Счетоводство – 2012

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с.

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за счетоводното законодателство, за националните и за международните счетоводни стандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през 2012 г.

 • основни нормативни актове в областта на счетоводството;
 • коментар на нормативната уредба;
 • практически въпроси по прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП);
 • нови моменти в Международните счетоводни стандарти (МСС);
 • организация на счетоводството в предприятието:
 • счетоводно отчитане в условията на криза;
 • счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени по оперативни програми на ЕС;
 • специфични въпроси на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия;
 • представяне на допълнителните изисквания към счетоводните предприятия, въведени с измененията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • независим финансов одит на предприятието;
 • полезна справочна информация.

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

Въведение

Част първа
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

І. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството
Приложен коментар на Закона за счетоводството
1. За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи
2. Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети
3. Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия
4. Консолидирани финансови отчети
5. Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети
6. Административнонаказателни разпоредби

ІІ. ЗАКОН  ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
Закон  за независимия финансов одит
Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит
1. Същност и Закон ова регламентация на независимия финансов одит
2. Коментар към глава първа „Общи разпоредби“
3. Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“
4. Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“
5. Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държави“
6. Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“
7. Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“
8. Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“
9. Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“
10. Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“
11. Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“
12. Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“
13. Други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори

ІІІ. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Приложен коментар

Глава първа
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
СС 1 – Представяне на финансови отчети
СС 7 – Отчети за паричните потоци
СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС 24 – Оповестяване на свързани лица
СС 34 – Междинно счетоводно отчитане

Глава втора
БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
(коментар на СС 21, СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31)

Глава трета
ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ
СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
СС 4 – Отчитане на амортизациите
СС 16 – Дълготрайни материални активи
СС 17 – Ли­зинг
СС 32 – Финансови инструменти
СС 36 – Обезценка на активи
СС 38 – Нематериални активи
СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти

Глава четвърта
ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СС 11 – Договори за строителство
СС 12 – Данъци от печалбата
СС 18 – Приходи
СС 19 – Доходи на персонала
СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
СС 41 – Селско стопанство

ІV. МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Приложен коментар

Глава първа
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
1. Развитие и приложение на Международните счетоводни стандарти
2. Концептуална рамка за изготвяне на финансовите отчети

Глава втора
НОВИ И ИЗМЕНЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

I. Изменения на Международните счетоводни стандарти, приложими за финансовите отчети за 2012 г.
1. Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
2. Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
3. Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода

ІІ. Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата
1. Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
3. Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне
4. МСФО 9 Финансови инструменти
5. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
6. МСФО 11 Съвместни споразумения
7. МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия
8. МСФО 13 Оценка по справедлива стойност
9. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица
10. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
11. МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
12. КРМСФО 20 Разходи за разчистване в производствената фаза на надземни мини

Списък
на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях

Част втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Глава първа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
1. Изисквания към съдържанието на счетоводните документи
2. Видове счетоводни документи
3. Документооборот

Глава втора
СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
1. Същност и видове счетоводни статии
2. Същност и съдържание на счетоводната сметка
3. Видове счетоводни сметки
4. Структура на счетоводните сметки
5. Сметкоплан на предприятието

Част трета
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК

1. Календар на счетоводителя за 2012 г.
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация и за погасяване на публични вземания по давност
3. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното Законодателство, валидни към 01.01.2012 г.
4. Кодове за плащане на републикански данъци (в сила от 01.01.2012 г.)
5. Кодове за плащане на вноски за Държавното обществено осигуряване (в сила от 01.01.2012 г.)
6. Кодове за плащане на вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (в сила от 01.01.2012 г.)
7. Кодове за плащане на здравноосигурителни вноски (в сила от 01.01.2012 г.)
8. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2012 г.
9. Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.
10. Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2012 г.
11. Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2012 г. – 07.02.1991 г.
12. Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.1997 г. – 01.01.2012 г.
13. Размер на командировъчните пари за страната
14. Размер на командировъчните пари за чужбина
15. Трудов календар през 2012 г. при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
16. Официални празници и почивни дни през 2012 г.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина