Счетоводство – 2014

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с.,
Бойко КОСТОВ, д.е.с.

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга е седмият по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит. Тя е предназначена да обслужва и подпомага професионалното ежедневие на счетоводителите и другите специалисти в тази област.

Годишникът представя в пълнота материята на счетоводното отчитане. Той е съобразен с десетките отзиви, предложения и конкретни въпроси, отправени от читателите в специална анкета за съдържанието му, проведена през есента на 2013 г.

Публикувани са актуализираните текстове на Закона за счетоводството, на Закона за независимия финансов одит, на Закона за публичните финанси и на Директива 2013/34/ЕС от 26.06.2013 година.

В обстоен коментар на Закона за счетоводството са разгледани основни и по-сложни въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника.

В съдържателен коментар на Закона за независимия финансов одит са представени важни въпроси по уредбата на отношенията, свързани с осъществяването на одита.

За първи път е публикуван задълбочен, систематичен анализ на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

За първи път в книгата  е включен и приложен коментар на Закона за публичните финанси, в който се регламентират основните параметри на бюджетното счетоводство.

Традиционно силен акцент в годишника е коментарът на промените в Международните счетоводни стандарти, в сила през тази година. Очертана е и концепцията за развитието на тази проблематика в близко бъдеще.

В раздела „Счетоводна практика” са дадени разрешенията и отговорите на редица конкретни въпроси, поставяни от читатели на изданията на ИК „Труд и право” и от участници в учебните семинари на НКЦ „Решение”.

В справочния раздел вещо е подбрана полезна информация, необходима в ежедневната практика на всеки счетоводител, одитор и консултант.

Цялостното изложение на книгата е съобразено с многообразието на различните видове предприятия и със спецификата в счетоводното им отчитане.

Всички публикации в тази книга се съдържат и в компютърния информационен продукт на ИК „Труд и право” – „ЕПИ – Счетоводство” /www.epi.bg /.
Въведение към книга-годишник Счетоводство – 2014

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

 

І. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството

Приложен коментар на Закона за счетоводството
1. Развитие на законодателното уреждане на счетоводството
2. Коментар към глава първа „Общи разпоредби”
3. Коментар към глава втора „Счетоводни документи и форма на счетоводството”
4. Коментар към глава трета „Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи”
5. Коментар към глава четвърта „Инвентаризация”
6. Коментар към глава пета „Финансови отчети”
7. Други изисквания, заложени в Закона за счетоводството

ІІ. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
Закон за независимия финансов одит
Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит
1. Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект
2. Коментар към глава първа „Общи разпоредби”
3. Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит”
4. Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит”
5. Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държави”
6. Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор”
7. Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори”
8. Коментар към глава седма „А” – „Система за публичен надзор над регистрираните одитори”
9. Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители”
10. Коментар към глава осма „А” – „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори”
11. Коментар към глава осма „Б” – „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес”
12. Коментар към глава осма „В” – „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави”
13. Коментар към глава девета „Нарушения и наказания”

ІII. ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година

Приложен коментар на Директива 2013/34/ЕС
Въведение
1. Обхват, определения и категории предприятия и групи (Глава 1)
2. Общи разпоредби и принципи (Глава 2)
3. Баланс и отчет за приходите и разходите. Бележки към финансовите отчети. Доклад за дейността (Глави 3, 4 и 5)
4. Консолидирани финансови отчети и доклади (Глава 6)
5. Публикуване. Одитиране. Разпоредби относно освобождаванията и ограниченията на освобождаванията (Глави 7, 8 и 9)
6. Доклад за плащанията към правителства. Заключителни разпоредби (Глави 10 и 11)
Заключение

ІV. МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Приложен коментар
Глава първа
Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г.
1. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица
2. Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне
3. Изменение на МСС 36 Обезценка на активи
4. Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
5. Новият МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
6. Новият МСФО 11 Съвместни предприятия
7. Новият МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия
8. Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия и МСФО 12 Оповестяваване на дялови участия в други предприятия
9. Изменение на МСС 27 Индивидуални финансови отчети
10. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
11. Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия и МСС 27 Индивидуални финансови отчети
12. Ново разяснение на Комитета за разяснения на МСФО – КРМСФО 21 Налози
Глава втора
Изменени Международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата
1. Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2010 – 2012 г.)
2. Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2011 – 2013 г.)
3. Нова (трета) версия на МСФО 9 Финансови инструменти
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях

Част втора
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Закон за публичните финанси
Приложен коментар на Закона за публичните финанси
Глава първа
Обхват на закона
Глава втора
Основни фискални правила
Глава трета
Изисквания към структурата на бюджета
Глава четвърта
Бюджетни взаимоотношения
Глава пета
Финансови взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори
Глава шеста
Съставяне на бюджетите
Глава седма
Приемане на бюджетите
Глава осма
Изпълнение на бюджетите
Глава девета
Текущо наблюдение и отчитане на изпълнението на консолидираната фискална програма
Глава десета
Годишни отчети на бюджетите
Глава единадесета
Сметки за средства от Европейския съюз
Глава дванадесета
Сметки за чужди средства
Глава тринадесета
Банково обслужване и система на единна сметка
Глава четиринадесета
Централизирано разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания
Глава петнадесета
Бюджетно счетоводство

Част трета
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

І. ВЪПРОСИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
1. Счетоводно и данъчно третиране на финансови активи на разположение за продажба
2. Оповестяване на финансови активи на разположение за продажба
3. Оповестяване на справедлива стойност, когато тя не е последващата оценка
4. Счетоводно отчитане на учредяване на предприятие майка чрез апорт на дружествени дялове от капитала в съществуващи предприятия, които стават дъщерни
5. Обезценка и отписване на вземания от продажби
6. Счетоводно и данъчно третиране на обратно изкупени собствени акции
7. Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи
8. Отписване на задължения – счетоводни и данъчни аспекти
9. Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон
10. Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел
11. Документиране и осчетоводяване на допълнителни вноски от собственика в търговско дружество
12. Счетоводно отчитане на стоките на консигнация
13. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството

ІІ. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Изх. № 3_789 от 19.03.2013 г.
Относно данъчното третиране на плащания на фактури в брой съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 3_1137 от 17.04.2013 г.
Относно данъчното третиране на парична отстъпка, предоставена след датата на данъчното събитие и ефективно изплатена от чуждестранно лице
Изх. № 3_1338 от 14.05.2013 г.
Относно документиране на продажбата на художествени произведения на трети лица, съгласно изискванията на данъчното законодателство
Изх. № 2_796 от 17.06.2013 г.
Относно документалната обоснованост на разходи за магистрални такси, винетки, паркинги, такси за преминаване на мост и други, при транспортна дейност
Изх. № 2_807 от 19.06.2013 г.
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за счетоводството за публикуване на годишен финансов отчет от временен синдик при липсваща счетоводна документация
Изх. № 96_00_505 от 14.11.2013 г.
Относно документиране на получени субсидии за покриване на загуби

Част четвърта
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

1. Календар на счетоводителя за 2014 година
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2014 г.)
3. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2014 година
4. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 година
5. Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2014 година
6. Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2014 година
7. Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2014 година
8. Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2014 г. – 07.02.1991 г.
9. Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.1997 г. – 01.01.2014 г.
10. Трудов календар през 2014 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
11. Размер на командировъчните пари за страната
12. Размер на командировъчните пари за чужбина
13. Официални празници и почивни дни през 2014 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина