Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г.

Автори:

Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с.,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Закона за данък върху добавената стойност;
  • изчерпателни приложни коментари по всеки данък с експертни решения на казуси от практиката;
  • важни писма на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите;
  • подробни разяснения за подготовката и съдържанието на годишния финансов отчет;
  • анализ на годишния финансов отчет на предприятията, които прилагат Национални и Международни счетоводни стандарти, на предприятията с нестопанска цел, на бюджетните предприятия, на предприятията в ликвидация и несъстоятелност, и на някои специфични дейности – земеделски производители, лечебни заведения и автотранспортна дейност.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Нормативен текст
Закон за корпоративното подоходно облагане
Коментар по корпоративното подоходно облагане

Глава първа
Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, свързани с корпоративния данък за 2014 г.

Глава втора
Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.
I. Данъчно третиране на вземания и задължения – чл. 37 и чл. 46 ЗКПО
II. Данъчно третиране на начислени и неизплатени разходи, представляващи доходи на местни физически лица – чл. 42 ЗКПО
III. Административни санкции при скрито разпределение на печалбата – чл. 267 ЗКПО
IV. Данъчно облекчение за преотстъпване на корпоративен данък при производство в общини с висока безработица – чл. 184; чл. 189, ал. 1, т. 3; § 14-16 от ПЗР на ЗКПО
V. Данъчно облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски производители за производството на непреработена растителна и животинска продукция – § 12 ЗИДЗКПО и § 17 от ПЗР на ЗКПО
VI. Промяна в обхвата на финансовите институции за целите на ЗКПО – отмяна на т. 26, б. „д“ от § 1 на ДР на ЗКПО

Глава трета
Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.

Глава четвърта
Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.

Заключение

Практика на НАП по прилагането на ЗКПО

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Нормативен текст
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица

Глава първа
Промените в ЗДДФЛ за 2014 г. и значението им за годишното облагане на доходите
1. Общо представяне на промените
2. Особености при годишното облагане на земеделските производители
3. Новите моменти в данъчните облекчения
4. Предоставяне на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС
5. Други промени, свързани с годишното облагане

Глава втора
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
1. Определяне кръга на лицата, за които ще се прилага процедурата „годишно облагане на доходите от трудови правоотношения“
2. Определяне обхвата на доходите, които участват при годишното преизчисляване на основата и данъка
3. Определяне на годишната данъчна основа
4. Прилагане на данъчните облекчения от работодателя по основното трудово правоотношение
5. Изчисляване на годишния данък
6. Определяне и деклариране на разликата между годишния данък и авансово удържания

Глава трета
Документиране
1. Документи, които се издават за доходите от трудови правоотношения
2. Документи, които се издават за доходите от друга стопанска дейност
3. Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
4. Други доходи по чл. 35 ЗДДФЛ

Глава четвърта
Справка за изплатени доходи на физически лица
1. Доходи, които трябва да се посочват в Справката за изплатени доходи на физически лица през 2014 г.
2. Лица, задължени да подават Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
3. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за 2014 г.

Глава пета
Годишна данъчна декларация
1. Физически лица, задължени да подават годишна данъчна декларация за 2014 г.
2. Физически лица, освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г.
3. Определяне на общата годишна данъчна основа
4. Определяне на годишните данъци
5. Деклариране на получените/предоставените парични заеми
6. Представяне на годишен отчет за дейността през 2014 г.

Глава шеста
Санкции

Глава седма
Казуси от практиката

Практика на НАП по прилагането на ЗДДФЛ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Нормативен текст
Закон за данък върху добавената стойност
Коментар по данъка върху добавената стойност

Глава първа
Промените в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
1. Въведен е механизъм на касова отчетност на ДДС
2. Налице е обърнато данъчно задължение за доставки на зърнени култури
3. Законът определя условия, при които един лизингов договор с опция ще се третира като такъв, изрично предвиждащ прехвърлянето на собствеността върху лизинговата вещ
4. При бартерите данъчната основа по правило няма да зависи от пазарната цена на предоставяните стоки и/или услуги
5. Данъчната основа на услугите по безвъзмездно подобрение на наети активи се съобразява с изхабяването на подобрението в периода на ползване на актива от наемателя
6. При прекратяване на регистрацията по закона данъчната основа за облагане на наличните активи няма да е равна на тяхната пазарна цена, а ще бъде остатъчната стойност на стоката (или услугата) към датата на дерегистрацията
7. Въведени са съкратени срокове за възстановяване на ДДС по справки-декларации на земеделските производители
8. Законът допуска възможност за частично възстановяване на ДДС при възложена ревизия по повод подадена справка-декларация с данък за ефективно възстановяване
9. За услуги, свързани с внос, чиято стойност е включена в основата за облагане с ДДС на вноса, се въвежда нулева ставка
10. Няма да се смята за доставка на стока преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози (чл. 6, ал. 5 ЗДДС)
11. При освободен внос по силата на международни договори, няма да се прилага нулева ставка за частта, която е финансирана със средства от държавния бюджет (чл. 172, ал. 1 и чл. 173, ал. 1 ЗДДС)
12.Отпадъците, визирани в Приложение № 2, част първа от закона, имат свои определения за целите на ДДС (§ 1, т. 73-78 от ДР на ЗДДС)

Глава втора
Практика на Националната агенция за приходите и на Съда на Европейския съюз
1. Прилагане на специалния режим на маржа на цената при доставки на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг
2. Префактурирането на разходи в практиката на НАП
3. Данъчно третиране на услугите по подобрение на наети активи според НАП
4. Право на данъчен кредит за леки автомобили и стоки, и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка
5. Право на данъчен кредит и неговите корекции, в случай на начислен ДДС за платен аванс по доставка, която впоследствие не е реално извършена
6. Датата на възникване на доставките на услуги като данъчно събитие според ППЗДДС и практиката на СЕС в тази връзка
7. Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори според практиката на СЕС

Глава трета
Казуси от практиката
Практика на НАП по прилагането на ЗДДС
Практика на МФ по прилагането на ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА КОМЕНТАР

Глава първа
Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
1. Въведение
2. Счетоводни бази, регламентирани в Закона за счетоводството
3. Съдържание на основните счетоводно-правни принципи в Закона за счетоводството
4. Счетоводната политика на предприятието като основа за годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
5. Отговорности и срокове за годишното счетоводно приключване, и за изготвянето на годишните финансови отчети

Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
1. Основни въпроси на счетоводната процедура
2. Основни въпроси на класифицирането, признаването, първоначалната оценка, последващата корекция в стойността и представянето на активите, пасивите, приходите и разходите
3. Основни изисквания на счетоводните стандарти

Глава трета
Изготвяне на годишните финансови отчети
1. Общи изисквания към годишните финансови отчети
2. Изготвяне на годишния финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
Илюстративен пример на финансов отчет, изготвен по реда на МСС, приети за приложение от ЕС
3. Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
4. Приложение и особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети

Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
1. Същност на предприятието с нестопанска цел
2. Видове предприятия с нестопанска цел
3. Нормативна уредба на предприятията с нестопанска цел в България
4. Особености на нестопанското предприятие
5. Представяне на резултатите от дейността
6. Представяне във финансовия отчет
Илюстративен пример на финансов отчет на предприятие с нестопанска цел

Глава пета
Особености на финансовите отчети на някои специфични дейности
1. Отчитане на дейността на земеделските производители
2. Отчитане на дейността на лечебните заведения
3. Специфика при отчитане на автотранспортната дейност

Глава шеста
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
1. Същност на бюджетното предприятие
2. Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия
3. Елементи на годишния финансов отчет
Илюстративен пример на приложение към финансовия отчет на бюджетно предприятие

Глава седма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина