Търсене
Close this search box.

Наръчник по работното време, почивките и отпуските

Автори:

Лариса ТОДОРОВА,
Мариана ВАСИЛЕВА,
Теодора ДИЧЕВА

Срок на отпечатване:

42.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Наръчникът отразява последните промени в нормативната уредба и предлага цялостно практическо знание по материята на работното време, почивките и отпуските.

Книгата съдържа:

  • Изчерпателни коментари и разяснения на промените в нормативната уредба, направени с измененията и допълненията в Кодекса на труда от юли 2022 г. и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от септември 2022 г.
  • Експертни отговори на десетки конкретни казуси от практиката.
  • Нови и актуални писма на Министерството на труда и социалната политика и на ИА „Главна инспекция по труда“.
  • Актуализиран текст на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Целевата аудитория: Работодатели, мениджъри и специалисти по управление и развитие на човешките ресурси, юристи и експерти по трудови отношения, счетоводители.

Част първа
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР

I. РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Работно време
2. Нормална продължителност на работното време
3. Намалено работно време
4. Непълно работно време – чл. 138 и 138а КТ
5. Удължаване на работното време – чл. 136а КТ
6. Работно време с променливи граници (променливо работно време) – чл. 139, ал. 2 и 3 КТ
7. Разпределение на работния ден на части или разпокъсано работно време – чл. 139, ал. 4 КТ
8. Дежурство и време на разположение – чл. 139, ал. 5 КТ
9. Ненормиран работен ден – чл. 139а КТ
10. Работа на смени – чл. 141 КТ
11. Нощен труд и особени правила при полагане на нощен труд – чл. 140, ал. 1 и 2, чл. 141, ал. 2 КТ
12. Сумирано изчисляване на работното време – чл. 142, ал. 1 и 2 КТ
13. Извънреден труд – чл. 143, ал. 1 КТ
14. Дистанционна работа (работа от разстояние)

ІI. ПОЧИВКИ
1. Почивки в работния ден
2. Междудневна и междуседмична почивка
3. Физиологичен режим на труд и почивка
4. Официални празници
5. Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труда
6. Обявяване на определен ден за неприсъствен на територията на община

ІІI. ОТПУСКИ
1. Основни и допълнителни отпуски – чл. 155, 156, 156а КТ
2. Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда – чл. 157 КТ
3. Отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв – чл. 5-7 ЗРВСРБ
4. Отпуск на синдикални дейци – чл. 159 КТ
5. Неплатен отпуск на работещите по трудово правоотношение – чл. 160 КТ
6. Служебни и творчески отпуски – чл. 161 КТ
7. Отпуск при временна неработоспособност – чл. 162 КТ
8.Отпуск поради бременност и раждане – чл. 163 КТ
9.Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – чл. 164 КТ
10 Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки или роднини, или в приемно семейство – чл. 164а КТ
11. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – чл. 164б КТ
12. Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на детето – чл. 164в КТ
13. Отпуск за кърмене и хранене на дете – чл. 166 КТ
14. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител – чл. 167 КТ
15. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст – чл. 167а КТ
16. Платен отпуск за две и повече живи деца – чл. 168 КТ
17. Отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда – чл. 169, 170, 171, 171а КТ
18. Платен годишен отпуск – чл. 172-178 КТ

Част втора
ПРАКТИКА НА МТСП И НА ИА „ГИТ“

ПРАКТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПИСМА ПО РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИТЕ
1. Определяне и преизчисляване на нормата работно време при установено сумирано изчисляване на работното време
2. По взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение може да се определи кога работникът или служителят ще извършва служебните си задължения от разстояние, и кога в помещенията на работодателя
3. Издаване на заповед за командироване в страната на група служители.
4. Извънредният труд трябва да се начислява във ведомостите за заплати за месеца, в който е положен
5. Когато за длъжността е установен ненормиран работен ден и служителят е останал да работи след изтичане на работното време, за изработените в повече часове не се дължи трудово възнаграждение за извънреден труд, а те се компенсират с допълнителен платен годишен отпуск
6. За извънреден труд, положен в работни дни от работници и служители с ненормиран работен ден, не се заплаща трудово възнаграждение
7. Изчисляване на нощните часове и заплащане при работа на сумирано изчисляване на работното време, полагане на нощен труд
8. Трудът след 22:00 часа за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст, се счита за нощен и се прилага забраната за полагането му
9. Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява
10. При установено от работодателя сумирано изчисляване на работното време, превръщането на нощните часове в дневни се извършва за целите на изготвянето на поименните графици и за целите на заплащането на положения труд
11. Превръщане на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта
12. Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар
13. Работа при сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд при напускащи служители.
14. Възможност за електронно отчитане на документооборота за положен извънреден труд
15. При непрекъсваем производствен процес (смени, дежурства) нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя
16. Междудневна почивка се предоставя на работника или служителя между два последователни работни за него дни
17. За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работодателят е длъжен да предостави непрекъсната почивка през следващата работна седмица, в размер, не по-малък от 24 часа, независимо от обстоятелството, че за изработените часове в почивните дни се дължи увеличено заплащане за извънреден труд
18. Дистанционна работа по време на карантина
19. За часовете извънреден труд работодателят следва да заплати трудово възнаграждение, което се формира от полагащото се възнаграждение и допълнителното трудово възнаграждение по чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

ПИСМА ПО ОТПУСКИТЕ
1. Право на платен годишен отпуск на незаконно уволнен и възстановен на работа работник или служител.
2. Определяне размера на основния платен годишен отпуск. При изчисляване на полагаемите се дни отпуск се прилага общото правило за закръгляване към цели числа
3. Платен годишен отпуск при непълно работно време
4. Платеният годишен отпуск се ползва по писмено искане на работника или служителя след писмено разрешение на работодателя. Работодателят е длъжен да разреши отпуска, освен ако ползването му е отложено
5. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради ползване на друг вид законоустановен отпуск от работника или служителя, давностният срок за ползване на отложения отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа
6. По времето, през което работникът или служителят е командирован от работодателя извън мястото на постоянната работа, той продължава да изпълнява трудовите си задължения, така, както са уговорени между него и работодателя при сключване на трудовия договор
7. Преценката в какъв документ да се съдържа информацията за размера на платения годишен отпуск принадлежи на работодателя. Уведомяването, предвидено като едностранно задължение на работодателя, може да бъде извършено и чрез изпращане и връчване на електронен документ
8. При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може едностранно да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя
9. Ползване на неплатен отпуск при обявена извънредна епидемична обстановка
10. Не е предвидено ограничение за максималния размер на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши
11. След като времето на ползване на неплатен отпуск от съпруга на дългосрочно командирован служител се признава за трудов стаж, то те имат всички права, регламентирани в Кодекса на труда, произтичащи от зачитането на трудов стаж, включително и право на платен годишен отпуск за периода, през който е ползван неплатеният отпуск
12. При смърт на работника или служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта
13. Коригиращият коефициент се прилага, за да се коригира разликата, която би се получила в брутното трудово възнаграждение, изплатено през месец, когато не се ползва отпуск, и възнаграждението, което се получава през месец, в който се ползва платен годишен отпуск
14. Кодексът на труда урежда единствено задължение за работодателя да освободи работника или служителя от изпълнение на трудовите му задължения за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия, като за времето на отпуск не е регламентирано задължение за изплащане на възнаграждение от работодателя
15. Когато болничен лист е отменен от органите на медицинската експертиза, той не може да служи като годен документ, удостоверяващ основателно неявяване на работа на работника или служителя
16. Когато детето посещава държавна детска ясла, за която се заплаща такса от родителите (осиновителите) на детето, ползването на разрешения неплатен родителски отпуск не се прекратява
17. Бащата на детето може даде съгласието си майката да ползва неговия отпуск по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда, само в случай че той самият има право на този отпуск като лице, работещо по трудово (служебно) правоотношение
18. Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на родителски отпуск в размер 12 месеца
19. Ползване на основен платен годишен отпуск от служители с трайно намалена работоспособност над 50 процента
20. За да могат работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто да ползват отпуск в по-голям размер, той трябва да се уговори в колективен трудов договор или между страните по трудовото правоотношение в индивидуалния трудов договор и/или в допълнително споразумение към него
21. Срокът на предизвестието тече и по време на ползването на разрешен отпуск
22. Неявяването на работа се удостоверява със съответния акт

ПРАКТИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ПИСМА ПО РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
1. Какви са правомощията на контролните органи на инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние (надомна) работа?
2. Какви права и задължения имат работещите и работодателите при работа от разстояние (надомна) работа?
3. Какви са правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и инспекторите по труда, и какви са задълженията на работодателите във връзка с тези правомощия?
4. Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
5. Въвеждане на непълно работно време
6. Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и един охранител, работещ на половин работен ден, да се извършва денонощна въоръжена охрана при следния охранителен план: на пост № 1 – двама охранители, смени от 08:00 до 20:00 часа и от 20:00 до 08:00 часа, 365 дни годишно; на пост № 2 – един охранител, смяна от 08:00 до 20:00 часа и от 20:00 до 08:00 часа, 365 дни годишно; на пост № 3 – един охранител, смяна от 08:00 до 18:00 часа; всички работни дни; на пост № 4 – един охранител, смяна от 08:00 до 20:00 часа, всички работни дни?
7. Каква е разликата между трудовия договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите?

Част трета
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

РАБОТНО ВРЕМЕ.
ВРЕМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЖУРСТВО. ПОЧИВКИ

І. Подневно изчисляване на работното време
1. При подневното отчитане на работното време работодателят няма право да разпределя работа в дни извън 5-дневната работна седмица и 8-часовия работен ден, включително в празничните и почивните дни
2. Законодателят използва израза „неспазения срок от предизвестието“, без да се уточнява дали се касае за работни, или календарни дни. Както трудовото възнаграждение се дължи за положен труд, т.е. за работни дни, така и обезщетението по чл. 220, ал. 1 да се дължи за неотработените работни дни през периода на неспазеното предизвестие
3. Времето за пътуване и достигане от и до работното място не влиза в работното време
4. Времето за отиването и завръщането от и до мястото на командировка е част от работното време, тъй като работникът не разполага с времето си, а изпълнява законното нареждане на работодателя
5. Времето, необходимо за достигане на мястото на работа на отделния работник или служител, както и за връщане от определеното с трудовия договор място на работа, не може да бъде време, в което работникът полага извънреден труд
6. Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд, заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване, не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за другите работници и служители, но само с тяхно писмено съгласие
7. Времето, необходимо за връщане на командирования работник в мястото на работа, не може да бъде време, в което работникът полага извънреден труд
8. Физиологичните почивки са част от работното време и не се отработват

II. Сумирано изчисляване на работното време
1. Как с шест стъпки работодателят може да установи и да осъществява дейността си при сумирано изчисляване на работното време в предприятието
2. Увеличението в заплащането на нощния труд с коефициент, равен на съотношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, няма отношение към изчисляване на отработеното време и не води до формиране на извънреден труд
3. При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време
за съответното работно място
4. При сумираното отчитане на работното време почивните дни се определят по графика, както и работните дни. Не е задължително тези почивни за съответния работник дни да са събота и неделя. Важно е да се спазват междудневните и седмичните почивки
5. Работниците и служителите следва да бъдат запознати с акта на работодателя, с който се въвежда сумирано изчисляване на работното време, и с графиците за работа, включително и с техните промени, както и с реда, който е установил за запознаване на работниците с предварителните графици
6. Работодателите от охранителни фирми следва да разполагатс персонал, който да гарантира спазването на нормативните изисквания за осигуряване на законово установените максимални часове работа на всеки работник и гарантирането на междудневните и седмичните почивки, и за осигуряване смяна на персонала при ползване на платен годишен отпуск, както и други видове целеви отпуски.
7. Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск поради временна неработоспособност, нормата за продължителност на работното му време се редуцира. Не е правилно дните за временна неработоспособност, вместо да се редуцират, да се заменят с почивни дни
8. Ако отработените от работника или служителя часове са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд, който се заплаща с увеличен размер
9. Полагането на труд в дните на официални празници в условията на сумирано изчисляване на работното време не е извънреден труд. В тези случаи на работниците, положили труд в дните на официален празник, им се дължи допълнително заплащане
10. Наличието или липсата на положен извънреден труд се преценява след края на отчетния период и тогава следва да се заплати. Възнаграждение за положен нощен труд се изплаща ежемесечно.
11. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, а работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време
12. Недостигащите часове в нормата на продължителност на работното време за един период на отчитане не може да се компенсират с добавянето на тези часове в следващи или предходни периоди на отчитане. Часовете следва да се изравнят в границите на съответния период на отчитане на работното време
13. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, тъй като междудневна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа. Продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време –
до 1 час над намаленото им работно време
14. Здравните органи издават болничния лист за периода на временна неработоспособност, определен в календарни дни, и посочват деня на явяване на работа. Няма пречка след изтичане на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, работникът или служителят да започне да работи по определения за него променен график
15. С въвеждането на сумирано отчитане на работното време се разпределя работното време на работника включително в почивни и празнични дни, съобразно установения график на работа за периода на отчитане, без този период да се счита за полагане на извънреден труд
16. В графика за работа, смяна следва да бъде заложена в деня, в който започва фактически извършената работа, като денят, в който продължава, не следва да се отбелязва в графика като почивен
17. Организацията на работния процес е правомощие на работодателя. Той може едностранно да въведе подневно или сумирано изчисляване на работното време, като работниците не могат да възразят срещу начина на изчисляване на работното време
18. Организацията на работния процес е правомощие на работодателя, което той упражнява едностранно, без да е необходимо да договаря, консултира или съгласува с работниците това свое действие. Работодателят договаря в трудовия договор с работника или служителя продължителността на работния ден или седмица, но не следва да договаря разпределението на работното време, продължителността на работната смяна, дните на седмичната почивка или начина на отчитане на работното време. Те се уреждат в Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието

III. Удължено работно време
1. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, без това да се счита за извънреден труд и удълженото работно време да се заплаща като извънреден труд
2. Както удължаването на работното време, така и компенсирането му, се извършва в часове, прибавени към или намалени от редовното работно време.

IV. Нощен труд
1. Посочените часове нощен труд в чл. 140а от Кодекса на труда не са свързани с определяне на продължителността на нощната смяна, а с ангажимента на работодателите към работниците, полагащи нощен труд с продължителност повече от 3 часа
2. Законодателят не е предвидил начин да се заплаща пропорционално допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, съобразно продължителността в минути на започналия, но непълен нощен час
3. Дали полагането на нощен труд вреди на здравето на трудоустроен работник или е въпрос на преценка на здравен орган? Тази преценка не може да се прави от работодателя или от работника или служителя
4. Работодателят е длъжен да осигури безплатна храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд за времето или за смените, през които работниците или служителите полагат нощен труд
5. Увеличеното заплащане на нощен труд е допълнително трудово възнаграждение
6. Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се заплаща всеки месец
7. Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд в размер от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев и допълнителното трудово възнаграждение, представляващо увеличение с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, се дължат и начисляват за месеца, през който е положен трудът. Наличието на извънреден труд се преценява на края на отчетния период

V. Ненормирано работно време
1. Установяване на ненормиран работен ден се извършва за определени длъжности. Преценката е на работодателя, след консултации с работниците и служителите и синдикалните организации в предприятието
2. Редът и условията за установяване на ненормиран работен ден и за сумирано изчисляване на работното време са различни. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време при работници или служители на ненормиран работен ден
3. Работата в почивни и празнични дни за работници и служители на ненормирано работно време се компенсира с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Допълнителният платен годишен отпуск компенсира единствено работата през работните дни

VI. Непълно работно време
1. Редът и процедурата за едностранно въвеждане, от страна на работодателя, на непълно работно време, извън времето на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, са регламентирани в чл. 138а, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
2. През време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка работодателят може, по облекчена процедура, едностранно да въведе непълно работно време за целия или част от периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
3. Като изключение работодателят може едностранно да намали продължителността на работното време съгласно чл. 138а от Кодекса на труда при намаляване на обема на работа, но за период до три месеца в една календарна година

VII. Намалено работно време
1. За работници или служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, се предвижда намалено работно време
2. Максималната продължителност на работното време за лечебните заведения може да бъде до 12 часа, независимо от продължителността на намаленото работно време, която възможност е регламентирана не в Кодекса на труда, а в чл. 81а от Закона за лечебните заведения, който е специален по отношение на Кодекса на труда
3. Ограничението на чл. 112, т. 1 от Кодекса на труда касае общата продължителност на работното време и престоя на работника в работната среда, носеща и рисковете за живота и здравето, а не броя на трудовите договори, с които работникът е договорил работно време в тази среда
4. Работниците и служителите, ненавършили 18 години, работят на намалено работно време: 7-часов работен ден и 35-часова работна седмица. За тях е невъзможно да работят при ненормирано работно време. Забранено им е полагането на нощен и извънреден труд. Не могат да работят и при удължаване на работното време по чл. 136а КТ и на смени, с продължителност, по голяма от 7-часов работен ден, както и на нощни и смесени смени
5. За работници и служители, които имат право на намалено работно време, не може да се установява ненормиран работен ден
6. Преодоляването на законовото ограничение за максималната продължителност на работната смяна при работници с намалено работно време, не е възможно да бъде извършено с колективен трудов договор или по взаимно съгласие на страните, отразено в индивидуален трудов договор или по споразумение на страните, както и по искане на работниците и служителите

VIII. Време на разположение и дежурство
1. При определяне на време на разположение на работник или служител следва да му бъде осигурена междудневната и седмична почивка, като при работа на смени се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на работната смяна
2. За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установено задължение да дежурят или да бъде договорено да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието
3. Когато характерът на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието, с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция
4. Дежурството представлява организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения. Времето на дежурство се включва в работното време, определено в трудовия договор. За времето на дежурство на работника или служителя се изплаща уговореното трудово възнаграждение
5. При полагане на извънреден труд през времето на разположение на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка, след приключване на работата. Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд в месеца, в който е положен трудът

IХ. Работно време с променливи граници („гъвкаво“ работно време)
1. Работодателят може да въведе работно време с променливи граници, предвидено в чл. 139, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда, но работниците имат право, а не са длъжни да се възползват от въведеното от работодателя работно време с променливи граници
2. Прилагане на регламентираното в чл. 139, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда работно време с променливи граници изисква спазването на определена законово предвидена процедура за въвеждането му и спазване на законово предвидени ограничения при прилагането му

Х. Полагане на извънреден труд
1. Извънредният труд се заплаща с увеличение. Работата на официални празници, независимо дали са извънреден труд, или не, също се заплаща с увеличение. Така работникът е възможно да получи четворна надница при работа на официален празник, ако тя представлява и извънреден труд
2. Когато работната смяна обхваща часове от два месеца, а периодът за отчитане е едномесечен и часовете от работната смяна в единия от двата месеца са част от официален празник, се изчисляват празничните часове, в които се дължи заплащане по чл. 264 КТ. При полагане на труд при СИРВ в часовете от смяната, обхващащи официален празник, трудът се заплаща с увеличение по реда на чл. 264 КТ
3. Законодателството предвижда ограничения в продължителността на извънредния труд и гарантиране на задължителна междуседмична почивка. Само наличието на много сериозно обстоятелство може да наложи работа над максимално установената продължителност на работното време (смяна)
4. Работникът може да откаже да полага извънреден труд. Отказът се прави в писмена форма мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред, не по-късно от началото на неговото полагане
5. Създаването и поддържането на книга за отчитане на извънреден труд е задължително за всяко предприятие. Времето, през което е положен извънреден труд, следва да бъде конкретно определено и посочено от работодателя по реда на чл. 18 НРВПО в книгата по чл. 149, ал. 1 КТ и във ведомостта за работната заплата
6. Извънредният труд не носи допълнителен трудов, а допълнителен осигурителен стаж

ХI. Работно време в случаите на вътрешно заместване
1. Вътрешното заместване е форма на допълнителен труд, който се полага в рамките на нормалното работно време на работника или служителя по основното му трудово правоотношение, както и в законоустановеното работно време на замествания работник
2. Ако изпълняваната от отсъстващия работник или служител дейност има важно значение за трудовия процес в предприятието, работодателят може да прецени дали да възложи изпълнението на задълженията на отсъстващия титуляр на други работници или служители от същото предприятие при условията на вътрешно заместване

ХII. Работно време при дистанционен договор
(извършване на работа от разстояние)
1. При договор за работа от разстояние работникът сам определя разпределението и отчита работното си време. Може да се договори забрана за полагане на извънреден труд
2. Смесеният режим на работа, при договорена дистанционна работа, предполага в определени дни от седмицата или месеца работникът да може да работи в помещения на работодателя
3. Извършване на работа от разстояние от друго работно място, което не съвпада с офиса или с домашния адрес на работника или служителя
ОТПУСКИ
1. Правото на отпуск на работника или служителя по трудовото правоотношение е гарантирано
2. В случай че работникът или служителят постъпва за първи път на работа, той има право да ползва платен годишен отпуск, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж
3. Преди придобиването на 4 месеца трудов стаж, лицето не може да се ползва от правото на платен годишен отпуск
4. Работодателят няма право да изисква от новопостъпил работник или служител да работи 4 месеца, за да ползва платен годишен отпуск, ако вече притежава натрупан 4-месечен трудов стаж при предходни работодатели
5. Напуснал работник няма право на отпуск при нов работодател, ако за календарната година е използвал цялата си отпуска при стария работодател, освен ако не договори по-голям размер на отпуск с новия работодател
6. Работникът или служителят не дължи на работодателя обезщетение за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време
7. Кодексът на труда определя минимални размери на платения годишен отпуск
8. Платеният годишен отпуск се изчислява в работни дни
9. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж
10. Платеният годишен отпуск се заявява и ползва в работни дни по календар, като за ползването не оказва влияние установеното 4-часово непълно работно време
11. Удължен е отпускът, който има по-голяма продължителност и включва основния платен годишен отпуск
12. Професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни
13. Възпитатели, педагози и специални педагози имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни
14. Работници и служители, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето, имат право на допълнителен платен годишен отпуск
15. Размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при неблагоприятни условия на труд се определя пропорционално на отработеното време
16. Определяне размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден при преминаване на друга работа и при прекратяване на трудовото правоотношение
17. Размер на платения годишен отпуск на служител, представил експертно решение на ТЕЛК
18. Основният платен годишен отпуск на лицата с трайно намалена работоспособност и допълнителният отпуск за неблагоприятни условия на труд, се полагат на различни правни основания
19. Служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден пропорционално на отработеното време до датата на изпълнението на предписанието на ТЕЛК
20. Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден и ползване на отпуска
21. Работничките и служителките в отпуск по майчинство нямат право на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден
22. Допълнителният платен годишен отпуск се ползва заедно с основния и с удължения платен годишен отпуск
23. Може да се договаря само по-голяма продължителност на основния (редовен и удължен) платен годишен отпуск?
24. По-големи размери на основния и допълнителните отпуски могат да се уговарят в индивидуален или в колективен трудов договор
25. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя ползването на целеви отпуски за изпълнение на лични, семейни и обществени задължения
26. При встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя
27. Два работни дни отпуск се полагат за сключване на граждански брак
28. Ползване на отпуск при кръводаряване
29. Отпускът при смърт на близък роднина се ползва в работни дни
30. Работникът или служителят има право на отпуск при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия
31. Документи, които са необходими за ползването на отпуск при смърт на близък роднина
32. Денят на събитието е денят на смъртта
33. Работникът има право на отпуск, когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице
34. Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател
35. Когато работодателят е предизвестил работника или служителя за прекратяване на трудовото правоотношение, той е длъжен да го освобождава от работа 1 час по-рано
36. За времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя
37. Служителките в напреднал етап на лечение ин-витро ползват отпуск за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършат в работно време
38. Отпускът за активна и срочна служба в доброволния резерв е субективно право на работника или служителя
39. Синдикалната дейност се осъществява в работно време
40. Размерът на неплатения отпуск се уговаря свободно между страните по трудовото правоотношение
41. Неплатеният отпуск е само правна възможност, за разлика от платения годишен отпуск, който е субективно право на работника и служителя
42. Неплатеният отпуск се ползва въз основа на подадено заявление и издадена от работодателя заповед
43. Неплатеният отпуск може да се прекрати по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено, независимо дали инициативата за това е на работника и служителя, или на работодателя
44. Работодателят не може едностранно да прекрати ползването на разрешения неплатен отпуск
45. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж
46. Неплатеният отпуск по Закона за дипломатическата служба се признава за трудов стаж
47. Платеният отпуск се намалява при ползване на по-продължителен неплатен отпуск
48. За периода на ползвания неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж, на служителя се полага и платен годишен отпуск
49. Няма законова разпоредба, която да регламентира задължение за едновременно ползване на платения годишен отпуск по основното и по допълнителното трудово правоотношение
50. Няма законова пречка лицето да ползва отпуск по основния си трудов договор и да работи по трудовия договор за допълнителен труд
51. Времето на по-продължителен неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
52. Неплатеният отпуск до 30 работни дни през една календарна година се зачита за осигурителен стаж
53. За периода на неплатен отпуск се дължат здравноосигурителни вноски
54. Работодателят няма право едностранно да задължи работника да ползва неплатен отпуск
55. Когато работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие, той може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие
56. При определяне на правото на обезщетение за безработица не се зачита в повече осигурителен стаж при ползван повече от 30 работни дни неплатен отпуск
57. Служебните и творчески отпуски са правна възможност за работника или служителя и работодателят няма задължение да разрешава такъв вид отпуск
58. Времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж
59. Ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната синдикална длъжност
60. Отпускът за временна неработоспособност представлява определен период от време, в който работникът (служителят) временно е освободен от задължението да изпълнява работата по трудовото си правоотношение поради влошаване на здравословното му състояние и неработоспособност, или поради влошаване на здравословното състояние на друг член на семейството и необходимостта да бъдат положени грижи за него
61. Кодексът на труда регламентира правото на работещите по трудово правоотношение (осигурени) майки на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни
62. В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, тя представя на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работила
63. Майката трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за риска „общо заболяване и майчинство“, за да има право на обезщетение за бременност и раждане
64. Когато майката не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, тя получава парично обезщетение в размер 50 на сто
65. Само при закриване на предприятието работодателят може да уволни работник или служител, който ползва отпуск за бременност и раждане
66. Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица по българското законодателство и Регламент 883/2004 на лица, които имат осигурителни периоди по законодателството на други държави членки в ЕС, ЕИП и Швейцария
67. Кодексът на труда не регламентира забрана или ограничения за връчване на предизвестие от страна на работника или служителя, когато ползва законоустановен отпуск
68. При прекратяване на договора по време на отпуска за бременност и раждане, лицето получава обезщетение до изтичане на срока на обезщетението
69. Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение
70. Редът и условията за ползване на отпуск от бащата при раждане на дете са предвидени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
71. Отпускът на бащата при раждане на дете може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период.
72. Работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение, докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом
73. Основанията за прекратяване на отпуска на бащата от 15 календарни дни при раждане на дете са регламентирани в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
74. През време на отпуска при раждане на дете осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение
75. Разпорежданията за отказ за изплащане на парични обезщетения за 15 календарни дни на бащата при раждане на дете могат да се обжалват по административен ред
76. Работодателят носи административнонаказателна отговорност, когато нарушава разпоредбите на трудовото законодателство
77. Отпускът на майката се прекъсва за времето, през което бащата ползва отпуск за бременност и раждане след 6-ия месец на детето
78. За прехвърляне на отпуска поради бременност и раждане, майката трябва да работи по трудов договор и да има право на отпуск поради бременност и раждане
79. Отпускът на бащата след 6-ия месец на детето се прекратява, когато трудовото правоотношение на майката бъде прекратено
80. Бабата на детето не може да ползва вместо майката след навършване на 6-месечна възраст на детето отпуск за остатъка до 410 дни, когато бащата е известен и е жив
81. Обезщетението на бащата по време на ползване на отпуска при раждане на дете се изчислява от осигурителния му доход
82. Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е право на майката, а не задължение
83. Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да бъде прекъснат по всяко време от работничката или служителката
84. По искане на майката ползването на отпуска за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст може да се прекрати
85. Ползване на отпуск поради бременност и раждане, и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
86. Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
87. Изплащането на паричното обезщетение се прекратява при настаняване на детето в детска ясла по време на ползване на отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето
88. Прекъсването на трудовата, съответно на търговската дейност, е основна предпоставка за правото на едноличния търговец на обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
89. Когато майката не ползва допълнителния платен отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст, а работи, тя има право, освен на трудовото си възнаграждение, и на половината от обезщетението за майчинство
90. Няма пречка по време на майчинство лицето да работи по граждански договор или да сключи втори (допълнителен) трудов договор
91. Със съгласието на работничката или служителката отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да се прехвърли на бащата или на бабата/дядото на детето, когато работят по трудово правоотношение
92. Когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск, отпускът за отглеждане на дете, прехвърлен на бащата, на бабата или на дядото на детето, не се прекратява
93. При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето
94. Приемният родител има право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
95. Кодексът на труда регламентира отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
96. Размер на отпуска при осиновяване на дете
97. Осиновителката има право на отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване
98. Ако осиновителката продължи лично да ползва отпуска при осиновяване на дете, отпускът на осиновителя се прекратява
99. През време на отпуска за осиновяване на дете до 5-годишна възраст се заплаща парично обезщетение
100. Редът и начинът за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се уреждат с Наредбата за работното време, почивките и отпуските
101. Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части
102. В кои случаи размерът на отпуска на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до 8-годишна възраст е в размер, по-малък от два месеца
103. Условие за ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата, е детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка
104. Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст не може да се прехвърля от бащата на майката
105. Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се прекратява с писмено искане на бащата (осиновителя) до работодателя
106. Работещите по трудово правоотношение майки имат право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
107. Условие за ползване на неплатения родителски отпуск е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка
108. Неплатеният родителски отпуск може да се ползва и когато преди него не е ползван отпуск поради бременност и раждане, и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
109. Родителски отпуск може да се прехвърля, когато и двамата родители работят по трудово правоотношение, уредено съгласно Кодекса на труда
110. Родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск в размер на 12 месеца
111. Условия за ползване на неплатен родителски отпуск в размер на 12 месеца
112. Майката или бащата имат право да прекъснат ползването на неплатения родителски отпуск с писмено заявление
113. За времето на ползване на неплатен родителски отпуск работникът или служителят има право на платен годишен отпуск
114. Обстоятелствата, наличието на които е предпоставка за ползване на неплатения родителски отпуск, се декларират и доказването им не е необходимо
115. Няма пречка неплатеният родителски отпуск да се ползва последователно за родените от майката две деца
116. Когато и двамата родители работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, те имат право едновременно да ползват неплатен родителски отпуск
117. Приемането на детето в детска ясла или градина не е пречка за ползване на неплатен родителски отпуск, ако за нея се заплаща такса
118. За периода на ползване на неплатен родителски отпуск работникът или служителят има право на платен годишен отпуск в пълен размер, включително на удължен платен годишен отпуск
119. Работещите родители имат възможност да изменят трудовото си правоотношение при завръщане от отпуск за раждане и отглеждане на дете
120. Изменението на продължителността и разпределението на работното време след завръщане от отпуск по майчинство става с допълнително споразумение
121. Отпускът за две и повече живи деца се ползва, ако е уговорен в колективен трудов договор
122. Правото на платен отпуск за две и повече живи деца се придобива в пълен размер за календарната година, независимо по кое време на годината се е родило детето, с което непълнолетните деца на майката стават две или съответно три
123. Кодексът на труда урежда различни видове учебни отпуски, които се предоставят на работника или служителя с цел да съчетае работата по трудовото правоотношение с обучение в учебно заведение
124. Преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия, или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай
125. Със съгласие на работодателя служителят има право на платен отпуск, когато започва да се обучава за степен „магистър“, но за придобиване на друга специалност, различна от притежаваната
126. За ползване на отпуск за обучение не се сключва договор за повишаване на квалификацията
127. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор
или впоследствие, при издаването му
128. Работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто има право да ползва основен платен годишен отпуск в по-голям размер от минимално предвидения, само ако такъв изрично е уговорен в колективен или индивидуален трудов договор
129. Правила за ползване и отлагане на платения годишен отпуск
130. Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
131. Платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар, независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано)
132. Платеният годишен отпуск при работа по основен и допълнителен трудов договор може да се ползва едновременно или по различно време
133. Отпускът на лицата, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, е част от техния платен годишен отпуск или е неплатен отпуск, по техен избор
134. В някои изрично уредени от закона хипотези работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие
135. В Кодекса на труда изрично са предвидени случаите, при които работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие
136. Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни производствени причини
137. По време на обявено извънредното положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст
138. Неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж. За времето на ползване на неплатения отпуск работникът или служителят има право на платен годишен отпуск
139. Неплатен отпуск може да се ползва за целия или за част от периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
140. Не е предвидено право на работодателя да предоставя на работника или служителя неплатен отпуск, когато поради обявено извънредно положение е преустановена работата на предприятието
141. Предоставяне на платен годишен отпуск без съгласието на работника или служителя по време на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
142. По време на извънредното положение или по време на обявена извънредна епидемична обстановка работодателят по своя преценка може да предостави до половината от пълния полагаем се размер на платения годишен отпуск за настоящата година, на който работникът или служителят има право, както и от отпуск за предходни години, който не е погасен по давност
143. По време на извънредното положение или по време на обявена извънредна епидемична обстановка работодателят по своя преценка може да предостави до половината от пълния полагаем се размер на платения годишен отпуск, на който работникът или служителят има право, независимо от неговия вид (основен, удължен, допълнителен платен годишен отпуск)
144. Ползваният неплатен отпуск в периода от 01.01. до 31.12.2020 г. в размер до 60 работни дни следва да бъде отразен като трудов и осигурителен стаж в съответните документи и декларации, с оглед ползването на трудови и осигурителни права от работника или служителя
145. За да продължи ползването на платения годишен отпуск непосредствено след изтичането на отпуска по болест, е необходимо да се постигне съгласие между страните
146. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работника или служителя – когато ползва друг вид законоустановен отпуск
147. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година по искане на работника или служителя със съгласието на работодателя
148. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага
149. Целият размер на платения годишен отпуск може да се ползва още в началото на календарната година
150. До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години
151. По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
152. Когато работничката или служителката е ползвала отпуск по майчинство и непосредствено след това поиска да ползва платен годишен отпуск, за база за изчисляване на възнаграждението следва да се вземе последният месец назад във времето, в който има 10 работни дни, независимо колко назад във времето е този месец
153. В базата за изчисляване на възнаграждението при ползване на платен годишен отпуск задължително се включва допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
154. Изплатеното възнаграждение за извънреден труд не се включва в среднодневното брутно трудово възнаграждение за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
155. Възнаграждението за нощен труд се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск, а „производствените бонуси“ – само ако имат постоянен характер или имат характер на възнаграждение над основната работна заплата
156. При изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване или съвместителство се включва в брутното трудово възнаграждение
157. Когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължи обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време
158. База за изчисляване на обезщетението за неползван платен годишен отпуск.
159. Работник или служител, който към датата на прекратяване на трудовото правоотношение не е придобил 1 пълен месец трудов стаж, няма право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
160. Когато базата за изчисляване на възнаграждението за времето на платен годишен отпуск е предхождащ ползването на отпуска месец, а работните заплати са увеличени в месец, който не е база за изчисляване, се заплаща добавка
161. Среднодневното брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва платеният годишен отпуск
162. Добавката, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, се заплаща само към възнаграждението за платен годишен отпуск
163. Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се вписва в трудовата книжка
164. Обезщетението за неползван отпуск не зависи от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение
165. Периодът от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването на работника или служителя на предишната работа се признава за трудов стаж, макар да не е съществувало трудово правоотношение
166. Работодателят дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето, признато за трудов стаж
167. Размерът на обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудов договор за допълнителен труд, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж
168. Наследниците на починал работник или служител имат право на обезщетение за неползвания платен годишен отпуск от техния наследодател
169. Работникът или служителят има право на обезщетение за неизползваните дни платен годишен отпуск, полагаем се за периода до 31.12.2009 г.
170. Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност
171. Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, постъпил на работа за първи път
172. Платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение
173. Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер, не по-малко от 26 работни дни
174. В случай че по трудовия договор за допълнителен труд лицето не заема преподавателска длъжност във висше училище, то има право на отпуск в размер на 26 работни дни, ако е с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
175. Председателят на общински съвет има право на отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при условията и по реда на Кодекса на труда
176. Председателите на общински съвети нямат право на удължен редовен платен годишен отпуск
177. Когато работи по трудово правоотношение, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск при заседание на Общинския съвет..
178. Общинският съвет има право със свое решение да обяви определен ден за празничен и неприсъствен
179. Кандидатите за кметове, които работят, имат право на отпуск за провеждане на предизборна кампания
180. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор не спира да тече по време на отпуск
181. В Кодекса на труда няма предвидено ограничение по време на ползване на отпуск по болест работникът или служителят да отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор
182. Майка с дете до 3-годишна възраст, която ползва платен годишен отпуск, има право на закрила при уволнение
183. Работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му неплатен отпуск
184. По време на неплатен отпуск от основната месторабота, работникът или служителят може да сключи трудов договор за външно съвместителство
185. През времетраенето на разрешения му отпуск титулярят се лишава от упражняването на работодателската власт

Част четвърта
ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ

I. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Протокол за проведени консултации по чл. 137, ал. 2 КТ
Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по чл. 137 КТ
Заповед за удължаване на работното време по чл. 136а КТ
Заповед за компенсиране на работното време по чл. 136а, ал. 4 КТ
Декларация-съгласие за работа при удължено работно време
Образец на книга за отчитане на удължаването и компенсирането на работното време
Декларация-съгласие за полагане на извънреден труд
Отказ за полагане на извънреден труд
Специална книга за отчитане на извънредния труд
Образец на заповед за полагане на извънреден труд
Съобщение до инспекцията по труда за отчитане на положения извънреден труд

II. ОТПУСКИ
Заявление за ползване на отпуск за кръводаряване – чл. 157, ал. 1, т. 1 КТ
Уведомление за ползване на отпуск за активна служба в доброволния резерв по чл. 158 КТ
Уведомление за отпуск като нещатен синдикален деец по чл. 159 КТ
Книга за отпуските на нещатните синдикални дейци – чл. 159 КТ
Заявление за ползване на неплатен отпуск – чл. 160, ал. 1 КТ
Заповед за неплатен отпуск по чл. 160 КТ
Заявление за прекратяване на неплатен отпуск
Заявление за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ
Заповед за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 164а КТ
Декларация по чл. 46а, ал. 3 НРВПО
Уведомление, че лицето няма право на отпуск по чл. 164а КТ и чл. 46а, ал. 1 НРВПО
Заповед за ползване на отпуск по чл. 164а КТ
Уведомление за настъпилите обстоятелства по чл. 46а, ал. 4 НРВПО
Заповед за ползване на отпуск по чл. 164в КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 167а КТ
Уведомление, че лицето няма право на отпуск по чл. 167а КТ и чл. 49, 49в, 49г и 49д НРВПО
Заповед за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. …. КТ
Писмено съгласие от настойника – чл. 167а, ал. 2 КТ
Документ за ползван на отпуск по чл. 167а КТ
Молба за получаване на съгласие за обучение
Съгласие за обучение
Заявление за ползване на отпуск за обучение и кандидатстване
Заповед за ползване на отпуск за обучение и кандидатстване
Заявление за прекъсване ползването на платен годишен отпуск

Част пета
НОРМАТИВЕН ТЕКСТ

Наредба за работното време, почивките и отпуските

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина