Счетоводство – 2018

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.,
Бойко КОСТОВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Мария ЦВЕТАНОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга-годишник, девета по ред, Ви представя по традиция едни от най-значимите въпроси на счетоводството, финансовите отчети и независимия одит. В изчерпателен приложен коментар на Закона за счетоводството се акцентира върху актуалните изменения и допълнения на закона: въвеждане на допълнителни облекчения за някои предприятия, промените, свързани с транспониране на изискванията на европейската счетоводна директива (Директива 2013/34/ЕС), измененията и допълненията, свързани с въведени промени в други законодателни актове и процес. Представени са и указанията на МФ по някои части от глава седма Годишни доклади“ на Закона за счетоводството и публичността на финансовите отчети.

Подробно и аналитично са коментирани по-важните и сложни въпроси на Закона за независимия финансов одит. Представени са и някои от най-важните разяснения на Комисията по публичен надзор над регистрираните одитори и на ИДЕС.

Предложени са много полезни практически разяснения по целия набор от Национални счетоводни стандарти. Коментарът е по отделните стандарти, групирани по определен признак и с акцент върху по-сложните въпроси.

В обстоен приложен коментар е представена сложната материя на Международните счетоводни стандарти. И тук акцент са новите стандарти, в сила от началото на тази година. Много полезен е приложеният списък на всички стандарти и разяснения към тях.

За втора поредна година в книгата е публикуван коментар, посветен на бюджетното счетоводство. Подробно са разяснени конкретните указания на Министерство на финансите по счетоводното отчитане на бюджетните предприятия.

В края на книгата е публикувана изключително полезна счетоводна информация, необходима на всеки счетоводител, консултант или одитор.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Въведение

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

І. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството

ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР на Закона за счетоводството
А. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
I. Въвеждане на допълнителни облекчения относно предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период – чл. 92, ал. 4 ЗКПО; чл. 38, ал. 9, т. 2 (нова) и § 1, т. 30 от ДР на ЗСч
II. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, с цел транспониране на изискванията на европейската счетоводна директива (Директива 2013/34/ЕС), както и целящи неговото усъвършенстване и прецизиране – чл. 29, ал. 4 и 6; чл. 38, ал. 10; чл. 48, ал. 1; чл. 54; § 1, т. 11 и т. 12 (отм.) и § 5а (нов) от ДР на ЗСч
III. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством новия Закон за независимия финансов одит – чл. 38, ал. 11 (нова); чл. 74, ал. 1; § 1, т. 22, б. „л“ от ДР на ЗСч
IV. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, посредством Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г. – чл. 2; чл. 21, ал. 5 (нова); чл. 61, т. 2; § 1, т. 30 (нова) от ДР на ЗСч
V. Изменение, свързано с публичността на финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза – чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗСч
VI. Редакционни промени
Б. Въпроси, свързани с годишното счетоводно приключване на 2017 г. и приложението на счетоводния закон през 2018 г.
В. Указания на Министерството на финансите по прилагане на Закона за счетоводството
Г. Съставни части (компоненти) на годишните финансови отчети – чл. 29 ЗСч

УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Изх. № УК-1 от 21.02.2017 г.
УКАЗАНИЕ относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел пети „Доклад за плащанията към правителства“ и раздел шести „Консолидиран доклад за плащанията към правителства“ от Закона за счетоводството
Изх. № УК-2 от 05.06.2017 г.
УКАЗАНИЕ относно прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
Изх. № УК-3 от 21.12.2017 г.
Указание относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел трети „Нефинансова декларация“ и раздел четвърти „Консолидирана нефинансова декларация“ от Закона за счетоводството

ІІ. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
Закон за независимия финансов одит
Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР на Закона за независимия финансов одит
1. Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“
2. Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и на одитори от трети държави“
3. Коментар към глава трета „Упражняване на одиторска професия“
4. Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“
5. Коментар към Част втора „Финансов одит“, глава пета „Финансов одит на финансови отчети – общи изисквания“
6. Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“
7. Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“
8. Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“
9. Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“
10. Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“
11. Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“
12. Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“
13. Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“
14. Коментар към Част пета „Административно­наказателни разпоредби“

ІII. НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
§ 1. Въведение
§ 2. Коментар на Общите разпоредби към НСС
§ 3. Коментар на първата група счетоводни стандарти за изготвяне на финансовите отчети и за определяне на счетоводната политика
3.1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
3.2. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3.3. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
3.4. СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
3.5. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
3.6. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
3.7. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
§ 4. Коментар на втората група счетоводни стандарти за бизнес комбинации и за консолидирани финансови отчети
4.1. СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
4.2. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
4.3. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
4.4. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
§ 5. Коментар на третата група счетоводни стандарти за отчитане и представяне на активите и пасивите
5.1. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
5.2.СС 16 – Дълготрайни материални активи
СС 38 – Нематериални активи
СС 4 – Отчитане на амортизациите
СС 36 – Обезценка на активи
5.3. СС 17 – Лизинг
5.4. СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
5.5. СС 32 – Финансови инструменти
5.6. СС 41 – Селско стопанство
§ 6. Коментар на четвъртата група счетоводни стандарти, в които се разглеждат въпросите за отчитане и представяне на приходите и разходите
6.1. СС 11 – Договори за строителство
6.2. СС 12 – Данъци от печалбата
6.3. СС 18 – Приходи
6.4. СС 19 – Доходи на персонала
6.5. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
6.6. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
6.7. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
§ 7. Коментар на петата група счетоводни стандарти, които имат самостоятелно значение, извън общата рамка
7.1. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
7.2. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

ІV. МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти
Глава първа
Изменени Международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2018 година
1. Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти
с МСФО 4 Застрахователни договори
2. Нов стандарт МСФО 9 Финансови инструменти
3. Нов стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
4. Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 11.09.2015 г.
5. Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 12.04.2016 г.
6. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.
7. Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – Класификация и оценяване на сделки с плащане на базата на акции
8. Ново разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение
Глава втора
Изменени и нови Международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата
1. Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти – Прехвърляния на инвестиционни имоти
2. Нов стандарт МСФО 16 Лизинг
3. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – Дългосрочни дялови участия в асоциирани и съвместни предприятия
4. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – Характеристики на предсрочно погасяване с отрицателна компенсация и модификации на финансови пасиви
5. Ново разяснение КРМСФО 23 Несигурност при третирането на данъци върху дохода
6. Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – Продажба или вноска на активи между инвеститор и негово асоциирано предприятие или съвместно предприятие
7. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015-2017 г.
8. МСФО 14 Регулаторно отсрочени сметки
9. Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори
10. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица – Изменение, съкращаване или уреждане на план
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях

Част втора
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО – Приложен коментар
Глава първа
Нови моменти в отчетността на бюджетните организации за 2017 година
Глава втора
Нови моменти в отчетността на бюджетните организации за 2018 година

Част трета
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

Календар на счетоводителя за 2018 година
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2018 година)
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2018 година
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2018 година
Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2018 година
Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2018 година
Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2018 година
Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2018 г. – 05.01.2000 г.
Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.2000 г. – 01.01.2018 г.
Размер на командировъчните пари за страната
Размер на командировъчните пари за чужбина
Официални празници през 2018 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина