Социално осигуряване – 2020 година

– книга-годишник;
– книга-годишник + CD

Автори:

Ивайло ИВАНОВ – ръководител,
Даниела АСЕНОВА,
Катя КАШЪМОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА,
Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

38.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Избери вариант
Добави в любими

Очакваното събитие е вече факт.

Новото двадесет и четвърто издание на тази книга-годишник вече пътува към своите абонати и читатели.

Както е традицията, изданието предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината.

Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове, както и нови указания на Националната агенция за приходите. Изключително ценни и полезни са подробните авторски коментари и разяснения. Те акцентират върху промените в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, от осигурителите и от самоосигуряващите се лица; в условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на техните работници и служители; в реда за подаване на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и за безработица в условията на Covid-19; в условията и реда за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 102, ал. 3 КСО; в обжалването на актове, издавани от длъжностни лица на НОИ и прочее. В изцяло нов тематичен раздел са публикувани експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
В самостоятелен коментар е представено прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване.

Компактдискът, който може да се закупи заедно с книгата, предлага всички нормативни актове на социалното и на здравното осигуряване, всички двустранни договори по социално осигуряване, по които Р България е страна, както и важни решени на Върховния административен съд.


Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Извлечение)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Проект)
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (Проект)
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32
на Министерския съвет от 2002 г. (Проект)
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г.
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигу­ряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравно­осигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
Изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г.
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.)
Изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г.
Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 КСО, и сроковете за подаване на декларация образец № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица
Изх. № 20-00-71 от 21.04.2020 г.
Относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 КСО във връзка с § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Изх. № 20-00-111 от 13.07.2020 г.
Относно попълване на декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.)

КОМЕНТАР
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година
Глава трета
Новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Глава четвърта
Основни акценти на здравното осигурявне през 2020 година

КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ В РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ, И ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Глава първа
Промени в реда за подаване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
Глава втора
Промени в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за безработица
Глава трета
Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения
Глава четвърта
Изплащане на средства за запазване на заетостта от фонд „Безработица“

КОМЕНТАР ПО ОСПОРВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Глава първа
Оспорване по административен ред
Глава втора
Оспорване на административните актове по ксо по съдебен ред

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ: АКТУАЛНО ЗА ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ИЗПЛАЩАНЕ
Глава първа
Актуално за пенсиите през 2020 година
Глава втора
Въпроси и отговори по изплащане на пенсиите, отпуснати по българското законодателство

КОМЕНТАР ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И НА ДВУСТРАННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
Глава първа
Прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Глава втора
Нови двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2020 г.

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Административнопроцесуален кодекс
2 Кодекс за социално осигуряване
3 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
5 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
6 Закон за Националната агенция за приходите
7 Закон за Комисията за финансов надзор
8 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
9 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
10
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
11 Закон за корпоративното подоходно облагане
12 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби

1 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2 Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4 Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (проект)pdf
5 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
6 Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (проект) pdf
7 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
8 Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (проект) pdf
9 Наредба за осигурителните каси
10 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
11 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
12 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
13 Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
14 Наредба за работното време, почивките и отпуските
15 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
16 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
17 Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (проект) pdf
18 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
19 Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
20 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
21 Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
22 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
23 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
24 Наредба за медицинската експертиза
25 Наредба за трудоустрояване
26 Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
27 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
28 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
29 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
30 Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
31 Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
32 Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
33 Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
34 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
35 Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
36 Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (Загл. изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) 37 Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
38 Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
39 Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
40 Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
41 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
42 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
43 Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
44 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
45 Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
46 Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
47 Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
48 Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
49 Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
50 Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
51 Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Постановления
1 Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
2 Постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
3 Постановление № 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
4 Постановление № 107 на МС от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници
1 Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Инструкции
1 Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2 Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3 Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
4 Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5 Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Тарифи
1 Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4 Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1 Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2 Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3 Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4 Договор между Република България и Република Северна Македония за социално осигуряване
5 Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
6 Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
7 Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8 Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9 Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10 Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11 Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12 Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13 Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко pdf
14 Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
15 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1 Решение № 2042 от 10.02.2020 г. по адм. д. № 5445/2019 на ВАС
2 Решение № 266 от 09.01.2020 г. по адм. д. № 4478/2019 на ВАС
3 Решение № 76 от 06.01.2020 г. по адм. д. № 4311/2019 на ВАС
4 Решение № 17028 от 12.12.2019 г. по адм. д. № 4472/2019 на ВАС
5 Решение № 16351 от 02.12.2019 г. по адм. д. № 4099/2019 на ВАС
6 Решение № 15036 от 06.11.2019 г. по адм. д. № 8812/2019 на ВАС
7 Решение № 11457 от 26.07.2019 г. по адм. д. № 11503/2018 на ВАС
8 Решение № 10283 от 03.07.2019 г. по адм. д. № 13384/2018 на ВАС
9 Решение № 8504 от 06.06.2019 г. по адм. д. № 12644/2018 на ВАС
10 Решение № 6100 от 27.05.2020 г. по адм. д. № 14166/2019 на ВАС
11 Решение № 6824 от 08.05.2019 г. по адм. д. № 11338/2018 на ВАС
12 Решение № 4967 от 28.04.2020 г. по адм. д. № 593/2020 на ВАС
13 Решение № 5139 от 08.04.2019 г. по адм. д. № 13204/2018 на ВАС
14 Решение № 3298 от 07.03.2019 г. по адм. д. № 4359/2018 на ВАС
15 Решение № 15598 от 13.12.2018 г. по адм. д. № 14417/2017 на ВАС
16 Решение № 14556 от 27.11.2018 г. по адм. д. № 12989/2017 на ВАС
17 Решение № 14422 от 23.11.2018 г. по адм. д. № 6109/2018 на ВАС
18 Решение № 14007 от 15.11.2018 г. по адм. д. № 4982/2018 на ВАС
19 Решение № 14003 от 15.11.2018 г. по адм. д. № 4939/2018 на ВАС
20 Решение № 12692 от 19.10.2018 г. по адм. д. № 4973/2018 на ВАС
21 Решение № 11564 от 02.10.2018 г. по адм. д. № 3544/2018 на ВАС
22 Решение № 8551 от 25.06.2018 г. по адм. д. № 8278/2017 на ВАС
23 Решение № 8451 от 21.06.2018 г. по адм. д. № 1882/2018 на ВАС
24 Решение № 8328 от 20.06.2018 г. по адм. д. № 7240/2017 на ВАС
25 Решение № 8225 от 18.06.2018 г. по адм. д. № 8249/2017 на ВАС
26 Решение № 5503 от 26.04.2018 г. по адм. д. № 5775/2017 на ВАС
27 Решение № 2332 от 21.02.2018 г. по адм. д. № 10583/2017 на ВАС
28 Решение № 2235 от 19.02.2018 г. по адм. д. № 13594/2016 на ВАС
29 Решение № 2170 от 19.02.2018 г. по адм. д. № 13282/2017 на ВАС
30 Решение № 901 от 23.01.2018 г. по адм. д. № 7236/2017 на ВАС
31 Решение № 657 от 17.01.2018 г. по адм. д. № 1506/2017 на ВАС
32 Решение № 358 от 10.01.2018 г. по адм. д. № 7943/2017 на ВАС
33 Решение № 228 от 08.01.2018 г. по адм. д. № 77/2017 на ВАС
34 Решение № 4 от 02.01.2018 г. по адм. д. № 8245/2017 на ВАС
35 Решение № 2388 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 2761/2016 на ВАС, VI отд.
36 Решение № 6296 от 19.05.2017 г. по адм. д. № 2842/2017 на ВАС, VI отд.
37 Решение № 7269 от 09.06.2017 г. по адм. д. № 3212/2017 на ВАС, VI отд.
38 Решение № 8615 от 04.07.2017 г. по адм. д. № 4624/2017 на ВАС, VI отд.
39 Решение № 9854 от 24.07.2017 г. по адм. д. № 5965/2016 на ВАС, VI отд.
40 Решение № 13022 от 30.10.2017 г. по адм. д. № 6244/2017 на ВАС, VI отд.
41 Решение № 14960 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 8358/2017 на ВАС, VI отд.
42 Решение № 15527 от 18.12.2017 г. по адм. д. № 4315/2017 на ВАС, VI отд.
43 Решение № 1468 от 01.02.2018 г. по адм. д. № 8359/2017 на ВАС, VI отд.
44 Решение № 2784 от 02.03.2018 г. по адм. д. № 864/2017 на ВАС, VI отд.
45 Решение № 7092 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 10944/2015 г. на ВАС, VI отд.
46 Решение № 9166 от 25.07.2016 г. по адм. д. № 839/2016 г. на ВАС, VI отд.
47 Решение № 11638 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 62/2016 г. на ВАС, VI отд.
48 Решение № 11737 от 02.11.2016 г. по адм. д. № 5543/2016 г. на ВАС, VI отд.
49 Решение № 12105 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 3448/2016 г. на ВАС, VI отд.
50 Решение № 12116 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 11463/2015 г. на ВАС, III отд.
51 Решение № 13620 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 910/2016 г. на ВАС, VI отд.
52 Решение № 13716 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 14/2016 г. на ВАС, VI отд.
53 Решение № 13722 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 603/2016 г. на ВАС, VI отд.
54 Решение № 292 от 11.01.2017 г. по адм. д. № 14312/2015 г. на ВАС, VI отд.
55 Решение № 2054 от 17.02.2017 г. по адм. д. № 2167/2016 г. на ВАС, VI отд.
56 Решение № 2077 от 20.02.2017 г. по адм. д. № 2775/2016 г. на ВАС, VI отд.
57 Решение № 2389 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 51/2017 г. на ВАС, VI отд.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ
Календар на осигурителя за 2020 година

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Закон за здравното осигуряване
2 Закон за здравето
3 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2 Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3 Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4 Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6 Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
Kниги-годишници

Трудови отношения 2020

Двадесет и трето издание на книгата-годишник! - книга-годишник - книга-годишник...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина