Търсене
Close this search box.

Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите

Автори:

Огнян АТАНАСОВ,
Васка СЕМЕРДЖИЕВА-ДАРАКЧИЕВА

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите.

Изданието включва:

  • Директивите на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Нормативните актове на Република България по транспонирането на директивите на ЕС;
  • Приложни коментари, разяснения и препоръки по прилагането на правото на ЕС и на Република България.

Подобно издание се прави за първи път у нас. Предназначението му е да подпомогне усвояването на правната уредба и да допринесе за по-добро социално сътрудничество в дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ПРЕДГОВОР

1. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ
ДИРЕКТИВА 89/391/ЕИО НА СЪВЕТА от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място
Рамкова директива
Практически разяснения по прилагането на Директива 89/391/ЕИО

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ДИРЕКТИВА 89/654/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1989 година
относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
Първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Практически разяснения по прилагането на Директива 89/654/ЕИО

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ
ДИРЕКТИВА 2009/104/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа
Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/104/ЕО

4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ДИРЕКТИВА 89/656/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място
Трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Практически разяснения по прилагането на Директива 89/656/ЕИО

5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЪЧНА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ
ДИРЕКТИВА 90/269/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 май 1990 година
относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците
Четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Практически разяснения по прилагането на Директива 90/269/ЕИО

6. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ЕКРАННО ОБОРУДВАНЕ (ВИДЕОДИСПЛЕИ)
ДИРЕКТИВА 90/270/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 май 1990 година
относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване
Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Практически разяснения по прилагането на Директива 90/270/ЕИО

7. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ
ДИРЕКТИВА 2004/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета
НАРЕДБА № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Практически разяснения по прилагането на Директива 2004/37/ЕО

8. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ
НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ
ДИРЕКТИВА 2000/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година
относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа
Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Практически разяснения по прилагането на Директива 2000/54/ЕО

9. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ
ДИРЕКТИВА 92/57/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци
Осма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/57/ЕИО

10. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
ДИРЕКТИВА 92/58/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 юни 1992 година
относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа
Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/58/ЕИО

11. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА БРЕМЕННИ РАБОТНИЧКИ
ДИРЕКТИВА 92/85/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/85/ЕИО

12. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РУДОДОБИВА ЧРЕЗ СОНДИРАНЕ
ДИРЕКТИВА 92/91/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране
Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/91/ЕИО

13. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РУДОДОБИВА ПО ОТКРИТ И ПОДЗЕМЕН СПОСОБ
ДИРЕКТИВА 92/104/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 декември 1992 година
Относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ
Дванадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/104/ЕИО

14. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ
ДИРЕКТИВА 98/24/EO НА СЪВЕТА от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място
Четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Практически разяснения по прилагането на Директива 98/24/EO

15. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ
ДИРЕКТИВА 1999/92/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1999 година
относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери
Петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Практически разяснения по прилагането на Директива 1999/92/ЕО

16. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ
ДИРЕКТИВА № 2002/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година
Относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации)
Шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Практически разяснения по прилагането на Директива № 2002/44/ЕО

17. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ
ДИРЕКТИВА 2003/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 февруари 2003 година
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум)
Седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Практически разяснения по прилагането на Директива 2003/10/ЕО

18. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ
ДИРЕКТИВА 2006/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година
Относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения).
Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО
НАРЕДБА № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Практически разяснения по прилагането на Директива 2006/25/ЕО

19. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
ДИРЕКТИВА 2013/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година
Относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета).
Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО
НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Практически разяснения по прилагането на Директива 2013/35/ЕС

20. ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СРОЧНО ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ДИРЕКТИВА 91/383/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
НАРЕДБА № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Практически разяснения по прилагането на Директива 91/383/ЕИО

21. ЗАКРИЛА НА МЛАДИТЕ ХОРА НА РАБОТНОТО МЯСТО
ДИРЕКТИВА 94/33/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Практически разяснения по прилагането на Директива 94/33/ЕО

22. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ
ДИРЕКТИВА 2009/148/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година
Относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа
НАРЕДБА № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/148/ЕО

23. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БОРДА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ
Практически разяснения по прилагането на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

24. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА БОРДА НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ
Практически разяснения по прилагането на Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби.
Тринадесета специална директива по смисъла на чл. 16, пар. 1 от Директива 89/391/ЕИО

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина