Новото данъчно законодателство през 2014 г.

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
Красимира УЗУНОВА,
Росен ИВАНОВ,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
 • Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
 • Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
 • Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
 • Важни приложения;
Съдържание на CD:

 • Всички нормативни актове на данъчното облагане и на данъчно-осигурителния процес;
 • Практика на СЕС и на ВАС;
 • Bажни приложения.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти, данъчни експерти, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Закон за корпоративното подоходно облагане

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г.
Глава първа
Общ преглед и специфични моменти на измененията в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г.
Глава втора
Изменения в зкпо, в сила от 01.01.2014 г., относно корпоративния данък
Глава трета
Изменения в зкпо, в сила от 01.01.2014 г., относно данъка при източника
Глава четвърта
Изменения в зкпо, в сила от 01.01.2014 г., относно облагането на организаторите на хазартни игри
Глава пета
Други изменения в зкпо, в сила от 01.01.2014 г., необхванати от предходните глави на настоящия коментар

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г.
Глава първа
Промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. .
Глава втора
Промени, въведени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.
Глава трета
Промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.
Глава четвърта
Промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.
Глава пета
Промени, въведени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, обнародван в ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 г.

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Закон за данък върху добавената стойност

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г.
1. Новият механизъм на касова отчетност
2. Въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърно
3. Промени в данъчната основа на доставките
4. Третиране на лизинговите договори с опция като такива, изрично предвиждащи прехвърлянето на собствеността върху лизинговата вещ
5. Промени в чл. 92 ЗДДС
6. Промени в данъчната основа при внос и при услуги, свързани с вноса на стоки
7. Безвъзмездните доставки на стоки или услуги като приравнени на възмездни
8. Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин – Калафат“
9. Други промени в ЗДДС

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

АКЦИЗИ

Закон за акцизите и данъчните складове

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г.
Глава първа
Промени, засягащи енергийните продукти
Глава втора
Промени по отношение на тютюна и тютюневите изделия, и алкохола и алкохолните напитки
Глава трета
Промени, които засягат дейността с всички акцизни стоки

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Закон за местните данъци и такси

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г.
1. Данъчни облекчения за превозни средства
2. Освобождаване от данък на електрически автомобили
3. Освобождаване от данък на молитвени домове, храмове и манастири
4. Такса за битови отпадъци
5. Принцип на компенсиране на общинските бюджети
6. Преференции за сгради, сертифицирани по реда на Закона за енергийната ефективност
7. Въвеждане на необлагаем минимум за недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
8. Облагане на сградите на студентските общежития
9. Туристически данък
10. Въвеждане на административнонаказателна отговорност за едноличните търговци

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г.
1. Фискален контрол
2. Обмен на информация между приходните администрации на държавите – членки на ЕС
3. Промени в „единната сметка“
4. Улеснено разсрочване на задълженията
5. Изменения в ДОПК, изръшени с приетия нов закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим – т.нар. „офшорни зони“

{/accordion}

{accordion}

Съдържание на компактдиска към книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2014 година“ ::

1. Законови нормативни актове
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Закон за акцизите и данъчните складове
5. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
6. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
7. Закон за данък върху добавената стойност
8. Закон за данък върху застрахователните премии
9. Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
10. Закон за държавните помощи
11. Закон за държавните такси
12. Закон за задълженията и договорите
13. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
14. Закон за корпоративното подоходно облагане
15. Закон за местните данъци и такси
16. Закон за митниците
17. Закон за Националната агенция за приходите
18. Закон за ограничаване на плащанията в брой
19. Закон за публичните финанси
20. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
21. Закон за счетоводството
22. Закон за хазарта
23. Търговски закон

2. Подзаконови нормативни актове
Правилници
1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
3. Правилник за прилагане на Закона за митниците
Наредби
1. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
3. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
4. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решения на Съда на Европейския съюз
1. Решение на Съда (осми състав) от 26 септември 2013 г. по дело C-283/12
2. Решение на Съда (осми състав) от 8 май 2013 г. по дело C-142/12
3. Решение на Съда (пети състав) от 11 април 2013 г. по дело C 138/12
4. Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2012 г. по дело C 549/11
5. Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. по дело C-326/11
6. Решение на Съда (втори състав) от 22 март 2012 г. по дело C-153/11

Решения на Върховния административен съд

1. Решения на ВАС по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове
1. Решение № 546 от 14.01.2013 г. по адм. д. № 2505/2012 г., І отд. на ВАС
2. Решение № 2400 от 19.02.2013 г. по адм. д. № 4921/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
3. Решение № 2524 от 21.02.2013 г. по адм. д. № 5905/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
4. Решение № 3606 от 14.03.2013 г. по адм. д. № 7047/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
5. Решение № 4574 от 02.04.2013 г. по адм. д. № 5078/2012 г., І отд. на ВАС
6. Решение № 5026 от 10.04.2013 г. по адм. д. № 8966/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
7. Решение № 6318 от 09.05.2013 г. по адм. д. № 12038/2012 г., І отд. на ВАС
8. Решение № 6821 от 20.05.2013 г. по адм. д. № 11753/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
9. Решение № 9025 от 19.06.2013 г. по адм. д. № 14999/2012 г., І отд. на ВАС
10. Решение № 9577 от 26.06.2013 г. по адм. д. № 5619/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
11. Решение № 13486 от 16.10.2013 г. по адм. д. № 2709/2013 г., І отд. на ВАС
12. Решение № 15626 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 5391/2013 г., І отд. на ВАС

2. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
1. Решение № 375 от 10.01.2013 г. по адм. д. № 5081/2012 г., І отд. на ВАС
2. Решение № 10769 от 16.07.2013 г. по адм. д. № 9624/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
3. Решение № 1389 от 29.01.2013 г. по адм. д. № 4863/2012 г., І отд. на ВАС
4. Решение № 1569 от 04.02.2013 г. по адм. д. № 7513/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
5. Решение № 1850 от 07.02.2013 г. по адм. д. № 6956/2012 г., І отд. на ВАС
6. Решение № 2208 от 15.02.2013 г. по адм. д. № 14260/2012 г., І отд. на ВАС
7. Решение № 2781 от 26.02.2013 г. по адм. д. № 7503/2012 г., І отд. на ВАС
8. Решение № 2996 от 04.03.2013 г. по адм. д. № 5199/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
9. Решение № 3001 от 04.03.2013 г. по адм. д. № 15464/2012 г., І отд. на ВАС
10. Решение № 5500 от 19.04.2013 г. по адм. д. № 9916/2012 г., І отд. на ВАС
11. Решение № 5672 от 23.04.2013 г. по адм. д. № 11890/2012 г., І отд. на ВАС
12. Решение № 6094 от 07.05.2013 г. по адм. д. № 14721/2010 г., І отд. на ВАС
13. Решение № 6336 от 10.05.2013 г. по адм. д. № 10420/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
14. Решение № 8208 от 11.06.2013 г. по адм. д. № 13763/2012 г., І отд. на ВАС
15. Решение № 8976 от 19.06.2013 г. по адм. д. № 14562/2012 г., І отд. на ВАС
16. Решение № 9414 от 28.06.2012 г. по адм. д. № 11723/2011 г., VІІI отд. на ВАС
17. Решение № 9415 от 25.06.2013 г. по адм. д. № 388/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
18. Решение № 10675 от 15.07.2013 г. по адм. д. № 2804/2012 г., І отд. на ВАС
19. Решение № 11022 от 22.07.2013 г. по адм. д. № 6596/2012 г., І отд. на ВАС
20. Решение № 12406 от 26.09.2013 г. по адм. д. № 5863/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
21. Решение № 12902 от 07.10.2013 г. по адм. д. № 2972/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
22. Решение № 13784 от 22.10.2013 г. по адм. д. № 5207/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
23. Решение № 15323 от 20.11.2013 г. по адм. д. № 3147/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
24. Решение № 15330 от 20.11.2013 г. по адм. д. № 4267/2013 г., VIII отд. на ВАС
25. Решение № 15471 от 22.11.2013 г. по адм. д. № 11413/2012 г., VІІІ отд. на ВАС

3. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1. Решение № 1221 от 25.01.2013 г. по адм. д. № 12378/2012 г., VІ отд. на ВАС
2. Решение № 4884 от 08.04.2013 г. по адм. д. № 9909/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
3. Решение № 8172 от 11.06.2013 г. по адм. д. № 14221/2012 г., І отд. на ВАС
4. Решение № 11153 от 29.07.2013 г. по адм. д. № 827/2013 г., І отд. на ВАС
5. Решение № 11255 от 06.08.2013 г. по адм. д. № 13646/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
6. Решение № 12165 от 24.09.2013 г. по адм. д. № 1419/2013 г., І отд. на ВАС
7. Решение № 12634 от 01.10.2013 г. по адм. д. № 1678/2013 г., І отд. на ВАС
8. Решение № 13116 от 10.10.2013 г. по адм. д. № 6078/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
9. Решение № 13907 от 24.10.2013 г. по адм. д. № 146/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
10. Решение № 15431 от 21.11.2013 г. по адм. д. № 2256/2013 г., VІІІ отд. на ВАС
11. Решение № 16558 от 11.12.2013 г. по адм. д. № 5401/2013 г., І отд. на ВАС
12. Решение № 16910 от 17.12.2013 г. по адм. д. № 8450/2012 г., VІІІ отд. на ВАС

4. Решения на ВАС по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
1. Решение № 2035 от 12.02.2013 г. по адм. д. № 7908/2012 г., VІІІ отд. на ВАС
2. Решение № 5066 от 10.04.2013 г. по адм. д. № 10423/2012 г., I отд. на ВАС
3. Решение № 7957 от 10.06.2013 г. по адм. д. № 11658/2012 г., VIII отд. на ВАС
4. Решение № 10378 от 09.07.2013 г. по адм. д. № 9883/2012 г., І отд. на ВАС
5. Решение № 10491 от 10.07.2013 г. по адм. д. № 14860/2012 г., І отд. на ВАС
6. Решение № 11151 от 29.07.2013 г. По адм. Д. № 717/2013 г., І отд. на ВАС
7. Решение № 11220 от 01.08.2013 г. по адм. д. № 13610/2012 г., І отд. на ВАС
8. Решение № 13201 от 10.10.2013 г. по адм. д. № 1737/2013 г., І отд. на ВАС
9. Решение № 13758 от 22.10.2013 г. по адм. д. № 3526/2013 г., І отд. на ВАС
10. Решение № 15624 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 4222/2013 г., І отд. на ВАС
11. Решение № 15628 от 26.11.2013 г. по адм. д. № 3869/2013 г., І отд. на ВАС

5. Решения на ВАС по прилагането на Закона за местните данъци и такси
1. Решение № 290 от 09.01.2013 г. по адм. д. № 15013/2011 г., VІ отд. на ВАС
2. Решение № 1056 от 23.01.2013 г. по адм. д. № 11254/2012 г., VІІ отд. на ВАС
3. Решение № 1408 от 30.01.2013 г. по адм. д. № 6714/2012 г., І отд. на ВАС
4. Решение № 2022 от 12.02.2013 г. по адм. д. № 14547/2012 г., VІІ отд. на ВАС
5. Решение № 6944 от 21.05.2013 г. по адм. д. № 109/2013 г., VІІ отд. на ВАС
6. Решение № 7747 от 05.06.2013 г. по адм. д. № 4525/2013 г., VІІ отд. на ВАС
7. Решение № 8615 от 14.06.2013 г. по адм. д. № 5359/2013 г., VІІ отд. на ВАС
8. Решение № 8874 от 18.06.2013 г. по адм. д. № 15137/2012 г., VІІ отд. на ВАС
9. Решение № 9868 от 01.07.2013 г. по адм. д. № 1129/2013 г., VІІ отд. на ВАС
10. Решение № 12165 от 24.09.2013 г. по адм. д. № 1419/2013 г., І отд. на ВАС
11. Решение № 16624 от 12.12.2013 г. по адм. д. № 8239/2013 г., VІІ отд. на ВАС
12. Решение № 16967 от 17.12.2013 г. по адм. д. № 6036/2013 г., VІІ отд. на ВАС

Тълкувателни решения на ВАС и ВКС
1. Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. по т. д. № 1/2012 г., ОСК на ВАС
2. Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. по тълк. д. № 3/2011 г., ОСГТК на ВКС

III. ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

1. Образци на декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане
1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г., с приложения
Ръководство за попълване и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с бар-код
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г., с приложения
– Приложение № 1 (образец 1011) – За преобразуване на счетоводния финансов резултат
– Приложение № 2 (образец 1012) – За преотстъпване корпоративен данък
– Приложение № 3 (образец 1013) – За печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
– Приложение № 4 (образец 1014) – За деклариране на сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и за деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата
Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД (образец 1010а – за лицата, неизвършвали дейност през 2013 г.)
Ръководство за попълване и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с бар-код
3. Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
4. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2013 г.
5. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние за 2013 г.
6. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия за 2013 г.
7. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби за 2013 г.

2. Образци на декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с БАРКОД за доходите на физически лица (образец 2001)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.
– Приложение 1 (образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения
– Приложение 2 (образец 2021) – Доходи от стопанска дейност като ЕТ
– Приложение 3 (образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност
– Приложение 4 (образец 2041) – Доходи от наем или от друго
– Приложение 5 (образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права/имущество
– Приложение 6 (образец 2061) – Доходи от други източници
– Приложение 7 (образец 2071) – Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък
– Приложение 8 (образец 2081) – За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
– Ръководство за попълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания
2. Нов образец на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
3. Нов образец на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
4. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
– ТАБЛИЦА 1 – за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд
– Указания за попълване на Таблица 1
– ТАБЛИЦА 2 – за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски
– Указания за попълване на Таблица 2
5. Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ
6. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. за придобити доходи от източници в България и от чужбина (образец 2001а)
3. Образци на декларации по Закона за местните данъци и такси
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
2. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
3. Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
4. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
4. Образци на декларации по Закона за данък върху добавената стойност
1. Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (нов образец)
2. Искане за прекратяване на регистрацията на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (нов образец)
3. Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство (Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1 декларация по чл. 168 от ЗДДС)
4. Декларация пред митническите органи за стоки, които към момента на вноса в България се изпращат в друга държава – членка (Приложение № 24 към чл. 51, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС)

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Данъчен календар за 2014 година
2. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2014 г.
3. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2014 г.)

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина