Търсене
Close this search box.

Счетоводство – 2017

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Автори:

Традиционният екип от авторитетни специалисти с висок професионален статус и с богата практика, дългогодишни и уважавани автори в изданията на ИК "Труд и право" и лектори в семинарите на НКЦ "Решение":
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.,
Бойко КОСТОВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Мария ЦВЕТАНОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Годишникът съдържа цялостно и актуално приложно знание в областта на счетоводството и независимия финансов одит:

Публикувани са актуализираните текстове на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит.

В обстоен и аналитичен коментар са разгледани най-важните теми на сравнително новия Закон за счетоводството, както и на последвалите изменения и допълнения в закона. Разработени са и редица практически въпроси, които се отнасят до връзката между Закона за счетоводството и Закона за корпора-тивното подоходно облагане.

Подробно и изчерпателно е коментиран новият Закон за независимия финансов одит, който бе обнародван в края на миналата година. Материята на закона е сложна и все още непозната, и този коментар би могъл да бъде най-добрият помощник на всеки счетоводител и финансист.

Изключително ценни са практическите разяснения по прилагането на Националните счетоводни стандарти. Коментарът следва систематиката на стандартите, с акцент както върху новите моменти, така и на основните и по-сложни въпроси.

Много полезен е приложният коментар на Международните счетоводни стандарти. Акцентът в този раздел е върху няколкото нови стандарти, които влизат или предстои да влязат в сила. Приложен е и списък на всички приети стандарти и разяснения към тях.

Новост в книгата е обстойният коментар по счетоводството на бюджетните предприятия. Той осветлява както промените в нормативната уредба, така и изискванията на Министерството на финансите по организацията и воденето на бюджетното счетоводство.

В обособения справочен раздел се съдържа информация – необходима и полезна за ежедневната практика на всеки счетоводител, финансист или одитор.

Годишникът отразява състоянието на законодатеството към 28 февруари 2017 година.

Въведение

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

І. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството
Приложен коментар на Закона за счетоводството
А. Основни изменения и допълнения
в Закона за счетоводството през 2016 г.
I. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством новия Закон за независимия финансов одит (§ 14 от Преходните и заключителните разпоредби на новия ЗНФО, обнародван в ДВ, бр. 95 от 2016 г.)
II. Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г. (§ 58 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗАДС за 2017 г., обнародван в ДВ, бр. 97 от 2016 г.)
Б. Изисквания, особености и проблеми в новия Закон за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с практическото им прилагане
1. Някои изисквания, особености и проблеми, свързани с първичните счетоводни документи
2. Съставни части (компоненти) на годишните финансови отчети
3. Някои аспекти, свързани с приложимата счетоводна база
4. Публичност на финансовите отчети
5. Допълнения в ЗКПО, свързани с данъчния режим за корекции на счетоводни грешки и данъчно третиране на коригиращи събития по реда на приложимите счетоводни стандарти – чл. 75, ал. 3; чл. 79; § 50 от ПЗР на ЗКПО
6. Допълнение в съдържанието на ГДД по чл. 92 ЗКПО, свързано с декларирането на съставителя на годишния финансов отчет (Част ІІ, т. 9 от ГДД за 2016 г.)

ІІ. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
Закон за независимия финансов одит
Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит
1. Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в национален и глобален аспект
2. Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“ на ЗНФО
3. Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и от трети държави“
4. Коментар към глава трета „Упражняване на одиторската професия“
5. Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“
6. Коментар към глава пета „Финансов одит на финансови отчети – общи изисквания“
7. Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“
8. Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“
9. Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“
10. Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“
11. Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“
12. Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“
13. Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“
14. Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“
15. Коментар към Част пета „Административнонаказателни разпоредби“

ІII. НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти
§ 1. Въведение
§ 2. Коментар на Общите разпоредби към НСС
§ 3. Коментар на първата група счетоводни стандарти за изготвяне на финансовите отчети и за определяне на счетоводната политика
3.1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
3.2. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3.3. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
3.4. СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
3.5. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
3.6. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
3.7. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
§ 4. Коментар на втората група счетоводни стандарти за бизнес комбинации и за консолидирани финансови отчети
4.1. СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
4.2. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
4.3. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
4.4. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
§ 5. Коментар на третата група счетоводни стандарти за отчитане и представяне на активите и пасивите
5.1. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
5.2. СС 16 – Дълготрайни материални активи,
СС 38 – Нематериални активи,
СС 4 – Отчитане на амортизациите и
СС 36 – Обезценка на активи
5.3. СС 17 – Лизинг
5.4. СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
5.5. СС 32 – Финансови инструменти
5.6. СС 41 – Селско стопанство
§ 6. Коментар на четвъртата група счетоводни стандарти, в които се разглеждат въпросите за отчитане и представяне на приходите и разходите
6.1. СС 11 – Договори за строителство
6.2. СС 12 – Данъци от печалбата
6.3. СС 18 – Приходи
6.4. СС 19 – Доходи на персонала
6.5. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
6.6. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
6.7. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
§ 7. Коментар на петата група счетоводни стандарти, които имат самостоятелно значение, извън общата рамка
7.1. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
7.2. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

ІV. МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти
Глава първа
Изменени Международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2017 година
1. Изменение на МСС 7 Отчети за паричните потоци
2. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода
3. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.
Глава втора
Изменени и нови Международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата
1. Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции
2. Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори
3. Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти
4. Разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение
5. Нов стандарт МСФО 9 Финансови инструменти
6. Нов стандарт МСФО 14 Регулаторно отсрочени сметки
7. Нов стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
8. Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 11.09.2015 г.
9. Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 12.04.2016 г.
10. Нов стандарт МСФО 16 Лизинг
11. Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях

Част втора
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Бюджетно счетоводство –Приложен коментар
Глава първа
Нормативна уредба на бюджетното счетоводство в Закона за публичните финанси
Глава втора
Приложение на Закона за счетоводството от бюджетните предприятия
Глава трета
Указания за бюджетната сфера, дадени с ДДС № 20 от 14.12.2004 г., за прилагане на НСС от бюджетните предприятия, актуализирани с ДДС № 14 от 30.12.2013 г., ДДС № 05 от 14.04.2015 г., ДДС № 03 от 31.03.2016 г. и ДДС № 05 от 30.09.2016 г.

Част трета
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

1. Календар на счетоводителя за 2017 година
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2017 година)
3. Административнонаказателни разпоредби
на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2017 година
4. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2017 година
5. Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2017 година
6. Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2017 година
7. Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2017 година
8. Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2017 г. – 05.01.2000 г.
9. Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.2000 г. – 01.01.2017 г.
10. Размер на командировъчните пари за страната
11. Размер на командировъчните пари за чужбина
12. Официални празници през 2017 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина