Семеен кодекс

Луксозно изпълнение с твърди корици

Автори:

Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА,
Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ,
Доц. д-р Анна СТАНЕВА,
Доц. д-р Велина ТОДОРОВА,
Д-р Веселин ПЕТРОВ,
Емануела БАЛЕВСКА – съдия във ВКС,
Бонка ДЕЧЕВА – съдия във ВКС,
Вергиния МИЧЕВА – зам.-министър на правосъдието

Срок на отпечатване:

48.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

  • Приложен коментар
  • Проблеми на правоприлагането
  • Анализ на съдебната практика
  • Нормативен текст

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

В обосновката на съдебните актове се разкрива връзката и синхронът на разпоредбите на Семейния кодекс с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.

Публикуваните съдебни решения са по най-различни житейски казуси, засягащи всички семейноправни отношения, в това число уреждането на имуществените спорове между съпрузи и бивши съпрузи, решаването на въпросите, отнасящи се до ненавършилите пълнолетие лица, осиновяването, родството, произхода и др. Тяхното разнообразие от фактическа и правна страна дава подходящ материал за преодоляване на колебания и грешки, за търсене на отговор на възможни и спорни хипотези.

Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси; преподаватели и студенти в юридическите факултети на ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. Предмет на Семейния кодекс

II. Принципи
1. Закрила от обществото и държавата на брака и семейството
2. Равенство на мъжа и жената
3. Доброволност на брачния съюз
4. Особена закрила на децата
5. Равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца
6. Зачитане на личността в семейството
7. Уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството

III. Право на брак и на семейство

Глава втора
СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

I. Брак – същност
1. Бракът – определение
2. Правна уредба

II. Съгласие
1. Доброволност на брака
2. Взаимно съгласие
3. Свободно съгласие
4. Изрично съгласие
5. Лично съгласие
6. Едновременно съгласие
7. Формално отразяване в акта за брак

ІІІ. Брачна способност
1. Брачна възраст
2. Пречки за сключване на брак

IV. Ред за сключване на брака
1. Процедурата

V. Последици от сключването на брака
1. Еманципация на непълнолетния съпруг
2. Фамилно име
3. Избор на имущественобрачен режим

VІ. Въпросът за фактическото съпружеско съжителство

Глава трета
ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

І. Понятие и характеристика

ІІ. Отделни разпоредби
1. Равенство между съпрузите
2. Взаимност между съпрузите и грижа за семейството
3. Съвместно живеене на съпрузите
4. Свобода на личността

Глава четвърта
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

І. Имуществени режими
1. Избор на имуществен режим
2. Приложим режим по отношение на заварените бракове
3. Промяна на имуществения режим
4. Регистрация на имуществения режим

ІІ. Законов режим на общност
1. Понятие
2. Съпружеска имуществена общност
3. Лично имущество
4. Отговорност за задължения

ІII. Законов режим на разделност

IV. Договорен режим
1. Понятие за брачен договор
2. Страни
3. Форма на договора
4. Действие на договора във времето
5. Съдържание на брачния договор
6. Изменение на брачния договор
7. Прекратяване и разваляне на брачния договор
8. Недействителност

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА

І. Основания за прекратяване на брака

ІІ. Смърт и обявена смърт на съпруг
1. Смърт на един от съпрузите
2. Обявена смърт

ІІІ. Унищожаване на брака
1. Унищожаемост и унищожаване на брака
2. Основания за унищожаемост на брака
3. Основания за саниране на брака
4. Ред за унищожаване на брака
5. Последици при унищожаване на брака

ІV. Развод – общи положения
1. Понятие и уредба
2. Основания за развод
3. Ред за допускане на развода
4. Последици на развода

V. развод поради разстройство на брака (развод по исков ред)
1. Понятие за дълбоко и непоправимо разстройство на брака
2. Доказване на разстройството на брака
3. Вината за разстройството на брака
4. Особености в производството за развод по исков ред

VІ. Развод по взаимно съгласие
1. Понятие
2. Съгласието за развод
3. Споразумението по чл. 51 СК
4. Особености на производството
5. Пререшаване на въпросите, свързани с положението на децата

VІІ. Лични последици от развода
1. Промяна в статуса на бившите съпрузи
2. Въпросът за брачното фамилно име

VІІІ. Положението на децата при развод
1. Решаване на въпросите, свързани с ненавършилите пълнолетие деца от брака
2. Предоставяне упражняването на родителските права
3. Личните отношения и издръжката
4. Особености в производството и действие на решението

ІХ. Имуществени последици от развода
1. Прекратяване действието на режима на имуществени отношения
2. Право на по-голям дял от съпружеската общност
3. Отпадане на наследяването и на разпорежданията в случай на смърт
4. Отмяна на даренията
5. Предоставяне ползването на семейното жилище
6. Отпадане на солидарната отговорност на съпрузите за задължения, поети за нужди на семейството

Глава шеста
ПРОИЗХОД

I. Понятие, принципи, уредба
1. Понятие
2. Принципи
3. Правна уредба

ІІ. Майчинство
А. Установяване на произхода от майката по акта за раждане на детето
1. Раждане. Акт за раждане
2. Асистирана репродукция
Б. Оспорване на произхода от майката
1. Оспоримост
2. Легитимация
3. Съединяване на иска за установяване с иска за оспорване на майчинство
4. Липса на срокове
5. Недопустимост за оспорване при раждане от асистирана репродукция

ІІІ. Бащинство по презумпция
А. Презумпция
1. Традиция в уредбата
2. Основни хипотези
3. Презумпция при обявено отсъствие и при обявена смърт
4. Презумпция при раждане от асистирана репродукция
5. Въпросът за произхода при фактическо съпружеско съжителство
6. Действие на презумпцията
7. Презумпция при унищожаемия брак
Б. Оспорване на презумпцията
1. Легитимация
2. Доказване
3. Страни по делото
4. Срокове
5. Недопустимост за оспорване

ІV. Припознаване
1. Припознаване – същност
2. Припознаващ
3. Припознаването – едностранен правен акт
4. Припознаването – строго личен акт
5. Припознат
6. Припознаването – формален акт
7. Оспорване на припознаването
8. Унищожаемост на припознаването
9. Срокове за унищожаване
10. Действие на припознаването

V. Искове за установяване на произход
А. Иск за установяване на произход от майката
1. Легитимация
2. Безсрочност на иска
Б. Иск за установяване на произход от бащата
1. Допустимост и легитимация
2. Легитимация на майката
3. Легитимация на детето
4. Иск срещу наследниците
5. Родителски права при съдебно установяване на произход

VI. Общи правила и изводи
1. Общи правила в Семейния кодекс относно исковете за установяване и оспорване на произход
2. Изводи от уредбата в Семейния кодекс и в Гражданския процесуален кодекс

Глава седма
РОДСТВО

І. Родството – правопораждащ юридически факт

ІІ. Родството – комплекс от правни връзки
1. Родство по права линия
2. Родство по съребрена линия

ІІІ. Родството – правна значимост
1. Значение за семейното право
2. Значение за наследственото право
3. Значение за други отрасли на правото

ІV. Сватовство
1. Степени
2. Правно значение

V. Въпросът за родството по осиновяване

Глава осма
ОСИНОВЯВАНЕ

І. Уредбата и нейната динамика

ІІ. Условия за осиновяване
1. Възраст при осиновяване
2. Значение на брачния статус
3. Значение на родствената връзка – предимство

ІІІ. Вписване на детето в регионален регистър като условие за пълното осиновяване
1. Вписване след предварително съгласие от родителя
2. Вписване без съгласие от родителя
3. Вписване в регистъра на дете, живеещо в семейството си по произход

ІV. Вписване в регистър на осиновяващи за пълно осиновяване
1. Социално проучване на кандидата
2. Издаване на разрешение
3. Значение на родствената връзка в регистърното производство

V. Съгласието на родителите на детето за осиновяване
1. Характеристики и форма на съгласието и мнението на родителите
2. Осиновяване без съгласието на родителя
3. Оттегляне на предварително даденото съгласие на родителя

VІ. Съгласието на осиновяващия

VІІ. Становището на детето за осиновяването

VІІІ. Определяне на подходящ осиновяващ за детето
1. Подготовка на детето за осиновяване
2. Избор на подходящ осиновяващ
3. Специални мерки за осиновяване на дете със специфични характеристики

ІХ. Допускане на осиновяването
1. Компетентният съд и легитимацията
2. Производството по осиновяване

Х. Действие на осиновяването
1. Видове осиновяване
2. Последици от осиновяването

ХІ. Достъп до информация

ХІІ. Международно осиновяване

ХІІІ. Особени правила при международно осиновяване
1. Субсидиарност на международното осиновяване
2. Допълнителни условия за детето
3. Производство по международно осиновяване
4. Посредничество при международно осиновяване

Глава девета
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

І. Упражняване на родителските права
1. Уредбата
2. Спор и разногласие при упражняването на родителските права
3. Задължителното съвместно упражняване на родителски права
4. Въпросът за компетентния съд
5. Въпросът за правната квалификация на иска

ІІ. Местоживеене на детето
1. Уредбата
2. Местоживеене при трети лица – настаняване извън семейството по произход
3. Местоживеене на детето с единия родител
4. Промяна в местоживеенето на детето: преместване на детето в друга държава
5. Разрешение за промяна на местоживеенето на детето при разногласие между родителите
6. Защита срещу еднолична промяна на местоживеенето на детето – забрана за промяна

ІІІ. Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
1. Уредбата и нейната цел
2. Съгласие от родителите за пътуване на детето в чужбина
3. Спор при разногласие – съдебното производство
4. Критерии за решението на съда – интересите на детето или правата на родителя
5. Мнението на детето
6. Изводи

ІV. Лични отношения между детето и родителите
1. Уредбата и нейните основания
2. Режим на лични отношения
3. Форми на личните отношения
4. Интересите на детето
5. Интересите на родителите. Домашното насилие
6. Намеса на съда за управление на контакта
7. Отказ да се определи режим на лични отношения

V. Родителски права и задължения относно имуществото на детето
1. Уредбата
2. Интересът на детето и интересите на семейството
3. Действия на разпореждане с имуществото на детето
4. Забранени разпоредителни сделки с имущество на детето

VІ. Ограничаване и лишаване от родителски права
1. Уредбата
2. Мерки за ограничаване на родителските права
3. Лишаване от родителски права
4. Привременни или обезпечителни мерки по искове за ограничаване или лишаване от родителски права

Глава десета
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА

І. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Понятие, характеристика и отграничения
2. Предпоставки за възникване на правото/задължението за издръжка
3. Ред на лицата, които дължат и които имат право на издръжка
4. Размер и плащане на издръжката
5. Изменение и прекратяване на издръжката

ІІ. ОСОБЕНИ ВИДОВЕ ИЗДРЪЖКА
1. Издръжка на ненавършили пълнолетие деца от родителите им
2. Издръжка на пълнолетни учащи се деца
3. Издръжка на бивш съпруг

Глава единадесета
НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

І. Общи положения

ІІ. Лица, по отношение на които се учредява настойничество и попечителство

ІІІ. Учредяване на настойничество или попечителство
1. Сезиране и откриване на процедурата
2. Проверки
3. Назначаване
4. Промени
5. Регистър
6. Надзор върху дейността на органа

ІV. Функции
1. Функции на настойника
2. Функции на попечителя
3. Функциите на заместник-настойника и заместник-попечителя
4. Функции на съветниците
V. Надзор върху действията на настойника или на попечителя
1. Текущ надзор
2. Периодичен надзор
3. Последици от осъществявания надзор

VІ. Настойничество и попечителство по право

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Семеен кодекс

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
On-line продукт

ЕПИ Собственост - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията...
Граждански и административен процес

ЕПИ Търговско и облигационно право - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина