Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник!
– книга-годишник;
– книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Автори:

Ивайло ИВАНОВ – ръководител,
Даниела АСЕНОВА,
Катя КАШЪМОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА,
Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

38.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Избери вариант
Добави в любими

За времето, в което издаваме тази книга, тя се утвърди като изданието с цялостно, достоверно и професионално представяне на системата на социалното осигуряване у нас.

Книгата съдържа актуалните нормативни текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове. Включени са и нови, важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите. В подробни и задълбочени коментари и разяснения са представени новите моменти в социалното осигуряване за 2021 година: промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, в сила от 01.03.2021 г.; условията и реда за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, при карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи; актуалните изисквания за получаване на средства за запазване на заетостта в условията на COVID-кризата, и др.

Акцент в авторските разработки са важните промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха приети на 28.04.2021 г. и актуалните условия за придобиване право на пенсия от ДОО. Специално внимание е отделено на възможностите и сроковете за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО, и обратно.

По традиция, са представени и регламентите за координация на системите за социална сигурност.

Новост в изданието е, че през тази година към книгата се предлага специализиран сайт, който съдържа цялото осигурително законодателство: всички двустранни договори в областта на социалното осигуряване, по които Р България е страна; подбрана, нова и важна практика на Върховния административен съд; полезни приложения.

Изданието отразява актуалното законодателство към 7 май 2021 г.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти, юристи, социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се лица.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за осигурителните каси
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-220 от 22.12.2020 г.
Относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.)
Изх. № 20-00-22 от 10.02.2021 г.
Относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2021 г.)

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № Ц 1052-40-147 от 09.12.2020 г.
Относно Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) и направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с осигуряването и паричните обезщетения
Изх. № Ц 1052-40-80 от 26.08.2020 г.
Относно изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица(обн. ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.)

КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРЯВАНЕТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.
Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2021 година
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, и за безработица
Глава трета
Осигуряване на морските лица
Глава четвърта
Осигуряване на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение
Глава пета
Осигуряване на самоосигуряващите се лица
Глава шеста
Промени в Наредба № н-13, във връзка с подаването и съхранението на данни от осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Глава седма
Определяне на осигурителния доход за здравно осигуряване през 2021 година

КОМЕНТАР ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ, И ЗА БЕЗРАБОТИЦА.
ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19
1. Парични обезщетения за временна неработоспособност и обезщетения поради карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи
2. Парични обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете
3. Парични обезщетения за безработица
4. Изплащане от НОИ на средства за запазване на заетостта и за преодоляване на последствията от COVID-19

КОМЕНТАР ПО СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПЕНСИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

КОМЕНТАР ПО НОВИТЕ МОМЕНТИ В ПРЕДАВАНЕТО В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ВЕДОМОСТИ ЗА ЗАПЛАТИ И ТРУДОВОПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК
1. Нормативна уредба
2. Кога е налице прекратяване на дейността като основание за предаване в НОИ на ведомостите и трудовоправните документи?
3. Как се открива процедурата по предаване и приемане на документи?
4. Какви документи подлежат на предаване в ТП на НОИ?
5. Предварителна обработка на подлежащата на предаване документация
6. Ред за приемане на ведомости и трудовоправни документи в НОИ
7. Изземване на ведомости и трудовоправни документи
8. Съхраняване и използване на приетите документи

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
I. Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от държавното обществено осигуряване
II. Условия за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване
III. Условия за получаване на добавки към пенсиите от държавното обществено осигуряване
IV. Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

КОМЕНТАР ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Глава първа
Прилагане на европейските регламенти
Глава втора
Прилагане на двустранните международни договори в областта на социалната сигурност
Глава трета
Оттегляне, преходен период и Споразумения между ЕС и Обединеното кралство

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2021 година
2. КАЛЕНДАР НА ОСИГУРИТЕЛЯ за 2021 година (Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство)

https://eknigi.trudipravo.bg/so/

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. Нормативни актове на българското законодателство
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
5. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
6. Закон за Националната агенция за приходите
7. Закон за Комисията за финансов надзор
8. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
9. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
10. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
11. Закон за корпоративното подоходно облагане
12. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби

1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
24. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
25. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
26. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
27. Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
32. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
33. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
34. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
35. Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
36. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
37. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
38. Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
39. Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
40. Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
41. Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
42. Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
43. Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
44. Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
45. Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
46. Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
47. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Постановления
1. Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
2. Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
3. Постановление № 325 от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
4. Постановление № 331 от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
5. Постановление № 107 от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Инструкции
1. Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2. Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
4. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за коорди­нация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република
България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Северна Македония за социално осигуряване
5. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
6. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13. Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
14. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
15. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в
Република Турция
16. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република
България и Квебек

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

V. ПРИЛОЖЕНИЕ – Календар на осигурителя за 2021 година

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. Нормативни актове на българското законодателство
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3. Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Трудови отношения 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник! - книга-годишник...
Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина