Търсене
Close this search box.

Социално осигуряване – 2013 г.

Автори:

Екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:
– книга-годишник
– книга-годишник + CD

Съдържание на книга-годишник:

Всичко за единната система на социалното осигуряване, с акцент върху промените за 2013 година:

 • актуализиран текст на основните нормативни актове след промените от м. март 2013 г. (ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г.);
 • подбрани писма и указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите;
 • изчерпателни авторски коментари на новите моменти в осигурителното законодателство;
 • професионални решения на конкретни казуси;
 • полезна приложна информация.

Съдържание на CD:

 • всички нормативни актове по социалното и здравното осигуряване;
 • всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е Р България;
 • подбрана практика на Върховния административен съд.

Целева аудитория: социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (Извлечение)
Закон за здравното осигуряване (Извлечение)
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Наредба за осигурителните каси
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 91-01-116 от 9 май 2012 г.
Относно допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД „ОКП“, ГД „Пенсии“ и отдел „Правен“ относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 КСО
Изх. № 91-01-247 от 14 ноември 2012 г.
Относно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 КСО. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО
Изх. № 91-01-270 от 6 декември 2012 г.
Относно изменения в чл. 40а, 48б и 52б КСО
Изх. № 91-01-297 от 21 декември 2012 г.
Относно разпоредбите на ЗБДОО за 2013 г. и направените с него изменения и допълнения в КСО, в частта за задължителното пенсионно осигуряване, както и направените изменения и допълнения в КСО със Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Изх. № 91-01-7 от 8 януари 2013 г.
Относно заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 КСО
Изх. № 91-01-41 от 8 февруари 2013 г.
Относно въвеждане на нов програмен продукт за издаване и получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-147 от 3 юли 2012 г.
Относно промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
Изх. № 20-00-248 от 28 декември 2012 г.
Относно изменения и допълнения в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС
Изх. № 20-00-249 от 28 декември 2012 г.
Относно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.
Изх. № 20-00-14 от 5 януари 2013 г.
Относно ЗБНЗОК за 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., и промени в Закона за здравното осигуряване, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Изх. № 20-00-12 от 11 февруари 2013 г.
Относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

КОМЕНТАР ПО РАЗМЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2013 Г. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА И ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове
Глава трета
Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест
Глава четвърта
Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава пета
Промени в Закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г.
Глава шеста
Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

КОМЕНТАР ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, И ЗА БЕЗРАБОТИЦА
Глава първа
Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване
Глава втора
Обезщетения за бременност и раждане
Глава трета
Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете
Глава четвърта
Парични обезщетения за безработица

КОМЕНТАР ПО ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
1. Приложно поле на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
2. Лица с право на гарантирани вземания
3. Размер на гарантираните вземания
4. Процедура по отпускане и изплащане на гарантирани вземания

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Глава първа
Видове пенсии и условия за отпускането им
Глава втора
Определяне размера на пенсиите
Глава трета
Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
Глава четвърта
Други промени, свързани с изплащането на пенсиите
Глава пета
Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред

КОМЕНТАР ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНОТО И ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Административно обжалване
2. Обжалване по съдебен ред

КОМЕНТАР ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СХЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2013 Г.
Глава първа
Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност
Глава втора
Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Глава трета
Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спогодби, по които България е страна


ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за Комисията за финансов надзор (Извлечение)

КОМЕНТАР ПО ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Глава първа
Общи положения
Глава втора
Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване
Глава трета
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Глава четвърта
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Глава пета
Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за здравното осигуряване, дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, в сила за 2013 г.
Календар на осигурителя за 2013 година
(Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото Законодателство)

Съдържание на компактдиска към книгата-годишник „Социално осигуряване – 2013“ :

 

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Кодекс за социално осигуряване
2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
3. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
4. Закон за Националната агенция за приходите
5. Закон за Комисията за финансов надзор
6. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
7. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
8. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
9. Закон за корпоративното подоходно облагане
10. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
9. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
10. Наредба за работното време, почивките и отпуските
11. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
12. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
13. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
14. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
15. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
16. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
17. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
18. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
19. Наредба за медицинската експертиза
20. Наредба за трудоустрояване
21. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
22. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
23. Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
24. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
25. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
26. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минимална доходност
27. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
28. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
29. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
30. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
31. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
32. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
33. Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми
34. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
35. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
36. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
37. Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
38. Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от доброволните пенсионни фондове
39. Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Постановления
1. Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
2. Постановление № 332 на МС от 20.12.2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост

Инструкции
1. Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
2. Инструкция № 1 от 23.07.2004 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
3. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
4. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт
2. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване
6. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
7. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
8. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
9. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
10. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1. Решение № 569 от 14.01.2013 г. по адм.д. № 11205/2012 г. на ВАС, VI отд.
2. Решение № 309 от 09.01.2013 г. по адм.д. № 9429/201 г. на ВАС, VI отд.
3. Решение № 307 от 09.01.2013 г. по адм.д. № 11819/2012 г. на ВАС, VI отд.
4. Решение № 16286 от 18.12.2012 г. по адм.д. № 9218/2012 г. на ВАС, VI отд.
5. Решение № 12715 от 16.10.2012 г. по адм.д. № 4761/2012 г. на ВАС, VI отд.
6. Решение № 10171 от 11.07.2012 г. по адм.д. № 2861/2012 г. на ВАС, VI отд.
7. Решение № 4252 от 23.05.2012 г. по адм.д. № 14319/2011 г. на ВАС, VI отд.
8. Решение № 3058 от 01.03.2012 г. по адм.д. № 10541/2011 г. на ВАС, VI отд.
9. Решение № 2148 от 13.02.2012 г. по адм.д. № 12289/2011 г. на ВАС, VI отд.
10. Решение № 715 от 31.01.2012 г. по адм.д. № 10660/2011 г. на ВАС, VI отд.
11. Решение № 716 от 13.01.2012 г. по адм.д. № 10531/2011 г. на ВАС, VI отд.
12. Решение № 5815 от 03.05.2010 г. по адм.д. № 7826/2009 г. на ВАС, V отд.

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
2. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
3. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина