Социално осигуряване + CD – 2015 г.

Книга – годишник. Излиза за деветнадасета поредна година!

Автори:

Доц. д-р Бисер ПЕТКОВ – ръководител,
Даниела АСЕНОВА,
Елина ЧАЛЪКОВА,
Иван КАРАНОВСКИ,
Йосиф МИЛОШЕВ,
Катя КАШЪМОВА,
Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

38.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Деветнадесето поредно издание на годишника „Социално осигуряване”.
Изданието се предлага в два варианта:

 • книга-годишник;
 • книга-годишник + CD.

Книгата съдържа:

 • актуализираните текстове на основните нормативни актове след промените в осигурителното законодателство от началото на 2015 година;
 • важни указания на НОИ и на НАП;
 • изчерпателни приложни коментари по възлови въпроси на социалното осигуряване, с акцент върху промените през 2015 година;
 • експертни решения на практически казуси и отговори на конкретни въпроси;
 • полезна справочна информация.

Компактдискът съдържа:

Цялостната правна уредба на социалното и на здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е Р България, подбрана практика на Върховния административен съд.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Нормативна уредба
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (Извлечение)
Закон за здравното осигуряване (Извлечение)
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Наредба за осигурителните каси
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Указания на националния осигурителен институт
Изх. № 91-01-245 от 27.11.2014 г.
Относно изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обн. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.
Изх. № 91-01-5 от 07.01.2015 г.
Относно прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност

Указания на националната агенция за приходите
Изх. № 20-00-253 от 15.12.2014 г.
Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Изх. № 20-00-6 от 09.01.2015 г.
Относно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.), Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

Коментар по видовете осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2015 година
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, и безработица
Глава трета
Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава четвърта
Здравното осигуряване през 2015 година
Глава пета
Промени в Наредба № Н-8 във връзка с подаването на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица през 2015 година

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
Глава първа
Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.
Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
Глава втора
Отпуски и обезщетения за бременност и раждане
Глава трета
Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете
Глава четвърта
Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Глава пета
Парични обезщетения за безработица

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване.
Основни промени през 2015 година
Глава първа
Видове пенсии и условия за отпускането им
Глава втора
Определяне размера на пенсиите
Глава трета
Отпускане, изменение и осъвременяване на пенсиите
Глава четвърта
Задължения на работодателите, свързани с предаване в Националния осигурителен институт на разплащателни ведомости и трудовоправна документация

Коментар по контролно-ревизионната дейност, осъществявана от контролните органи на Националния осигурителен институт
1. Контролни органи на НОИ. Права и задължения на контролните органи
2. Контролно-ревизионна дейност
3. Административнонаказателна отговорност за нарушения на осигурителното законодателство във връзка с дейността, възложена на НОИ

Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване през 2015 година
Глава първа
Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност през 2015 година
Глава втора
Заявяване на пенсия от Канада по прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна, в сила през 2015 година

ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Нормативна уредба
Закон за Комисията за финансов надзор (Извлечение)

Коментар по допълнителното социално осигуряване
Глава първа
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Глава втора
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Глава трета
Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

Приложения
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и за здравното осигуряване (ЗО), дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, в сила за 2015 година
Календар на осигурителя за 2015 година (Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство)

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
5. Закон за Националната агенция за приходите
6. Закон за Комисията за финансов надзор
7. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
8. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
9. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
10. Закон за корпоративното подоходно облагане
11. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
24. Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
25. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
26. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
27. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минимална доходност
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
32. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
33. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
34. Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
35. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
36. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
37. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
38. Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
39. Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от доброволните пенсионни фондове
40. Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Постановления
1. Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
2. Постановление № 153 на МС от 11.06.2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Инструкции
1. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
2. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
3. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт
2. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване
6. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
7. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
8. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
9. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
10. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
11. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
12. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1. Решение № 15694 от 22.12.2014 г. по адм.д. № 10361/2014 г. на ВАС, VI отд.
2. Решение № 13914 от 20.11.2014 г. по адм.д. № 9260/2014 г. на ВАС, VI отд.
3. Решение № 13262 от 5.11.2014 г. по адм.д. № 6817/2014 г. на ВАС, VI отд.
4. Решение № 9416 от 7.07.2014 г. по адм.д. № 5548/2014 г. на ВАС, VI отд.
5. Решение № 8129 от 13.06.2014 г. по адм.д. № 3577/2014 г. на ВАС, VI отд.
6. Решение № 6705 от 20.05.2014 г. по адм.д. № 2936/2014 г. на ВАС, VI отд.
7. Решение № 6629 от 19.05.2014 г. по адм.д. № 3565/2014 г. на ВАС, VI отд.
8. Решение № 6022 от 7.05.2014 г. по адм.д. № 2052/2014 г. на ВАС, VI отд.
9. Решение № 4350 от 28.03.2014 г. по адм.д. № 14314/2013 г. на ВАС, VI отд.
10. Решение № 1735 от 7.02.2014 г. по адм.д. № 14603/2013 г. на ВАС, VI отд.
11. Решение № 1493 от 4.02.2014 г. по адм.д. № 15218/2013 г. на ВАС, VI отд.
12. Решение № 1180 от 29.01.2014 г. по адм.д. № 12504/2013 г. на ВАС, VI отд.
13. Решение № 1084 от 28.01.2014 г. по адм.д. № 7665/2013 г. на ВАС, I отд.
14. Решение № 544 от 15.01.2014 г. по адм.д. № 9804/2013 г. на ВАС, VI отд.
15. Решение № 9083 от 20.06.2013 г. по адм.д. № 5469/2013 г. на ВАС, VI отд.
16. Решение № 5435 от 12.04.2012 г. по адм.д. № 15821/2011 г. на ВАС, VI отд.

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
2. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
3. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина