Новото данъчно законодателство през 2012 г.

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
Д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
Красимира УЗУНОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за новата данъчна рамка и за данъчноосигурителния роцес през 2012 г.

  • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2012 г.;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
  • важни приложения

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Закон за корпоративното подоходно облагане
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г.

Глава първа
Промени в ЗКПО, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ
Глава втора
Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО
І. Въпроси във връзка с корпоративния данък
ІІ. Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г.
ІІІ. Въпроси във връзка с данъка, удържан при източника
ІV. Въпроси във връзка с данъка върху разходите
V. Въпроси във връзка с алтернативните данъци
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г.

Глава първа
Прецизиране и попълване на празноти при разпоредбите, свързани с документиране на доходи, получени от физически лица, и въвеждане на нови санкции за неспазването им
(чл. 9, ал. 3; чл. 45, ал. 1-3, ал. 6 и ал. 8; чл. 81а ЗДДФЛ)
Глава втора
Промени в разпоредбите, свързани с освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация на лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения (чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ)
Глава трета
Промени в реда на облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12; чл. 46, ал. 1; чл. 65, ал. 1 ЗДДФЛ)
Глава четвърта
Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки пълен лев (чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ)
Глава пета
Прецизиране на разпоредбите, свързани с правото на ползване на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък, при по-ранно подаване на годишната данъчна декларация, или при подаване на декларацията по електронен път (чл. 53, ал. 4 ЗДДФЛ)
Глава шеста
Допълване на санкцията за неспазване на задължението за удържане и внасяне на данък от платец на доход (чл. 81, ал. 2 ЗДДФЛ)
Глава седма
Допълване на обхвата на доходите от трудови правоотношения, регламентирани в точка 26 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ (т. 26, букви „д“ и „к“ от § 1 на ДР на ЗДДФЛ)
Глава осма
Третиране на субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като ЕТ, които е трябвало да бъдат получени през 2009 или предходни години (§ 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ)
Глава девета
Прецизиране на разпоредбата относно правото на ползване на облекчението за лице с увреждане след придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (§ 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ)
Глава десета
Редакционни поправки (чл. 22, ал. 1, т. 3; чл. 32; чл. 36; чл. 38, ал. 1; чл. 38, ал. 3; чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ)

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Закон за данък върху добавената стойност
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.

Глава първа
Изменения и допълнения, свързани с данъчната основа на доставките
Глава втора
Нови моменти, отнасящи се до облагането на туристическите услуги
Глава трета
Изменения и допълнения, засягащи доставките на стоки втора употреба от лица – дилъри
Глава четвърта
Промяна, засягаща правото на строеж
Глава пета
Сроковете по чл. 92, ал. 8 ЗДДС са уеднаквени на шест месеца
Глава шеста
Промяна, свързана с определяне на данъчните задължения на лице, в случаите когато то е било длъжно, но не се е регистрирало в срок
Глава седма
Изменения и допълнения, отнасящи се до дерегистрацията
Глава осма
Други промени
Глава девета
Преходно правило

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

АКЦИЗИ

Закон за акцизите и данъчните складове
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г.

Глава първа
Промени в акцизните ставки
Глава втора
Включване на нови стоки под режим отложено плащане на акциз
Глава трета
Възникване на задължение за заплащане на акциз
Глава четвърта
Освобождаване и възстановяване на акциз
Глава пета
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители
Глава шеста
Движение на акцизни стоки
Глава седма
Обезпечение при движение на акцизни стоки
Глава осма
Ред за подаване на документи по електронен път
Глава девета
Търговия с тютюневи изделия
Глава десета
Нови определения
Глава единадесета
Административнонаказателни разпоредби
Глава дванадесета
Други разпоредби

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Закон за местните данъци и такси
Коментар по прилагането на Закона за местните данъци и такси

1. Приложим процесуален ред относно откритите и неприключили към 31.12.2010 г. производства по установяване на задължения за местни такси
2. Облагане с данък на недвижими имоти, предоставени за управление на детски градини и училища
3. Облагане с данък върху недвижимите имоти на паркоместа
4. Облагане с данък върху недвижимите имоти на морски плажове
5. Определяне на момента, от който необлагаеми земеделски и горски земи стават обект на облагане
6. Собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот, са данъчно задължени за имота или за съответната част от него
7. Облагане с данък върху недвижимите имоти на ателие, използвано за жилищни нужди
8. Определяне на разгънатата застроена площ на сграда
9. Деклариране и облагане с данък на терени, предназначени за жилищно строителство, които не са застроени, принадлежащи на предприятия
10. Деклариране и облагане на идеалните части от земята към апартамент, притежаван от предприятие
11. Основание за налагане на санкция по ЗМДТ при неподаване на декларация по чл. 14 и чл. 17 ЗМДТ за нежилищни имоти на предприятия, придобити преди 01.01.2011 г.
12. Определяне на лицата, задължени да подадат декларациите за облагане с данък върху недвижимите имоти или с данък върху превозните средства, в случаите, в които сградите или превозните средства са предоставени за ползване на клонове или поделения на юридически лица
13. Заплащане на туристически данък за нощувки, предоставени в почивни бази на ведомства, студентски общежития и др., които не са категоризирани по реда на Закона за туризма
14. Туристическият данък следва да се включва в основата за облагане с ДДС на нощувките, предоставяни в туристически обекти
15. Допустимо ли е за сезонните туристически обекти общинският съвет да определя диференциран размер на туристическия данък
16. Ако туристическият обект е затворен за продължителен период и в него не се предоставят туристически услуги, дължи ли се туристически данък в размер на 30% от пълния капацитет на обекта
17. Ред за установяване на задължения за туристически данък
18. Има ли установено в нормативен акт задължение превозно средство, за което е изплатена тотална щета от застраховател, да се предава за разкомплектоване, или то може да бъде продавано изцяло или на части от собственика (включително чрез застрахователя)
19. Ред за прекратяване на регистрацията за движение и на облагането на откраднато превозно средство, за което е изплатено обезщетение от лицензиран застраховател
20. Размер и поредност на ползване на облекченията по чл. 61м, т. 1, 2 и 3 ЗМДТ при патентния данък
21. Внасяне на недвижими имоти в имуществото на едноличен търговец
22. Необходимо ли е нотариално заверено пълномощно при получаване на удостоверение за данъчна оценка или друг вид удостоверение, при условие че такова изискване
е предвидено изрично само за удостоверенията за наличие на задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г.

Глава първа
Нови моменти в регламента на взаимната помощ между държавите – членки на ЕС при събиране на публични вземания
Глава втора
Изменения по същество на процедурите, в сила от 01.01.2012 г.
Глава трета
Други промени в допк, извършени през 2011 г.
Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина