Счетоводство за мениджъри

Автори:

Бойко КОСТОВ, д.е.с., регистриран одитор;
Емил ЕВЛОГИЕВ, д.е.с., регистриран одитор;
Теодоси ГЕОРГИЕВ, д.е.с., регистриран одитор

Срок на отпечатване:

18.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

 • въведение в счетоводството на предприятието: понятия и дефиниции, изисквания, основни принципи, счетоводна политика, счетоводни документи и документооборот, индивидуален сметкоплан;
 • финансови отчети и финансово счетоводство: счетоводна база, съдържание на финансовия отчет, отчет за управлението, текущо счетоводство;
 • съставяне, одитиране, приемане и публикуване на финансовите отчети;
 • управленско счетоводство и фирмен финансов анализ;
 • вътрешнофирмен контрол;
 • речник на основните термини;
 • приложна информация.

Предговор
1. Финансово и управленско счетоводство
2. Роля на вътрешнофирмения контрол
3. Защо мениджърът трябва да има познания по счетоводство и вътрешнофирмен контрол?

Глава първа
ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Що е счетоводство ­ дефиниция, характеристика, понятия, място във финансовото управление на предприятието
2. Общи изисквания към счетоводството
3. Основни счетоводни принципи
4. Счетоводна политика на предприятието
5. Примерна счетоводна политика
6. Счетоводни документи и документооборот
7. Индивидуален сметкоплан
8. Съхраняване и използване на счетоводната информация

Глава втора
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО
1. Същност и предназначение на финансовия отчет
2. Счетоводна база ­ понятие. Концептуално сравнение между Национални и Международни счетоводни стандарти
3. Съдържание на финансовия отчет
4. Счетоводен баланс ­ информационна цел, основни понятия и структура. Същност на балансовия принцип
5. Отчет за доходите ­ информационна цел, основни понятия, структура
6. Отчет за собствения капитал ­ информационна цел, основни понятия, структура
7. Отчет за паричните потоци ­ информационна цел, основни понятия, структура
8. Приложение към финансовия отчет ­ информационна цел, съдържание
9. Отчет за управлението ­ информационна цел, съдържание
10. Текущо счетоводство ­ същност, основни правила на организация

Глава трета
СЪСТАВЯНЕ, ОДИТИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ
1. Нормативна база
2. Изготвяне на отчета 147
3. Независим финансов одит на отчета
4. Приемане на отчета от общото събрание
5. Представяне (публикуване) на годишния финансов отчет

Глава четвърта
УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО И ФИРМЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
1. Същност и предназначение на управленското счетоводство
2. Основни раздели на управленското счетоводство
3. Основни показатели и способи за фирмен финансов анализ

Глава пета
ВЪТРЕШНОФИРМЕН КОНТРОЛ
1. Същност
2. Обхват на вътрешнофирмения контрол
3. Основни способи и правила за организация
4. Контролни дейности, способи и процедури
5. Протичане на контролния процес (фази на контрола)
6. Вътрешен одит

СЧЕТОВОДЕН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Срокове за съхранение на счетоводната и търговска документация и за погасяване на публични вземания по давност
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България, в сила за 2008 година
ПРИМЕРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примерна длъжностна характеристика за длъжността “Главен счетоводител”
Примерна длъжностна характеристика за длъжността “Касиер, счетоводство”

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина