Счетоводство – 2013 г.

Автори:

д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.
доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.
Бойко КОСТОВ
д.е.с., Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.
д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с.
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Съдържание:

  • основни нормативни актове;
  • приложни коментари на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит;
  • нови моменти в Международните счетоводни стандарти;
  • организация на счетоводството в бюджетните предприятия;
  • казуси от практиката на счетоводителя;
  • полезна справочна информация.

Целева аудитория: счетоводители, одитори, финансови и данъчни консултанти, мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи.

Въведение

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

І. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството

Приложен коментар на Закона за счетоводството
1. Законова регламентация на счетоводството
2. Коментар към глава първа „Общи разпоредби“
3. Коментар към глава втора „Счетоводни документи и форма на счетоводството“
4. Коментар към глава трета „Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи“
5. Коментар към глава четвърта „Инвентаризация“
6. Коментар към глава пета „Финансови отчети“
7. Други изисквания на Закона за счетоводството

II. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
Закон за независимия финансов одит
Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит
1. Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект
2. Коментар към глава първа „Общи разпоредби“
3. Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“
4. Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“
5. Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани
одитори от Европейския съюз и трети държави“
6. Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“
7. Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“
8. Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“
9. Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“
10. Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“
11. Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“
12. Коментар на глава осма „в“ „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави“
13. Коментар на глава девета „Нарушения и наказания“
14. Концепция на Европейската комисия за предстоящи промени в законовата рамка на задължителните одити

III. МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Приложен коментар

Глава първа
Изменени и нови Международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г.
1. Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
3. Новият МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
4. Новият МСФО 11 Съвместни предприятия
5. Новият МСФО 12 Оповестяване на дялови участияв други предприятия
6. Изменение на МСС 27 Индивидуални финансови отчети
7. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
8. Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия и МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия
9. Новият МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
10. Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица
11. Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
12. Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2009 – 2011 г.)

Глава втора
Изменени и нови Международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата
1. Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне
2. Изменение на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 по отношение на инвестиционните предприятия
3. Новият МСФО 9 Финансови инструменти

Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях

Част втора
ОСОБЕНОСТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Закон за публичните финанси

І. Обща характеристика на бюджетното предприятие – същност и видове
1. Същност
2. Видове бюджетни предприятия
II. Приложима счетоводна база в бюджетните предприятия
III. Сметкоплан на бюджетните предприятия
IV. Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия
1. Отчитане на капитала в бюджетните предприятия
2. Отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия
3. Отчитане на ценните книжа
4. Отчитане на предоставените заеми и временна финансова помощ
5. Отчитане на емисиите на ценни книжа
6. Отчитане на задълженията на бюджетните предприятия по активирани гаранции
7. Отчитане на получените заеми
8. Особености в отчитането на дълготрайните активи на бюджетните предприятия
9. Особености в отчитането на краткотрайните активи
10. Особености в отчитането на разходите и приходите в бюджетните предприятия
11. Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия
V. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия
1. Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия
2. Оценяване на активите и пасивите в бюджетните предприятия във връзка с годишното приключване
3. Начисляване на провизии в края на периода
4. Отчитане на събитията, които са настъпили след датата на годишния финансов отчет
5. Приключване на счетоводните сметки и съставяне на годишна оборотна ведомост
6. Изготвяне на годишния финансов отчет в бюджетните предприятия

Част трета
СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА

І. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА – СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ
Тема 1: Счетоводни и данъчни аспекти при наемен договор (оперативен лизинг), при който е постигнато споразумение за извършване на подобрения от наемателя (лизингополучателя), стойността на които ще бъде приспадната от наемната цена
Тема 2: Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти на приходи с източник от чужбина
Тема 3: Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти при отписване на разходи за придобиване на ДМА поради факта, че не се очаква бъдеща икономическа изгода от тях

II. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
1. Изисквания към съставителите на финансови отчети
2. Разработване на счетоводна политика на предприятието
3. Относно съдържанието на понятията „първоначална стойност“ и „отчетна стойност“
4. Относно съдържанието на понятието „непреодолима сила“
5. Прилагане на облекчена форма на финансова отчетност
6. Определяне кръга на предприятията, които имат право да прилагат съкратени форми на финансови отчети
7. Преоценка на валутни позиции от предприятия, прилагащи МСС (МСФО)
8. Счетоводно третиране на кражба на автомобил, нает по договор за финансов лизинг

III. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Изх. № 2-50 от 10.01.2012 г.
Относно задължението за съхраняване на счетоводни и други документи
Изх. № 20-00-458 от 12.01.2012 г.
Относно документалната обоснованост при документи, постъпващи от чужбина
Изх. № 66-12 от 17.01.2012 г.
Относно отчитането на разходите по незавършено производство
Изх. № 07-00-84 от 05.03.2012 г.
Относно документалната обоснованост в Закона за счетоводството и в данъчните закони
Изх. № 2-510 от 26.03.2012 г.
Относно счетоводното отчитане на приходи от субсидии и застрахователни обезщетения, във връзка с данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители
Изх. № 94-00-75 от 06.04.2012 г.
Относно сроковете за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол
Изх. № 3-2252 от 13.07.2012 г.
Относно документалната обоснованост за осчетоводяване на разходите за гориво.
Изх. № 96-00-474 от 19.07.2012 г.
Относно документирането на сделки във връзка с търговия (внос на плодове)
Изх. № 96-00-517 от 02.08.2012 г.
Относно коригирането на допусната техническа грешка в първичен счетоводен документ (фактура)
Изх. №  96-00-15 от 10.01.2013 г.
Относно счетоводното отчитане на безвъзмездно получени финансови средства, във връзка с реализирането
на европейски проекти

Част четвърта
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

1. Календар на счетоводителя за 2013 година
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация,
и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2013 г.)
3.Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2013 година
4.Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2013 година
5. Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2013 година
6. Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2013 година
7. Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2013 година
8.Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2013 г. – 07.02.1991 г.
9.Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.1997 г. – 01.01.2013 г.
10. Трудов календар през 2013 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
11.Размер на командировъчните пари за страната
12.Размер на командировъчните пари за чужбина
13.Официални празници и почивни дни през 2013 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право“ – „ЕПИ Счетоводство и данъци“

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вижте тук.

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина