първа
Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане (и в Закона за счетоводството) за 2021 г.
Глава втора
Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане (и в Закона за счетоводството) за 2021 г.
1. Удължаване на сроковете за годишно данъчно приключване и внасяне на данъци по ЗКПО – относима нормативна уредба: чл. 92, ал. 2; чл. 93; чл. 217, ал. 2; чл. 218а, ал. 3; чл. 219, ал. 5; чл. 252, ал. 1; чл. 253; чл. 259, ал. 2; чл. 260 и § 76 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС.
Промени в Закона за счетоводството, имащи влияние и отношение към процеса на годишно (счетоводно и данъчно) приключване
2. Промени, свързани с режима на авансовите вноски – относима нормативна уредба: чл. 83, ал. 2; чл. 84; чл. 87а, ал. 1; чл. 88; чл. 89; чл. 90; чл. 118, ал. 1; чл. 147, ал. 1 ЗКПО
3. Промени, свързани с увеличаване на необлагаемия размер на ваучерите за храна и облекчаването на процеса по установяване и доказване на липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при предоставяне на необлагаеми социални придобивки – относима нормативна уредба: чл. 208; чл. 209, ал. 1; чл. 213, ал. 3 и чл. 214, ал. 2 ЗКПО
4. Допълване на реда за използване на надвнесен корпо­ративен данък – относима нормативна уредба: чл. 128-130 и чл. 130а ДОПК; образец на ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2020 г.
5. Изменения и допълнения, свързани с преотстъпване на корпоративен данък – относима нормативна уредба: § 73, 74 и 75 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС за 2021 г.
6. Други изменения и допълнения в ЗКПО за 2021 г., необхванати в коментара по-горе
Глава трета
Счетоводни и данъчни практически въпроси, свързани с безвъзмездни средства, предоставени от държавата

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗКПО
Изх. № М-94-М-2811#3 от 06.01.2021 г.
Относно данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, местно на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Изх. № 3_24 от 06.01.2021 г.
Относно данъчното третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № М-26-С-699 от 18.01.2021 г.
Относно данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане при предоставяне на ваучери за храна
Изх. № М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г.
Относно данъчното третиране на доходи от наем на промишлено оборудване, реализирани от чуждестранно юридическо лице
Изх. № 96-00-88 от 22.03.2021 г.
Относно прилагане на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 3_471 от 14.04.2021 г.
Относно изчисляване на лихви върху корпоративен данък във връзка с дължими месечни авансови вноски съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

КОМЕНТАР ПО ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Глава първа
Систематизиран преглед на промените в ЗДДФЛ
1. Промени относно документирането на доходите
2. Промени, свързани с данъчните облекчения
3. Промени, касаещи декларирането на доходите и внасянето на дължимите данъци
4. Промени с временен характер
5. Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ
Глава втора
Данъчните облекчения за 2021 година
1. Новото данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот
2. Новите моменти в данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане
3. Специални размери за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания
4. Общи условия за прилагане на данъчните облекчения
5. Особености при ползване на данъчните облекчения за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
6. Общо условие за ползване на данъчните облекчения
Глава трета
Годишни задължения по ЗДДФЛ
1. Годишни задължения на работодателите за изплатени през 2021 г. доходи по трудови правоотношения
2. Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 г.
Глава четвърта
Санкции
1. Санкции, налагани на физическите лица, включително еднолични търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ
2. Санкции, налагани на платците на доходи
3. Особени случаи
Глава пета
Казуси от практиката
1. Данъчно третиране на доходи от лихви, такси и бонуси във връзка с регистрация на физическо лице в платформа за споделено кредитиране
2. Данъчно третиране на доходи от прехвърляне на права
3. Данъчно третиране на доходите, когато физически лица преотдават под наем част от наета земеделска земя
4. Данъчно третиране на доходи от труд, положен в чужбина

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДФЛ
Изх. № 94-00-1 от 05.01.2021 г.
Относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица по повод данъчното облагане на имущество, получено по наследство
Изх. № 24-39-142 от 06.01.2021 г.
Относно данъчното третиране на сделки за строителство срещу обезщетяване с построени имоти, при които се прехвърля право на строеж или част от земята
Изх. № 20-31-5 от 05.02.2021 г.
Относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка
Изх. № 07-00-39 от 09.02.2021 г.
Относно данъчното третиране на сделки с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти
Изх. № 07-00-43 от 10.02.2021 г.
Относно данъчното облагане на доход от безвъзмездна финансова помощ, получена от физическо лице – художник, регистрирано като свободна професия
Изх. № 96-00-50 от 12.02.2021 г.
Относно данъчното третиране на изплатена безвъзмездна финансова помощ на физически лица, студенти и работещи в областта на медицината, от фондация – юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза
Изх. № 94-00-34 от 10.03.2021 г.
Относно данъчното третиране на доходи на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия – „дизайнер“, от дизайн на авторски произведения – интериор, авторски продукти за дома, дизайн и изработка на авторски бижута
Изх. № 20-28-76 от 11.03.2021 г.
Относно попълване на Приложение № 7 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Изх. № 20-28-82 от 15.03.2021 г.
Относно данъчното облагане на самоосигуряващо се лице – адвокат, регистрирано по ЗДДС

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

КОМЕНТАР ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Глава първа
Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс
1. Същност
2. Основни понятия
3. Място на изпълнение на доставките на стоки, в които участва електронният интерфейс
4. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС
5. Облагане по специалните режими на лицата, управляващи ЕИ
6. Задължение за фактуриране
7. Задължения за водене на регистри и отчетност
8. Доставки, улеснявани от електронен интерфейс, при които лицето, което го управлява, не се смята за доставчик
Глава втора
Новият режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
1. Основни понятия, регламентирани със закона
2. Място на изпълнение и облагане
3. Регистрация по специалния режим
4. Дата на данъчното събитие и изискуемост на данъка
5. Данъчни периоди, справка-декларация за ДДС и внасяне на данъка
6. Документиране и отчетни регистри
7. Задължение за водене на електронен регистър
8. Внос на стоки, чиято дистанционна продажба се облага по специалния режим
Глава трета
Промени в ППЗДДС във връзка със законовите изменения, в сила от 01.01.2021 г.
1. Уредени са документите за доказване на нулевата ставка за доставките и ВОП на ваксини и диагностични медицински изделия за COVID-19
2. Промени, свързани със Северна Ирландия като част от Обединеното кралство и третирането ѝ в определени ситуации за целите на ДДС като държава членка
3. Правила, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Глава четвърта
Въпроси и отговори, свързани с прилагането на закона
1. Третиране след 01.07.2021 г. на дистанционните продажби на стоки, извършвани от български търговец за клиенти от други държави членки и от България
2. Място на изпълнение и облагане на услуги, по които получатели са търговски дружества и физически лица, установени в друга държава членка
3. Определяне на данъчната основа при отдаване под наем на недвижим имот, който е семейна имуществена общност
4. Гаранционните депозити като част от данъчната основа на доставките с периодично или продължително изпълнение
5. За намаляването на данъчната основа при несъбрани вземания по сделка
6. Третиране по ЗДДС на доставки, свързани с преработката на стоки извън България и продажбата им за клиент от друга държава членка
7. Транзитна продажба на стоки между три фирми от държава членка до трета страна, при която български търговец е купувач по първата и доставчик по втората сделка
8. Тристранна операция по чл. 15 ЗДДС, в която лицето – посредник, е българско регистрирано лице
9. Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и освободени доставки на недвижими имоти
10. Корекции на данъчен кредит и право на частичен данъчен кредит при инцидентна продажба на недвижим имот
11. Обратно начисляване на ДДС за услуга, имаща отношение към недвижим имот в България
12. Непосочване във VIES-декларация на услуга, свързана с недвижим имот, чието място на изпълнение е в друга държава членка, а получателят ѝ има ДДС номер, издаден от същата държава
13. Документиране и отразяване на доставка на услуга, оказвана от българско дружество на фирма от ЕС, които са свързани лица
14. Корекции във връзка с фактура, заради неотразена в нея гаранция за добро изпълнение
15. Неиздаване и неотразяване на данъчен документ за продажбата на дружествени дялове
16. Учредяване на право на строеж от физически лица срещу задължение за построяване на обекти в строежа
17. Третиране на покупка на употребяван автомобил в държава членка и на препродажбата му в България
18. Облагане с ДДС на доставките на туристически услуги без нощувка или с настаняване, но включващи и предоставени услуги със собствени средства
19. Необходимост от повторна регистрация по ЗДДС за дружество в ликвидация, извършващо облагаеми доставки на обща стойност над 50 000 лв.

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДС
Изх. № 96-00-1 от 06.01.2021 г.
Относно прилагане нормата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 07-00-22 от 26.01.2021 г.
Относно прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).
Изх. № М-26-Д-654 от 27.01.2021 г.
Относно прилагането на ставка 9 процента при производство (печат) на книги, с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
Изх. № 3_188 от 12.02.2021 г.
Относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на авторски и лицензионни възнаграждения, когато доставчикът е установен на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия след 01.01.2021 г.
Изх. № 96-00-55 от 16.02.2021 г.
Относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на продажби чрез онлайн платформа, при които стоката се изпраща в трета страна (износ) и получател е данъчно незадължено лице
Изх. № 3_208 от 16.03.2021 г.
Относно регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал
Изх. № 3_300 от 09.03.2021 г.
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)
Изх. № 96-00-111 от 08.04.2021 г.
Относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършването на консултантски услуги с получател – лице, установено на територията Великобритания
Изх. № 96-00-113 от 09.04.2021 г.
Относно прилагане на редуцираната ставка от 9 процента на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 ЗДДС
Изх. № 94-00-67 от 04.06.2021 г.
Относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност по повод задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1, във връзка с чл. 97, ал. 5 ЗДДС на лице, извършващо както доставки с място на изпълнение на територията на страната, така и доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШНА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

КОМЕНТАР
Глава първа
Нормативни и регулаторни изисквания
§ 1. Общи изисквания към финансовата отчетност
§ 2. Счетоводно-правните принципи в българското законодателство
§ 3. Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност
§ 4. Категории предприятия и групи предприятия
§ 5. Допустими счетоводни бази
§ 6. Задължение за извършване на независим финансов одит
§ 7. Публикуване на финансовата отчетност
§ 8. Влияние на световната пандемия от Covid-19 върху годишното счетоводно приключване и финансовата отчетност за 2021 г.
Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
§ 1. Основни процедурни въпроси
§ 2. Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите
§ 3. Последващи корекции в стойността на активите и пасивите
§ 4. Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати
§ 5. Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период
Глава трета
Годишни финансови отчети
§ 1. Структура, съдържание и общи изисквания
§ 2. Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти
§ 3. Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
§ 4. Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети
Глава четвърта
Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности
§ 1. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на юридическите лица с нестопанска цел
§ 2. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на транспортната дейност
§ 3. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на селскостопанската дейност
Глава пета
Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
I. Какво трябва да съдържа отчетната информация в годишния финансов отчет за 2021 г.
II. Спазване на общата нормативна рамка на финансово отчитане
III. Спазване на указанията на МФ, както и на някои законови и подзаконови актове и вътрешни правила, инструкции, правилници и други документи
IV. Специфични особености на счетоводната отчетност в бюджетните организации
V. Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации за 2021 г.

ПРАКТИКА на МФ по прилагането на ЗСч
Изх. № УК-1 от 02.03.2021 г.
Относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от covid-19

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 година“

https://eknigi.trudipravo.bg/dosp/

I. ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за корпоративното подоходно облагане
3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
4. Закон за данък върху добавената стойност
5. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
6. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
7. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
8. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
9. Закон за акцизите и данъчните складове
10. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
11. Закон за местните данъци и такси
12. ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
13. ЗАКОН за хазарта

II. СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Закон за счетоводството
2. ЗАКОН за независимия финансов одит
3. Закон за публичните финанси
4. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Национални счетоводни стандарти
1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
2. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
4. СС 11 – Договори за строителство
5. СС 16 – Дълготрайни материални активи
6. СС 17 – Лизинг
7. СС 18 – Приходи
8. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
9. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
10 СС 41 – Селско стопанство
11 СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти
1. МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. МСС 7 Отчети за паричните потоци
3. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
4. МСС 34 Междинно финансово отчитане
5.МСФО 1 Прилагане да първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
6. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

III. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина