Търсене
Close this search box.

Трудови отношения – 2024

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Лариса ТОДОРОВА
Мариана ВАСИЛЕВА
Теодора ДИЧЕВА
Съдия Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване:

46.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Избери вариант
Добави в любими

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2024 година.

Книгата съдържа:

  • Актуализирани текстове на Кодекса на труда и на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове;
  • Преглед на постановената през 2023 г. практика на ВКС по трудови спорове;
  • Отговори на важни въпроси от практиката по прилагане на трудовото законодателство;
  • Професионални коментари и приложни разяснения по 55 конкретни теми на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта, и др.

На сайта са достъпни: (https://eknigi.trudipravo.bg )

  • Всички нормативни актове на трудовото право у нас;
  • Всички колективни тру­дови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51б, ал. 4 КТ.

Целева аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси; експерти по безопасност и здраве при работа, и длъжностни лица в КУТ/ГУТ; юристи и счетоводители; работодатели и синдикалисти, и техните организации; преподаватели и студенти във ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване

Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
ПРЕГЛЕД на актуалната съдебна практика по трудови спорове, през призмата на тълкувателните решения на Върховния касационен съд през 2023 година
въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство
Указателно съдържание
Въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство

КОМЕНТАР
1. Признаване на национална представителност на организациите на работниците и служителите, и на организациите на работодателите
2. Придобиване качеството на юридическо лице от синдикални организации и организации на работодателите
3. Какво могат да договарят страните при сключване на колективен трудов договор
4. Какво става, когато лицето, с което е сключен трудов договор, не постъпи на работа
5. Съдържание на трудовия договор
6. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
7. Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
8. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор
9. Възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс
10. Особености на трудовия договор за работа в държавната администрация
11. Актуални промени в уредбата на работата от разстояние
12. Какви са възможностите на работодателя при обявен престой в предприятието и как следва да се документира престоят
13. Законови възможности за възлагане на труд, извън законоустановеното работно време, без същият да бъде отчитан и заплащан като извънреден труд
14. Седмична почивка – особености във връзка с прилагането ѝ при подневно и сумирано отчитане на работното време
15. Допълнителен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
16. Целеви отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия
17. Отпуск поради бременност и раждане
18. Право на петнадесет дни отпуск за бащата, когато му се роди дете
19. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
20. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
21. Прилики, разлики и предпоставки за прекратяване на трудовия договор при неизпълнение на законовите нареждания на работодателя и при липса на качества на работника или служителя
22. Уронване на доброто име на предприятието – работодател е основание за налагане на дисциплинарно наказание, включително и най-тежкото от тях – дисциплинарно уволнение
23. Органи, които налагат дисциплинарни наказания
24. Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
25. Временното отстраняване от работа по Кодекса на труда и по други закони
26. Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
27. Право на обезщетение по реда на чл. 218 КТ при бедствия
28. Размер на обезщетението, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, когато той забави изплащането на трудовото възнаграждение
29. Обезщетения, които се изплащат при прекратяването на трудовото правоотношение, поради намаляване обема на работа
30. Трудов договор за обучение по време на работа
31. Отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители
32. Изплащане на трудовото възнаграждение след последните промени в Кодекса на труда
33. Предоставяне на работниците и служителите на електронни ваучери за храна
34. Права на трудоустроените работници или служители
35. Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа
36. Срокове на предизвестието при прекратяване на трудов договор
37. За възможността на Инспекцията по труда да прекрати трудовия договор на работника с разпореждане и вписването му в Регистъра на трудовите договори/Регистъра по заетостта
38. Прекратяване на договора при намаляване обема на работа и при престой
39. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
40. Единните електронни трудови записи на работниците и служителите заменят хартиената трудова книжка от 1 юни 2025 година
41. Време по трудовото правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил
42. Последици за работодателя, ако съдът постанови незаконно уволнение
43. Сигнална функция на синдикалните организации

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на работодателите, и на работниците и служителите във връзка с осигуряване на работно място при работа от разстояние
2. Как работодателите да проведат и документират онлайн инструктажа за безопасност и здраве при работа
3. Право на безплатна храна и намалено работно време за работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето на работниците и служителите, които не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки за това
4. Може ли работодател да възлага извършване на тежка физическа работа, без това да е предвидено в длъжностната характеристика на работника или служителя

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, извършени в края на 2023 г. и в началото на 2024 г.
2. Видове договори, по които може да работи личният асистент
3. Условия и ред за предоставяне на ваучерите за обучение
4. Осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот с проекта „Родители в заетост“

Част четвърта
ДРУГИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (извлечение)
ЗАКОН за обществените поръчки (извлечение)

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на страните по трудовото правоотношение, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
2. Задължение за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал
3. Как Законът за обществените поръчки ограничава възможността на работодатели, извършили нарушения на трудовото законодателство, да участват в обществени поръчки и новите възможности за доказване на надеждност от страна на работодателите, извършили нарушения

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2024 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2024 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 година


https://eknigi.trudipravo.bg/to2024/

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване

Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
ПРЕГЛЕД на актуалната съдебна практика по трудови спорове, през призмата на тълкувателните решения на Върховния касационен съд през 2023 година
въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство
Указателно съдържание
Въпроси и отговори от практиката по прилагане на трудовото законодателство

КОМЕНТАР
1. Признаване на национална представителност на организациите на работниците и служителите, и на организациите на работодателите
2. Придобиване качеството на юридическо лице от синдикални организации и организации на работодателите
3. Какво могат да договарят страните при сключване на колективен трудов договор
4. Какво става, когато лицето, с което е сключен трудов договор, не постъпи на работа
5. Съдържание на трудовия договор
6. Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“
7. Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
8. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор
9. Възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс
10. Особености на трудовия договор за работа в държавната администрация
11. Актуални промени в уредбата на работата от разстояние
12. Какви са възможностите на работодателя при обявен престой в предприятието и как следва да се документира престоят
13. Законови възможности за възлагане на труд, извън законоустановеното работно време, без същият да бъде отчитан и заплащан като извънреден труд
14. Седмична почивка – особености във връзка с прилагането ѝ при подневно и сумирано отчитане на работното време
15. Допълнителен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
16. Целеви отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия
17. Отпуск поради бременност и раждане
18. Право на петнадесет дни отпуск за бащата, когато му се роди дете
19. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
20. Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
21. Прилики, разлики и предпоставки за прекратяване на трудовия договор при неизпълнение на законовите нареждания на работодателя и при липса на качества на работника или служителя
22. Уронване на доброто име на предприятието – работодател е основание за налагане на дисциплинарно наказание, включително и най-тежкото от тях – дисциплинарно уволнение
23. Органи, които налагат дисциплинарни наказания
24. Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
25. Временното отстраняване от работа по Кодекса на труда и по други закони
26. Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
27. Право на обезщетение по реда на чл. 218 КТ при бедствия
28. Размер на обезщетението, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, когато той забави изплащането на трудовото възнаграждение
29. Обезщетения, които се изплащат при прекратяването на трудовото правоотношение, поради намаляване обема на работа
30. Трудов договор за обучение по време на работа
31. Отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители
32. Изплащане на трудовото възнаграждение след последните промени в Кодекса на труда
33. Предоставяне на работниците и служителите на електронни ваучери за храна
34. Права на трудоустроените работници или служители
35. Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа
36. Срокове на предизвестието при прекратяване на трудов договор
37. За възможността на Инспекцията по труда да прекрати трудовия договор на работника с разпореждане и вписването му в Регистъра на трудовите договори/Регистъра по заетостта
38. Прекратяване на договора при намаляване обема на работа и при престой
39. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
40. Единните електронни трудови записи на работниците и служителите заменят хартиената трудова книжка от 1 юни 2025 година
41. Време по трудовото правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил
42. Последици за работодателя, ако съдът постанови незаконно уволнение
43. Сигнална функция на синдикалните организации

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на работодателите, и на работниците и служителите във връзка с осигуряване на работно място при работа от разстояние
2. Как работодателите да проведат и документират онлайн инструктажа за безопасност и здраве при работа
3. Право на безплатна храна и намалено работно време за работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето на работниците и служителите, които не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки за това
4. Може ли работодател да възлага извършване на тежка физическа работа, без това да е предвидено в длъжностната характеристика на работника или служителя

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, извършени в края на 2023 г. и в началото на 2024 г.
2. Видове договори, по които може да работи личният асистент
3. Условия и ред за предоставяне на ваучерите за обучение
4. Осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот с проекта „Родители в заетост“

Част четвърта
ДРУГИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (извлечение)
ЗАКОН за обществените поръчки (извлечение)

КОМЕНТАР
1. Новите задължения на страните по трудовото правоотношение, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
2. Задължение за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал
3. Как Законът за обществените поръчки ограничава възможността на работодатели, извършили нарушения на трудовото законодателство, да участват в обществени поръчки и новите възможности за доказване на надеждност от страна на работодателите, извършили нарушения

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2024 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2024 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 година

СЪДЪРЖАНИЕ на САЙТА
към книгата-годишник „Трудови отношения – 2024“
СЪДЪРЖАНИЕ на сайта
към книгата-годишник
„Трудови отношения – 2024“

І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Кодекс на труда

Подзаконови нормативни актове*
1. РЕШЕНИЕ № 860 от 02.11.2004 г. на МС за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
3. РЕШЕНИЕ № 664 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
4. РЕШЕНИЕ № 665 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
5. РЕШЕНИЕ № 666 от 11 август 2016 г. на МС за признаванe на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
6. РЕШЕНИЕ № 667 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
7. РЕШЕНИЕ № 668 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
8. РЕШЕНИЕ № 669 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
9. РЕШЕНИЕ № 670 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
10. НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 5 КТ)
11. ПРАВИЛА за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
12. НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
13. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ (чл. 62, ал. 5 КТ)
14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
15. НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9 КТ, сегашна ал. 10)
16. НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 18 КТ, сегашна ал. 20)
17. НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда (чл. 114а, ал. 1 КТ)
18. НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (чл. 121а, ал. 8 КТ)
19. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ)
20. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
21. НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
22. НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
23. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
24. Решение № 804 на МС от 17.11.2023 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 г. (чл. 173, ал. 3 КТ)
25. НАРЕДБА за командировките в страната (чл. 215 КТ)
26. НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
27. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 228, ал. 2 КТ)
28. Постановление № 193 на МС от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (чл. 244, ал. 1, 2 и 3 КТ)
29. НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
31. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
32. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
33. НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работниците при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
34. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
35. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
36. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
37. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
38. НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
39. НАРЕДБА № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор (чл. 209, ал. 6 и чл. 209а, ал. 6 ЗКПО)
40. НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
41. НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
42. НАРЕДБА № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
43. НАРЕДБА № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безо­пас­ни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
44. НАРЕДБА № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
45. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
46. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
47. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
48. НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
49. НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
50. НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
51. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
52. НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст (чл. 303, ал. 4 КТ)
53. НАРЕДБА № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (чл. 307, ал. 3 КТ)
54. НАРЕДБА № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
55. НАРЕДБА № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
56. НАРЕДБА за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
57. НАРЕДБА № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
58. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ)
59. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ)
60. НАРЕДБА № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне на графично изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (чл. 404, ал. 2 КТ)
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Подзаконови нормативни актове
1. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
2. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
3. НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
4. НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
5. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
6. НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
7. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
8. НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
9. НАРЕДБА № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
10. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
11. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
12. НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
13. НАРЕДБА № РД-07-8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
14. НАРЕДБА № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
15. НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работното място (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
16. НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
17. ПРАВИЛНИК за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
18. НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
19. НАРЕДБА № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
20. ПРАВИЛНИК за дейността на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1 ЗЗБУТ)
21. ПРАВИЛНИК за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
22. НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
23. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Закон за насърчаване на заетостта
Закон за чужденците в Република България

Подзаконови нормативни актове
1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2024 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
3. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (§ 8, ал. 1 от ПЗР на ЗНЗ)
4. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
5. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Подзаконови нормативни актове
1. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

Част четвърта
ДРУГИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Закон за обществените поръчки

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Подзаконови нормативни и други актове
1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
3. ПРАВИЛА за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
4. КРИТЕРИИ за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

ІІ. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51Б, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Труд и социално осигуряване”

Пълното съдържание на продукта вижте тук.

Свързани продукти

On-line продукт

Списание "Труд и право" - абонамент за електронно издание

Месечно електронно списание "Труд и право" с актуално приложно знание...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина