Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г.

Книга годишник. Излиза за двадесет и втора поредна година!

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Закона за данък върху добавената стойност; приложни експертни коментари, с акцент върху:

– промените в данъчните закони, извършени в края на 2014 г. и през 2015 г.;
– някои нови моменти в образците на данъчните декларации, които имат важно практическо значение за годишното данъчно приключване;
– множество казуси от практиката, свързани с годишното облагане на доходите;

  • важни писма и указания на Националната агенция за приходите;
  • технология на подготовка на годишното счетоводно приключване и съдържание на годишния финансов отчет;
  • особености на годишния финансов отчет на предприятията, прилагащи Националните и Международните счетоводни стандарти, на бюджетните организации и предприятията с нестопанска цел. както и на селскостопанските производители, лечебните заведения и на предприятията в сферата на транспорта.

Изложението е съобразено със законодателството към 1 септември 2015 г.

Автори и съставители на книгата са традиционният екип от признати и уважавани специалисти – дългогодишни автори и консултанти в изданията на ИК „Труд и право“.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри. преподаватели във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Зкон за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР ПО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Глава първа
Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с корпоративния данък за 2015 г.
Глава втора
Изменения и допълнения в ЗКПО, извършени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с данъчните облекчения, представляващи минимална помощ и държавна помощ за земеделски стопани
1. Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ
2. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
Глава трета
Относно някои промени в годишната данъчна декларация за 2014 г., които имат практическо значение за годишното данъчно приключване
Глава четвърта
Практически казуси относно облагането с корпоративен данък практика на НАП по прилагането на ЗКПО

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР ПО ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Глава първа
Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, и значението им за годишното облагане на доходите
І. Промени в данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки
ІІ. Промени в данъчните облекчения
1. Данъчно облекчение за деца
2. Данъчно облекчение за деца с увреждания
ІІІ. Промени, касаещи земеделските стопани
ІV. Други промени в ЗДДФЛ
1. Доходи на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък
2. Промени в правилата за ползване на отстъпка от 5 на сто от дължимия данък по годишната данъчна декларация
3. Промени в механизма за удържане и внасяне на авансов данък от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи
Глава втора
Основни задължения на предприятията – платци на доходи на физически лица
І. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
II. Задължение за издаване на служебни бележки за изплатен през годината доход и за удържан данък
1. Издаване на служебни бележки за доходи от трудови правоотношения
2. Издаване на служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (образец № 3)
3. Издаване на служебна бележка за други доходи по чл. 35 ЗДДФЛ (образец № 4)
III. Предоставяне на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС
1. Предоставяне на информация за доходи от трудови правоотношения
2. Предоставяне на информация за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество и доходи по договори за управление и контрол по чл. 37, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ
3. Предоставяне на информация за начислени/изплатени пенсии
4. Застрахователни обезщетения и премии по застраховки „Живот“
IV. Подаване на Справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за 2015 г.
Глава трета
Годишна данъчна декларация
І. Структура на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г.
ІІ. Срок за подаване на годишната данъчна декларация и ползване на отстъпка от дължимия по декларацията данък
Глава четвърта
Санкции
Глава пета
Казуси от практиката
1. Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
2. Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
3. Доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
4. Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
5. Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Практика на НАП по прилагането на ЗДДФЛ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Глава първа
Промените в ЗДДС и ППЗДДС, приложими през 2015 г.
1. Новият режим на облагане с ДДС на услугите, извършвани по електронен път (т.нар. „съкратено обслужване на едно гише“ по режим в Съюза)
2. Промени, свързани със специалния ред за начисляване на ДДС при внос на стоки
3. Промените в чл. 118 ЗДДС, направени със ЗДБРБ за 2015 г.
4. Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.
Глава втора
Практика на НАП, ВАС и СЕС по конкретни теми и въпроси
I. Данъци и такси, които се включват в данъчната основа на доставките
II. Неустойките и лихвите като част от данъчната основа на доставките
1. Нормативна уредба и третиране по реда на ЗДДС
2. Практика на НАП и „неустойки със санкционен характер“
3. Неустойки, несвързани с доставка или дължими по повод разваляне на договор
III. Третиране на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС
1. Режим на лизинговите договори по ЗДДС
2. Видове лизингови договори за целите на ДДС и критерии за тяхното разграничаване
3. Облагане по закона на договорите за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС
4. Облагане на договорите с опция, по които възникват доставки на услуги
IV. Третиране на вътреобщностните доставки при липсата на валиден ДДС номер у получателя на ВОД. Полагане грижата на добрия търговец
1. Нормативна уредба
2. Практика на СЕС
3. Практически изводи
4. Полагане грижата на добрия търговец
V. Третиране по ЗДДС на доставките при условия на публична продан
1. Условия за облагане
2. Доставчик на вещта – обект на публичната продан
3. Дата на настъпване на данъчното събитие
4. Дата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС
5. Данъчна основа, изискуемост и начисляване на данъка. Документиране и отчитане
6. Възлагане на вещта на публичния взискател
7. Освободени доставки
8. Право на данъчен кредит
9. Отмяна на публична продан
10. Корекция на начисления ДДС от съдебния/публичния изпълнител
Глава трета
Казуси от практиката
1. Постоянен обект на чуждестранно лице в България по повод извършване на строителни и/или монтажни работи за период над 9 месеца
2. Прилагане на специалното правило на чл. 25, ал. 8 ЗДДС
3. Третиране на доставка, явяваща се ВОД, в случай на задържане на стоката от властите на държава – членка по време на превоза й към държавата – членка на купувача
4. Услугата по гарантиране на митни сборове като освободена доставка
5. Услуги по ремонт на кораби, извършващи международен речен транспорт
6. Доставки на стоки с място в държава – членка
7. Доставки на стоки с място в трета страна
8. Доставки на стоки с монтаж или инсталация, по които получателят е българско дружество
9. Условия за наличие на обърнато данъчно задължение по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС
10. Право на данъчен кредит за налични активи
11. Разходи на работодател, направени във връзка с неговите работници и служители, и правото на данъчен кредит за тях
12. Прилагане на чл. 130 ЗДДС
13. Определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено ВОП на стоки
14. Документиране и основание за неначисляване на ДДС при доставки с място извън България
15. Документиране на доставки, по които плащането е чрез системата PayPal
16. Документиране на доставки на услуги, предлагани чрез сайт за продажба на ваучери
17. Документиране на ВОП, когато чуждестранният доставчик е начислил данък за осъществената от него ВОД
18. Префактуриране на разходи по застраховане на имущество
19. Документиране на услуги по отдаване под наем и ремонт на нает имот, когато наемателят е данъчно незадължено юридическо лице
20. Отразяване на данъчни документи, съставени преди датата на регистрация на получателя им по ЗДДС
21. Справки-декларации за ДДС при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон практика на НАП по прилагането на ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА

КОМЕНТАР
Глава първа
Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
1. Въведение
2. Счетоводни бази, регламентирани в Закона за счетоводството
3. Съдържание на основните счетоводно-правни принципи в Закона за счетоводството
4. Счетоводната политика на предприятието като основа за годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
5. Отговорности и срокове за годишното счетоводно приключване, и за изготвянето на годишните финансови отчети
6. Санкции по Закона за счетоводството
Глава втора
Съдържание на годишно счетоводно приключване
1. Основни въпроси на счетоводната процедура
2. Основни въпроси на класифицирането, признаването, първоначалната оценка, последващата корекция в стойността и представянето на активите, пасивите, приходите и разходите
3. Основни изисквания на счетоводните стандарти
Глава трета
Изготвяне на годишните финансови отчети
1. Общи изисквания към годишните финансови отчети
2. Годишен финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
Илюстративен пример на годишен финансов отчет, изготвен по реда на МСС, приети за приложение от ЕС
3. Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
4. Приложение и особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети
Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
1. Характеристика на предприятието с нестопанска цел
2. Видове предприятия с нестопанска цел
3. Нормативна база в България
4. Особености на нестопанското предприятие
5. Представяне на резултатите от дейността
6. Представяне във финансовия отчет
Илюстративен пример на финансов отчет на предприятие с нестопанска цел
Глава пета
Особености при отчитане на някои специфични дейности
1. Отчитане на дейността на селскостопанските предприятия
2. Отчитане на дейността на лечебните заведения
3. Специфика на отчитане на автотранспортната дейност
Глава шеста
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните организации
1. Общи въпроси
2. Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации
3. Елементи на годишния финансов отчет на бюджетните организации
Илюстративен пример на приложение към финансовия отчет на бюджетна организация
Глава седма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина