Търсене
Close this search box.

Трудов договор 2016

Трето преработено и допълнено издание

Автори:

проф. д-р Кругер МИЛОВАНОВ

Срок на отпечатване:

19.80 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата на трудовите договори: срочни трудови договори, договори със срок за изпитване, договори за допълнителен труд, еднодневни трудови договори, трудови договори за работа от разстояние, трудови договори при надомна работа; недействителност на трудовия договор и прочее.
Синтезирана е богатата практика на Върховния касационен съд по прилагане на Кодекса на труда след 2008 г. Критично са анализирани становищата в правната литература и в съдебната практика по редица постановки и казуси.
Така изданието предлага на любезния читател един завършен и издържан във всяко отношение авторски труд, който ще подпомогне специалистите – практикуващите юристи, в усвояването и в прилагането на правната уредба на трудовия договор.

Авторът на книгата проф. д-р Кругер Милованов е работил в Института за правни науки на Българска академия на науките.
В течение на дълги години е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Участвал е активно в изработването на действащия Кодекс на труда, както и на най-същественото му изменение от 1992 година.
Автор е на множество научни и научнопопулярни монографии, студии и статии в областта на трудовите отношения.
Понастоящем работи като адвокат.

Целевата аудитория на книгата са юристи, работодатели и синдикалисти, специалисти по труда и по управление на човешките ресурси, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички, които се интересуват от материята на трудовите отношения.

Съкращения
ПРЕДГОВОР към второто издание
ПРЕДГОВОР към третото издание

Глава I
Сключване на трудовия договор
§ 1. Трудово правоотношение и трудов договор
§ 2. Страни по трудовия договор
§ 3. Съдържание на трудовия договор. Понятие и съставки
§ 4. Законоустановено съдържание на трудовия договор
§ 5. Съдържание на трудовия договор, установено от колективния трудов договор
§ 6. Договорно съдържание на трудовия договор. Понятие и съставки
§ 7. Необходимо договорно съдържание на трудовия договор
§ 8. Факултативно договорно съдържание на трудовия договор
I. Срочен трудов договор
II. Договор с изпитателен срок
III. Трудов договор за надомна работа и за работа от разстояние
IV. Уговорки относно работното време. Договори за допълнителен труд
§ 9. Форма на трудовия договор
§ 10. Други въпроси на сключването на трудовия договор
§ 11. Недействителност на трудовия договор

Глава II
Изменение на трудовия договор
§ 12. Общи въпроси на изменението на трудовия договор
§ 13. Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
§ 14. Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост
§ 15. Изменение на трудовия договор поради престой
§ 16. Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина
§ 17. Изменение на трудовия договор при командировка
§ 18. Изменение на трудовия договор поради намалена работоспособност на работника или служителя (трудоустрояване)
§ 19. Изменение на трудовия договор на бременните жени и на кърмачките
§ 20. Изменение на трудовото възнаграждение
§ 21. Изменение на страните по трудовия договор

Глава III
Общи въпроси на прекратяването на трудовия договор
§ 22. Постановка на въпроса
§ 23. Правни източници
§ 24. Понятие за прекратяването на трудовия договор
§ 25. Принципи на правната уредба на прекратяването на трудовия договор
§ 26. Понятието основание за прекратяване на трудовия договор
§ 27. Волеизявлението за прекратяване на трудовия договор
§ 28. Същност на прекратяването на трудовия договор
§ 29. Момент на прекратяването на трудовия договор
§ 30. Правни последици на прекратяването на трудовия договор
§ 31. Система на основанията за прекратяване на трудовия договор

Глава IV
Общи основания за прекратяване на трудовия договор
§ 32. Понятие за общи основания
§ 33. Взаимно съгласие на страните – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ
§ 34. Взаимно съгласие срещу обезщетение – чл. 331 КТ
§ 35. Незаемане на работата след отмяна на уволнение – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ
§ 36. Изтичане на уговорения срок – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ
§ 37. Прекратяване на трудовия договор за определен мандат
§ 38. Завършване на определената работа – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
§ 39. Завръщане на замествания работник или служител – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ
§ 40. Явяване на кандидат за длъжност, определена за заемане от бременна, кърмачка или от трудоустроен – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
§ 41. Постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ
§ 42. Болест или здравни противопоказания – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ
§ 43. Смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудов договор с оглед на личността му – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
§ 44. Смъртта на работника или служителя – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
§ 45. Определяне на длъжността за заемане от държавен служител – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ

Глава V
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
Раздел първи
Общи въпроси
§ 46. Право на прекратяване на трудовия договор

Раздел втори
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
§ 47. Приложно поле
§ 48. Същност на предизвестието
§ 49. Срок на предизвестието
§ 50. Действие на предизвестието
§ 51. Неспазване на предизвестието

Раздел трети
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
§ 52. Общи въпроси
§ 53. Нетрудоустрояване – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ
§ 54. Неизплащане в срок на трудовото възнаграждение или на обезщетения – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ
§ 55. Нарушаване на трудовите права на работника или служителя – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ
§ 56. Влошаване на условията на труда – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ
§ 57. Преминаване на платена изборна работа или постъпване на научна работа въз основа на конкурс – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ
§ 58. Продължаване на образованието – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ
§ 59. Преминаване от работа по срочен трудов договор на друга работа за неопределено време – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ
§ 60. Когато работникът или служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ
§ 61. Възстановяване на работника или служителя на предишната работа – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ
§ 62. Постъпване на държавна служба – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ
§ 63. Преустановяване на дейността на работодателя – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ
§ 64. Поради незаконно предоставяне на неплатен отпуск – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ
§ 65. Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ
§ 66. Обезщетения

Глава VI
Прекратяване на трудовия договор от работодателя
Раздел първи
Общи въпроси
§ 67. Общо за правната уредба на прекратяването на трудовия договор от работодателя

Раздел втори
Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

§ 68. Общи въпроси
§ 69. Закриване на предприятието – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ
§ 70. Закриване на част от предприятието – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ
§ 71. Съкращаване на щата – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ
§ 72. Намаляване на обема на работата – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ
§ 73. Право на подбор – чл. 329 КТ
§ 74. Спиране на работата за повече от 15 работни дни – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ
§ 75. Липса на качества за ефективно изпълнение на работата – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ
§ 76. Липса на необходимото образование или професионална квалификация – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ
§ 77. Отказ на работника или служителя да последва предприятието в друго място – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ
§ 78. За възстановяване на незаконно уволнен работник или служител – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ
§ 79. Придобиване на право на пенсия – чл. 328, ал. 1, т. 10 и т. 10а КТ
§ 80. Уволнение на работещ пенсионер – чл. 328, ал. 1, т. 10б и т. 10в КТ
§ 81. Промяна на изискванията за изпълнение на длъжността – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ
§ 82. Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ
§ 83. Сключване на договор за управление на предприятието – чл. 328, ал. 2 КТ

Раздел трети
Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
§ 84. Общи въпроси
§ 85. Задържане на работника или служителя за изпълнение на присъда – чл. 330, ал. 1 КТ
§ 86. Лишаване от право на упражняване на професия или заемане на определена длъжност – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ
§ 87. Отнемане на научна степен – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ
§ 88. Заличаване на медицински работници от регистрите на съсловните организации – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ
§ 89. Отказ от трудоустрояване – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ
§ 90. Дисциплинарно уволнение – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ
§ 91. Уволнение при несъвместимост – чл. 330, ал. 2, т. 7 и 8 КТ
§ 92. Уволнение при конфликт на интереси – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ
§ 93. Уволнение на осъждани педагогически специалисти – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
§ 94. Прекратяване на трудовия договор по чл. 405а, ал. 8 КТ

Глава VII
Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
§ 95. Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд – чл. 334 КТ

Глава VІІІ
Специална закрила при прекратяване на трудовия договор
§ 96. Специална закрила при прекратяване на трудовия договор
§ 97. Приложно поле на специалната закрила
§ 98. Специална закрила на общинските съветници

Глава ІX
Правни средства за защита срещу незаконно прекратяване на трудовия договор
§ 99. Общи въпроси
§ 100. Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна
§ 101. Иск за възстановяване на предишната работа
§ 102. Иск за обезщетение за оставане без работа
§ 103. Иск за поправка на основанието за уволнение
§ 104. Отмяна на заповедта за уволнение от работодателя
§ 105. Вписване на отмяната на уволнението

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина