Правен режим на земеделските земи и горските територи

Автори:

проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ,
Стойка КУРТЕВА,
Юлия СТОЙКОВА

Срок на отпечатване:

24.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Земеделски земи:
В практико-приложен план са разгледани конкретни въпроси на земеделските земи след приключване на реституцията:

 • ползване  и неправомерно ползване;
 • правен режим на арендата и на масивите за ползване;
 • правен статут и актове на органите на поземлената собственост;
 • карта на възстановената собственост;
 • видове режими на земята и др.

Горски територии:
В коментарен анализ е представен новият Закон за горите:

 • инвентаризация, планиране и сертификация на горските територии;
 • вещни права;
 • промяна на предназначението;
 • стопанисване и защита;
 • строителство в горски територии;
 • органи на държавната администрация;
 • регистрация за извършване на дейности и др.

Целева аудитория:
практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти; експерти в специализирани държавни, общински и корпоративни структури, управленски екипи на горски стопанства и земеделски кооперации; специалисти в общински и областни администрации – дирекции „Земеделие”, общински служби по земеделие и др.; собственици и ползватели на земеделски земи и гори, арендатори, инвеститори, строители, селскостопански производители и прочее.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ПРЕДГОВОР

Част първа
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Глава първа
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

§ 1. Индивидуални административни актове и административни услуги
§ 2. Основни административни производства
2.1. Система на решенията за възстановяване на правата на собствениците
2.2. Видове решения за възстановяване на собствеността
2.3. Актове при възстановяване на права в урбанизирани територии и в зони по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
2.4. „Признавателните“ и „възстановителните“ решения на ОСЗ
2.5. Адресати на решенията на ОСЗ – особености
2.6. Правни последици от решенията, пораждащи правото на собственост
2.7. Специална родова подсъдност за оспорване на актовете на ОСЗ
2.8. Нищожност на решенията
§ 3. Косвен съдебен контрол
3.1. Разширен обхват
3.2. Отражение върху реституционното производство

Глава втора
ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

§ 1. Общи положения
1.1. Значение на ползването за дефиницията за земеделските земи при възстановяване на правата на собствениците
1.2. Определения за земеделско ползване от значение за секторното законодателство
1.3. „Трайно предназначение на земеделската земя“ и „начин на трайно ползване“
§ 2. Правно основание за ползването на земеделските земи
2.1. Понятие
2.2. Доказателства за установяване на правото на ползване
2.3. Форма на стопанисване на земеделската земя
2.4. Значение на ползването на правно основание
§ 3. Изземване по административен ред на земеделски земи от ползватели без правно основание
3.1. Общи положения
3.2. Предпоставки за осъществяване на защитата
3.3. Задължение на административния орган за установяване на неправомерното ползване
3.4. Предварително изпълнение
3.5. Последици от неспазване на срока по чл. 57 АПК. Административен контрол
3.6. Откриване на процедура за изземване на земи от ДПФ
3.7. Изземването по чл. 34 и въводът във владение по чл. 37в, ал. 8 ЗСПЗЗ  – съдебна практика
3.8. Данъчно третиране на продукцията от неправомерно ползвани земеделски земи
3.9. Приложимост на административния ред за изземване за имоти, възстановени в урбанизирани територии  – съдебна практика 3.10. Административнонаказателна отговорност

Глава трета
ДОГОВОРЪТ ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

§ 1. Развитие на правната уредба
1.1. Законът за арендата в земеделието от 1996 г.
1.2. Законодателните промени от 1999 г.
1.3. Измененията 2002 – 2008 г.
1.4. Регламентацията на арендния договор като гражданскоправна и като търговска сделка
§ 2. Обща характеристика на арендния договор
2.1. Понятие
2.2. Изключителен ли е договорът за аренда на земеделска земя? Съдебната практика по прилагането на ЗАЗ
2.3. Вещноправни последици на арендния договор
2.4. Консенсуален характер на договора за аренда
2.5. Форма на арендния договор
2.6. Административна и съдебна практика във връзка с изискването за форма, за вписване и за регистриране при сключването на арендните договори, продължаването и прекратяването им
2.7. Срок на договора за аренда на земеделска земя
§ 3. Сключване на арендния договор
3.1. Общи и специални правила
3.2. Страни
3.3. Ограничения
§  4. Договор за аренда и други договори за ползване на земеделски земи
4.1. Договорът за аренда и договорът за наем
4.2. Съставяне на опис при предаване и при връщане на обекта на договора
4.3. Обхват на правото на ползване
4.4. Съдебен ред за разваляне при неизпълнение
4.5. Възможност за снабдяване със съдебна заповед за изпълнение
4.6. Съдебната практика за действието на договори за ползване на земеделска земя с изтекъл срок
4.7. Регистриране на договорите в общинската служба по земеделие
§ 5. Договор за съвместно обработване
5.1. Форма
5.2. Законосъобразно ли е включването на изискване в устава член-кооператорите да предоставят за обработване в кооперацията собствената си земеделска земя, която не ползват лично?
§ 6. Такси при сключване на договор за аренда
6.1. Нотариална такса
6.2. Такса за вписване в службата по вписванията
6.3. Такси за издаване на скица
6.4. Такса за регистриране в общинската служба
6.5. Таблица за таксите
Приложение към глава трета
Съдебна практика
Решение № 145 от 19.11.2010 г. по т. д. № 889/2009 г. на II т. о., ТК, на ВКС
Решение № 703 от 05.01.2011 г. по граж. д. № 1060/2009 г. на IV г. о., ГК, на ВКС
Закон за арендата в земеделието

Глава четвърта
МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

§ 1. Нормативна уредба.
Понятие за масив за ползване
1.1. Нормативна уредба
1.2. Понятие за масив за ползване
§ 2. Формиране на масивите за ползване
2.1. Основни правила
2.2. Статут на комисията
2.3. Заповед за разпределение на масивите за ползване
2.4. Обвързан със стопанската година график
2.5. Подаването на декларации
2.6. Споразумението за ползване
2.7. Средното рентно плащане
2.8. Обобщение

Глава пета
ОРГАНИ ПО ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
§ 1. Общи положения
1.1. Специален статут. Преглед на правомощията
1.2. Видове правомощия
§ 2. Структура
2.1. Централни и регионални органи
2.2. Правна уредба на преструктурирането на органите по поземлената собственост
2.3. Органите по поземлената собственост след реформирането
2.4. Функции на органите по поземлената собственост. Съдебна практика
§ 3. Други органи с функции по управление и контрол на поземлените отношения. Съдебна практика
3.1. Правомощия на кмета на общината и на общинския съвет
3.2. Правомощия на областния управител
3.3. Съдебен контрол
3.4. Съдебна практика
Приложение към глава пета
Основни правомощия на министъра на земеделието и храните, на директорите на областните дирекции „Земеделие“ и на общинските служби по земеделие в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Глава шеста
КАРТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

§ 1. Понятие
1.1. Поземлената реформа и картата на възстановената собственост
1.2. Картата на възстановената собственост и кадастралната карта
1.3. Означава ли прекратяването на КВС, че съдържащите се в нея материали и данни загубват значението си?
§ 2. Нормативна уредба
2.1.Актове, очертаващи правната рамка на КВС
2.2. История на нормативната уредба
2.3. Ограничения при действието на уредбата
2.4. Карта на ползването на земеделските земи
2.5. Приложения
§ 3. Съдържание и функции на картата на възстановената собственост
3.1. Графична и текстова част
3.2. Уникален имотен номер
3.3. Стандарт на цифровите данни
3.4. Функции на КВС
3.5. Създаване на картата на възстановената собственост
§ 4. Поддържане на картата на възстановената собственост
4.1. Правно значение
4.2. Действия за поддържане на КВС
4.3. Видове процедури за промени в КВС
4.4. Обхват на промените
4.5. Изпълнители на техническите дейности
4.6. Промени в КВС по молба на физически и юридически лица
4.7. Видове услуги
4.8. Такси
4.9. Съдебен контрол за законосъобразност на актовете по поддържане на КВС
§ 5. Допустимост на възражения при създаване на кадастралната карта при пропуск за попълване на КВС
5.1. Съдебна практика
§ 6. Процедура по предаване на данните от КВС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Съдебна практика
6.1. Задължението на ОСЗ за предаване на данните
6.2. Процедура по прекратяването на поддържането на КВС
6.3. Кога кадастралната карта се счита за одобрена – съдебна практика
§ 7. Съдебна практика във връзка с административните услуги по поддържане на картата на възстановената собственост
7.1. Компетентността на ОСЗ за издаване на скици
7.2. Относно правната характеристика на писмата на ОСЗ, съдържащи отказ за издаване на скици
7.3. Кой определя вида и характера на административната услуга?
7.4. Спорът за материално право и административната услуга
7.5. Относно разпореждането с част от поземлен имот въз основа на скица – проект за делба
7.6. Относно установяването на идентичност на поземлен имот по предходни планове с имот по кадастралната карта
Приложение към глава шеста
Съдебна практика
Решение № 9282 от 09.07.2009 г. на ВАС по адм. д. № 3006/2009 г., IV о.
Решение № 556 от 12.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2614/2010 г., VII о.

Глава седма
РЕЖИМ НА ЗЕМЯТА
§ 1. Необходими отграничения  при определяне на понятието
§ 2. Ограничителни (защитни) и облагодетелстващи режими  – разнообразие на източниците
§ 3. Система и роля на плановите актове за балансиране на правата и ограниченията при прилагане на режимите
§ 4. Документиране на режимите и на свързаните с тях права

Част втора
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Глава осма
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

§ 1. Общи разпоредби
1.1. Гора. Горска територия
§ 2. Функции, планиране и сертификация на горските територии
2.1. Функции и категоризация на горските територии
2.2. Инвентаризация на горските територии и планиране
2.3. Горска сертификация

Глава девета
ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ. РАЗПОРЕЖДАНЕ. УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА

§ 1. Вещни права върху горски територии
§ 2. Разпоредителни сделки
2.1. Покупко-продажба
2.2. Замяна
2.3. Уедряване на имоти
§ 3. Управление на поземлени имоти в горски територии
3.1. Отдаване под аренда
§ 4. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии
4.1. Учредяване на право на строеж
4.2. Учредяване на сервитутно право
4.3. Учредяване на право на ползване

Глава десета
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

§ 1. Промяна на предназначението на имоти в горски територии
1.1. Промяна на предназначението на имота при публична държавна собственост
1.2. Промяна по смисъла на ЗУТ
§ 2. Стопанисване на горските територии
2.1. Залесяване и защита
2.2. Провеждане на сеч в горите
2.3. Ползване на дървесина и недървесни продукти

Глава единадесета
ЗАЩИТА, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

§ 1. Защита на горски територии
1.1. Достъп до горите
1.2. Строителство в горски територии без промяна на предназначението
§ 2.Управление и експлоатация на държавни горски територии
2.1. Изпълнителна Агенция по горите (ИАГ)
2.2. Държавни предприятия
§ 3. Управление на горски територии – собственост на общини, на физически и юридически лица и на техни сдружения
3.1. Управление на общински горски територии
3.2. Управление на горски територии – собственост на физически и юридически лица и на техни сдружения

Глава дванадесета
ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

§ 1. Общи положения
1.1. Права на лица, опазващи горските територии
§ 2. Контрол
2.1. Горски инспектори
2.2. Права на собственици и ползватели

Глава тринадесета
БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ
§ 1. Браншови организации
1.1. Професионално обучение
§ 2. Регистрация за извършване на дейности в горски територии
2.1. Общи положения
2.2. Лесовъдска практика
2.3. Вписвания в публичния регистър на физическите лица
2.4. Регистрация на търговци за извършване на дейност в горски територии
§ 3. Обществени екосистемни ползи от горски територии

Глава четиринадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Принудителни административни мерки
§ 2. Административни нарушения и наказания
2.1. Вещи, послужили при нарушението и предмет на нарушението
2.2. Установяване на нарушението
2.3. Издаване на наказателни постановления
§ 3. Допълнителни разпоредби. Преходни и заключителни разпоредби

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина