Търсене
Close this search box.

Трудови отношения 2016 + CD

Книга годишник. Излиза за деветнадесета поредна година!

Автори:

Екип от юристи – признати специалисти по трудово право: Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ – ръководител
Емилия БАНОВА,
Стойна СЕРБЕЗОВА,
Стефанка СИМЕОНОВА

Срок на отпечатване:

38.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

  • Книга-годишник
  • Книга-годишник + CD

Съдържание на книгата-годишник:

В книгата ще намерите актуализираните текстове на всички трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане . Изчерпателните авторски коментари представят актуални теми и конкретни въпроси по цялата уредба на трудовите отношения, които не са се разглеждали в предишни издания. Дадени са експертни решения на правни казуси, извлечени от практиката на специалистите.
Публикувани са интересни и важни решения на Върховния касационен съд по трудови спорове. Включени са и актуални писма на Министерството на труда и социалната политика.

Съдържание на CD:

Компактдискът включва актуализираните текстове на всички нормативни актове на трудовото право у нас, както и колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51, ал. 4 на Кодекса на труда.

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА
ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Трудов договор
Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.
Решение № 1020 от 28 декември 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер
на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организациятана работната заплата
Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Наредба за трудоустрояване
Прекратяване на трудовото правоотношение
Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Трудова книжка и трудов стаж
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Практика по прилагане на трудовото законодателство
Практика на Върховния касационен съд
Указателно съдържание
Решения на Върховния касационен съд
Практика на Министерството на труда и социалната политика
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Разширяване на тристранното сътрудничество
2. Функциите на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите при информиране и консултиране от работодателя по важни въпроси от дейността на предприятието
3. Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения
4. Лично осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение
5. Самостоятелност на синдикалните организации
6. Членуване на работодатели в две или повече работодателски организации
7. Представителство на работниците и служителите от синдикалните организации
8. Предмет на колективния трудов договор между работодателя и синдикалната организация
9. Видове колективни трудови договори според равнището, на което се сключват
10. Място на работа и работно място
11. Срочен трудов договор до завършване на определена работа
12. Срочен трудов договор за заместване
13. Срочен трудов договор за изпълнение на мандат на съответния орган
14. В полза на коя от страните се уговаря срокът за изпитване
15. Превръщането на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор
16. Провеждане на конкурс по Кодекса на труда
17. Съпоставяне на конкурса по Кодекса на труда и Закона за държавния служител
18. Несъвместимости при трудовото правоотношение в държавната администрация
19. Служебно и трудово правоотношение в държавната администрация
20. Работно време при трудов договор за допълнителен труд
21. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
22. Трудово досие на работника или служителя
23. Отработване при работно време с променливи граници
24. Разделна или солидарна отговорност при промяна на работодателя
25. Задължения на работника или служителя относно работното време
26. Нощен труд
27. Работа на смени
28. Отчитане на работното време
29. Седмична почивка
30. Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден
31. Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение
32. Неплатени отпуски по Кодекса на труда
33. Служебни и творчески отпуски и промените в тяхната законова уредба
34. Отпуски при произвеждане на избори
35. Промени в уредбата за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст
36. Промени в реда за ползване и отлагане на платения годишен отпуск
37. Религиозните празници по източното православие и по другите вероизповедания и тяхното ползване по Кодекса на труда
38. Промени в делегирането на дисциплинарната работодателската власт от работодателя и последиците от тях
39. Трудово възнаграждение за работа през официалните празници
40. Промяна в уредбата на трудовия договор с условие за обучение по време на работа
41. Добросъвестност при получаване на трудовото възнаграждение
42. Отмяната на чл. 277 от Кодекса на труда
43. Особени грижи за непълнолетните работници и служители
44. Работни места за трудоустрояване
45. Специализирани цехове и звена за лица с трайно намалена работоспособност
46. Ново основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
47. Прекратяване на трудовия договор при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност
48. Промяна в основанието за уволнение на работника или служителя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж
49. Основания за уволнение на работници и служители, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
50. Уволнение на работника или служителя поради сключен договор за управление на предприятието
51. Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд през 2014 г. по споровете за уволнение по чл. 328 КТ
52. Уволнение на работника или служителя при неизпълнение на задължението му да уведоми работодателя за възникнала несъвместимост с изпълняваната работа
53. Уволнение на работника или служителя при несъвместимости по чл. 107, ал. 1 КТ
54. Прекратяване на трудовия договор на работника и служителя срещу уговорено обезщетение
55. Предварителна закрила при уволнение на бременна работничка или служителка
56. Иск за признаване на уволнението на незаконно и неговата отмяна
57. Отмяна на заповедта за уволнение по почин на работодателя
58. Трудов стаж, служебен стаж и осигурителен стаж
59. Давностни срокове за предявяване на искове по трудови спорове
60. Подсъдност на исковете по трудови спорове
61. Подсъдност на трудовите спорове между български работници и служители и български работодатели в чужбина
62. Задължения на работодателя при упражняване на контрола за спазване на трудовото законодателство от контролните органи
63. Принудителната административна мярка „спиране на дейността“

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

КОМЕНТАР
1. Специфични правила за безопасност на условията на труда при извършването на взривни работи
2. Задължения на предприятието ползвател за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
3. Национален съвет по условията на труд
4. Комитети и групи по условията на труд
5. Контрол на органите на държавния здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г.
2. Финансиране на активната политика по заетостта
3. Задължения на лицата, регистрирани като безработни
4. Посреднически услуги по заетостта
5. Интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за уреждане на колективните трудови спорове

КОМЕНТАР
1. Представителство на страните в колективните трудови спорове
2. Съдействие на НИПА за постигане на споразумения между страните при определяне на минималните дейности
3. Доброволност на участието в стачка
4. Стачка от солидарност

І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Кодекс на труда
Подзаконови нормативни актове*
1. Решение № 860 от 02.11.2004 г. на МС за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
3. Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
4. Решение № 636 на МС от 26.07.2012 г за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
5. Решение № 637 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
6. Решение № 638 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
7. Решение № 639 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на наци­онално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
8. Решение № 640 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
9. Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 1, която е сегашната ал. 5 КТ)
10. ПРАВИЛА за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
11. Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
12. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ (чл. 62, ал. 5 КТ)
13. Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
14. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9)
15. Наредба № РД 07-8 на министъра на труда и социалната политика от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда (чл. 114а, ал. 1 КТ)
16. Наредба за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ и § 121 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
17. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
18. Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
19. Решение № 935 на МС от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г (чл. 154, ал. 2 КТ)
20. Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
21. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
22. Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2016 г. (чл. 173, ал. 5 КТ)
23. Наредба за командировките в страната (чл. 215 КТ)
24. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
25. Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 228, ал. 2 КТ)
26. Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (чл. 244, ал. 1 КТ)
27. Наредба за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
28. Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
29. Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
30. Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
31. Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работниците при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
32. Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
33. Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
34. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. (276, ал. 1 КТ)
35. Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
36. Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
37. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
38. Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
39. Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
40. Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безо­пас­ни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
41. Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
42. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
43. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
44. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. .2 ЗЗБУТ)
45. Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
46. Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
47. Наредба за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
48. Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
49. Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст (чл. 303, ал. 4 КТ)
50. Наредба № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
51. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
52. Наредба за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
53. Наредба РД-07-08 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
54. Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3КТ)
55. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ).
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ПодЗаконови нормативни актове
1. Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015  за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки и кърмачки (чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ)
2. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
3. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
4. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
5. Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
6. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
7. Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
8. Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
9. Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
10. Наредба № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
11. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
12. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
13. Наредба № 5 от 20.04 .2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
14. Наредба РД-07-8 от 20.12.2009 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
15. Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
16. Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работното място (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
17. ПРАВИЛНИК за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
18. Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
19. Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
20. ПРАВИЛНИК за дейността на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1
ЗЗБУТ)
21. ПРАВИЛНИК за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
22. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
23. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Закон за гарантираните вземания на работниците
и служителите при несъстоятелност на работодателя
ПодЗаконови нормативни актове
1. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Закон за насърчаване на заетостта
ПодЗаконови нормативни актове
1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2016 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
3. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
4. Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)
5. Постановление № 280 на МС от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (чл. 65, § 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на ЕП и на Съвета от 17.12.2013 г.)

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Закон за уреждане на колективните трудови спорове
ПодЗаконови нормативни и други актове
1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
3. ПРАВИЛА за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
4. КРИТЕРИИ за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

ІІ. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51б, АЛ. 4 НА КодексА НА ТРУДА

БРАНШОВ колективен трудов договор за търговските дружества в сферата на тютюневата промишленост – в сила от 01.01.2016 г. със срок на действие до 31.12.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – производство на пиво и малц – в сила от 31.08.2015 г. със срок на действие до 30.08.2017 г.
БРАНШОВ колективен трудов договор – Музеи и художествени галерии –  в сила от 21.04.2015 г. със срок на действие до 20.04.2017 г.
БРАНШОВ колективен трудов договор  – Горско стопанство – със срок на действие от 22.12.2014 г. до 21.12.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Металургия – със срок на действие от 04.11.2014 до 03.11.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Библиотеки – със срок на действие от 09.12.2014 до 08.12.2016 г.
Браншов колективен трудов договор в бранш „Театър” – със срок на действие от 03.12.2014 г. до 02.12.2016 г.
Браншов колективен трудов договор за дървообработващата и мебелната промишленост – със срок на действие от 31.10.2014 г. до 30.10.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Футбол – със срок на действие от 04.08.2014 до 03.08.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Електрическа и електронна промишленост – със срок на действие от 24.07.2014 до 23.07.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Пътно строителство –  със срок на действие от 14.07.2014 г. до 13.07.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Музикално-сценични изкуства – със срок на действие от 17.06.2014 г. до 16.06.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Целулозно-хартиена промишленост – със срок на действие от 12.03.2014 г. до 11.03.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Туризъм – със срок на действие от 01.04.2014 г. до 01.04.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Водоснабдяване – със срок на действие от 19.02.2014 г. до 18.02.2016 г.
Браншов колективен трудов договор – Селскостопанска академия – със срок на действие от 05.10.2015 г. до 05.10.2017 г.
АНЕКС към БКТД Образование – със срок на действие от 19.12.2014 г. до 26.06.2016 г.
АНЕКС от 09.11.2015 г. към ОКТД  в системата на народната просвета от 26.06.2014 г.
ОТРАСЛОВ колективен трудов договор – Транспорт – със срок на действие от 29.07.2015 до 29.07.2017 г.
ОТРАСЛОВ колективен трудов договор – Строителство – със срок на действие от 17.02.2015 до 17.02.2017 г.
ОТРАСЛОВ колективен трудов договор – Проучване, добив и преработка на минерални суровини – със срок на действие от 29.01.2015 до 29.01.2017 г.
ОТРАСЛОВ колективен трудов договор – Здравеопазване – със срок на действие от 21.07.2014 до 21.07.2016 г.
ОТРАСЛОВ колективен трудов договор в системата на народната просвета – със срок на действие от 26.06.2014 до 26.06.2016 г.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина