Счетоводство 2011

Автори:

д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.
регистр. одитор,
д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с.,
регистр. одитор, Велин ФИЛИПОВ,
д-р Иван ЗЛАТКОВ, д.е.с., регистр. одитор.

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Всичко за счетоводното законодателство, за счетоводната практика и за финансовия одит на предприятието през 2011 г.

  • Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит и други нормативни актове;
  • коментар на нормативната уредба;
  • нови моменти и практически въпроси по националните и по международните стандарти за финансови отчети;
  • финансов одит на предприятието;
  • решения на счетоводни казуси;
  • полезна справочна информация.

Въведение

Част първа
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

І. ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за счетоводството
ПРИЛОЖЕН Коментар на Закона за счетоводството
1. За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи
2. По отношение на счетоводните принципи и сметкоплана на счетоводните сметки
3. Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети
4. Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия
5. Консолидирани финансови отчети

ІІ. ЗАКОН за независимия финансов одит

ЗАКОН за независимия финансов одит
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит
1. Обща характеристика на Закона за независимия финансов одит
2. Общ преглед на промените в Закона за независимия финансов одит от 2010 г.
3. Коментар към глава първа „Общи разпоредби“
4. Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“
5. Коментар към глава трета „Организация, документиране
и заключения на независимия финансов одит“
6. Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държави“
7. Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“
8. Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“
9. Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“
10. Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“
11. Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“
12. Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“
13. Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“
14. Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори

ІІІ. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Приложен коментар
Глава първа
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
СС 1 – Представяне на финансови отчети
СС 7 – Отчети за паричните потоци
СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС 24 – Оповестяване на свързани лица

Глава втора
Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети

(коментар на СС 21, СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31)

Глава трета
ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ

СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
СС 4 – Отчитане на амортизациите
СС 16 – Дълготрайни материални активи
СС 17 – Ли­зинг
СС 32 – Финансови инструменти
СС 36 – Обезценка на активи
СС 38 – Нематериални активи
СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
Глава четвърта
Отчитане и представяне на приходите и разходите
СС 11 – Договори за строителство
СС 12 – Данъци от печалбата
СС 18 – Приходи
СС 19 – Доходи на персонала
СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
СС 41 – Селско стопанство

ІV. Международни счетоводни стандарти
Приложен коментар

Глава първа
Обща характеристика
на Международните счетоводни стандарти
1. Възникване и развитие на идеята за Международни счетоводни стандарти
2. Въведение към Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети

Глава втора
Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти
I. Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане и
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – ограничено освобождаване от изискваните от МСФО 7 сравнителни оповестявания от предприятията, прилагащи стандартите за първи път
II. Нова преработена версия на МСС 24 Оповестяване на свързани лица
III. Изменение на КРМСФО 14 МСС 19 Ограничение на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие
IV. Ново разяснение КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
V. Подобрения на МСФО от май 2010 г.
МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
МСФО 3 Бизнес комбинации
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
МСС 1 Представяне на финансови отчети
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
МСС 31 Дялове в съвместни предприятия
МСС 34 Междинно финансово отчитане
КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиенти
VІ. МСФО 9 Финансови инструменти

Глава трета

Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия

Част втора
СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Глава първа
Счетоводни документи и документиране на стопанските операции

Глава втора
Счетоводно отразяване на информацията за стопанските операции

ІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА, ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОПК
1. Понятие за ревизионно производство
2. Страни и участници в ревизионното производство
3. Образуване на ревизионно производство
4. Срок за провеждане на ревизионното производство
5. Провеждане на ревизионно производство
6. Ревизионен доклад
7. Ревизионен акт
8. Ревизия при особени случаи

ІІІ. ПРАКТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Изх. № 2_77 от 12.01.2010 г.Относно редът и начинът на попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от предприятия, чиято основна дейност е търговия на дребно със стоки втора употреба, закупени или предоставени по консигнационни договори от физически лица
Изх. № 70-00-81/09 от 02.02.2010 г.Относно регистриране на плащания в брой по вътреобщностни доставки с фискален бон от ЕКАФП (ФУ)
Изх. № 3_828 от 12.03.2010 г.Относно съставяне на годишен отчет за дейността и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Изх. № 3_917 от 19.03.2010 г.Относно счетоводно отразяване на документи, издадени от дружества след дерегистрацията им по Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 3_982 от 26.03.2010 г. Относно задължителните изисквания към съдържанието на първичните счетоводни документи
Изх. № 96-00-140 от 08.04.2010 г. Относно документалната обоснованост на разходи
Изх. № 2_1044 от 04.06.2010 г.Относно определяне на момента на счетоводно отразяване на приход от комисиона

Част трета
СЧЕТОВОДЕН СПРАВОЧНИК
КАЛЕНДАР НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ за 2011 година срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация и за погасяване на публични вземания по давност
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2011 година
КОДОВЕ за плащане на републикански данъци (в сила от 01.01.2011 г.)
КОДОВЕ за плащане на вноски за държавното обществено осигуряване (в сила от 01.01.2011 г.)
КОДОВЕ за плащане на вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (в сила от 01.01.2011 г.)
КОДОВЕ за плащане на здравноосигурителни вноски (в сила от 01.01.2011 г.)
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 година
Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2011 година
Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2011 година
ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (проста годишна лихва) за периода 01.02.2011 г. – 07.02.1991 г.
МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА за страната за периода 01.02.1997 г. – 01.01.2011 г.
ТРУДОВ КАЛЕНДАР през 2011 г. при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
РАЗМЕР на командировъчните пари за страната
РАЗМЕР на командировъчните пари за чужбина
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ПОЧИВНИ ДНИ през 2011 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина