Търсене
Close this search box.

Социално осигуряване – 2016 + CD

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Автори:

доц. д-р Бисер ПЕТКОВ - ръководител
Даниела АСЕНОВА,
Катя КАШЪМОВА,
Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

38.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник
 • Книга-годишник + CD

Съдържание на книгата-годишник:

 • актуализираните текстове на основните нормативни актове след промените в осигурителното законодателство от началото на 2016 година;
 • важни указания на НОИ и на НАП;
 • изчерпателни приложни коментари по възлови въпроси на социалното осигуряване, с акцент върху промените през 2016 година;
 • експертни решения на практически казуси и отговори на конкретни въпроси;
 • полезна справочна информация.

Съдържание на CD:

 • Цялостната правна уредба на социалното и на здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е РБългария, подбрана практика на Върховния административен съд.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (Извлечение)
Закон за здравното осигуряване (Извлечение)
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
Наредба за осигурителните каси
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1029-40-118 от 06.01.2016 г.
Относно промени в пенсионното Законодателство, които влизат в сила от 01.01.2016 г. и практическото приложение на § 51, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г.
Изх. № 1029-40-1563 от 17.02.2016 г.
Относно подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност, в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-5 от 12.01.2016 г.
Относно промени в Законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
Изх. № 20-00-6 от 12.01.2016 г.
Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

КОМЕНТАР
Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването.

Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Осигурителен доход. размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година
Глава трета
Промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и от допълнително задължително пенсионно осигуряване в ППФ във фонд „Пенсии“. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ
Глава четвърта
Промени в Закона за здравното осигуряване
Глава пета
Изменения и допълнения в Наредба № н-8 във връзка с подаването на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица през 2016 година

КОМЕНТАР
по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица
Глава първа
Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на дете
Глава втора
Парични обезщетения за безработица

КОМЕНТАР
по задължителното пенсионно осигуряване
Глава първа
Пенсии за осигурителен стаж и възраст
Глава втора
Пенсии за инвалидност
Глава трета
Наследствени пенсии
Глава четвърта
Пенсии, несвързани с трудова дейност
Глава пета
Общи правила за пенсиите

КОМЕНТАР
по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и новите двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2016 година
Глава първа
Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
Глава втора
Нови двустранни договори за социална сигурност
Действащи двустранни международни договори, в сила през 2016 година, в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна

ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за Комисията за финансов надзор (Извлечение)

КОМЕНТАР
по допълнителното социално осигуряване

Глава първа
Въведение
Глава втора
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Глава трета
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2016 година
КАЛЕНДАР НА ОСИГУРИТЕЛЯ за 2016 година (СРОКОВЕ по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото Законодателство)

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
5. Закон за Националната агенция за приходите
6. Закон за Комисията за финансов надзор
7. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
8. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
9. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
10. Закон за корпоративното подоходно облагане
11. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
24. Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
25. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
26. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
27. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
32. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
33. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
34. Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
35. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
36. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
37. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
38. Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
39. Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от доброволните пенсионни фондове
40. Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Постановления
1. Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
2. Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Инструкции
1. Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
2. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
3. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
4. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт
2. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
5. Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
6. Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1. Решение № 1303 от 08.02.2016 г. по адм. д. № 6402/2015 на ВАС, VI отд.
2. Решение № 314 от 12.01.2016 г. по адм. д. № 3171/2015 на ВАС, VI отд.
3. Решение № 211 от 08.01.2016 г. по адм. д. № 3681/2015 на ВАС, VI отд.
4. Решение № 55 от 05.01.2016 г. по адм. д. № 5823/2015 на ВАС, VI отд.
5. Решение № 13958 от 21.12.2015 г. по адм. д. № 3045/2015 на ВАС, VI отд.
6. Решение № 13117 от 04.12.2015 г. по адм. д. № 5270/2015 на ВАС, VI отд.
7. Решение № 10491 от 12.10.2015 г. по адм. д. № 1609/2015 на ВАС, VI отд.
8. Решение № 10079 от 30.09.2015 г. по адм. д. № 2054/2015 на ВАС, VI отд.
9. Решение № 8923 от 22.07.2015 г. по адм. д. № 1750/2015 на ВАС, VI отд.
10. Решение № 7591 от 23.06.2015 г. по адм. д. № 2427/2015 на ВАС, VI отд.
11. Решение № 3150 от 23.03.2015 г. по адм. д. № 14189/2014 на ВАС, VI отд.
12. Решение № 2202 от 26.02.2015 г. по адм. д. № 14966/2014 на ВАС, VI отд.
13. Решение № 337 от 13.01.2015 г. по адм. д. № 12007/2014 на ВАС, VI отд.
14. Решение № 6798 от 21.05.2014 г. по адм. д. № 3550/2014 на ВАС, VI отд.
15. Решение № 6123 от 09.05.2014 г. по адм. д. № 3374/2014 на ВАС, VI отд.

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
2. Наредба № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
3. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
4. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина