Трудови отношения – 2013 г.

Автори:

Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ – Ръководител,
Емилия БАНОВА,
Стойна СЕРБЕЗОВА,
Стефанка СИМЕОНОВА

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:
– книга-годишник
– книга-годишник + CD

Съдържание на книгата-годишник:

  • актуализирани текстове на най-важните нормативни актове на трудовото законодателство;
  • важни решения на Върховния касационен съд;
  • актуални писма и указания на Министерството на труда и социалната политика;
  • приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Съдържание на CD:

  • Нормативни актове на трудовото право;
  • Колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51б, ал. 4 на Кодекса на труда.

Целева аудитория: работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

Въведение

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Представителни организации на работниците и служителите и работодателите
Решение № 635 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Решение № 636 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Решение № 637 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в българия за представителна организация на работодателите на национално равнище
Решение № 638 от 26 юли 2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Решение № 639 от 26 юли 2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Решение № 640 от 26 юли 2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Трудов договор
Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
Решение № 1011 от 12 декември 2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г.
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж решение на конституционния съд
РЕШЕНИЕ № 7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.

ПРАКТИКА по прилагане на трудовото законодателство
Практика на Върховния касационен съд
Указателно съдържание
Решения на Върховния касационен съд
Практика на Министерството на труда и социалната политика
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Решение № 7 от 2012 г. на Конституционния съд относно критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации
2. Нови моменти в уредбата на представителните синдикални организации
3. Нови моменти в уредбата на представителните работодателски организации
4. Срок за представителност на синдикалните и работодателските организации
5. Участие на представителните синдикални и работодателски организации в социалния диалог, вън от Кодекса на труда
6. Юридическо лице на синдикалните и работодателските организации
7. Представители на работниците и служителите в предприятието
8. Мандат на представителите на работниците и служителите
9. Задължение на работодателя за предоставяне на информация на синдикалните представители в колективните преговори
10. Колективни трудови договори по общини
11. Времетраене на колективния трудов договор
12. Изменение на колективния трудов договор
13. Трудов договор, сключен от по-горестоящ на работодателя орган
14. Уведомление за сключения трудов договор от работодателя
15. Последици от непостъпване на работника или служителя на работа след сключване на трудов договор, както и при възникване на трудовото правоотношение от избор или конкурс
16. Необходимо договорно съдържание на трудовия договор
17. Срочен трудов договор при дългосрочна командировка за изпълнение на длъжност в задгранично представителство
18. Отстраняване на недостатък на трудовия договор от работодателя
19. Последици от обявяване на недействителността на трудовия договор, при сключването на който работникът или служителят е действал недобросъвестно
20. Основания за обявяване на длъжността за конкурсна
21. Допускане до участие в конкурс
22. Постъпване на работа по трудово правоотношение
23. Допълнения в уредбата на чл. 107а КТ, съдържаща допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
24. Работа от разстояние: същност и условия
25. Работно място при работа от разстояние: определение, оборудване и поддържане
26. Организация на работата от разстояние
27. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работници и служители, които работят от разстояние
28. Работно време, почивки и отпуски на работниците и служителите, които работят от разстояние
29. Трудово възнаграждение на работниците и служителите, които работят от разстояние
30. Колективни трудови права на работниците и служителите, които работят от разстояние
31. Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
32. Задължения на предприятието, което осигурява временна работа
33. Задължения на предприятието ползвател
34. Договор между предприятието работодател за осигуряване на временна работа и предприятието ползвател
35. Задължения на работника или служителя, който е сключил трудов договор за временна работа
36. Права на работника или служителя при изпълнение на временна работа
37. Обезщетение на работника или служителя при бедствие
38. Намалено работно време
39. Непълно работно време, уговорено в трудовия договор
40. Удължен платен годишен отпуск
41. Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв
42. Права на работника или служителя след завръщане от отпуск по чл. 163-167а КТ
43. Кумулиране на дисциплинарната отговорност с други юридически отговорности
44. Заличаване на дисциплинарните наказания
45. Задължение на работодателя за неимуществени вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест
46. Обезщетение на работника или служителя при преместване на работа
47. Специфични задължения на работодателя при изпращане на работник или служител на временна работа зад граница
48. Обезщетения при уволнение по чл. 221 КТ
49. Предварителни и периодични медицински прегледи
50. Надомна работа по чл. 312 КТ
51. Прекратяване на трудовия договор за временна работа от работника или служителя без предизвестие
52. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при навършване на 65-годишна възраст на служителя
53. Прекратяване на трудовия договор с работещ пенсионер за осигурителен стаж и възраст
54. Съдебен контрол върху правото на подбор на работодателя при уволнение (Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. на ОСГК на ВКС)
55. Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение (Тълкувателно решение № 6/2012 от 11.01.2013 г. на ОСГК на ВКС)
56. Неоснователност на иска за възстановяване на работа при спор за незаконно уволнение (Тълкувателно решение № 2 от 23 октомври 2012 г. на ОСГК на ВКС)
57. Принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 9 КТ
58. Противоконституционност на административното наказване на работника или служителя без сключен трудов договор
59. Новата законова уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство
60. Приложимост на административнонаказателното наказване за виновните длъжностни лица в предприятието ползвател

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

КОМЕНТАР
1. Приложно поле на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
2. Минимални изсквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места
3. Колективни средства за защита и тяхното използване
4. Лични предпазни средства
5. Преустановяване на работата от работодателя при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите

Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за насърчаване на заетостта
Постановление № 14 от 2 февруари 2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по
Закона за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Национален план по заетостта през 2013 г.
2. Права на лицата, които търсят работа
3. Регистрация на лицата, които търсят работа
4. Процедура по информиране на държавни и общински органи при масово уволнение
5. Регистрация на предприятията, които осигуряват временна работа

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за уреждане на колективните трудови спорове коментар
1. Критични бележки на Експертната комисия по приложение на конвенциите и препоръките на МОТ по законовата уредба на правото на стачка
2. Арбитражен ред за разглеждане на колективните трудови спорове
3. Определяне на минималните дейности, които се осъществяват по време на стачка
4. Стачни фондове
5. Забрана за приемане на нови работници по време на стачка

Съдържание на компактдиска – приложение към книгата-годишник „Трудови отношения – 2013“ ::

 


І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Решение № 860 на МС от 02.11.2004 г. за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
2.  Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
3. Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
4. Решение № 636 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
5. Решение № 637 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
6. Решение № 638 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
7. Решение № 639 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
8. Решение № 640 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
9. Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 1, която е сегашната ал. 5 КТ)
10. Правила за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
11. Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
12. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (чл. 62, ал. 5 КТ)
13. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 7 КТ)
14. Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
15. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9)
16. Наредба за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ и § 121 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
17. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
18. Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
19. Решение № 945 на МС от 15.11.2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (чл. 154, ал. 2 КТ)
20. Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
21. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
22. Решение № 1011 на МС от 12.12.2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г. (чл. 173, ал. 5 КТ)
23. Наредба за командировките в страната  (чл. 215 КТ)
24. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
25. Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 228, ал. 2 КТ)
26. Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (чл. 244, ал. 1 КТ)
27. Наредба за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
28. Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
29. Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
30. Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
31. Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
32. Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
33. Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
34. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
35. Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
36. Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
37. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
38. Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
39. Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
40. Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
41.  Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
42. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
43. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
44. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. .2 ЗЗБУТ)
45. Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
46. Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
47. Наредба за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
48. Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
49. Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (чл. 303, ал. 4 КТ)
50. Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени и списък към нея (чл. 307, ал. 3 КТ)
51. Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
52. Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
53. Наредба за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
54. Наредба РД-07-08 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
55. Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3КТ)
56. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ).

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
2. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
3. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
4. Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
5. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
6. Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на
дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
7. Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
8. Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията  (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
9. Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
10. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
11. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
12. Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово
правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
13. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
14. Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени
оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
15. Правилник за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
16. Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
17. Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
18. Правилник за дейността на Фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1 ЗЗБУТ)
19. Правилник за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
20. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
21. Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (§ 8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНЗ)
2. Национален план за действие по заетостта през 2013 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
3. Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
4. Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
5. Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)
6. Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (чл. 74, ал. 1 ЗНЗ)

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ АКТОВЕ
1. Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
2. Правилник за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
3. Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
4. Критерии за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

II. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51б АЛ. 4 НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Отраслов (Браншов) колективен трудов договор – отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“
1. Заповед № РД01-427 от 30.05.2011 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране на Отраслов (браншов) колективен трудов договор за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ във всички предприятия от отрасъла
2. Отраслов (браншов) трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности съгласно КИД-2008: B05; B06; B07; B08; B09; C19.2; C20.51; C23.52; C23.62; C23.7; F42; F43.13; H49.41; M72

Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш
1. Заповед № РД01-830 от 16.11.2011 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш във всички предприятия от бранша
2. Браншов колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: С11.05; С11.06

Браншов колективен трудов договор в сектор „Събиране, пречистване и доставяне на води“
1. Заповед № РД01-751 от 18.09.2012 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране прилагането на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите от системата на „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ във всички предприятия в икономическите дейности съгласно КИД – 2008: Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“
2. Браншов колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: Е36; Е37; и по НКИД за 2006 г., Е41

Браншов колективен трудов договор – „Целулозно-хартиена промишленост“
1. Заповед № РД01-608 от 16.07.2012 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране прилагането на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите от целулозно-хартиената промишленост във всички предприятия в икономическата дейност С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
2. Браншов колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: С17.1; С17.11; С17.12; С17.2; С17.21; С17.22; С 17.23; С17.24; С17.29

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина