Данъчно облагане и счетоводно приключване – 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Автори:

Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Христо ДОСЕВ, д.е.с.,
Мария ЦВЕТАНОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

38.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Изданието включва:

 • книга-годишник
 • компактдиск
 • потребителско име и парола за достъп до сайта: www.dosp2020.trudipravo.bg

Книгата-годишник съдържа:

 • изчерпателни коментари и разяснения по промените в данъчното законодателство през 2020 г.;
 • важни писма и указания на НАП;
 • специфика на съставянето на годишните финансови отчети по реда на НСС и на МСС;
 • особености на годишното счетоводно приключване в селското стопанство, в строителството и в хотелиерската и ресторантьорската дейност;
 • нормативна рамка, обхват, съдържание и етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации;
 • експертни решения и отговори на конкретни въпроси от практиката на счетоводителя.

Компакт-дискът, както и сайтът: www.dosp2020.trudipravo.bg , съдържат:

 • основните нормативни актове на данъците и на счетоводството;
 • всички спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • пълните текстове на НСС и на МСС, съотносими към годишното финансово отчитане.


Изложението е съобразено със законодателството към 15 септември 2020 г.

Автори и съставители на книгата са традиционният екип от признати и уважавани специалисти – дългогодишни автори в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в НКЦ „Решение“.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Коментар по корпоративното подоходно облагане

Глава първа
Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2020 г.
I. Промени, наложени и предизвикани от европейското данъчно законодателство, както и регламентиране на въпроси, свързани или близки до него, с оглед по-пълно и всеобхватно нормативно и методологическо обхващане на проблематиката и усъвършенстване на разпоредби, свързани с тази материя
II. Промени по важни практически въпроси, засягащи широк кръг
данъчно задължени лица, наложени и предизвикани от неправилно административно третиране и практика и/или противоречие между административната и съдебната практика

Глава втора
Промени, наложени и предизвикани от европейското данъчно законодателство, както и регламентиране на въпроси, свързани или близки до него
1. Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната – чл. 24, ал. 3, 5 (нова) и ал. 6 (нова); чл. 91а; заглавие на глава двадесета, Част втора; чл. 155; чл. 155а-155д (нови); чл. 157; чл. 195, ал. 4; чл. 262б (нов); § 1 от ДР – т. 104-106 включително, т. 108 и 109 (нови)
2. Данъчно регулиране при трансфери на услуги между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната – заглавие на глава двадесета, Част втора; чл. 156 и чл. 157;
чл. 195, ал. 4; § 1, т. 107 (нова) от ДР

Глава трета
Промени по важни практически въпроси, засягащи широк кръг данъчно задължени лица, наложени и предизвикани от неправилно административно третиране и практика и/или противоречие между административната и съдебната практика
1. Въвеждане на изрична регламентация за данъчно третиране на разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост – чл. 33а (нов); чл. 48, ал. 5;
чл. 53, ал. 1; чл. 69а (нов) и § 22 от ПЗР на ЗИДЗКПО за 2020 г.
2. Въвеждане на еднозначна регламентация коя част от финансовите (лихвени) разходи не подлежи и коя подлежи на тестване за регулация по режима на слаба капитализация, в случай че финансов лизинг/банков кредит е гарантиран или обезпечен едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице – чл. 43, ал. 4, т. 1, изречения второ и трето (нови) от ЗКПО
3. Въвеждане на еднозначна регламентация каква част от преотстъпен корпоративен данък следва да бъде платена по общия ред на закона в хипотеза на неизпълнение на законовото задължение за инвестиране съобразно нормативните изисквания за съответното данъчно облекчение, представляващо минимална помощ (чл. 188 ЗКПО) или държавна помощ за земеделски стопани (чл. 189б ЗКПО) – чл. 173, ал. 1 и 6 (нова) ЗКПО

Практика на НАП по прилагането на ЗКПО
Изх. № 26-Ш-10 от 10.01.2020 г.
Относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при предоставяне на ваучери за храна
Изх. № 53-04-1237 от 20.01.2020 г.
Относно отчитане на данъчни дълготрайни нематериални активи, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 24-39-185 от 23.01.2020 г.
Относно прилагане на чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗКПО
Изх. № М-26-Л-1 от 27.01.2020 г.
Относно прилагане разпоредбите на чл. 43а, ал. 8 ЗКПО и на чл. 11а ЗКПО
Изх. № 53-04-142 от 06.03.2020 г.
Относно данъчното облагане при разпределение на дивиденти и издаване на касови бележки от адвокатско дружество
Изх. № 96-00-70 от 10.03.2020 г.
Относно данък при източника при начисляване на лихви по заеми, предоставени от чуждестранно юридическо лице
Изх. № 20-00-74 от 24.03.2020 г.
Относно регулиране за данъчни цели на счетоводни разходи за дарение
Изх. № 20-00-87-1 от 30.03.2020 г.
Относно данъчно третиране на разходи за командировка на лице по сключен договор за управление и контрол, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 24-39-170-2 от 03.06.2020 г.
Относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица

Глава първа
Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им
1. Ползване на данъчните облекчения
2. Определяне на окончателния данък в случаите на скрито разпределение на печалбата
3. Задължения за предоставяне на информация от платци на доходи
4. Допълнителни разпоредби
5. Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ
6. Казуси по прилагането на ЗДДФЛ, свързани със
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Глава втора
Годишни задължения по ЗДДФЛ
1. Годишни задължения на работодателите за изплатени през 2020 г. доходи по трудови правоотношения
2. Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г.

Глава трета
Санкции
1. Санкции, налагани на физическите лица, включително еднолични търговци, носители на задължението за данък по ЗДДФЛ за 2020 г.
2. Санкции, налагани на платците на доходи за 2020 г.
3. Особени случаи

Глава четвърта
Казуси от практиката
1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ в случаите на дългосрочно командировани служители в чужбина
2. Съпоставка между данните в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ с тези в Декларация образец № 1
3. Попълване на данни в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, във връзка с изплащането на ликвидационен дял
4. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, когато данъкът е за сметка на платеца

Практика на НАП по прилагането на ЗДДФЛ
Изх. № М-26-Л-229 от 04.02.2020 г.
Относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Изх. № 3_259 от 11.02.2020 г.
Относно деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица
Изх. № М-94-К-13 от 21.02.2020 г.
Относно ползването на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Изх. № М-24-38-55 от 20.03.2020 г.
Относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Изх. № 24-39-177 от 25.03.2020 г.
Относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство в случаите на договор за управление и контрол, в който не е определено възнаграждение
Изх. № М-94-Й-4 от 22.04.2020 г.
Относно изплащане суми по граждански договори на чуждестранни физически лица
Изх. № М-26-М-112 от 27.04.2020 г.
Относно прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Изх. № 3_661 от 30.04.2020 г.
Относно подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, във връзка с получени суми за социални помощи от Кралство Холандия.
Изх. № М-24-38-77 от 30.04.2020 г.
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица на доставка, извършвана от платформи като Booking и Airbnb, във връзка с краткосрочно предоставяне за ползване на апартамент
Изх. № М-94-Д-416 от 07.05.2020 г.
Относно прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Коментар по данъка върху добавената стойност

Глава първа
Представяне на промените в ЗДДС
1. Изменения и допълнения, в сила от началото на 2020 г.
2. Промени в ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Глава втора
Изменения и допълнения в ППЗДДС
1. Промени във връзка с доказателствата, служещи за удостоверяване на извършена вътреобщностна доставка
2. Промени, свързани с прилагането на чл. 6, ал. 7 ЗДДС
3. Изменения и допълнения, свързани с новия режим по складиране на стоки до поискване от клиента
4. Корекции на данъчен кредит за подобрение на дълготрайни активи, които не са сгради
5. Промени в ППЗДДС, свързани с регистрацията и дерегистрацията
6. Нови положения, свързани с доставките и въвеждането на стоки в изключителната икономическа зона и континенталния шелф
7. Начисляване на данък при несвоевременно снабдяване с документи, удостоверяващи облагането с нулева ставка на доставките по чл. 173, ал. 4-6 ЗДДС

Глава трета
Проблеми и казуси, свързани с прилагането на закона
1. Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено
2. Последователни (верижни) доставки
3. За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект
4. За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определянето на данъчни задължения в такива ситуации

Практика на НАП по прилагането на ЗДДС
Изх. № М-24-36-10 от 07.01.2020 г.
Относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки
Изх. № 24-39-11 от 09.01.2020 г.
Относно обхвата на понятието „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Изх. № 20-31-2 от 10.01.2020 г.
Относно прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 ЗДДС.
Изх. № 20-00-8 от 10.01.2020 г.
Относно приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано
Изх. № 96-00-35 от 03.02.2020 г.
Относно данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 20-00-505 от 03.02.2020 г.
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане, във връзка с дейността на дружество, чиято основна дейност е отпускане на кредити на физически лица и което получава от дружество майка, базирано в друга държава членка, услуги, свързани с лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
Изх. № 20-00-24 от 25.02.2020 г.
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при извършване на софтуерна услуга от местно физическо лице на данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия
Изх. № 24-38-44 от 27.02.2020 г.
Относно прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18/‌2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Изх. № 24-35-32 от 10.04.2020 г.
Относно данъчно третиране на отчуждаване на недвижим имот – собственост на юридическо лице за държавни нужди, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 24-39-194 от 15.05.2020 г.
Относно данъчното третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Изх. № 3_917 от 10.06.2020 г.
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при продажба на недвижими имоти

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШНА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ за 2020 година
Коментар

Глава първа
Нормативни и регулаторни изисквания
1. Общи изисквания към финансовата отчетност
2. Счетоводно-правните принципи в българското законодателство
3. Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност
4. Категории предприятия и групи предприятия
5. Допустими счетоводни бази
6. Задължение за извършване на независим финансов одит
7. Публикуване
8. Влияние на световната пандемия от Covid-19 върху счетоводното приключване и финансовата отчетност

Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
1. Основни процедурни въпроси
2. Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите
3. Последващи корекции в стойността на активите и пасивите
4. Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати
5. Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период

Глава трета
Годишни финансови отчети
1. Структура, съдържание и общи изисквания
2. Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти
3. Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
4. Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети
5. Особености на финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел

Глава четвърта
Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности
1. Счетоводно отчитане на селскостопанската дейност
2. Счетоводно отчитане на строителната дейност
3. Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност

Глава пета
Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2020 година
I. Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет за 2020 година
II. Спазване на нормативната рамка на финансово отчитане, както и указанията на Министерството на финансите
III. Специфика в счетоводната отчетност на бюджетните организации
IV. Етапи на годишното счетоводно приключване за 2020 година

I. ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за корпоративното подоходно облагане
3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
4. Закон за данък върху добавената стойност
5. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
6. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
7. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
8. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
9. Закон за акцизите и данъчните складове
10. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
11. Закон за местните данъци и такси
12. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
13. Закон за хазарта

II. СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Закон за счетоводството
2. Закон за независимия финансов одит
3. Закон за публичните финанси
4. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Национални счетоводни стандарти
1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
2. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
4. СС 11 – Договори за строителство
5. СС 16 – Дълготрайни материални активи
6. СС 17 – Лизинг
7. СС 18 – Приходи
8. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
9. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
10. СС 41 – Селско стопанство
11. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти
1. МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. МСС 7 Отчети за паричните потоци
3. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
4. МСС 34 Междинно финансово отчитане
5. МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
6. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

III. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
1. Протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
2. Спогодба между Народна република България и Кралство Дания за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
3. Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата
4. Спогодба между Народна република България и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата
5. Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество
6. Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
7. Спогодба между Народна република България и Република Финландия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
8. Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
9. Спогодба между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика
10. Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
11. Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Холандия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
12. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
13. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
14. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществот
15. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
16. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея
17. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
18. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
19. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
20. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
21. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
22. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
23. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
24. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
25. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
26. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
27. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
28. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
29. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
30. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
31. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
32. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
33. Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
34. Спогодба между Република България и Алжирската демократична и народна република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
35. Спогодба между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите
36. Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото
37. Спогодба между Република България и Грузия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
38. Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
39. Спогодба между Република България и Кралство Мароко за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
40. Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
41. Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
42. Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
43. Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
44. Спогодба между Република България и Португалската република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
45. Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея
46. Спогодба между Република България и Република Албания за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
47. Спогодба между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
48. Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
49. Спогодба между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
50. Спогодба между Република България и Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
51. Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода
52. Спогодба между Република България и Република Латвия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
53. Спогодба между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото
54. Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
55. Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
56. Спогодба между Република България и Република Молдова за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
57. Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
58. Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
59. Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходит
60. Спогодба между Република България и Република Унгария за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
61. Спогодба между Република България и Република Хърватска за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
62. Спогодба между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
63. Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
64. Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
65. Спогодба между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
66. Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
67. Спогодба между Република България и Чешката Република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
68. Спогодба между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина