Процедура № 57 – Достъп на обществеността до информация и до правосъдие по въпроси на околната среда при провеждане на процедури по устройството на територията

8.40 лв.

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Описание

Цел
Да се направи анализ на всеки етап на инвестиционния процес – устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, относно прилагането на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността при вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция).

Правно основание

 • Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция)
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда е подписана на 25.06.1998 г. в гр. Орхус, Дания. Конвенцията е ратифицирана със закон, обн. ДВ, бр. 91 от 2003 г., за нашата страна е в сила от 16.03.2004 г. и е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2004 г.
Целта на Орхуската конвенция, определена в чл. 1, е всяка страна да гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, за да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние.
За постигане на посочената цел националното законодателство е съобразено с разпоредбите на Конвенцията:

 • ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане – относно достъпа до информация за околната среда (чл. 4 от Конвенцията), събиране и разпространение на информация за околната среда (чл. 5 от Конвенцията), участие на обществеността при вземане на решения по определени дейности (чл. 6 от Конвенцията), участие на обществеността по отношение на планове, програми и политики, касаещи околната среда (чл. 7 от Конвенцията), участие на обществеността при изготвянето на нормативни актове с непосредствена изпълнителна сила и/или общоприложими нормативни актове със задължителна сила (чл. 8 от Конвенцията), достъпа до правосъдие (чл. 9 от Конвенцията).

Екологичното законодателство осигурява напълно възможността представителите на обществеността да оспорват по съдебен ред:
– становища или решения по екологична оценка (ЕО) на планове и програми по чл. 84, ал. 1 ЗООС;
– решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, разширения или изменения по чл. 94, ал. 1 ЗООС;
– решения за съгласуване на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по чл. 31 ЗБР за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

 • ЗУТ и ЗУЧК – актовете за одобряване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП), както и на техните изменения, и разрешенията за строеж, които са необходимо условие за законосъобразно започване на всеки строеж, се издават само при наличие на посочените влезли в сила становища и решения по ЗООС и ЗБР. Законодателството по устройството на територията се прилага обвързано и в най-тясно взаимодействие с екологичното законодателство. Това важи за всеки етап на инвестиционния процес – устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство.

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Действия на участниците

_____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

 • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
 • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
 • принтиране на текста;
 • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
 • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

0
  Количка
  Вашата количка е пазнаОбратно към магазина