Търсене
Close this search box.

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
Красимира УЗУНОВА,
Проф. д-р Ганета МИНКОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник;
 • Книга-годишник + CD


Съдържание:

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2018 г.:

 • Актуализирани текстове на основните данъчни закони
 • Изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство
 • Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
 • Решения на практически казуси
 • Важни приложения
 • СD с цялостната нормативна уредба на данъците и данъчния процес

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
КОМЕНТАР на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона
Глава първа
Преглед на промените в ЗКПО за 2018 г.
Глава втора
Преглед на актуална административна и съдебна практика по казуси и въпроси, свързани с прилагането на ЗКПО
І. Разходи, несвързани с дейността
ІІ. Разходи, които не са документално обосновани
ІІІ. Скритото разпределение на печалбата – практики по ЗКПО

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
КОМЕНТАР на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
Глава първа
Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
1. Документално доказване на размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигуровки при доходи от източник в чужбина (чл. 50, ал. 5 и 6 ЗДДФЛ – изм., § 46 от ПЗР на ЗИДЗДДС)
2. Възможност за информативно деклариране на доходи и имущество, които не са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ (чл. 50а – нов, § 46 от ПЗР на ЗИДЗДДС)
3. Условия за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ по електронен път (чл. 53, ал. 2 – изм., § 48 от ПЗР на ЗИДЗДДС)
4. Електронно подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от предприятията – платци на доходи (чл. 56, ал. 2 – нова, § 47 от ПЗР на ЗИДЗДДС)
5. Срок за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ (чл. 73, ал. 4 ЗДДФЛ – изм., § 49 от ПЗР на ЗИДЗДДС)
Глава втора
Промени, в сила 01.01.2017 г., които се прилагат за първи път при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г.
1. Въвеждане на изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на всички данъчни облекчения (чл. 23, ал. 2, чл. 49, ал. 4, т. 8)
2. Въвеждане на ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания (чл. 22д ЗДДФЛ)
3. Нова процедура на годишно облагане на доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, с източник чужбина (чл. 50, ал. 1, т. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 67, ал. 4)

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗАКОН за данък върху добавената стойност
КОМЕНТАР на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.
1. Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС
2. Изменения и допълнения при корекциите на данъчен кредит
3. Декларациите и отчетните регистри по ЗДДС вече се подават само по електронен път
4. Правилото за дата на възникване на доставките с поетапно изпълнение ще важи и когато техен предмет са стоки
5. При превози на товарни автомобили и шофьорите им между България и друга държава членка не се извършват услуги по превоз на пътници
6. Създадени са допълнителни хипотези, при които златни монети могат да бъдат третирани като инвестиционно злато
7. Промени при обезпеченията по повод сделки с течни горива
8. Изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства
9. Други промени в закона

АКЦИЗИ

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
КОМЕНТАР на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г.
1. Промени, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия
2. Промяна в понятието „енергиен продукт за отопление“
3. Промени в разпоредбите относно освобождаване и възстановяване на акциз
4. Промени в правилата относно заплащане на акциза
5. Нови правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС
6. Промени в регулацията, свързана с производството на алкохолни напитки
7. Промени, свързани с търговията с природен газ
8. Промени в режима за бандеролите
9. Нови разпоредби относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
10. Промени относно обезпеченията
11. Ново изискване при издаване на акцизен данъчен документ при доставка на природен газ, въглища или кокс на освободен от акциз краен потребител
12. Изключване на лицензираните складодържатели от режима за търговия с тютюневи изделия
13. Нови ограничения и забрани при прилагането на акцизното законодателство
14. Разширяване правомощията на митническите органи, свързани с контрола върху акцизните стоки
15. Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗАДС

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН за местните данъци и такси
КОМЕНТАР на промените в Закона за местните данъци и такси
Глава първа
Нова уредба на таксата за битови отпадъци
1. Видове услуги, за които се дължи такса
2. Дейности, включени във всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ
3. План-сметка за разходите по предоставяне на услугите
4. Основи за определяне на таксата
5. Определяне броя на ползвателите на услугите в имота
6. Хипотези, при които не се дължи такса
7. Административнонаказателни разпоредби
8. Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 от закона
9. Момент на влизане в сила на новата уредба
Глава втора
Други промени в Закона за местните данъци и такси
1. Събиране на такси от концесионера
2. Данъчно облагане след служебно прекратяване на регистрацията за движение
3. Данъчно облагане при кражба на превозно средство
4. Отпадане на облагането на специализирани ремаркета
5. Облагане на четириколесни превозни средства, определени с Регламент (ЕС) № 168/2013
6. Освобождаване от данък на електрически превозни средства от категории L5е, L6е и L7е
7. Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства
8. Изменение на формулата за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници
9. Такса за предоставяне на данни по чл. 87, ал. 11 ДОПК
10. Формиране на отчетна стойност на сгради

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

КОМЕНТАР на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
1. Промени в кръга на лицата, отговорни за задълженията на други лица
2. Данъчна и осигурителна информация
3. Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
4. Данъчно-осигурителна сметка
5. Срок за извършване на ревизията
6. Фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск
7. Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
8. Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане
9. Процедура за обмен на информация с други държави и процедура за административно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз, в областта на данъците
10. Особени правила за автоматичния обмен на отчети по държави
11. Обжалване по административен и съдебен ред
12. Изпълнение по реда на ДОПК (ДВ, бр. 58, 63, 85 и 86 от 2017 г.)
13. Процедура за взаимна помощ с държавите членки при събиране на публични вземания
14. Взаимна помощ при събиране на вземания по силата на международни договори
15. Промени при определяне кръга на лицата, които могат да извършват експертиза

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
А. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1 Административнопроцесуален кодекс
2 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
3 Закон за административните нарушения и наказания
4 Закон за акцизите и данъчните складове
5 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
6 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
7 Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
8 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
9 Закон за данък върху добавената стойност
10 Закон за данък върху застрахователните премии
11 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
12 Закон за държавните помощи
13 Закон за държавните такси
14 Закон за задълженията и договорите
15 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
16 Закон за корпоративното подоходно облагане
17 Закон за местните данъци и такси
18 Закон за митниците
19 Закон за Националната агенция за приходите
20 Закон за независимия финансов одит
21 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
22 Закон за ограничаване на плащанията в брой
23 Закон за публичните финанси
24 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
25 Закон за счетоводството
26 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
27 Закон за хазарта
28 Търговски закон

Б. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Правилници
1 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Наредби
1 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
3 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
4 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (СИДДО)
1 Протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
2 Спогодба между Народна република България и Кралство Дания за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
3 Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата
4 Спогодба между Народна република България и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата
5 Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество
6 Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
7 Спогодба между Народна република България и Република Финландия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
8 Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
9 Спогодба между Народна република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
10 Спогодба между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика
11 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
12 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Холандия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
13 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
14 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
15 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществот
16 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
17 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея
18 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
19 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
20 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
21 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
22 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
23 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
24 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
25 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
26 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
27 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
28 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
29 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
30 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
31 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
32 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
33 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
34 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
35 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
36 Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
37 Спогодба между Република България и Алжирската демократична и народна република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
38 Спогодба между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите
39 Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото
40 Спогодба между Република България и Грузия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
41 Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
42 Спогодба между Република България и Кралство Мароко за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
43 Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
44 Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
45 Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
46 Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
47 Спогодба между Република България и Португалската република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
48 Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея
49 Спогодба между Република България и Република Албания за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
50 Спогодба между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
51 Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
52 Спогодба между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
53 Спогодба между Република България и Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
54 Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода
55 Спогодба между Република България и Република Латвия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
56 Спогодба между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото
57 Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
58 Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
59 Спогодба между Република България и Република Молдова за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
60 Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
61 Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
62 Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите
63 Спогодба между Република България и Република Унгария за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
64 Спогодба между Република България и Република Хърватска за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
65 Спогодба между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
66 Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
67 Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
68 Спогодба между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
69 Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
70 Спогодба между Република България и Чешката Република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
71 Спогодба между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА
А. РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 година по дело C-132/16
2 Решение на Съда (девети състав) от 26 юли 2017 година по дело C-386/16
3 Решение на Съда (осми състав) от 4 май 2017 година по дело C-33/16
4 Решение на Съда (девети състав) от 9 февруари 2017 година по дело C-21/16
5 Решение на Съда (трети състав) от 18 януари 2017 година по дело C-471/15
6 Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 година по дело C-576/15
7 Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-516/14
8 Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-518/14
9 Решение на Съда (oсми състав) от 16 юни 2016 година по дело C-186/15
10 Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 година по дело C-229/15
11 Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 година по дело C-277/14
12 Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 година по дело C-126/14
13 Решение на Съда (втори състав) от 2 юли 2015 година по дело C-209/14
14 Решение на Съда (шести състав) от 23 април 2015 година по дело C-111/14
15 Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 година по дело C-587/10
16 Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 година по дело C-460/07

Б. ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВАС И ВКС
1 Тълкувателно решение № 2 от 12.04.2017 г. по тълк.д. № 3/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
2 Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. по тълк.д. № 5/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
3 Тълкувателно решение № 1 от 18.05.2016 г. по тълк. д. № 3/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
4 Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2016 г. по тълк. д. № 2/2015 г., ОСГК на ВКС
5 Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. по тълк. д. № 4/2015 г., ОСНК на ВКС
6 Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по тълк. д. № 10/2016 г., ОСС на ВАС, I и II колегия

В. РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1 Решения на ВАС по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове
1 Решение № 597 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 7071/2015 г., ІІ отд. на ВАС
2 Решение № 813 от 26.01.2016 г. по адм. д. № 7524/2015 г., ІІ отд. на ВАС
3 Решение № 1146 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 15118/2014 г., І отд. на ВАС
4 Решение № 1193 от 04.02.2016 г. по адм. д. № 14990/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
5 Решение № 1356 от 09.02.2016 г. по адм. д. № 3540/2015 г., І отд. на ВАС
6 Решение № 1750 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 1579/2015 г., І отд. на ВАС
7 Решение № 2833 от 15.03.2016 г. по адм. д. № 8948/2015 г., ІІ отд. на ВАС
8 Решение № 3122 от 21.03.2016 г. по адм. д. № 9967/2014 г., І отд. на ВАС
9 Решение № 3583 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 9744/2015 г., ІІ отд. на ВАС
10 Решение № 3822 от 04.04.2016 г. по адм. д. № 9210/2015 г., ІІ отд. на ВАС
11 Решение № 4826 от 22.04.2016 г. по адм. д. № 1195/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
12 Решение № 7064 от 13.06.2016 г. по адм. д. № 14282/2015 г., ІІ отд. на ВАС
13 Решение № 8867 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 5207/2016 г., ІІ отд. на ВАС
14 Решение № 9352 от 29.07.2016 г. по адм. д. № 3802/2016 г., ІІ отд. на ВАС
15 Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. д. № 14283/2015 г., ІІ отд. на ВАС
16 Решение № 10269 от 04.10.2016 г. по адм. д. № 1769/2016 г., ІІ отд. на ВАС
17 Решение № 11233 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 455/2016 г., ІІ отд. на ВАС
18 Решение № 11545 от 31.10.2016 г. по адм. д. № 8788/2015 г., ІІІ отд. на ВАС
19 Решение № 12057 от 09.11.2016 г. по адм. д. № 2552/2016 г., ІІ отд. на ВАС
20 Решение № 12386 от 15.11.2016 г. по адм. д. № 4503/2016 г., ІІ отд. на ВАС
21 Решение № 13017 от 01.12.2016 г. по адм. д. № 10529/2013 г., І отд. на ВАС
22 Решение № 13659 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 7263/2016 г., ІІ отд. на ВАС

2 Решения на ВАС по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
1 Решение № 54 от 04.01.2017 г. по адм. д. № 12735/2015 г., І отд. на ВАС
2 Решение № 109 от 06.01.2017 г. по адм. д. № 5569/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
3 Решение № 110 от 06.01.2017 г. по адм. д. № 11265/2015 г., VІІІ отд. НА ВАС
4 Решение № 6477 от 23.05.2017 г. по адм. д. № 2278/2017 г., VІІІ отд. на ВАС
5 Решение № 7870 от 21.06.2017 г. по адм. д. № 5328/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
6 Решение № 8174 от 27.06.2017 г. по адм. д. № 4561/2017 г., VІІІ отд. на ВАС
7 Решение № 12 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 5906/2015 г., ІІ отд. на ВАС
8 Решение № 744 от 25.01.2016 г. по адм. д. № 6422/2015 г., ІІ отд. на ВАС
9 Решение № 893 от 27.01.2016 г. по адм. д. № 1145/2015 г., І отд. на ВАС
10 Решение № 936 от 28.01.2016 г. по адм. д. № 5871/2015 г., ІІ отд. на ВАС
11 Решение № 1050 от 02.02.2016 г. по адм. д. № 1343/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
12 Решение № 1101 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 14334/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
13 Решение № 1126 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 15192/2014 г., VІІІ отд. НА ВАС
14 Решение № 1199 от 04.02.2016 г. по адм. д. № 1733/2015 г., І отд. на ВАС
15 Решение № 1433 от 10.02.2016 г. по адм. д. № 6162/2015 г., ІІ отд. на ВАС
16 Решение № 1727 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 6421/2015 г., ІІ отд. на ВАС
17 Решение № 2795 от 14.03.2016 г. по адм. д. № 7266/2015 г., ІІ отд. на ВАС
18 Решение № 2955 от 16.03.2016 г. по адм. д. № 12778/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
19 Решение № 3571 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 3794/2015 г., І отд. на ВАС
20 Решение № 4007 от 06.04.2016 г. по адм. д. № 10037/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
21 Решение № 4284 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 3474/2015 г., І отд. на ВАС
22 Решение № 4474 от 14.04.2016 г. по адм. д. № 7087/2015 г., І отд. на ВАС
23 Определение № 4609 от 19.04.2016 г. по адм. д. № 3681/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
24 Решение № 4819 от 22.04.2016 г. по адм. д. № 6187/2015 г., ІІ отд. на ВАС
25 Решение № 6773 от 07.06.2016 г. по адм. д. № 8973/2015 г., І отд. на ВАС
26 Решение № 7601 от 23.06.2016 г. по адм. д. № 13991/2015 г., ІІ отд. на ВАС
27 Решение № 11571 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 2704/2015 г., І отд. на ВАС
28 Решение № 12805 от 28.11.2016 г. по адм. д. № 8845/2015 г., VІІІ отд. на ВАС

3 Решения на ВАС по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1 Решение № 52 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 26/2015 г., І отд. на ВАС
2 Решение № 149 от 06.01.2016 г. по адм. д. № 194/2015 г., І отд. на ВАС
3 Решение № 602 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 5998/2015 г., ІІ отд. на ВАС
4 Решение № 2007 от 23.02.2016 г. по адм. д. № 10869/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
5 Решение № 3971 от 06.04.2016 г. по адм. д. № 6238/2015 г., ІІ отд. на ВАС
6 Решение № 6192 от 25.05.2016 г. по адм. д. № 8390/2015 г., І отд. на ВАС
7 Решение № 6459 от 31.05.2016 г. по адм. д. № 2290/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
8 Решение № 8381 от 06.07.2016 г. по адм. д. № 8289/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
9 Решение № 8817 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 4883/2016 г., І отд. на ВАС
10 Решение № 10374 от 05.10.2016 г. по адм. д. № 11530/2015 г., І отд. на ВАС
11 Решение № 10592 от 11.10.2016 г. по адм. д. № 3422/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
12 Решение № 10939 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 210/2015 г., І отд. на ВАС
13 Решение № 10975 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 11318/2015 г., І отд. на ВАС
14 Решение № 11558 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 9504/2015 г., І отд. на ВАС
15 Решение № 11952 от 08.11.2016 г. по адм. д. № 6263/2015 г., ІІ отд. на ВАС
16 Решение № 12641 от 23.11.2016 г. по адм. д. № 12021/2015 г., І отд. на ВАС
17 Решение № 12916 от 30.11.2016 г. по адм. д. № 13165/2015 г., І отд. на ВАС
18 Решение № 13863 от 16.12.2016 г. по адм. д. № 7893/2015 г., І отд. на ВАС
19 Решение № 14039 от 20.12.2016 г. по адм. д. № 5116/2015 г., ІІ отд. на ВАС

4 Решения на ВАС по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
1 Решение № 1766 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 2085/2015 г., І отд. на ВАС
2 Решение № 1951 от 22.02.2016 г. по адм. д. № 15059/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
3 Решение № 2406 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 15342/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
4 Решение № 2676 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 4059/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
5 Решение № 2690 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 3943/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
6 Решение № 3356 от 24.03.2016 г. по адм. д. № 2149/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
7 Решение № 4622 от 19.04.2016 г. по адм. д. № 1196/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
8 Решение № 6042 от 19.05.2016 г. по адм. д. № 1881/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
9 Решение № 7310 от 16.06.2016 г. по адм. д. № 2567/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
10 Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. д. № 9006/2015 г., І отд. на ВАС
11 Решение № 8690 от 12.07.2016 г. по адм. д. № 11250/2015 г., І отд. на ВАС
12 Решение № 8812 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 9362/2015 г., І отд. на ВАС
13 Решение № 10098 от 28.09.2016 г. по адм. д. № 7005/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
14 Решение № 10842 от 18.10.2016 г. по адм. д. № 8491/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
15 Решение № 10957 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 7003/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
16 Решение № 10959 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 3852/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
17 Решение № 12828 от 28.11.2016 г. по адм. д. № 9581/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
18 Решение № 13623 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 9714/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
19 Решение № 14185 от 22.12.2016 г. по адм. д. № 11333/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
20 Решение № 14204 от 22.12.2016 г. по адм. д. № 11667/2015 г., VІІІ отд. на ВАС

5 Решения на ВАС по прилагането на Закона за местните данъци и такси
1 Решение № 156 от 07.01.2016 г. по адм. д. № 1319/2015 г., VІІ отд. на ВАС
2 Решение № 232 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 895/2015 г., VІІ отд. на ВАС
3 Решение № 282 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 6689/2015 г., VІІ отд. на ВАС
4 Решение № 291 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 3000/2015 г., VІІ отд. на ВАС
5 Решение № 701 от 21.01.2016 г. по адм. д. № 2399/2015 г., VІІ отд. на ВАС
6 Решение № 995 от 01.02.2016 г. по адм. д. № 4816/2015 г., VІІ отд. на ВАС
7 Решение № 1830 от 18.02.2016 г. по адм. д. № 4900/2015 г., VІІ отд. на ВАС
8 Решение № 2284 от 29.02.2016 г. по адм. д. № 11941/2015 г., VІІ отд. на ВАС
9 Решение № 2721 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 11508/2015 г., VІІ отд. на ВАС
10 Решение № 2731 от 11.03.2016 г. по адм. д. № 12996/2015 г., VІІ отд. на ВАС
11 Решение № 3075 от 17.03.2016 г. по адм. д. № 14688/2015 г., VІІ отд. на ВАС
12 Решение № 3275 от 22.03.2016 г. по адм. д. № 3526/2015 г., І отд. на ВАС
13 Решение № 3342 от 23.03.2016 г. по адм. д. № 11106/2014 г., VІІ отд. на ВАС
14 Решение № 3516 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 10112/2015 г., VІІ отд. на ВАС
15 Решение № 4159 от 11.04.2016 г. по адм. д. № 7525/2015 г., 5 чл. с-в на ВАС
16 Решение № 4228 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 14551/2015 г., VІІ отд. на ВАС
17 Решение № 4254 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 6248/2015 г., ІІ отд. на ВАС
18 Решение № 5302 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7576/2015 г., VІІ отд. на ВАС
19 Решение № 5306 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7603/2015 г., VІІ отд. на ВАС
20 Решение № 5547 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 5597/2015 г., VІІ отд. на ВАС
21 Решение № 5940 от 18.05.2016 г. по адм. д. № 8825/2015 г., VІІ отд. на ВАС
22 Решение № 6856 от 08.06.2016 г. по адм. д. № 903/2016 г., VІІ отд. на ВАС
23 Решение № 7498 от 22.06.2016 г. по адм. д. № 2327/2016 г., VІІ отд. на ВАС
24 Решение № 7652 от 23.06.2016 г. по адм. д. № 6335/2015 г., VІІ отд. на ВАС
25 Решение № 9191 от 26.07.2016 г. по адм. д. № 12248/2015 г., VІІ отд. на ВАС
26 Решение № 9622 от 30.08.2016 г. по адм. д. № 3134/2015 г., VІІ отд. на ВАС
27 Решение № 9792 от 19.09.2016 г. по адм. д. № 10876/2015 г., VІІ отд. на ВАС
28 Решение № 11244 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 6551/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
29 Решение № 12630 от 23.11.2016 г. по адм. д. № 7512/2016 г., VІІ отд. на ВАС

6 Решения на ВАС по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
1 Решение № 903 от 23.01.2017 г. по адм. д. № 1563/2016 г., І отд. на ВАС
2 Решение № 4122 от 04.04.2017 г. по адм. д. № 820/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
3 Решение № 11247 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 7322/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
4 Решение № 45 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 7412/2015 г., VІІІ отд. на ВАС
5 Решение № 46 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 13573/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
6 Решение № 54 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 28/2015 г., І отд. на ВАС
7 Решение № 62 от 05.01.2016 г. по адм. д. № 14162/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
8 Решение № 89 от 05.01.2016 г. по адм. д. № 7860/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
9 Решение № 602 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 5998/2015 г., ІІ отд. на ВАС
10 Решение № 744 от 25.01.2016 г. по адм. д. № 6422/2015 г., ІІ отд. на ВАС
11 Решение № 1343 от 09.02.2016 г. по адм. д. № 14335/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
12 Решение № 2131 от 24.02.2016 г. по адм. д. № 1867/2015 г., І отд. на ВАС
13 Решение № 2155 от 24.02.2016 г. по адм. д. № 4469/2015 г., VІІ отд. на ВАС
14 Решение № 2645 от 09.03.2016 г. по адм. д. № 3166/2015 г., І отд. на ВАС
15 Решение № 2971 от 16.03.2016 г. по адм. д. № 209/2016 г., VІІІ отд. на ВАС
16 Решение № 3681 от 31.03.2016 г. по адм. д. № 6212/2015 г., VІ отд. на ВАС
17 Решение № 4038 от 07.04.2016 г. по адм. д. № 5322/2014 г., VІІІ отд. на ВАС
18 Решение № 4088 от 07.04.2016 г. по адм. д. № 6953/2015 г., І отд. на ВАС
19 Решение № 4096 от 08.04.2016 г. по адм. д. № 946/2016 г., І отд. на ВАС
20 Определение № 5250 от 04.05.2016 г. по адм. д. № 2453/2016 г., VІІ отд. на ВАС
21 Решение № 5300 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 3494/2016 г., VІІ отд. на ВАС
22 Решение № 5302 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7576/2015 г., VІІ отд. на ВАС
23 Решение № 6742 от 07.06.2016 г. по адм. д. № 8030/2015 г., І отд. на ВАС
24 Решение № 7144 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 8049/2015 г., І отд. на ВАС
25 Решение № 9178 от 26.07.2016 г. по адм. д. № 2704/2016 г., VІІ отд. на ВАС
26 Решение № 9317 от 28.07.2016 г. по адм. д. № 890/2015 г., VІІ отд. на ВАС
27 Решение № 9995 от 26.09.2016 г. по адм. д. № 6932/2015 г., І отд. на ВАС
28 Решение № 10983 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 11252/2015 г., І отд. на ВАС
29 Решение № 11282 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 12556/2015 г., І отд. на ВАС
30 Решение № 11519 от 31.10.2016 г. по адм. д. № 12794/2014 г., І отд. на ВАС
31 Определение № 11770 от 03.11.2016 г. по адм. д. № 11599/2016 г., І отд. на ВАС
32 Решение № 11917 от 07.11.2016 г. по адм. д. № 105/2015 г., І отд. на ВАС
33 Решение № 12056 от 09.11.2016 г. по адм. д. № 13645/2015 г., І отд. на ВАС
34 Решение № 12213 от 11.11.2016 г. по адм. д. № 12217/2015 г., І отд. на ВАС
35 Решение № 12558 от 21.11.2016 г. по адм. д. № 6276/2016 г., VІІ отд. на ВАС
36 Решение № 13914 от 19.12.2016 г. по адм. д. № 8843/2016 г., І отд. на ВАС
37 Решение № 14028 от 20.12.2016 г. по адм. д. № 8590/2015 г., VІІІ отд. на ВАС

III. ПИСМА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
1 Писма на НАП по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
1 Писмо № 26-А-84 от 18.08.2017 г. на НАП
2 Писмо № 14-38-36 от 25.08.2017 г. на НАП
3 Писмо № 24-38-44 от 28.08.2017 г. на НАП
4 Писмо № 24-39-116 от 17.10.2017 г. на НАП
5 Писмо № 96-00-180 от 12.07.2016 г. на НАП
6 Писмо № 3-2130 от 06.10.2016 г. на НАП
7 Писмо № 20-21-172 от 25.11.2016 г. на НАП

2 Писма на НАП по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1 Писмо № М-24-36-37 от 24.07.2017 г. на НАП
2 Писмо № 3-1766 от 28.07.2017 г. на НАП
3 Писмо № М-92-00-1337 от 17.08.2017 г. на НАП
4 Писмо № М-24-36-39 от 18.08.2017 г. на НАП
5 Писмо № 04-03-11 от 28.08.2017 г. на НАП
6 Писмо № 26-М-81 от 29.08.2017 г. на НАП
7 Писмо № М-24-36-25 от 01.07.2016 г. на НАП
8 Писмо № 96-00-229 от 24.08.2016 г. на НАП
9 Писмо № М-24-36-41 от 10.09.2016 г. на НАП
10 Писмо № М-94-П-449 от 16.09.2016 г. на НАП

3 Писма на НАП по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
1 Писмо № 96-00-205 от 17.07.2017 г. на НАП
2 Писмо № 53-04-498 от 31.07.2017 г.. на НАП
3 Писмо № 3-1778 от 01.08.2017 г. на НАП
4 Писмо № 169-17 от 09.08.2017 г. на НАП
5 Писмо № 23-29-57 от 25.08.2017 г. на НАП
6 Писмо № 20-21-107 от 15.11.2017 г. на НАП
7 Писмо № 20-00-279 от 07.07.2016 г. на НАП
8 Писмо № 20-15-232 от 12.07.2016 г. на НАП
9 Писмо № 07-00-156 от 28.07.2016 г. на НАП
10 Писмо № 94-00-59 от 11.08.2016 г. на НАП
11 Писмо № 24-38-74 от 07.11.2016 г. на НАП

4 Писма на НАП по прилагането на Закона за местните данъци и такси
1 Писмо № 24-35-34 от 15.11.2017 г. на НАП
2 Писмо № 3-2494 от 27.11.2017 г. на НАП
3 Писмо № 07-00-7 от 17.07.2016 г. на НАП
4 Писмо № 3-2312 от 31.10.2016 г. на НАП

5 Писма на НАП по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
1 Писмо № 24-39-53 от 17.05.2017 г. на НАП
2 Писмо № 24-39-104 от 19.10.2017 г. на НАП

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1 Данъчен календар за 2018 г.
2 Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2018 г.
3 Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2018 г.)

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина