Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – 2007 г.

Автори:

Приложният коментар е подготвен от Бойко КОСТОВ, д.е.с., регистриран одитор.

Срок на отпечатване:

18.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Актуализиран текст на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 г.
(Нормативният текст отразява последните промени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, направени с ПМС № 251 от 17 октомври 2007 г., обн. ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г.)

Приложен коментар на всички изменения и допълнения в стандартите, както и на изцяло новата редакция на СС 1 – Представяне на финансови отчети, СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, и СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

КОМЕНТАР
на промените в националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
от 21 март 2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (Извлечение)

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Общи разпоредби
СС 1 ­ Представяне на финансови отчети
СС 2 ­ Отчитане на стоково-материалните запаси
СС 4 ­ Отчитане на амортизациите
СС 7 ­ Отчети за паричните потоци
СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
СС 9 ­ Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
СС 10 ­ Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС 11 ­ Договори за строителство
СС 12 ­ Данъци от печалбата
СС 13 ­ Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС 16 ­ Дълготрайни материални активи
СС 17 ­ Лизинг
СС 18 ­ Приходи
СС 19 ­ Доходи на персонала
СС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС 21 ­ Ефекти от промените във валутните курсовe
СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации
СС 24 ­ Оповестяване на свързани лица
СС 27 ­ Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
СС 28 ­ Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
СС 31 ­ Отчитане на дялове в смесени предприятия
СС 32 ­ Финансови инструменти
СС 33 ­ Доходи на акция (отменен)
СС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане
СС 35 ­ Преустановявани дейности (отменен)
СС 36 ­ Обезценка на активи
СС 37 ­ Провизии, условни задължения и условни активи
СС 38 ­ Нематериални активи
СС 40 ­ Отчитане на инвестиционни имоти
СС 41 ­ Селско стопанство

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина