Социално осигуряване – 2017 + CD

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Автори:

Бисер ПЕТКОВ,
Даниела АСЕНОВА,
Катя КАШЪМОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА,
Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

42.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник
 • Книга-годишник + CD

Книгата съдържа:

 • актуализираните текстове на основните нормативни актове след промените в осигурителното законодателство от началото на 2017 година;
 • нови указания на НОИ и на НАП;
 • изчерпателни приложни коментари по важни въпроси на социалното осигуряване, с акцент върху промените през 2017 година;
 • експертни решения на практически казуси и отговори на конкретни въпроси;
 • полезна справочна информация.

Компактдискът съдържа:

Цялостната правна уредба на социалното и на здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е Р България, подбрана практика на Върховния административен съд.

Изданието отразява състоянието на законодателството към 13 април 2017 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (Извлечение)
Закон за здравното осигуряване (Извлечение)
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1029-40-2252 от 08.03.2017 г.
Относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г.

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-1 от 04.01.2017 г.
Относно промените в Законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

КОМЕНТАР
Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, и безработица
Глава трета
Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
Глава четвърта
Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава пета
Някои моменти на здравното осигуряване през 2017 година
Глава шеста
Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г.

КОМЕНТАР
по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица
Глава първа
Парични обезщетения за временна неработоспособност
Глава втора
Парични обезщетения за майчинство
Глава трета
Парични обезщетения за безработица

КОМЕНТАР
по задължителното пенсионно осигуряване
Глава първа
Пенсии за осигурителен стаж и възраст
Глава втора
Пенсии за инвалидност
Глава трета
Наследствени пенсии
Глава четвърта
Общи правила за пенсиите

КОМЕНТАР
по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година
I. Коментар по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
II. Услуги, които НОИ предоставя, свързани с прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване
III. Нова Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
IV. Действащи двустранни международни договори през 2017 г. в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна

ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за Комисията за финансов надзор (Извлечение)

КОМЕНТАР
по допълнителното пенсионно осигуряване
I. Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове
II. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
III. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2017 година
Календар на осигурителя за 2017 година
(Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото Законодателство)

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина