Новото данъчно законодателство през 2016 г.

Книга годишник. Излиза за деветнадесета поредна година!

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
Красимира УЗУНОВА,
Росен ИВАНОВ,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.39 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Варианти на ползване:

 • Книга-годишник;
 • Книга-годишник + CD

Книгата съдържа:

 • актуализираните текстове на основните данъчни закони;
 • изчерпателни авторски коментари с акцент върху промените в нормативната уредба;
 • експертни решения на сложни и важни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт;
 • подбрани писма на Националната агенция за приходите със становища по конкретни въпроси.

Компактдискът съдържа:

 • всички нормативни актове по данъците и данъчно-осигурителния процес;
 • подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд;
 • полезна справочна информация.

Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Национална агенция за приходите, както и утвърдени данъчни консултанти.

Изданието отразява промените в законодателството към 12 януари 2016 г.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, юристи и финансисти, мениджъри и предприемачи, преподаватели и студенти.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Закон за корпоративното подоходно облагане
Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г.
за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година
Глава първа
Общ преглед на промените в ЗКПО за 2016 година
Глава втора
Изменения и допълнения, касаещи преотстъпването на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие
Глава трета
Промени в данъчното третиране на дивидентите
Глава четвърта
Изменения в обхвата и съдържанието на определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ (в сила от 01.01.2016 г.)
Глава пета
Други промени, необхванати в предходните глави от коментара
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.
Глава първа
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2016 година
1. Разширяване обхвата на необлагаемите доходи, посочени в чл. 13 ЗДДФЛ (чл. 13, ал. 1, т. 28 – нова, т. 11, б. „а“ от § 1 на ДР – доп.)
2. Въвеждане на авансово облагане на т.нар. „доходи от други източници“, посочени в чл. 35 ЗДДФЛ (чл. 44а – нов, чл. 45, ал. 7 – доп., чл. 65, ал. 12 и 13 – доп.)
3. Облагане с окончателен данък на обратно изплатени суми от животозастраховане и доброволно осигуряване в случаите, когато вноските/премиите са правени за сметка на работодателя под формата на социални разходи (чл. 38, ал. 9 ЗДДФЛ – доп.)
4. Възможност вноските по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО да се признават в намаление на данъчната основа на доходи, включени в общата годишна данъчна основа (чл. 30 – изм., чл. 32 – изм., чл. 34 – изм., чл. 36 – изм.)
5. Възможност дипломатическите представителства да се третират като работодател по реда на ЗДДФЛ (т. 27 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ – нова б. „б“, § 17 от ПЗР на ЗИДЗКПО)
Глава втора
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2015 година
1. Данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
2. Изискване за деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на всички лихви по сметки в търговски банки на местни физически лица с източник чужбина
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Закон за данък върху добавената стойност
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г.
1. Промени, свързани с данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни
2. Нови хипотези, при които няма да е налице безвъзмездна доставка на стока или услуга, приравнена на възмездна
3. Фиксира се конкретна дата, на която безвъзмездните доставки на услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, ще се смятат за извършени
4. Промени, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки
5. Промени в освободените доставки
6. Коригиран е начинът на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит
7. До 1 юли 2016 г. петролните бази трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от закона
8. Удължен е срокът, в който за доставките на зърнени култури ще се прилага принципът на обратното начисляване на ДДС
9. Изменения и допълнения, засягащи специалните режими за облагане с данък на услугите по електронен път, далекосъобщителните услуги и тези по радио- и телевизионно излъчване
10. Промени, свързани със занижаване на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС
11. Допълнение в чл. 92, ал. 3 ЗДДС
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

АКЦИЗИ
Закон за акцизите и данъчните складове
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година
1. Промяна на акцизната ставка за цигарите
2. Промяна на акцизните ставки на енергийните продукти за отопление
3. Промяна на акцизните ставки за моторни горива
4. Отпадане на задължението за маркиране на горива за отопление
5. Ново определение за „енергиен продукт за отопление“
6. Ново условие за издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС
7. Въвеждане на рестриктивни мерки към вложителите на стоки в данъчен склад
8. Въвеждане на фигурата на освободен от акциз краен потребител при получаване на етилов алкохол, денатуриран по специален метод
9. Нови правила за подаване на рекапитулативна декларация от освободените от акциз крайни потребители
10. Данъчна основа и отчетност на ОАКП при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
11. Промени в режима за бандеролите
12. Рестрикции към специализираните малки обекти за дестилиране
13. Отпада изискването за капитал на лицензирани складодържатели и регистрирани получатели при складиране и получаване на вина и ферментирали напитки
14. Промени, свързани с отпадъците от тютюн
15. Забрана по отношение на ръчно свити цигари и на цигари, изработени от заготовки с филтър
16. Допълнения в режима за продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия
17. Облекчаване на акцизния режим по отношение на смазочните масла
18. Изключване на някои акцизни стоки от процедурата за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава – членка, и облекчения при издаването на акцизни данъчни документи
19. Нови лица, подлежащи на задължителна регистрация по ЗАДС
20. Разширяване на контролните правомощия на митническите органи по ЗАДС
21. Други промени в ЗАДС

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Закон за местните данъци и такси
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г.
1. Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства
2. Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот
3. Освобождаване от данък на превозните средства на Държавна агенция „Технически операции“
4. Освобождаване от такса за битови отпадъци на поземлените имоти, върху които са построени храмове, молитвени домове и манастири
5. Отлагане на действието на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ
6. Цени за ползване на зоните за паркиране в населените места
7. Облагане с данък на земи, намиращи се в строителните граници на населените места, за които липсва ПУП
8. Постройки, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти
9. Облагане на сгради, принадлежащи на нотариуси и по-конкретно как следва да се облагат недвижимите имоти, собственост на нотариуси, като имущества на физически лица или на предприятия
10. Облагане на имоти на земеделски производители – физически лица
11. Облагане с данък на сградите на студентски общежития, публична държавна собственост, предоставени за управление на държавни висши учебни заведения
12. Орган, компетентен да установи и издаде документ за наличие на „лошо физическо състояние“ на сграда, необходим при изчисляване на данъчната оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти
13. Доказателства, които могат да бъдат представени при премахване на сгради
14. Облагане с данък на товарни автомобили с технически допустима максимална маса под 12 тона
15. Облагане с данък върху превозните средства отделно на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари
16. Подаване на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ при липса на данни за МПС в регистъра на „Пътна полиция“
17. Отказ от право на собственост върху МПС
18. Дължимост на данък за МПС, задържано от органи на съдебната власт
19. Налагане на административнонаказателна санкция – глоба за неподаване в срок на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за придобито моторно превозно средство преди 01.01.2015 г.
20. Задължения, които следва да отразява документът за платен данък върху превозните средства по чл. 264, ал. 2 ДОПК, изискван при прехвърляне на моторно превозно средство
21. Представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на такива имоти в капитала на търговско дружество и момент, от който собствеността върху апортираните имоти преминава върху приемащото дружество при липса на вписване на промяната в имотния регистър
22. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи
23. Процесуални действия при смърт на лице, настъпила в хода на изпълнително производство
24. Лихви при прихващане на задължение и вземане на едно лице в хипотезата, в която задълженията на лицето са възникнали след вземането му
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за местните данъци и такси

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г.
1. Съхранение на електронни документи
2. Възможност за установяване на задължения чрез служебно издаване на акт от органите по приходите
3. Срок за завършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства, при които не се установяват задължения
4. Разширяване на приложното поле на опростената процедура по възстановяване
5. Разширяване на автоматичния обмен на информация
6. Ограничаване на възможността за избор на задължения, които да бъдат погасени, при заплащането на местни данъци и такси
7. Служебно прилагане на давностния срок, при изтичане на т. нар. „абсолютна давност“
8. Отпадане на поканата за доброволно изпълнение от страна на взискателя
9. Отпадане на възможността на длъжниците да поискат контролна оценка на подлежащото на продажба имущество
10. Други изменения в изпълнителното производство
11. Създаване на информационна система за номерата на банковите сметки и техните титуляри, достъпна и за органите на НАП

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Закон за акцизите и данъчните складове
5. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
6. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
8. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
9. Закон за данък върху добавената стойност
10. Закон за данък върху застрахователните премии
11. Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
12. Закон за държавните помощи
13. Закон за държавните такси
14. Закон за задълженията и договорите
15. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
16. Закон за корпоративното подоходно облагане
17. Закон за местните данъци и такси
18. Закон за митниците
19. Закон за Националната агенция за приходите
20. Закон за ограничаване на плащанията в брой
21. Закон за публичните финанси
22. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
23. Закон за счетоводството (нов)
24. Закон за счетоводството (отм.)
25. Закон за търговския регистър
26. Закон за хазарта
27. Търговски закон

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Правилници
1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
3. Правилник за прилагане на Закона за митниците

Наредби
1. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
3. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
4. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

1. РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2. РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1. Решения на ВАС по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове
2. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
3. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
4. Решения на ВАС по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
5. Решения на ВАС по прилагането на Закона за местните данъци и такси
6. Решения на ВАС по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
3. ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВАС И ВКС

III. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Данъчен календар за 2016 г.
2. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2016 г.
3. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Книги в продажба

Закон за счетоводството – 2016

Луксозно издание с твърди корици Том първи от двутомното издание „Новото...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина