Новата правна уредба на търговския регистър

Автори:

Николай ЯНЕВ,
Деяна АНДРЕЕВА
Милена МИЛЕВА
Автори и съставители на книгата са екип от водещи експерти, преки участници в подготовката на законовата и подзаконовата нормативна уредба на търговския регистър.

Срок на отпечатване:

24.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

Книгата ще Ви предложи:

  • приложен коментар на новата правна уредба;
    всички процедури по вписване на обстоятелства, обявяване
  • на актове и запазване на фирма;
  • цялостната нормативна уредба по Търговския регистър.

Автори ­ Професионални щрихи
Използвани съкращения

Част първа
ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Глава първа
Реформата в търговската регистрация в България
1. Европейски контекст
2. Българският модел
3. Нормативна основа
4. Преходният период

Глава втора
Търговски регистър
1. Същност
2. Съдържание
2.1. Регистърни дела
2.2. Списък на запазени фирми
3. Водене и съхраняване

Глава трета
Принципи
1. Доверие в търговския регистър
2. Публичност

Глава четвърта
Подлежащи на вписване обстоятелства
1. Същност
2. Определеност
3. Задължение за заявяване
4. Задължени лица

Глава пета
Подлежащи на обявяване актове
1. Същност
2. Определеност
3. Задължение за представяне
4. Задължени лица

Глава шеста
Заявление
1. Образци
2. Структуриране на информацията
3. Допълнително заявление
4. Електронен обмен
5. Приложения

Глава седма
Съобщаване от публичноправни органи

Глава осма
Регистърно производство
1. Сезиране
2. Заявител
3. Разглеждане на заявленията
4. Обхват на проверката
5. Вписване, заличаване и обявяване
6. Отказ. Обжалване на отказ
7. Ново заявление
8. Отстраняване на грешки и непълноти

Глава девета
Правни последици на регистрацията
1. Действие на вписването
2. Действие на заличаването
3. Действие на обявяването

Глава десета
Запазване на фирма
1. Същност
2. Производство по запазване на фирма

Глава единадесета
Подаване на заявление
1. На хартиен носител
2. В електронна форма

Глава дванадесета
Достъп до търговския регистър
1. Начини за достъп
2. Справки
3. Удостоверения
4. Допълнителни услуги

Глава тринадесета
Защита срещу вписване
1. Същност
2. Заличаване на вписване
3. Недействителност на търговско дружество

Глава четиринадесета
Единен идентификационен код
1. Начин на формиране
2. ЕИК при преобразуване на търговски дружества и при преустройство на кооперации
3. Обслужване на едно гише

Глава петнадесета
Пререгистрация
1. Необходимост
2. Производство
3. Документи
4. Съвпадение на фирми
5. Последици от неизпълнение на задължението за пререгистрация в срок

Глава шестнадесета
Други правомощия на Агенцията по вписванията във връзка с търговската регистрация
1. Назначаване на вещи лица по чл. 72 ТЗ
2. Назначаване на ликвидатор

Част втора
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

1. Общи указания при подаване на заявление
2. Пререгистрация
3. Вписване на обстоятелства
3.1. Субекти на регистрация
3.1.1. Едноличен търговец
3.1.2. Събирателно дружество
3.1.3. Командитно дружество
3.1.4. Дружество с ограничена отговорност
3.1.5. Акционерно дружество
3.1.6. Командитно дружество с акции
3.1.7. Кооперация
3.1.8. Клон на чуждестранен търговец
3.1.9. Търговец ­ публично предприятие
3.2. Вписване на допълнителни обстоятелства
3.2.1. Прокура
3.2.2. Клон
3.2.3. Залог на дружествен дял
3.2.4. Залог на търговско предприятие
3.2.5. Запор върху дружествен дял
3.2.6. Прекратяване и ликвидация
3.3. Вписване по повече от една партида
3.3.1. Прехвърляне на търговско предприятие
3.3.2. Преобразуване на търговски дружества
3.3.2.1. Преобразуване чрез вливане, сливане, промяна на правната форма и прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик
3.3.2.2. Преобразуване чрез разделяне и отделяне
3.3.2.3. Спиране на регистърното производство при оспорване на преобразуването
3.3.3. Преустройство на кооперация
3.3.3.1. Преустройство чрез вливане и сливане
3.3.3.2. Преустройство чрез разделяне и отделяне
4. Обявяване на актове
5. Запазване на фирма

Част трета
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН за търговския регистър
НАРЕДБА № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Част четвърта
Приложение
Единен информационен код на съдилищата в Република България

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина