Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Книга-годишник + CD

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

В книгата са публикувани изцяло авторски разработки, както и важни писма и указания на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите.

В първата част са коментирани възлови въпроси на данъчното облагане. В изчерпателни авторски коментари се разясняват актуални теми и се предлагат експертни решения на конкретни казуси от практиката.

Във втората част е представена материята на годишното счетоводно отчитане. Разработена е технологията на подготовката за приключването. Направен е задълбочен анализ на годишния финансов отчет, изготвен по реда на националните счетоводни стандарти и на международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз. Отразена е спецификата на годишния финансов отчет в различните видове предприятия.

В приложения компакт-диск, както и On-line ще бъдат публикувани всички законови нормативни актове на данъчното и на счетоводното законодателство. Ще бъдат публикувани и пълните текстове на НСС и на МСС, които намират приложение в процеса на годишното счетоводно приключване за 2016 г. С потребителското име и парола, вложени в книгата, притежателят на изданието ще получи on-line достъп до нормативната база.

Така читателят ще разполага с цялостен комплекс от знание и информация, които са му необходими, за да подготви и да приключи успешно финансовата 2016 година.


Важна информация:

Промените в данъчното законодателство по така наречения „Данък уикенд“ (ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г) са отразени в годишника. Те са представени в коментара по Закона за корпоративното подоходно облагане на Велин Филипов и в коментара по Закона за данъците върху доходите на физическите лице на Лорета Цветкова.

Обновената нормативна уредба на данъците, както и подробни и изчерпателни коментари на промените, засягащи данъчното облагане за 2016 година, са публикувани на сайта: www.dosp2016.trudipravo.bg , който е неразделна част от годишника. С вложените в книгата потребителско име и код всеки клиент на годишника има достъп до тази информация.

I. ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за корпоративното подоходно облагане
3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
4. Закон за данък върху добавената стойност
5. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
6. Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
7. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
8. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
9. Закон за акцизите и данъчните складове
10. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
11. Закон за местните данъци и такси

II. СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Закон за счетоводството
2. Закон за независимия финансов одит
3. Закон за публичните финанси
4. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Национални счетоводни стандарти
1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
2. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
4. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
5. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

Международни счетоводни стандарти
1. МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. МСС 7 Отчети за паричните потоци
3. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
4. МСС 34 Междинно финансово отчитане
5. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина