Подоходното облагане във въпроси и отговори

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Евгения ПОПОВА

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Тя предлага:

  • авторитетни експертни разрешения на над 160 практически въпроси, свързани със съдържанието и прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  • важни становища на Националната агенция за приходите по общовалидни теми и казуси;
  • подбрани решения на Върховния административен съд.

Автори и съставители на книгата са: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова. Авторите са водещи специалисти, отличаващи се с висок професионализъм и  богат практически опит. Те са дългогодишни сътрудници в изданията на ИК „Труд и право” и активни лектори в учебните семинари на НКЦ „Решение”.

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на материята на подоходното облагане и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите: счетоводители, финансисти, мениджъри, данъчни експерти, юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Част първа
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗКПО

Глава първа
КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
1. Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
2. Прилагане на чл. 26, т. 2 ЗКПО при съдебно обжалване на ревизионен акт
3. Доказване на спорни разходи за гориво, резервни части и ремонт на влекач
4. Основания за непризнаване на отчетна стойност на продадени стоки
5. Прилагане на документалната обоснованост при липса на касова бележка (фискален бон)
6. Прилагане на правилата за предотвратяване на отклонението от облагане
7. Определяне на пазарна лихва по заемни взаимоотношения между свързани лица (нефинансови предприятия)
8. Данъчно третиране по реда на ЗКПО на изплатено обезщетение по Кодекса на труда
9. Практика по третирането на сделки между свързани лица при договор за наем
10. Прилагане на състава за „скрито разпределение на печалбата“ по реда на ЗКПО
11. Разходи и приходи от липси на стоки
12. Разходи за имуществена санкция и приходи от обезщетение
13. Поемане на дълг на дъщерно дружество от компания майка
14. Разпределение на разходи от холдинг към дъщерни дружества
15. Данъчно третиране при получаване на ликвидационен дял
16. Кражба на стоки по време на транспортиране
17. Технологичен брак на хранителни стоки и брак поради изтекъл срок на годност
18. Разходи за дневни командировъчни пари
19. Разходи за понесена имуществена отговорност по търговски договор
20. Прилагане на чл. 32 ЗКПО при учредяване на дружество и направени разноски за непарична вноска (при апорт)
21. Изключения и специфики при формиране на данъчни временни разлики в резултат от приблизителни счетоводни оценки (преоценки)
22. Определяне на момента на изискуемост на вземане за целите на чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗКПО
23. Данъчно третиране на разходи от обезценка на вземане при прекъсване на давностния срок
24. Данъчно третиране по реда на чл. 37, ал. 1 ЗКПО в случаите на опрощаване на вземания
25. Отказ от вземане като форма на обезщетение
26. Данъчно третиране при частично погасяване на обезценено вземане
27. Регулиране на слабата капитализация при банков кредит, по който поръчител е свързано лице
28. Данъчно третиране на отписани неизплатени лихви на физическо лице
29. Данъчно третиране по реда на чл. 42 ЗКПО на неизплатени лихви на физическо лице, в случай че физическото лице цедира вземането си на юридическо лице
30. Формиране и обратно проявление на данъчната временна разлика по реда на чл. 42 ЗКПО
31. Прилагане на чл. 46 ЗКПО при невърнат заем
32. Прилагане на чл. 46, ал. 1 ЗКПО при неизпълнено задължение за построяване на сграда
33. Данъчно третиране при продажба на акции на регулиран пазар
34. Категоризиране на данъчен амортизируем актив
35. Придобиване на данъчен амортизируем актив, отчетено като текущ разход
36. Данъчни амортизации за подобрения на наети активи
37. Дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
38. Трансформиране на амортизируем актив в инвестиционен имот, отчитан по справедлива стойност
39. Разграничаване на разходи за ремонт от такива за подобрения за целите на ЗКПО
40. Преустановяване на начисляването на данъчни амортизации по чл. 59 ЗКПО
41. Право на приспадане на данъчни загуби при продажба на дялове
42. Неупражнено право на избор за пренасяне на данъчна загуба
43. Пренасяне на загуби при данъчна ревизия
44. Последователност при приспадане на данъчни загуби
45. Данъчно третиране на грешки в случаите на данъчни временни разлики
46. Корекция на грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат
47. Възникване или увеличаване на загуба за пренасяне в резултат на корекция на грешка
48. Намаляване на загубата за пренасяне в резултат на корекция на грешка
49. Корекция на грешка, засягаща стойностите на данъчните амортизируеми активи
50. Авансови вноски – определяне на прогнозна данъчна печалба
51. Авансови вноски в случаите на извършване и на дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък
52. Определяне на лихвите по чл. 89 ЗКПО
53. Спорно данъчно третиране при начисляването на лихви по чл. 89 ЗКПО
54. Преобразуване по чл. 122 ЗКПО при избор на по-ранна дата за данъчни цели
55. Имуществена санкция при извършено скрито разпределение на печалбата

Глава втора
ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА
1. Прилагане на чл. 195 ЗКПО, във връзка с Директива 2003/49/EО на Съвета
2. Възнаграждение за поемане на гаранция
3. Облагане при местно юридическо лице на дивиденти, получени от чужбина
4. Облагане с данък, удържан при източника, на доходи от неустойки, начислени в полза на лице от юрисдикция с преференциален данъчен режим
5. Доходи от сделки с финансови инструменти, издадени от чуждестранни юридически лица
6. Доходи от възнаграждения за технически услуги
7. Доходи от наем на движимо имущество
8. Доходи от франчайз

Глава трета
ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
1. Разходи за застрахователни премии по застраховка „Живот“
2. Определяне размера на ваучерите за храна в зависимост от отработените дни или часове
3. Социални разходи за храна под формата на пари и купони
4. Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно
5. Разходи за спортни занимания на служителите
6. Разходи за „тиймбилдинг“
7. Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата със служебен лек автомобил
8. Разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, осигурен само за част от наетите лица
9. Разходи за лично ползване на лек автомобил
10. Разходи за оборудване на кът за хранене
11. Разходи за храни и напитки, осигурявани на работници, полагащи нощен труд
12. Разходи за допълнително здравно осигуряване, извършени в полза на част от персонала

АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА НА НАП
Становище изх. № М-94-К-233 от 28 февруари 2018 г.
Становище изх. № 24-39-2 от 13 февруари 2018 г.
Становище изх. № 26-С-139 от 29 декември 2017 г.
Становище изх. № 26-Б-209 от 28 декември 2017 г.
Становище изх. № 26-Е-153 от 7 ноември 2017 г.
Становище изх. № 24-39-104 от 19 октомври 2017 г.
Становище изх. № 24-39-116 от 17 октомври 2017 г.
Становище изх. № 14-38-36 от 25 август 2017 г.
Становище изх. № 26-О-76 от 25 юли 2017 г.
Становище изх. № М-24-36-25 от 21 юни 2017 г.
Становище изх. № 24-39-71 от 15 юни 2017 г.
Становище изх. № 24-39-53 от 17 май 2017 г.
Становище изх. № 24-39-7 от 10 май 2017 г.
Становище изх. № 24-38-12 от 24 март 2017 г.
Становище изх. № 24-39-4 от 16 март 2017 г.
Становище изх. № 24-38-6 от 13 март 2017 г.
Становище изх. № 15-00-1 от 2 март 2017 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО
I. Съдебна практика, свързана с корпоративния данък
Решение № 1325 от 30.01.2018 г. по адм. д. № 4146/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 5312 от 24.04.2018 г. по адм. д. № 13763/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 3975 от 28.03.2018 г.по адм. д. № 7817/2017 г., VІІІ отд. на ВАС
Решение № 3973 от 28.03.2018 г. по адм. д. № 9840/2017 г., I отд. на ВАС
Решение № 4909 от 17.04.2018 г. по адм. д. № 13383/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 4603 от 11.04.2018 г. по адм. д. № 10546/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 7552 от 15.06.2017 г. по адм. д. № 3812/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 7629 от 16.06.2017 г. по адм. д. № 6613/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
Решение № 3186 от 15.03.2017 г. по адм. д. № 3841/2016 г., І отд. на ВАС
Решение № 2876 от 07.03.2018 г. по адм. д. № 7298/2017 г., VІІІ отд. на ВАС
Решение № 1846 от 14.02.2017 г. по адм. д. № 5248/2016 г., І отд. на ВАС
II. Съдебна практика, свързана с данъка, удържан при източника
Решение № 4873 от 17.04.2018 г. по адм. д. № 2203/2018 г., VІІІ отд. на ВАС
Решение № 1036 от 24.01.2018 г. по адм. д. № 4048/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 10185 от 01.08.2017 г. по адм. д. № 8554/2016 г., І отд. на ВАС
Решение № 4560 от 18.04.2016 г. по адм. д. № 7414/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
III. Съдебна практика, свързана с данъка върху разходите
Решение № 5535 от 03.05.2017 г. по адм. д. № 7808/2016 г., І отд. на ВАС
IV. Съдебна практика, свързана с административно­наказателните разпоредби
Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. по тълк. д. № 2/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
Решение № 104 от 04.01.2018 г. по адм. д. № 346/2016 г., ІІІ отд. на ВАС

Част втора
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗДДФЛ

Глава първа
НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ
1. Получена печалба от участие в хазартна игра
2. Придобити доходи по програма „Еразъм+“ в областта на образованието
3. Продажба на имущество по наследство
4. Доходи от продажба на финансови инструменти в страната и в чужбина

Глава втора
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, които са пенсионери
2. Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност чрез работодателя
3. Данъчно облекчение за направени лични вноски по застраховка „Живот“
4. Данъчно облекчение за направени вноски по застраховка „Живот“, сключена в полза на друго лице
5. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
6. Данъчно облекчение за направено дарение в полза на учебно заведение
7. Документи за ползване на данъчно облекчение за деца
8. Едновременно ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания
9. Ползване на данъчно облекчение за млади семейства за закупуване на ателие
10. Прилагане на данъчното облекчение за безкасови плащания

Глава трета
ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Задължения на работодателя при изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда
2. Данъчно третиране на ваучери за храна, предоставени от работодател по втори трудов договор
3. Данъчно третиране на изплатено обезщетение при пенсиониране в по-висок размер
4. Данъчно третиране на изплатени суми за лечение за сметка на социалните разходи
5. Разходи за пътуване и престой на чуждестранно физическо лице в България
6. Доходи за положен личен труд от съдружник, изплатени през следващата година
7. Доходи по договор за управление и контрол, сключен с физическо лице, което е гражданин на друга държава
8. Данъчно третиране на премиите по здравни застраховки, направени от работодателя за сметка на социалните разходи
9. Определяне на облагаемия доход, когато работодателят плаща разходите за наем и свързаните с него комунални разходи (ток, вода, парно и др.)
10. Данъчно третиране на награди, предоставени от работодател, във връзка с организирано състезание между неговите служители
11. Данъчно третиране в случаите на сключена задължителна застраховка от работодателя
12. Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения
13. Данъчно третиране при договор за наем на персонал

Глава четвърта
ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
1. Данъчно третиране при прехвърляне на имущество – семейна имуществена общност, в предприятието на едноличния търговец
2. Данъчно третиране на доходите от сделка по прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
3. Прехвърляне на автомобил в предприятието на ЕТ при сключен договор за лизинг от физическото лице
4. Данъчно третиране при извършване на търговска дейност от физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ
5. Определяне на годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 ЗДДФЛ

Глава пета
ДОХОДИ ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1. Доходи на физически лица, регистрирани като земеделски стопани
2. Задължение за издаване на служебна бележка за доходи по извънтрудови правоотношения
3. Авансово облагане и документиране на доходи по извънтрудови правоотношения
4. Данъчно третиране на доходите от субсидии, получени от физически лица – земеделски стопани
5. Доходи по извънтрудови правоотношения на физическо лице, което извършва дейност и като едноличен търговец

Глава шеста
ДОХОДИ ОТ НАЕМ
1. Облагане и документиране при изплащане на доход от наем на регистрирано по ЗДДС физическо лице
2. Документиране на доход от наем, когато наемодателят е с намалена работоспособност над 50 на сто
3. Определяне на авансовия данък, когато наемът за няколко месеца се плаща наведнъж
4. Данъчно третиране на таксата за битови отпадъци при сключен договор за наем

Глава седма
ДОХОДИ ОТ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ИМУЩЕСТВО
1. Данъчно третиране на получен задатък при продажба на недвижим имот
2. Доходи от продажба на недвижим жилищен имот, придобит срещу гледане и издръжка
3. Определяне на цената на придобиване при продажба на дялове
4. Определяне на облагаемия доход при продажба на предприятие на едноличен търговец със заличаване
5. Определяне цената на придобиване при продажба на акции, закупени в различни данъчни години

Глава осма
ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Обезщетение за лишаване от ползване на собствен недвижим имот
2. Получено капаро във връзка с продажба на недвижим имот
3. Изплащане на неустойка от предприятие за предсрочно прекратяване на договор за наем
4. Предоставяне на непарични награди от игри на случайността
5. Доходи, придобити под формата на печалби от хазартни игри от чужбина
6. Поемане на разхода за данък от предприятието – платец на доход от награда
7. Спечелена награда от томбола под формата на ваучер на определена стойност
8. Придобити лихви по чуждестранни облигации

Глава девета
ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ
1. Възнаграждения за технически услуги на чуждестранно физическо лице
2. Доходи от наем на местно и чуждестранно физическо лице
3. Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37а ЗДДФЛ
4. Получаване на сума по застраховка „Живот“ след изтичане на договора
5. Доходи от доброволно осигуряване, придобити преди право на пенсия
6. Доходи от дивиденти в полза на местни физически лица
7. Придобиване на доходи от дивиденти от чужбина
8. Доходи от дивиденти в полза на чуждестранно физическо лице

Глава десета
ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50 ЗДДФЛ
1. Извършване на корекция в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ при установени недекларирани доходи
2. Ползване на правото на отстъпка при невнесен окончателен данък
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ при придобити доходи само от трудови правоотношения
4. Деклариране на доходи от продажба на недвижимо имущество, единият от които е необлагаем
5. Деклариране на доходи от наем на земеделска земя
6. Деклариране на притежавото недвижимо имущество в чужбина
7. Деклариране на получен от местно физическо лице заем, предоставен от чуждестранно физическо лице
8. Предоставяне на допълнителни парични вноски от съдружници
9. Подаване на декларация на основание чл. 50, ал. 9 ЗДДФЛ
10. Срок за внасяне на дължим данък за доходи на починало лице
11. Деклариране на доходи от чужбина в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Глава единадесета
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55 ЗДДФЛ
1. Подава ли се данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ, когато възнаграждението по граждански договор не е изплатено
2. Възнаграждение по граждански договор на чуждестранно физическо лице за извършване на услуги на територията на чужда държава
3. Придобити доходи от наем от непълнолетно физическо лице
4. Извършване на корекция на подадена декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ
5. Невнесен данък, деклариран в данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ

Глава дванадесета
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Доходи от наем на имущество, собственост на няколко физически лица
2. Посочване на доходи от продажба на имущество в справката за изплатени доходи
3. Подаване на информация по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от инвестиционен посредник
4. Предоставяне на информация за продажба на земеделска земя
5. Доходи на съдружници, извършващи услуги с личен труд в дружеството
6. Доходи от упражняване на дейност като свободна професия
7. Предоставена рента в натура
8. Посочване на доходи от доброволно осигуряване и застраховане в справката за изплатени доходи
9. Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи от управление и контрол

АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА НА НАП
Становище изх. № М-26-Т-31 от 23 март 2018 г.
Становище изх. № 94-И-46 от 20 март 2018 г.
Становище изх. № 24-35-45 от 16 февруари 2018 г.
Становище изх. № М-94-Р-1 от 15 февруари 2018 г.
Становище изх. № 24-39-122 от 8 декември 2017 г .
Становище изх. № 26-М-81 от 29 август 2017 г.
Становище изх. № М-24-36-39 от 18 август 2017 г.
Становище изх. № 24-38-28 от 29 юни 2017 г.
Становище изх. № 24-39-49 от 16 юни 2017 г.
Становище изх. № М-24-37-4 от 6 юни 2017 г.
Становище изх. № 24-39-45 от 22 май 2017 г.
Становище изх. № М-24-36-9 от 17 май 2017 г.
Становище изх. № М-94-И-66 от 24 април 2017 г.
Становище изх. № М-24-36-14 от 5 април 2017 г.
Становище изх. № 24-39-1 от 24 март 2017 г.
Становище изх. № М-24-36-87 от 20 февруари 2017 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ
Решение № 4728 от 12.04.2018 г. по адм. д. № 13441/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 2934 от 07.03.2018 г. по адм. д. № 8457/2017 г., І отд. на ВАС
Решение № 15901 от 21.12.2017 г. по адм. д. № 7072/2016 г., І отд. на ВАС
Решение № 14992 от 07.12.2017 г. по адм. д. № 12241/2016 г., VІІІ отд. на ВАС

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
On-line продукт

ЕПИ Нормативни актове - Online

Компютърен информационен продукт с актуализираните и кодифицирани...
Книги в продажба

Трудов договор 2016

Трето преработено и допълнено издание
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина