Трудови отношения + CD – 2015 г.

Книга годишник. Излиза за осемнадесета поредна година!

Автори:

Екип от водещи специалисти по трудово право, с ръководител проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ

Срок на отпечатване:

38.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Това е осемнадесето по ред издание на книгата-годишник, с  цялостно и изчерпателно приложно знание за трудовото право през 2015 г.

Изданието се предлага в два варианта:

  • книга-годишник и
  • книга-годишник +CD.

Книгата съдържа актуалните текстове на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. Подробните авторски коментари разглеждат конкретни теми и въпроси по цялата материя на правната уредба, които не са били предмет на обсъждане в предишни издания. Предложени са експертни решения на правни казуси – интересни и важни за специалистите.

Публикувани са подбрани решения на Върховния касационен съд по трудови спорове, както и актуални писма на Министерството на труда и социалната политика.

Компакт-дискът включва актуализирани текстове на всички нормативни актове на трудовото право у нас и колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51, ал. 4 на Кодекса на труда.

Пълното съдържание на тази книга е включено в компютърния информационен продукт на ИК „Труд и право” – „ЕПИ Труд и социално осигуряване” с версия на ползване ЕПИ Desktop, ЕПИ On-line и ЕПИ Flash /www.epi.bg/

 

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

Въведение

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Нормативни актове
Кодекс на труда

Подзаконови нормативни актове
Трудов договор
Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.
Решение № 814 от 11 декември 2014 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Наредба за трудоустрояване
Прекратяване на трудовото правоотношение
Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Трудова книжка и трудов стаж
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Практика по прилагане на трудовото законодателство
Практика на Върховния касационен съд
Указателно съдържание
Решения на Върховния касационен съд
Практика на Министерството на труда и социалната политика
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

Коментар
Обществени отношения, непосредствено свързани с трудовите отношения, които урежда Кодексът на труда
Състав на Общото събрание на работниците и служителите и събранието на пълномощниците и отношението между тях
Отраслови съвети за тристранно сътрудничество
Представителни организации на работниците и служителите
Представителни организации на работодателите
Проверка на изискванията за представителност на синдикалните и работодателски организации (чл. 36а КТ)
Съотношение между различните видове колективни трудови договори според равнището, на което се сключват, и техния обхват
Сключване и прекратяване на трудов договор от по-горестоящия на работодателя орган
Споразумение за допълване на съдържанието на трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс (чл. 107 КТ)
Прекратяване на трудовия договор за изпитване
Недействителност на трудовия договор
Отношения между страните при недействителност на трудовия договор
Допълнителни трудови възнаграждения на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация
Забрана за полагане на допълнителен труд
Трудов договор за работа през определени дни от месеца
Съотношение между основния трудов договор и трудовия договор за допълнителен труд
Изменение на характера на работата
Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или в концесия
Задължения на работодателя при изпращане на работника или служителя на работа зад граница
Задълженията на работодателя след възникване на трудовото правоотношение, но преди постъпване на работа
Ненормиран работен ден
Почивки в работния ден
Допълнителен платен годишен отпуск при специфични условия на труд
Отпуск на синдикални дейци
Отпуск за приемен изпит в учебно заведение
Критерии за определяне вида на дисциплинарното наказание
Задължение на работодателя за изслушване или искане за писмени обяснения от провинилия се работник или служител
Определяне на обезщетението за недопускане от работодателя на незаконно уволнения работник или служител на работата, на която е възстановен
Трудов договор с уговорка за обучение
Завършване на обучението по трудов договор с уговорка за обучение
Задължение за работа и отговорност за неговото неизпълнение при трудовия договор за обучение по време на работа
Договорът за стажуване – нов вид трудов договор
Договор за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация
Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение
Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство
Трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
Трудово възнаграждение за производство на некачествена продукция
Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа
Финансиране на социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието
Минимална възраст за приемане на работа
Установяване бременността от работничка или служителка пред работодателя
Трудово възнаграждение на трудоустроен или на лица с трайно намалена работоспособност
Прекратяване на трудовия договор с работник или служител, който постъпва на работа по трудово правоотношение, възникнало от избор или конкурс
Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави да му изплати трудовото възнаграждение
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато продължава образованието си
Разнообразие във формите на съкращаване в щата в съдебната практика
Уволнение с предизвестие по чл. 328 от Кодекса на труда на повече от едно основание в съдебната практика
Уволнение при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност
Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност
Уволнение на работник или служител при промени в изискванията за заемане на длъжността, на които не отговаря
Уволнение на работника или служителя при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
Уволнение на работника или служителя при задържане за изпълнение на присъда
Уволнение на работник или служител, който откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване
Уволнение на работник или служител при установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт
Представители на работниците и служителите, които се ползват от предварителна закрила при уволнение
Преглед на практиката на Върховния касационен съд по предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда
Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд при уволнение поради съкращаване на щата и намаляване обема на работата
Вписване на отмяната на уволнението, признато за незаконно
Нови принудителни мерки, налагани от инспекцията по труда
Административнонаказателна отговорност за нарушения при сключването на трудов договор
Администратвнонаказателна отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган 53663. Отмяната на чл. 416, ал. 2 КТ и още за личното връчване на акта за установяване на административно нарушение на трудовото законодателство

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Нормативни актове
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Подзаконови нормативни актове
Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Коментар
Изменения и допълнения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2014 г.
Превенция на професионалните рискове
Здравословни и безопасни условия на труд на работници, предоставени на предприятие ползвател от предприятия, които осигуряват временна работа
Задължения на работодателя при възникване на сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работещите
Национален съвет по условия на труд

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Нормативни актове
Закон за насърчаване на заетостта

Коментар
Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2014 г.
Национален план за действие по заетостта за 2015 г.
Услуги, които могат да ползват по Закона за насърчаване на заетостта лицата, които търсят работа
Услуги, които могат да ползват работодателите по Закона за насърчаване на заетостта
Програми и мерки за откриване на работни места

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Нормативни актове
Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Коментар
Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от синдикалните и от работодателските организации и от Националния институт за помирение и арбитраж
Символичната стачка не е същинска стачка по Закона за уреждане на колективните трудови спорове
Задължения на стачкуващите работници и служители по време на стачка
Забрана на стачка в някои органи на държавната власт
Спорове по изпълнението на споразуменията и арбитражните решения по колективните трудови спорове

I.НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Кодекс на труда

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Решение № 860 на МС от 02.11.2004 г. за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
Правилник за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 636 на МС от 26.07.2012 г за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 637 на МС от 26.07.2012 г за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 638 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 639 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Решение № 640 на МС от 26.07.2012 г.за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 1, която е сегашната ал. 5 КТ)
Правила за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
Наредба № 5 от 29.12.2002 г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ (чл. 62, ал. 5 КТ)
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 7 КТ)
Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9)
Наредба за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ и § 121 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
Решение № 748 на МС от 05.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г. (чл. 154, ал. 2 КТ)
Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
Решение № 814 на МС от 11.12.2014 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2015 г. (чл. 173, ал. 5 КТ)
Наредба за командировките в страната (чл. 215 КТ)
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г.за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 228, ал. 2 КТ)
Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната (чл. 244, ал. 1 КТ)
Наредба за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работниците при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 13 от 30.12.2003 г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. (276, ал. 1 КТ)
Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. .2 ЗЗБУТ)
Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
Наредба № 3 от 28.02.1987 г.за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
Наредба за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст (чл. 303, ал. 4 КТ)
Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени и списък към нея (чл. 307, ал. 3 КТ)
Наредба № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
Наредба за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
Наредба РД-07-08 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3КТ)
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ)

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 16 от 31.05.1999 г.за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
Наредба № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба РД-07-8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работното място (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
Правилник за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
Правилник за дейността на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1 ЗЗБУТ)
Правилник за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Закон за насърчаване на заетостта

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (§ 8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНЗ)
Национален план за действие по заетостта през 2015 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)
Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (чл. 74, ал. 1 ЗНЗ)

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
Правилник за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
Критерии за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

II.КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51б, АЛ. 4 НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Браншов колективен трудов договор – „Целулозно-хартиена промишленост“ – 2014 г. в сила от 01.04.2014 г. със срок на действие до 31.03.2016 г.
Браншов колективен трудов договор в системата на народната просвета, в сила от 26.06.2014 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор „Енергетика“ в сила от 01.12.2013 г. със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор от 04.10.2013 г. за работещите в системата на Селскостопанска академия. Срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш от 01.07.2013 г. Срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор от 12.06.2013 г. за работещите в предприятията, произвеждащи захар и захарни продукти. Срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор от 01.06.2013 г. за работещите в птицевъдната промишленост. Срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор от 31.10.2014 г. на заетите в дружествата от дърводобивната и мебелната промишленост. В сила от 01.10.2014 г. до 01.10.2016 г.
Браншов колективен трудов договор „Музикално-сценични изкуства“, в сила от 17.06.2014 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“, в сила от 01.01.2015 г., със срок на действие до 31.12.2016 г.
Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – контрол“ . Срок на действие от 21.05.2014 до 21.05.2016 г.
Браншов колективен трудов договор за работещите в системата на Българска агенция за безопасност на храните, в сила от 21.05.2014 г. със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор за музеи и художествени галерии е в сила от 05.04.2013 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор в бранш „Театър“, в сила от 03.12.2014 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор за служителите в Националната библиотека и Регионалните библиотеки на бюджетна издръжка, в сила от 09.12.2014 г. Срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор – Водоснабдяване и канализация, в сила от 19.02.2014 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор пътно строителство, в сила от 14.07.2014 г., със срок на действие 2 години.
Браншов колективен трудов договор на „Български пощи“, ЕАД, в сила от 01.04.2014 г., със срок на действие 2 години.
Отраслов КТД в електротехническата и електронната промишленост, в сила от 24.07.2014 г., със срок на действие 2 години
Колективен трудов договор в Националната здровноосигурителна каса (НЗОК). В сила от 21 май 2013 г., със срок на действие 2 години.
Колективен трудов договор в Холдинг „Български държавни железници“, в сила от 21.03.2014 г., със срок на действие 2 години.
Колективен трудов договор в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, в сила от 01.06.2014 г., със срок на действие 2 години.
Колективен трудов договор в Агенция по заетостта е в сила от 29.09.2013 г., със срок на действие до 28.09.2015 г.
Колективен трудов договор в Агенция за социално подпомагане (АСП). В сила от 01.01.2014 г., със срок на действие до 31.12.2015 г.
Колективен трудов договор за бранш „Туризъм“, в сила от 01.04.2014 г., със срок на действие до 01.04.2016 г.
Колективен трудов договор в Националния осигурителен институт, в сила от 24.09.2014 г., със срок на действие 2 години.
Колективен трудов договор в БДЖ „Товарни превози“, ЕООД, в сила от 21.03.2014 г., със срок на действие 2 години.
Споразумение за цивилните служители в Министерството на отбраната – в сила от 01.01. 2014 г., със срок на действие 2 години.
Споразумение за държавния служител в Агенцията по заетостта – 2013. Споразумението по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на „Агенцията по заетостта“ е в сила от 29.09.2013 г., със срок на действие до 28.09.2015 г.
Споразумение за държавния служител в Агенцията за социално подпомагане. Споразумението по въпросите и осигурителните отношения в Агенция за социално подпомагане (АСП), е в сила от 01.01.2014 г. , със срок на действие до 31.12.2015 г.

______
* Към заглавието на всеки подзаконов нормативен или друг акт в скоби е посочено правното основание за издаването му.
Подредбата на актовете следва съдържанието на съответния закон.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина