Пазарната оценка на труда

Автори:

Проф. д.ик.н. Мария СОТИРОВА
Пламен ДИМИТРОВ – Президент на КНСБ

Срок на отпечатване:

18.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Книгата съдържа цялостно осмисляне, систематизиране и обобщаване в теоретико-приложен план на проблемите на заплащането на труда. При това изследването се базира на разбиранията за работна заплата като доход от труд, който се формира на пазара на труда и е фактор както в общото пазарно равновесие, така и в социалните отношения.

Акцент в разработката са теоретичните и приложни методи за икономически анализ на пазарното формиране на цената на труда и неговата справедлива оценка.

Задълбоченият характер на разработката, богатият емпиричен инструментариум и акцентирането върху конкретната пазарна и социална действителност у нас допринасят за развитието на социалния диалог и правят изданието изключително полезно в процеса на колективното договаряне на работната заплата.

ПРЕДГОВОР
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ

ПЪРВА ЧАСТ.
ТЕОРЕТИЧЕН И ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНОТО ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА:
ОСНОВНИ АСПЕКТИ И АКЦЕНТИ

І. ТЕЗИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА ЗА ЦЕНАТА НА ТРУДА
1.1. Класическата икономическа теория за „естествената цена на труда“
1.2. Неокласическата теория за пределната полезност: ефективното използване на ресурсите и цената на труда
1.3. Теорията за човешкия капитал и инвестиционния характер на човешкия ресурс
ІІ. ЕМПИРИЧНИ ПРОЕКЦИИ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ТЕЗИ: АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИ ВРЪЗКИ И ЗАВиСИМОСТИ, ФОРМИРАЩИ ЦЕНАТА НА ТРУДА
2.1. Акценти в подхода на емпиричния анализ
2.2. Релации и функционални зависимости на пазара на труда
2.3. Обобщение и систематизация на пазарните детерминанти на работната заплата
III. ОТ ТЕОРЕТИЧНИТЕ ТЕЗИ И ПАЗАРНИ ДЕТЕРМИНАНТИ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ НА ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
3.1. Компонентите на модела на факторната структура на работната заплата
3.2. Опит за моделиране на факторната структура на работната заплата
3.3. Верифициране на модела със статистическа информация и индикативни аналитични величини

ВТОРА ЧАСТ.
ПАЗАРНИ ИНСТИТУТИ, РЕГУЛИРАЩИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

І. ЗА ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ИНСТИТУТИ
1.1. Пазарните институти – теоретически обосновани, практически неизбежни и силно оспорвани
1.2. „Двете лица“ на работната заплата: цена на труда – трудово възнаграждение
ІІ. МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА – ИНСТИТУТ НА ПЕРСОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА

ІІІ. СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА: ПОДХОДИ И МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Базисни понятия и категории в управлението на работната заплата като трудово възнаграждение
3.2. Структура на работната заплата като трудово възнаграждение: основни компоненти
3.3. Модели на управление на заплащането на труда

ІV. КОЛЕКТИВНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР – ПАЗАРЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
4.1. Ключови характеристики на КТД
4.2. За потенциала на КТД в разпределението на дохода и управлението на заплащането на труда
4.3. За явната и скрита съпротива в прилагането на КТД

ТРЕТА ЧАСТ.
ПОДХОДИ, МЕТОДИ, ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ В ПOДКРЕПА НА КТД

І. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ:
АКЦЕНТИ НА АНАЛИЗ
1.1. Подход на анализ на приноса на производствените фактори (труд и капитал) в икономическата активност и динамика
1.2. Подход на анализ на приноса на производствените фактори (труд и капитал) във формирането и разпределението на дохода
ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2.1. Накратко за същността и логиката на подхода
2.2. Алтернативи на договаряне на заплащането на труда на корпоративно равнище
ІІІ. КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ФАКТОРНАТА СТРУКТУРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА:
АКЦЕНТИ НА АНАЛИЗ
3.1. Опит за анализ и оценка на работната заплата като социален, базисен доход през призмата на социалните критерии и стандарти
3.2. Опит за анализ и оценка на работната заплата като ефективен доход през призмата на икономическата ефективност на труда
3.3. Опит за анализ и оценка на инвестиционния компонент в структурата на работната заплата
ІV. МЕТОДИ НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА
4.1. Един нетрадиционен, но реалистичен и възможен метод за определяне на МРЗ
4.2. Метод за определяне на очаквана работна заплата
4.3. Анализ и оценка на работодателските политики за управление на работните заплати
V. ПОДХОД И МЕТОД ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ТРУДА
5.1. Методологическа обосновка на подхода
5.2. Определяне приноса на производствените фактори (труд и капитал) в създаването на продукта или реализирането на дейността
5.3. Определяне на участието на производствените фактори (труд и капитал) в разпределението на дохода, на добавената стойност
5.4. Формализация на подхода за целите на програмиране на изчисленията
5.5. Възможни други варианти на методи за разпределение на ефектите на общата факторна производителност на труда
VІ. ПОЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНАТА БАЗА
6.1. Необходима информация за прилагането на методи и техники на икономически анализ
6.2. Предмет и съдържание на КТД в частта за работната заплата и тяхното информационно осигуряване

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С поглед към актуални проблеми и бъдещи процеси в доходите, заетостта и труда, в един глобален, високотехнологичен и виртуален свят, изпълнен със заплахи и рискове

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Първи раздел: Таблици
Втори раздел: Таблици
Трети раздел: Технически разчети

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина